Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Verslo ir buhalterinė apskaita

VĮ „Audito ir apskaitos tarnyba“ direktoriaus 2008-12-17 įsakymu Nr. VAS-14 (žr. Žin., 2009, Nr. 148-5963) patvirtintas 30-asis verslo apskaitos standartas „Susiję asmenys“. Standarto tikslas – nustatyti informacijos apie susijusius asmenis pateikimo tvarką finansinėse ataskaitose. Tokia informacija jos vartotojams suteiktų galimybę patikimiau įvertinti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir veiklos tęstinumą.

Susijęs asmuo – tai su įmone susijęs juridinis ar fizinis asmuo, kuris:

 • tiesiogiai ar netiesiogiai daro lemiamą poveikį įmonei ar gali daryti įmonei reikšmingą poveikį;
 • bendrai kontroliuoja jungtinės veiklos sutarties objektą;
 • yra asocijuotoji arba dukterinė įmonė;
 • yra pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojama įmonė;
 • yra vienas iš įmonės arba patronuojančios įmonės vadovų ar jo artimas šeimos narys ir kt.

Įmonė pagal šio standarto nuostatas turi nusistatyti, kokius asmenis laikys susijusiais. Nustatydama susijusius asmenis, įmonė turi įvertinti ne tik teisinius santykius, bet ir jų ekonominę prasmę.

Pagal šio standarto naująją redakciją informacija atskleidžiama 2009-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, taip pat gali būti atskleidžiama ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Sodra

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-12-30 nutarimu Nr. 1367 Dėl einamųjų 2009 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2009, Nr. 150-6100) patvirtintas einamųjų 2009 m. draudžiamųjų pajamų dydis – 1 488 Lt.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-12-30 nutarimu Nr. 1366 Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 150-6099) patvirtintas bazinės socialinės išmokos dydis – 130 Lt.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu(įsigaliojo 2008-12-30, Žin., 2008, Nr. 149-5998) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2009 m. biudžetas – 14 055 947 tūkst. Lt pajamų, 14 055 623 tūkst. Lt išlaidų (t. y. planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 324 tūkst. Lt).

Įstatymu patvirtintas ir draudėjų bendrąjį valstybinio pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų 30,7 proc. dydžio tarifas ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims:

 • pensijų socialiniam draudimui – 23,3 proc.;
 • ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 proc.;
 • nedarbo socialiniam draudimui – 1 proc.;
 • sveikatos draudimui – 3 proc.

Patvirtintas ir šalies bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos 0,3 proc. dydžio tarifas, bei trys nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai:

 • I grupė – 1 proc.;
 • II grupė – 0,4 proc.;
 • III grupė – 0,28 proc.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas