Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-12-23 įsakymu Nr. 2B-514 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004-10-19 įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-12-28, Žin., 2008, Nr. 148-5969) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašas. Nustatyta, kad nuo 2009-09-10 bus taikomas reikalavimas pateikti kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar profesinės kvalifikacijos periodinį tobulinimą vežti krovinius, įgytą pagal Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio mokymo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto susisiekimo ministro 2006-08-28 įsakymu Nr. 3-334, reikalavimus arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu kartu su prašymu išduoti vairuotojo liudijimą.

Aprašas nustato vairuotojų liudijimų ir jų kopijų išdavimo vežėjams, įdarbinusiems vairuotojus ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, šių liudijimų apskaitos, pakeitimo, grąžinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką. Vairuotojų liudijimus pagal vežėjų, turinčių Bendrijos leidimus, pateiktus prašymus ir juose nurodytus duomenis apie įdarbintą vairuotoją išduoda Valstybinės kelių transporto inspekcijos regionų departamentų paslaugų administravimo skyriai. Jei kuris nors vairuotojo liudijimui gauti reikalingas dokumentas sudarytas ne lietuvių kalba ir neįmanoma identifikuoti vairuotojo duomenų, inspekcijos darbuotojas, priimdamas prašymą, turi teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

Pateiktų prašymų ir juose nurodytų dokumentų apie įdarbintą vairuotoją pagrindu per 10 darbo dienų (nuo prašymo įregistravimo) vežėjui yra išduodamas nustatytos formos vairuotojo liudijimas bei šio liudijimo kopija. Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, kuriam vairuotojui išduotas leidimas dirbti arba leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgesniam už Bendrijos leidimo arba kvalifikacijos pažymėjimo, patvirtinančio vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar profesinės kvalifikacijos periodinį tobulinimą vežti krovinius, galiojimo laikotarpį.

Vairuotojo liudijimą vairuotojas, kurio vardu jis išduotas, privalo turėti transporto priemonėje, vykdydamas tarptautinį krovinių vežimą, bei pateikti vairuotojo liudijimą pareikalavus įgaliotiems kontrolės pareigūnams. Vairuotojo liudijimo patvirtinta kopija privalo būti saugoma vežėjo buveinėje iki liudijimo galiojimo pabaigos. Patvirtinta vairuotojo liudijimo kopija pareikalavus pateikiama pareigūnams, turintiems kontrolės teisę.

Vairuotojo liudijimas ir jo kopija laikomi negaliojančiais ir per 10 kalendorinių dienų turi būti grąžinami juos išdavusiam Inspekcijos skyriui, jeigu:

 • vairuotojui panaikintas leidimas dirbti;
 • vežėjas su vairuotoju nutraukia darbo santykius;
 • vairuotojui panaikinamas leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • vežėjas nutraukia veiklą;
 • panaikinamas vairuotojo liudijimo galiojimas.

Vairuotojo liudijimas ir jo kopija grąžinami su vežėjo vadovo pasirašytu lydraščiu. Kai vairuotojo liudijimo dėl objektyvių priežasčių (vairuotojas išvyko neatsiskaitęs su vežėju, mirties atveju ir pan.) grąžinti neįmanoma, apie tai pažymima lydraštyje.

Jei vairuotojas siekia įsidarbinti pas kitą vežėją, naujas vairuotojo liudijimas ir jo kopija išduodami bendra tvarka.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-11-14 įsakymu Nr. 2B-446 (įsigaliojo 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 145-5853) patvirtintas Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau bei kelių transporto priemonių registracijos dokumentų paėmimo nustačius pažeidimus tvarką ir yra privalomas visiems kontrolės teisę turintiems Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnautojams.

Kelių transporto priemonei uždraudžiama važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės registracijos dokumentai paimami, jeigu:

 • pateikus leidimą nustatoma, kad yra viršyti leidime nurodyti kelių transporto priemonės matmenys ar ašies apkrova, ar bendroji masė, ar nesilaikoma leidime nurodytų vežimo sąlygų, pasibaigęs leidimo galiojimo laikas, neužpildyta vežėjui privaloma pildyti leidimo dalis (išskyrus metinį leidimą);
 • nepateikiamas leidimo originalas;
 • tikrinant nustatoma, kad Europos Bendrijoje ir ne Europos Bendrijos valstybėse įregistruotos kelių transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, vairuotojas nepateikia Bendrijos leidimo kopijos arba kelionės leidimo, arba krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnalo (jeigu pateiktas ETMK leidimas) arba pateiktas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio;
 • Europos Bendrijoje įregistruotos kelių transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, vairuotojas, ne Europos Sąjungos pilietis, važiuodamas tarptautiniu maršrutu, nepateikia vairuotojo liudijimo;
 • tikrinant nustatoma, kad yra viršyti maksimalūs leidžiami kelių transporto priemonės faktiniai matmenys ar faktinė ašies apkrova, ar bendroji masė;
 • tikrinant nustatomi Medienos vežimo reikalavimų 18 p. nuostatų pažeidimai;
 • tikrinant nustatomi Pavojingų krovinių vežimo rizikos kategorijų sąrašo 5 p. nurodyti pažeidimai;
 • tikrinant nustatomi techninės būklės trūkumai, nurodyti taisyklių 6.4 ir 6.5 p.

Pareigūnas, uždraudęs kelių transporto priemonei važiuoti toliau, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, privalo nurodyti artimiausią tinkamą kelių transporto priemonės stovėjimo vietą, tai įrašydamas kontrolės akte.

Pareigūnas, nustatęs pažeidimus, tai pažymi kontrolės akte ir nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą, protokole pažymėdamas apie transporto priemonės registracijos dokumentų paėmimą, bei surašo dokumentų paėmimo pažymą.

Pareigūnas grąžina paimtus dokumentus nedelsdamas, jeigu pažeidimai pašalinti kontrolės vietoje arba tą pačią dieną, jei įrodymai, kad pažeidimai pašalinti, pateikiami iki darbo dienos pabaigos ar užsienio valstybėje įregistruotos kelių transporto priemonės vairuotojui sumokėjus paskirtą baudą. Kitais atvejais dokumentai grąžinami išnagrinėjus administracinę bylą.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-12-03 nutarimu Nr. 1303 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimo Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-12-12, Žin., 2008, Nr. 142-5651) nustatyta, kad kelius prižiūrintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys privalo:

 • taisyti ir tvarkyti žemės sankasą, važiuojamąją kelio dalį, kelkraščius, skiriamąją kelio juostą, kelio griovius, sankryžas, autobusų sustojimo aikšteles, poilsio aikšteles, pėsčiųjų ir dviračių takus, kelio statinius, technines eismo reguliavimo priemones, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kitus kelio įrenginius su šių objektų užimama žeme, kad šie objektai atitiktų jiems keliamus reikalavimus ir atliktų savo funkcijas;
 • kirsti, genėti (prižiūrėti) kelio juostoje augančius medžius ir kitus želdinius, pašalinti medžius, keliančius pavojų saugiam eismui. Neleisti, kad kelio juostoje ir kelio apsaugos zonoje būtų sodinami, augtų želdiniai, keliantys grėsmę saugiam eismui.

Be to, nustatyta, kad valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius (gatves) prižiūrintys juridiniai ar fiziniai asmenys privalo eismo dalyvių ar kitų asmenų gavę informaciją apie kelyje esančią kliūtį, kuri trukdo eismui ir kelia pavojų, neatidėliojant organizuoti darbus, kad kliūtis būtų pašalinta, o jeigu to neįmanoma padaryti, užtikrinti, kad pavojingose vietose būtų įrengtos atitinkamos techninės eismo reguliavimo priemonės, kol ši kliūtis bus pašalinta.

Kelio savininkas (valdytojas) gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl eismo įvykių, stichinių nelaimių, per polaidį, potvynių laikotarpiu, esant itin karštiems orams (+25 oC ir daugiau), kai dėl to gali būti sugadintas kelias; paros temperatūrai nukritus žemiau –20 oC, kai dėl to gali būti sugadintas metalinis tiltas, vykstant kelio statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams; kitais atvejais, kai gali būti sugadintas kelias arba tai kelia grėsmę saugiam eismui.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-12-02 įsakymu Nr. 2B-479 Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 141-5606) patvirtinti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikoje gaminamoms vienetinės ir smulkiaserijinės gamybos, šalyje eksploatuojamoms, perdirbtoms ir perdirbamoms, taip pat iš užsienio įvežamoms transporto priemonėms. Reikalavimai nustato pagrindinius kelių transporto priemonių kėbulų tipus, jų kodavimo ir klasifikavimo reikalavimus.

Remiantis šiais reikalavimais, transporto priemonės skirstomos į tokias kategorijas:

 • L – transporto priemonės, turinčios mažiau kaip 4 ratus;
 • M – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip 4 ratus ir skirta keleiviams vežti;
 • N – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip 4 ratus ir skirta kroviniams vežti;
 • G – padidinto važumo transporto priemonės (visureigiai). Visureigiais vadinamos M ir N kategorijos transporto priemonės, kurios atitinka tam tikrus reikalavimus;
 • O– priekabos ir puspriekabės.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 2 (182)

"Linava" informuoja

Asociacijos prezidentas susitiko su ASMAP vadovais

Transporto operatorių pasitarimas Klaipėdoje

Užsieniečių įdarbinimo ypatumai

Verslo atstovų susitikimas su Vyriausybės vadovais

Kaimynų naujienos

Nauji dyzeliai – MAZ sunkvežimiams

Navigacijos sistema – Rusijos autobusuose

Sumažėjo importas į Baltarusiją

„MAZ-Kupava“ ant KamAZ važiuoklės

Rinkos naujienos

Saugiausi transporteriai

„Unimog“ – vikresnis ir ekonomiškesnis

„Volvo“ hibridinė technika

Rytų rinkoje

Bus atidaryta daugiau pasienio postų su Baltarusija

Krovininius automobilius skenuos Baltarusijos automagistralėse

Narva įveda mokesčius krovininiams tranzito automobiliams

Nauji teisės aktai

Bankroto administravimas

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Projektų finansavimas

Sodra

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Sulaikyta tris kartus daugiau kontrabandos

Susisiekimo ministerijoje

Aptartas tolesnis Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas transporto srityje

Transporto priemonių ir vairuotojų kontrolė – bet kuriuo paros metu

Transporto srityje ES paramos lėšos sutelkiamos svarbiausiems projektams