Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-10-31 įsakymu Nr. 1B-655 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-03-24 įsakymo Nr. 1B-253 „Dėl Patikimo eksportuotojo įgaliojimų suteikimo ir naudojimosi jais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-11-12, Žin., 2008, Nr. 129-4947) nustatyta, kad patikimo eksportuotojo įgaliojimai gali būti suteikti eksportuotojui, kuris dažnai ir reguliariai (daugiau kaip 15 prekių siuntų per ketvirtį) eksportuoja prekes, kurioms gali būti išduotas EUR.1, EUR–MED arba A.TR judėjimo sertifikatas (iki šiol – daugiau kaip 30 prekių siuntų per ketvirtį eksportuoja prekes, kurioms gali būti išduotas EUR.1 arba A.TR judėjimo sertifikatas).

Patikimas eksportuotojas turi teisę nepriklausomai nuo eksportuojamų prekių siuntos vertės pats išduoti toliau išvardytus dokumentus, kurie nurodyti jam išduotame liudijime:

  • sąskaitos faktūros deklaracijas;
  • EUR–MED sąskaitos faktūros deklaracijas;
  • iš anksto teritorinės muitinės patvirtintus A.TR judėjimo sertifikatus;
  • specialiu patikimo eksportuotojo antspaudu patvirtintus A.TR judėjimo sertifikatus;
  • sąskaitos faktūros deklaracijas prekėms, eksportuojamoms iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių;
  • EUR–MED sąskaitos faktūros deklaracijas prekėms, eksportuojamoms iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių.

Nauja redakcija išdėstyti priedai – „Prašymas – anketa dėl patikimo eksportuotojo įgaliojimų suteikimo arba papildymo“ bei „Patikimo eksportuotojo liudijimas“.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-11-04 įsakymu Nr. 1B-666 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-02 įsakymo Nr. 1B-293 „Dėl Vienkartinės garantijos naudojimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-11-12, Žin., 2008, Nr. 129-4949) nustatyta, kad garantas gali apriboti lakštų taikymą, kiekviename tokiame lakšte įstrižai įrašydamas „Galiojimas apribotas – 99200“. Lakštai, kurių taikymas apribotas, negali būti naudojami su Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai pateiktomis prekėmis, nurodytomis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 44c (Konvencijos I priedėlio I) priede, išskyrus atvejus, kai gabenamų šių prekių kiekis yra ne didesnis už minėto priedo trečiojoje skiltyje nurodytą minimalų kiekį.

Kai taikoma Bendrijos tranzito procedūra, lakštai naudojami laikantis šių nuostatų:

  • lakštai teikiami išvykimo įstaigai;
  • išvykimo įstaigai priimtini lakštai, išskyrus atvejus, kai jų nepakanka mokestinės prievolės įvykdymui užtikrinti, lieka išvykimo įstaigai. Kiekviename iš jų dedama išvykimo įstaigos žyma;
  • išvykimo įstaigos nepriimti lakštai grąžinami vykdytojui, išskyrus atvejus, kai dėl jų naudojimo teisėtumo turi būti atliekamas muitinės tyrimas. Priežastys, dėl kurių lakštai nepriimti, nurodomos raštu.

Kai taikoma bendroji tranzito procedūra, muitinės informacinėje sistemoje įregistruoti lakštai išvykimo įstaigai neturi būti pateikiami, išskyrus taisyklių 60 p. nurodytą atvejį. Prekių muitinį įforminimą atliekantis išvykimo įstaigos muitinės pareigūnas, remdamasis muitinės informacinėje sistemoje įregistruotais lakštų duomenimis, turi įsitikinti, kad jie gali būti naudojami prekėms taikomos bendrosios tranzito procedūros atžvilgiu. Jeigu lakštai nepriimtini, vykdytojas turi pateikti kitus ar papildomus lakštus arba naudoti kitą muitinei priimtiną mokestinės prievolės įvykdymą užtikrinantį būdą.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-11-04 įsakymu Nr. 1B-669 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-20 įsakymo Nr. 1B-427 „Dėl Prekių sulaikymo muitinės įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-11-09, Žin., 2008, Nr. 128-4910) nustatyta, kad muitinės įstaigos, be kitų numatytų atvejų, sulaiko prekes, jeigu pagal 2003-07-22 Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1383/2003 „Dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imtasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises“ 4 ir 9 str. nuostatas jos pagamintos galimai pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Taigi taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai prekės sulaikomos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-05-24 įsakymo Nr. 1B-549 „Dėl Prekių, laikytinų pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, neišleidimo, sulaikymo, saugojimo, apžiūros ir pavyzdžių ėmimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr.23 (179)

"Linava" informuoja

Italijoje padaugėjo vairuotojų užpuolimo atvejų

Įteiktos padėkos ir atminimo medaliai už nuopelnus plėtojant transporto sektorių

Logistikos ir transporto forumas

Planuojama blokuoti eismą

Susitiko su darbo inspekcijos vadovais

Kaimynų naujienos

KaMAZ – armijos reikmėms

LIAZ naujovė

Miško darbams – naujieji MAZ

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Jakų žiede prasidės darbai

Saugos „ramsčiai“ ir jaukesnis poilsis

Rinkos naujienos

Dažniausios sunkvežimių gedimų priežastys

„Daimler“ mažina gamybą JAV ir Kanadoje

„Lamberet“ puspriekabėms – didesnės garantijos

Rytų rinkoje

Krovinių patikra ties Latvijos ir Rusijos siena vyks greičiau

Rusija mažina mėsos įvežimo kvotas

Ukraina didina muito mokesčius alkoholiui bei automobiliams

Vž informacija

„Kögel“ – „2008 metų verslo lyderis“

Muitinėje

Didėja muitais neapmokestinamų siuntų vertė

Naujoji elektroninė protokolų rašymo sistema lengvina muitininkų darbą

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Atidarytas pietinis Vilniaus aplinkkelis

ES Sanglaudos fondo parama – tarptautinės reikšmės keliams

Susisiekimo ministerijai – 90 metų

Teisė

Antstoliai

Darbo santykiai

Finansinis stabilumas

Mokesčiai

Muitinė

Paminėjimas

Pavojingi kroviniai

Sodra

Transportas

Uostas

Valstybės tarnyba

Visuomenės teisinis švietimas