Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Verslo ir buhalterinė apskaita

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008-12-22 įsakymu Nr. VAS-18 (įsigaliojo 2008-12-28, Žin., 2008, Nr. 148-5967) patvirtintas 31-asis verslo apskaitos standartą „Atlygis darbuotojui“. Standarto tikslas – nustatyti atlygio darbuotojui apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką. Standartas taikomas atlygio darbuotojui apskaitai nepaisant jo užimamų pareigų, darbo dienos trukmės, nuolatinio ar laikino darbo. Šis standartas netaikomas darbuotojui sumokėtų išmokų, skirtų išlaidoms kompensuoti, apskaitai.

Balanse atlygio darbuotojui įsipareigojimai gali būti parodomi trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų dalyse. Pagal šį standartą įvertinimo tikslais atlygis darbuotojui skirstomas į trumpalaikį, ilgalaikį, akcijų verte pagrįstą atlygį ir išeitines išmokas.

Atlygio darbuotojui už atliktą darbą sąnaudas įmonė turi pripažinti tą ataskaitinį laikotarpį, kada darbuotojas atliko darbą, nepaisant to, kada priskaičiuota suma bus išmokama. Įmonė turi pripažinti visas sąnaudas, susijusias su numatomu trumpalaikiu atlygiu darbuotojui už mokamą darbo ir kompensuojamą ne darbo laiką. Tokio atlygio pavyzdžiai gali būti:

 • darbo užmokestis, socialinio draudimo, garantinio fondo įmokos;
 • darbo užmokestis už atostogas;
 • kompensacijos už darbo laiką, sugaištą vykdant valstybines ir visuomenines pareigas;
 • ligos pašalpa, kurią moka darbdavys;
 • darbo užmokesčio priedai, priemokos;
 • premijos;
 • darbo užmokestis už viršvalandinį darbą;
 • darbo užmokestis už darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis;
 • nepiniginis atlygis, toks kaip sveikatos draudimas, nemokamos prekės ar paslaugos ir pan.

Kompensuojamas ne darbo laikas gali būti skirstomas į kaupiamąjį ir nekaupiamąjį laiką.

***

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008-12-17 įsakymu Nr. VAS-14 (įsigaliojo 2008-12-28, Žin., 2008, Nr. 148-5963) patvirtintas 30-asis verslo apskaitos standartas „Susiję asmenys“. Šio standarto tikslas – nustatyti informacijos apie susijusius asmenis pateikimo tvarką finansinėse ataskaitose, kadangi tokia informacija jos vartotojams suteiktų galimybę patikimiau įvertinti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir veiklos tęstinumą. Standarte apibūdinami susiję asmenys ir nustatoma, kokia informacija apie juos, jų sandorius su įmone ar įmonių grupe turi būti pateikta finansinėse ataskaitose.

Susijęs asmuo– su įmone susijęs juridinis ar fizinis asmuo, kuris:

 • tiesiogiai ar netiesiogiai daro lemiamą poveikį įmonei;
 • gali daryti įmonei reikšmingą poveikį;
 • bendrai kontroliuoja jungtinės veiklos sutarties objektą;
 • yra įmonė, kuriai daro lemiamą poveikį ta pati patronuojanti įmonė arba tas pats fizinis asmuo;
 • yra asocijuotoji arba pavaldi įmonė;
 • yra pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojama įmonė;
 • yra vienas iš įmonės arba patronuojančios įmonės vadovų ir kt.

***

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008-12-17 įsakymu Nr. VAS-16 (įsigaliojo 2008-12-28, Žin., 2008, Nr. 148-5965) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 16-asis verslo apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“. Šis standartas nustato įmonių grupės, kurią sudaro patronuojanti ir pavaldžios įmonės, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo tvarką.

***

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008-12-17 įsakymu Nr. VAS-15 (įsigaliojo 2008-12-28, Žin., 2008, Nr. 148-5964) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 15-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotąsias įmones“. Standarto tikslas – nustatyti investicijų į asocijuotąsias įmones registravimo investuotojo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką. Standartas taikomas investicijų į asocijuotąsias įmones apskaitai, sudarant įmonės ir įmonių grupės finansines ataskaitas.

***

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008-12-08 įsakymu Nr. VAS-13 Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 18 punkto pakeitimo (įsigaliojo 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 145-5849) nustatyta, kad jei turtas įsigyjamas išsimokėtinai per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį ir jei sutartyje palūkanos nenurodytos arba jų dydis reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normos, įsigijimo savikaina apskaičiuojama visą mokėtiną sumą diskontuojant iki dabartinės vertės pritaikius rinkos palūkanų normą. Visos mokėtinos sumos ir diskontuojant gautos mokėtinos sumos skirtumas pripažįstamas palūkanų sąnaudomis per visą išsimokėjimo laikotarpį.

***

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008-12-08 įsakymu Nr. VAS-12 Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ 19 punkto pakeitimo (įsigaliojo 2008-12-19, žr. Žin., 2008, Nr. 145-5848) nustatyta, kad jei nematerialusis turtas įsigyjamas išsimokėtinai per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį ir sutartyje palūkanos nenurodomos arba jų dydis reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normos, įsigijimo savikaina apskaičiuojama diskontuojant visą mokėtiną sumą iki dabartinės vertės pritaikius rinkos palūkanų normą. Skirtumas pripažįstamas palūkanų sąnaudomis per visą išsimokėjimo laikotarpį.

***

Finansų ministro 2008-12-22 įsakymu Nr. 1K-455 (įsigaliojo 2008-12-28, Žin., 2008, Nr. 148-5952) patvirtintas Privalomasis bendrasis sąskaitų planas.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 2 (182)

"Linava" informuoja

Asociacijos prezidentas susitiko su ASMAP vadovais

Transporto operatorių pasitarimas Klaipėdoje

Užsieniečių įdarbinimo ypatumai

Verslo atstovų susitikimas su Vyriausybės vadovais

Kaimynų naujienos

Nauji dyzeliai – MAZ sunkvežimiams

Navigacijos sistema – Rusijos autobusuose

Sumažėjo importas į Baltarusiją

„MAZ-Kupava“ ant KamAZ važiuoklės

Rinkos naujienos

Saugiausi transporteriai

„Unimog“ – vikresnis ir ekonomiškesnis

„Volvo“ hibridinė technika

Rytų rinkoje

Bus atidaryta daugiau pasienio postų su Baltarusija

Krovininius automobilius skenuos Baltarusijos automagistralėse

Narva įveda mokesčius krovininiams tranzito automobiliams

Nauji teisės aktai

Bankroto administravimas

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Projektų finansavimas

Sodra

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Sulaikyta tris kartus daugiau kontrabandos

Susisiekimo ministerijoje

Aptartas tolesnis Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas transporto srityje

Transporto priemonių ir vairuotojų kontrolė – bet kuriuo paros metu

Transporto srityje ES paramos lėšos sutelkiamos svarbiausiems projektams