Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1B-26

ELEKTRONINIŲ PLOMBŲ NAUDOJIMO TERITORINĖJE MUITINĖJE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės nustato elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje tvarką.

2. Elektroninė plomba yra daugkartinio naudojimo elektroninis užraktas, skirtas rizikingų arba pavojingų prekių, gabenamų tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją iš (į) Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, bei kitų krovinių ir transporto priemonių operatyvios nuotolinės kontrolės pagal nustatytus rizikos požymius užtikrinimui.

3. Elektroninė plomba naudojama kaip papildoma prekių identifikavimo ir apsaugos priemonė kartu su įprastine muitinės plomba ir dedama tik ant plombavimui tinkamų transporto priemonių. Teritorinės muitinės posto pamainos viršininko sprendimu elektroninė plomba gali būti naudojama ir ant transporto priemonių neplombuotų įprastine muitinės plomba. Naudojant elektroninę plombą gali būti kontroliuojamas prekių vykimas nustatytu maršrutu, fiksuojami duomenys apie įvykius ir apie transporto priemonės atvykimą į paskirties muitinės įstaigą. Priimant sprendimą naudoti elektroninę plombą prioritetas teikiamas transporto priemonėms, gabenančioms strategines, akcizines, dvigubos paskirties arba kitas prekes, vadovaujantis rizikos požymių visuma.

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 307), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1192/2008 (OL 2008 L 329, p. 1), Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 73-2517) naudojamas sąvokas.

II. ELEKTRONINIŲ PLOMBŲ NAUDOJIMAS

5. Elektroninė plomba dedama muitinės kelio poste ant muitinės pareigūnų atrinktos į Lietuvos Respublikos teritoriją įvažiuojančios transporto priemonės tokia tvarka:

5.1. Kroviniai plombavimui elektronine plomba atrenkami įvertinus gabenamo krovinio rizikos požymių visumą: prekės pobūdį, siuntėją, gavėją, vežėją, transporto priemonę, prekių gabenimo maršrutą bei kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos krovinio gabenimui.

5.2. Sprendimą dėl elektroninės plombos dėjimo priima posto pamainos viršininkas krovinio muitinį tikrinimą ir įforminimą atliekančio pareigūno arba rizikos profiliavimą poste vykdančio pareigūno teikimu.

5.3. Elektroninės plombos numeris įrašomas į Naująją kompiuterizuotą tranzito sistemą (arba Senąją tranzito sistemą, jei Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema neveikia). Įrašant nurodomas bendras plombų (elektroninės plombos ir įprastinės muitinės plombos) skaičius, o jų numeriai įvedami į atskirus laukelius.

5.4. Elektroninę plombą uždėjusi išvykimo įstaiga nustato privalomą transporto priemonės vykimo ir prekių gabenimo maršrutą, kuriame negali būti vidinės Europos Sąjungos sienos. Vairuotojui šis nurodymas yra privalomas.

5.5. Elektronine plomba plombavus transporto priemonę pasirašomas Nurodymas pristatyti transporto priemonę su kroviniu, plombuotu elektronine plomba, į muitinės nustatytą paskirties įstaigą (1 priedas). Nurodymą pristatyti transporto priemonę su kroviniu, plombuotu elektronine plomba, į muitinės nustatytą paskirties įstaigą, užpildytą 2 egzemplioriais, pasirašo vairuotojas, kurio transporto priemonė plombuota elektronine plomba, ir muitinį įforminimą atlikęs muitinės pareigūnas. Įforminus Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinį grįžtamosios procedūros atveju vienas Nurodymo pristatyti transporto priemonę su kroviniu, plombuotu elektronine plomba, į muitinės nustatytą paskirties įstaigą egzempliorius pridedamas prie minėto muitinės dokumentų rinkinio 1-ojo ir 4-ojo egzempliorių. Jei tranzito procedūra vykdoma naudojantis Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis, Nurodymo pristatyti transporto priemonę su kroviniu, plombuotu elektronine plomba, į muitinės nustatytą paskirties įstaigą egzempliorius pridedamas prie Tranzito lydinčio dokumento kopijos, liekančios išvykimo įstaigoje, ir Tranzito lydinčio dokumento, skirto paskirties įstaigai. Asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, įteikiamas Nurodymas rusų arba anglų kalba (2 arba 3 priedai).

6. Muitinės pareigūnai duomenis apie krovinį Elektroninių plombų informacinės sistemos programinės įrangos priemonėmis įveda į Elektroninių plombų informacinę sistemą, toliau stacionariuoju skaitytuvu duomenys įrašomi į elektroninės plombos atmintį. Esant tam tikroms aplinkybėms (kompiuterinio ryšio sutrikimams, dideliam transporto priemonių srautui, nepakankamam muitinės posto pareigūnų skaičiui, jei elektroninės plombos dėjimo procedūros sąlygotų transporto priemonių eilių susiformavimą ir pan.) duomenys į elektroninę plombą gali būti supaprastintu būdu įrašomi nešiojamuoju skaitytuvu. Tokiu atveju į elektroninę plombą suvedami duomenys į Elektroninių plombų informacinę sistemą nepatenka, o paskirties įstaiga apie atvykstančias transporto priemones su uždėtomis elektroninėmis plombomis informuojama užpildant Elektroninių plombų panaudojimo aktą (4 priedas), kuris, transporto priemonei išvykus iš posto, faksu išsiunčiamas į paskirties įstaigą. Užpildyti Elektroninių plombų panaudojimo aktai muitinės postuose saugomi vienerius metus.

7. Elektroninių plombų informacinės sistemos programinės įrangos priemonėmis įvedami šie duomenys apie elektroninės plombos uždėjimą ant transporto priemonės:

7.1. elektroninės plombos numeris;

7.2. unikalus elektroninės plombos uždėjimo įvykio kodas;

7.3. elektroninės plombos uždėjimo data ir laikas;

7.4. muitinės posto (išvykimo įstaiga) pavadinimas ir kodas;

7.5. paskirties įstaigos pavadinimas ir kodas;

7.6. privalomas transporto priemonės vykimo maršrutas (jei taikoma);

7.7. transporto priemonės išvykimo iš muitinės posto data ir laikas;

7.8. muitinės pareigūno, uždėjusio elektroninę plombą, identifikaciniai duomenys (tarnybinio pažymėjimo Nr.);

7.9. transporto priemonės (priekabos / puspriekabės) valstybinis numeris;

7.10. prekes lydinčio muitinės dokumento numeris.

8. Papildomai gali būti įvedami tokie duomenys:

8.1. gabenamų prekių aprašymas iš lydinčiojo muitinės dokumento;

8.2. matavimo vienetas;

8.3. prekių kiekis;

8.4. kita informacija (vartotojo pastabos, komentarai ir pan.).

9. Nešiojamuoju duomenų skaitytuvu įvedami šie duomenys apie elektroninės plombos uždėjimą ant transporto priemonės:

9.1. paskirties įstaigos pavadinimas ir kodas;

9.2. privalomas transporto priemonės vykimo maršrutas (jei taikoma);

9.3. transporto priemonės (priekabos / puspriekabės) valstybinis numeris;

9.4. prekes lydinčio muitinės dokumento numeris.

10. Jei duomenys apie elektroninės plombos dėjimą ant transporto priemonės buvo įrašyti Elektroninių plombų informacinės sistemos programinės įrangos priemonėmis, transporto priemonei išvykstant iš muitinės posto stacionarusis skaitytuvas, įdiegtas prie įvažiavimo (išvažiavimo) užtvarų, identifikuoja ant transporto priemonės uždėtą elektroninę plombą ir į įvykio, priskiriamo prie šios elektroninės plombos dėjimo, įrašą įtraukia žymą apie transporto priemonės išvykimo iš muitinės posto datą ir laiką. Šiuos duomenis Elektroninių plombų informacinės sistemos programinė įranga automatiškai persiunčia į paskirties įstaigą, į kurią išvyksta krovinys.

11. Teritorinių muitinių Pažeidimų prevencijos skyrių mobiliųjų grupių pareigūnai transporto priemonės vykimo metu gali nuskaityti elektroninės plombos duomenis nešiojamaisiais elektroninių plombų skaitytuvais. Duomenys apie minėtus veiksmus turi būti įrašyti į elektroninės plombos vidinę atmintį. Jeigu transporto priemonės vykimo metu teritorinių muitinių Pažeidimų prevencijos skyrių mobiliųjų grupių pareigūnai, nuskaitę elektroninės plombos duomenis, nustato, kad pastaroji buvo pažeista, transporto priemonė palydima iki artimiausio muitinės posto, kur atliekamas detalus prekių tikrinimas.

12. Informaciją apie atvykusią į paskirties įstaigą elektronine plomba plombuotą transporto priemonę, jei elektroninės plombos duomenys buvo įrašyti Elektroninių plombų informacinės sistemos programinės įrangos priemonėmis, muitinės pareigūnams Elektroninių plombų informacinės sistemos programinės įrangos priemonėmis perduoda stacionarusis skaitytuvas, įdiegtas prie įvažiavimo (išvažiavimo) užtvarų.

13. Elektronine plomba plombuotos transporto priemonės gabenamų prekių (krovinių) muitinis tikrinimas bei dokumentų įforminimas vyksta įprastai, kaip nustatyta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos muitinės procedūrų atlikimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose.

14. Jeigu transporto priemonės vykimo metu dėl tam tikrų aplinkybių (eismo įvykio, prekių patikrinimo, prekių perkrovimo į kitą transporto priemonę ir pan.) įgalioti muitinės pareigūnai turi nuimti elektroninę plombą, duomenys apie tai nešiojamuoju elektroninių plombų skaitytuvu turi būti įrašyti į elektroninės plombos vidinę atmintį.

15. Transporto priemonei atvykus į paskirties įstaigą (muitinės kelio postą) stacionarusis skaitytuvas, įdiegtas prie įvažiavimo (išvažiavimo) užtvarų, nuskaito elektroninės plombos duomenis (jei elektroninės plombos duomenys buvo įrašyti Elektroninių plombų informacinės sistemos programinės įrangos priemonėmis) ir į įvykio, priskiriamo prie šios elektroninės plombos, įrašą įtraukia žymą apie transporto priemonės atvykimo datą ir laiką bei Elektroninių plombų informacinės sistemos programinės įrangos priemonėmis informuoja muitinės pareigūnus apie tokios transporto priemonės atvykimo faktą.

16. Iš nuskaitytų elektroninės plombos duomenų paaiškėjus, kad elektroninė plomba buvo pažeista, sugadinta ar nuplėšta, muitinės posto pareigūnai imasi tokių veiksmų:

16.1. Elektronine plomba plombuotos transporto priemonės vairuotojui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas bei informacija apie tai perduodama tarnybiniu raštu teritorinės muitinės, kurios apskaitoje yra pažeista, sugadinta ar nuplėšta elektroninė plomba, viršininkui. Prie tarnybinio pranešimo, esant galimybei, pridedamas išrašas apie pažeidimą iš elektroninės plombos ir Elektroninių plombų informacinės sistemos.

16.2. Nustačius, kad kartu su elektronine plomba buvo pažeista ir įprastinė muitinės plomba, atliekamas fizinis gabenamų prekių tikrinimas.

16.3. Jei nustatoma, kad buvo pažeista tik elektroninė plomba ir nėra požymių, kad buvo pažeista įprastinė muitinės plomba, sprendimą apie fizinį gabenamų prekių tikrinimą, įvertinus rizikos požymius, priima muitinės posto pamainos viršininkas.

17. Muitinės pareigūnai nuima elektroninę plombą, o duomenis apie elektroninės plombos nuėmimą stacionariuoju skaitytuvu įrašo į elektroninės plombos atmintį ir Elektroninių plombų informacinę sistemą.

18. Nesant galimybei nuskaityti duomenų apie teisėtą elektroninės plombos nuėmimą stacionariuoju skaitytuvu arba esant situacijai, nurodytai Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklių 6 punkte, duomenys apie elektroninės plombos nuėmimą į elektroninę plombą įrašomi nešiojamuoju skaitytuvu.

19. Elektroninių plombų informacinės sistemos programinės įrangos priemonėmis įvedami šie duomenys apie elektroninės plombos nuėmimą nuo transporto priemonės:

19.1. elektroninės plombos numeris;

19.2. unikalus elektroninės plombos nuėmimo įvykio kodas;

19.3. elektroninės plombos nuėmimo data ir laikas;

19.4. muitinės posto (paskirties įstaiga) pavadinimas ir kodas;

19.5. duomenys apie elektroninės plombos duomenų nuskaitymą transporto priemonės vykimo metu;

19.6. transporto priemonės (priekabos/puspriekabės) valstybinis numeris;

19.7. kita informacija (vartotojo pastabos, komentarai ir pan.);

19.8. transporto priemonės atvykimo į paskirties įstaigą data ir laikas;

19.9. duomenys apie nesankcionuotą elektroninės plombos nuėmimą (data ir laikas);

19.10. duomenys apie teisėtą elektroninės plombos nuėmimą (data ir laikas);

19.11. muitinės pareigūno, nuėmusio elektroninę plombą, identifikaciniai duomenys (tarnybinio pažymėjimo Nr.).

20. Vienos teritorinės muitinės posto uždėtos elektroninės plombos, atvykusios su jomis užplombuotomis transporto priemonėmis į kitos teritorinės muitinės postą, gali būti panaudotos tokių transporto priemonių plombavimui, kurios vyksta į tą patį teritorinės muitinės postą, iš kurio elektroninė plomba atvyko.

21. Jeigu transporto priemonė, plombuota elektronine plomba, pasikrovimui (išsikrovimui) atvyksta į vidaus krovinių postą, kuriame nėra stacionariųjų arba nešiojamųjų skaitytuvų, muitinės pareigūnas, atliekantis muitinį įforminimą, iškviečia teritorinių muitinių Pažeidimų prevencijos skyrių mobiliųjų grupių pareigūnus, kurie nuskaito elektroninės plombos duomenis ir papildomai pasikrovusią transporto priemonę, jeigu pastaroji vyksta į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, iš naujo užplombuoja elektronine plomba.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Elektroninė plomba, priklausomai nuo jos balansinės vertės, yra griežtos apskaitos ilgalaikis materialusis turtas, identifikuojamas pagal unikalų numerį.

23. Elektroninių plombų apskaita, saugojimas, išdavimas ir grąžinimas teritorinėje muitinėje vykdomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas