Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-10-16 įsakymu Nr. V-312 (įsigaliojo 2008-10-26, Žin., 2008, Nr. 123-4698) patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės. Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, aptarnaudami asmenis, nagrinėdami prašymus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo principais, taip pat efektyvumo, ekonomiškumo ir subsidiarumo principais. Draudžiama atsisakyti aptarnauti asmenis, nagrinėti prašymus, motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas Valstybinės darbo inspekcijos vykdančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo. Nesant šiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams tarnyboje (atostogos, komandiruotės, seminarai ir kt.), juos pavaduoti skyriaus vedėjo raštišku pavedimu turi būti paskiriami valstybės tarnautojai ar darbuotojai, turintys tokius pat įgaliojimus.

Nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu) yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir duomenys ryšiui palaikyti. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.

Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti sudaryti taip, kad prašymą gavusi Valstybinė darbo inspekcija galėtų nustatyti prašymą sudariusį asmenį, suprasti jo turinį, ar pasirašyti elektroniniu parašu. Jeigu aukščiau nurodytos aplinkybės nėra aiškios ir, užklausus asmenį, nepatikslinamos per nurodytą laikotarpį – asmens prašymas grąžinamas pareiškėjui, nurodant grąžinimo pagrindą. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu, nagrinėjami taip pat kaip rašytiniai prašymai.

Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta arba pavadinimas, identifikacinis kodas, buveinės adresas, arba kurie pareiškėjo nepasirašyti (anoniminiai), institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu paliekami nenagrinėti. Atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos veiklos prioritetus nagrinėjami tik šie anoniminiai pranešimai (tarp jų žodiniai pranešimai ir informacija dėl viešojo intereso, paskelbta žiniasklaidos priemonėse):

  • susiję su galimo nelegalaus darbo apraiškomis;
  • susiję su pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai.

Atvykę į Valstybinę darbo inspekciją asmenys prašymus gali pateikti tiek raštu, tiek žodžiu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir Valstybinės darbo inspekcijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu. Asmenys Valstybinėje darbo inspekcijoje administracijoje priimami pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.

Asmuo, nesutinkantis su priimtu sprendimu dėl jo prašymo, savo pasirinkimu tokį sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-10-14 nutarimu Nr. 1032 (įsigaliojo 2008-10-22, žr. Žin., 2008, Nr. 121-4609) patvirtintas Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys, pasibaigus konsultacijoms su darbuotojų atstovais dėl numatomo atleidimo ir ne vėliau kaip prieš įteikdamas įspėjimus numatomiems atleisti darbuotojams dėl darbo sutarties nutraukimo, privalo raštu pranešti apie tai teritorinei darbo biržai, užpildęs pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą formą, pateiktą šio aprašo priede.

Grupės darbuotojų atleidimu laikomi darbo sutarčių nutraukimai, kai per 30 kalendorinių dienų dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, darbovietės struktūrinių pertvarkymų ar dėl kitų priežasčių, nesusijusių su atskiru darbuotoju, numatoma atleisti iš darbo:

  • 10 ir daugiau darbuotojų įmonėse, kuriose dirba nuo 20 iki 99 darbuotojų;
  • ne mažiau kaip 10 proc. darbuotojų įmonėse, kuriose dirba nuo 100 iki 299 darbuotojų;
  • 30 ir daugiau darbuotojų įmonėse, kuriose dirba 300 ir daugiau darbuotojų.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-10-08 nutarimu Nr. 992 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-14 nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-10-17, Žin., 2008, Nr. 119-4500) šis aprašas papildytas III (1) skyriumi – „Darbo ir poilsio laiko ypatumai geležinkelių transporte, kai teikiamos su sąveika susijusios tarpvalstybinės paslaugos“.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr.22 (178)

"Linava" informuoja

Aktualios keleivinio transporto problemos – regioniniuose susirinkimuose

Privalomas papildomų veidrodžių įrengimas N2 ir N3 klasės transporto priemonėse

Susitikimas su Rusijos prekybos atstovybės vadovais

„Linavos“ vadovybė kviečia naują valdžią nepamiršti nacionalinių interesų

Kaimynų naujienos

Baltarusiški autobusai – Lenkijoje

„BelarusEKSPO – 2008“

„Sisu Auto“ ir MAZ bendradarbiavimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Į Austriją – tik su žieminėmis padangomis

Įspėjimo apie kliūtį sistema

Rumunijos ir Bulgarijos vežėjai kaltina Vengrijos pareigūnus

„FIAT Scudo“ transporteris – ypatingiems svečiams

Sportas

Sodra

Veteranai

Svekiname

VKTI informuoja

Mokėsi, kaip nustatyti sukčiavimo tachografais atvejus

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Muitinėje

Muitininkai spalį gaudė kontrabandininkus ir naikino prekių klastotes

Sunkvežimio kabinoje – šimtai nelegalių DVD

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Bus skirta 221 mln. Lt penkių Lietuvos regionų žvyrkeliams asfaltuoti

Įteikė proginius medalius projekto „Vikingas“ organizatoriams

Skatins aktyvesnį šalių bendradarbiavimą transporto srityje

Teisė

Alkoholio kontrolė

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Transportas