Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 38(2), 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 40(1) straipsniu ir IX(1) skyriumi įstatymu(įsigaliojo 2008-12-30, Žin., 2008, Nr. 149-6000) nustatyta, kad Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 20 proc. mokesčio tarifą, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita (iki šiol – 15 proc.). Nustatyta, kad vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 mln. Lt, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkst. Lt sumą, apmokestinama taikant 0 proc. mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 20 proc. mokesčio tarifą, išskyrus įstatyme nurodytus atvejus. Ši taisyklė taip pat galioja individualioms (personalinėms) įmonėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms (pasitikėjimo) ūkinėms bendrijoms.

Įstatymo pakeitimu nustatyta, kad vienetas, vykdantis investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti įstatyme nustatyta tvarka. Apmokestinamąjį pelną galima sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtų išlaidų šioje dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu.

Apmokestinamasis pelnas mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

  • turtas yra priskirtinas ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“, ir
  • turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Apmokestinamasis pelnas šiuo būdu gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 proc. Jei išlaidų suma yra didesnė nei 50 proc. už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumos, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą. Tačiau už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas negali būti sumažintas daugiau kaip 50 proc.

Šiame įstatymo pakeitime nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2013 m. mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis. Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu trejus metus. Jei toks ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau, išskyrus vieneto pabaigą ir atvejus, kai turtas prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus.

***

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu(įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 149-6034) nustatyta, kad standartinis PVM tarifas – 19 proc. PVM tarifas. Nustatyta, kad lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).

***

Mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 149-6023) nustatyta, kad šis įstatymas įsigalios tik nuo 2011-01-01. Įstatymas nustato, jog mokestis ir su juo susijusios sumos sumokamos per kredito arba kitą mokėjimus priimančią įstaigą, tačiau nustatytais atvejais ir tvarka mokestis ir su juo susijusios sumos gali būti sumokėti grynaisiais pinigais per mokesčių administratoriaus pareigūną, turintį įgaliojimą priimti grynuosius pinigus.

Kai galimybė sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas grynaisiais pinigais per mokesčių administratoriaus pareigūną nesudaryta, mokesčių mokėtojui fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis užtikrinama galimybė mokestį ir su juo susijusias sumas sumokėti per kredito arba kitą mokėjimus priimančią įstaigą nemokamai.

***

Akcizų įstatymo 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 149-6005) nustatyta, kad variklių benzinui taikomi tokie akcizų tarifai:

  • bešviniam benzinui – 1 500 Lt už 1000 l produkto;
  • benzinui, turinčiam švino, – 2 000 Lt už 1000 l produkto.

Gazoliams taikomas 1 140 Lt už 1 000 l produkto akcizo tarifas, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip, o naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas) taikomas 1050 Lt už toną produkto akcizo tarifas.

Pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 38(2), 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 40(1) straipsniu ir IX(1) skyriumi įstatymu(įsigaliojo 2008-12-30, Žin., 2008, Nr. 149-6000) nustatyta, kad Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 20 proc. mokesčio tarifą, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita (iki šiol – 15 proc.). Nustatyta, kad vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 mln. Lt, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkst. Lt sumą, apmokestinama taikant 0 proc. mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 20 proc. mokesčio tarifą, išskyrus įstatyme nurodytus atvejus. Ši taisyklė taip pat galioja individualioms (personalinėms) įmonėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms (pasitikėjimo) ūkinėms bendrijoms.

Įstatymo pakeitimu nustatyta, kad vienetas, vykdantis investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti įstatyme nustatyta tvarka. Apmokestinamąjį pelną galima sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtų išlaidų šioje dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu.

Apmokestinamasis pelnas mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

  • turtas yra priskirtinas ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“, ir
  • turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Apmokestinamasis pelnas šiuo būdu gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 proc. Jei išlaidų suma yra didesnė nei 50 proc. už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumos, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą. Tačiau už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas negali būti sumažintas daugiau kaip 50 proc.

Šiame įstatymo pakeitime nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2013 m. mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis. Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu trejus metus. Jei toks ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau, išskyrus vieneto pabaigą ir atvejus, kai turtas prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus.

***

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu(įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 149-6034) nustatyta, kad standartinis PVM tarifas – 19 proc. PVM tarifas. Nustatyta, kad lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).

***

Mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 149-6023) nustatyta, kad šis įstatymas įsigalios tik nuo 2011-01-01. Įstatymas nustato, jog mokestis ir su juo susijusios sumos sumokamos per kredito arba kitą mokėjimus priimančią įstaigą, tačiau nustatytais atvejais ir tvarka mokestis ir su juo susijusios sumos gali būti sumokėti grynaisiais pinigais per mokesčių administratoriaus pareigūną, turintį įgaliojimą priimti grynuosius pinigus.

Kai galimybė sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas grynaisiais pinigais per mokesčių administratoriaus pareigūną nesudaryta, mokesčių mokėtojui fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis užtikrinama galimybė mokestį ir su juo susijusias sumas sumokėti per kredito arba kitą mokėjimus priimančią įstaigą nemokamai.

***

Akcizų įstatymo 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 149-6005) nustatyta, kad variklių benzinui taikomi tokie akcizų tarifai:

  • bešviniam benzinui – 1 500 Lt už 1000 l produkto;
  • benzinui, turinčiam švino, – 2 000 Lt už 1000 l produkto.

Gazoliams taikomas 1 140 Lt už 1 000 l produkto akcizo tarifas, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip, o naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas) taikomas 1050 Lt už toną produkto akcizo tarifas.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas