Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Susisiekimo ministro 2008-10-08 įsakymu Nr. 3-380 Dėl kelių transporto darbuotojų dienos (įsigaliojo 2008-10-12, Žin., 2008, Nr. 117-4465), atsižvelgiant į vežėjų, jiems atstovaujančių asociacijų, kelių transporto darbuotojų ir šios transporto rūšies veteranų siūlymus, įvertindamas istorinę šios transporto rūšies Lietuvoje raidą ir kelių transporto veiklos svarbą, nustatyta, kad rugsėjo pirmasis šeštadienis yra Kelių transporto darbuotojų diena.

***

Susisiekimo ministro 2008-10-14 įsakymu Nr. 3-384 Dėl susisiekimo ministro 2002-05-20 įsakymo Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-10-26, Žin., 2008, Nr. 123-4697) patvirtinta nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos sudėtis:

 • Rimvydas Gradauskas – Susisiekimo ministerijos sekretorius (komisijos pirmininkas);
 • Paulius Girčys – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos ir transporto skyriaus patarėjas susisiekimo klausimais (komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • Algirdas Baranauskas – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ sekretorius;
 • Sigitas Bublys – asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdantysis direktorius ir kt.

***

Susisiekimo ministro 2008-10-24 įsakymu Nr. 3-406 (įsigaliojo 2008-11-05, Žin., 2008, Nr. 126-4826) patvirtintas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (išskyrus traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas) privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarką, periodiškumą ir yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių motorinės transporto priemonės įregistruotos Lietuvos Respublikoje.

Naudoti motorines transporto priemones ir jų priekabas, kurioms nustatytu laiku neatlikta privalomoji techninė apžiūra ir neišduoti tai patvirtinantys dokumentai, draudžiama. Valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai apžiūrai, privalo pateikti:

 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos dokumentą;
 • dokumentą, patvirtinantį apmokėjimą už apžiūros atlikimą;
 • galiojantį valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (šį dokumentą pateikti nebūtina, jei kontrolierius, naudodamasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų baze, gali patikrinti, ar transporto priemonė yra apdrausta).

Priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar jos paskirties, valdytojas privalo papildomai pateikti:

 • N2, N3, O4 klasių transporto priemonėms – dokumentą, kuris patvirtina mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, sumokėjimą; mokestis mokamas kasmet, tačiau ne už kalendorinius metus, o skaičiuojant nuo vienos transporto priemonės privalomosios apžiūros iki kitos;
 • transporto priemonėms su sumontuotais potencialiai pavojingais įrenginiais – potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro išduotą įrenginio registravimo pažymėjimą ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos techninės būklės patikrinimo protokolą, suteikiantį teisę toliau naudotis ant transporto priemonės sumontuotais didesnės kaip 1 tonos keliamosios galios strėlinio tipo kranais, kėlimo platformomis, taip pat I grupės takiųjų medžiagų talpyklomis ir didesnės kaip 1 m3 tūrio cisternomis ir jų įranga skirtiems pavojingiems kroviniams vežti;
 • taksi automobiliams – galiojantį taksometro metrologinės patikros liudijimą, taip pat taksometro techninį pasą;
 • N2, N3 klasių saugioms transporto priemonėms - išmetamųjų dujų ir triukšmo reikalavimų atitikimo sertifikatus bei eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatus;
 • O3, O4 klasių saugioms transporto priemonėms – eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatus;
 • transporto priemonėms, kuriomis numatyta vežti pavojingus krovinius – prašymą patikrinti transporto priemonę pagal papildomus reikalavimus (jei valdytojas pageidauja ja vežti pavojingus krovinius); prašyme nurodomos numatomų vežti pavojingų krovinių klasės, JT numeriai ir, jei reikalaujama, pakavimo grupės ir tinkami pavojingų krovinių pavadinimai ir kt.; su prašymu valdytojas privalo pateikti transporto priemonės deklaraciją bei kitus dokumentus, nurodytus Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo taisyklėse;
 • perdirbtoms transporto priemonėms – techninės ekspertizės pažymą, išduotą perdirbtai transporto priemonei;
 • sportiniam automobiliui– sportinio automobilio pasą, išduotą Lietuvos automobilių sporto federacijos, kai transporto priemonė pritaikyta sportinėms lenktynėms.

Transporto priemonių apžiūros periodiškumas nustatomas pagal transporto priemonės klasę. Apžiūra atliekama:

 • motociklų ir mopedų (L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6e ir L7e klasės) – po 3 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.;
 • M1 klasės transporto priemonių – po 3 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.;
 • medicininės pagalbos automobilių ir lengvųjų automobilių (M1 klasės), skirtų vairuotojams mokyti, – po 1 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
 • taksi automobilių ir verslo tikslais naudojamų žmonėms vežti (M1 klasės transporto priemonių), jei jų eksploatacijos trukmė iki 5 metų – kas 12 mėn., 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.;
 • troleibusų ir autobusų (M2 ir M3 klasės) – po 1 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 6 mėn.;
 • N1 klasės krovininių automobilių – po 2 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
 • N2 ir N3 klasės krovininių automobilių – po 1metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
 • pavojingus krovinius vežančių EX/II, EX/III, FL, OX ar AT tipų pagal ADR transporto priemonių, kurioms taikomi papildomi reikalavimai (N1, N2, N3, O1, O2, O3 ir O4 klasės) – kas 12 mėn.;
 • O1 ir O2 klasės priekabų, puspriekabių – po 3 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.;
 • O3 ir O4 klasės priekabų, puspriekabių – po 1 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
 • specialios paskirties transporto priemonių, kurios turi specialios paskirties kodą „SA“ – po 2 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.

Apžiūros atlikimą patvirtinantys dokumentai yra: talonas (iki 2010-07-01) bei ženklas-lipdukas.

Valdytojas, nesutinkantis su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu, gali jį apskųsti įmonės vadovui. Jei valdytojas nesutinka su įmonės vadovo sprendimu dėl kontrolieriaus sprendimo, gali kontrolieriaus sprendimą apskųsti Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkui. Jei valdytojas nesutinka su Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko sprendimu, gali šį sprendimą apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

***

Susisiekimo ministro 2008-10-08 įsakymu Nr. 3-375 (įsigaliojo 2008-10-15, Žin., 2008, Nr. 118-4484) patvirtinti Reikalavimus įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir kvalifikacijos reikalavimus darbuotojams. Reikalavimai nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros organizavimo ir leidimų, suteikiančių teisę ją atlikti, išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo ir leidimų keitimo tvarką, taip pat kvalifikacijos reikalavimus darbuotojams, privalomosios techninės apžiūros įmonių ir įmonių stočių veiklos sąlygas bei įmonių veiklos kontrolės tvarką.

Leidimus, suteikiančius teisę atlikti apžiūrą, išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija. Apžiūrą šalyje atlieka įmonės, turinčios leidimą, suteikiantį teisę ją atlikti. Kiekviena įmonė gali turėti tam tikrą skaičių stočių. Įmonės stotys, jų adresai ir darbo vietų skaičius įrašomos leidime. Informacija apie leidimų, suteikiančių teisę atlikti apžiūrą, išdavimą, galiojimo sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą ir keitimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Įmonė, turinti leidimą, privalo užtikrinti, kad būtų atliekama visų klasių transporto priemonių apžiūra. Įmonės stotys gali būti pritaikytos atlikti tik kai kurių klasių transporto priemonių apžiūrą. Reikalavimai nustato, jog turi būti naudojamos tvarkingos ir turinčios galiojančią metrologinę patikrą matavimo priemonės bei tvarkingi įrenginiai ir įrankiai. Įrangos ir prietaisų turi būti tiek, kad būtų užtikrinta sklandi apžiūros atlikimo eiga. Be to, turi būti numatyta atskira vieta (su asfalto, betono ar kita panašia kieta danga) motorinių transporto priemonių skleidžiamam triukšmui matuoti. Stabdymo efektyvumui nustatyti, kai to negalima atlikti stabdžių bandymo stendu, turi būti numatyta vieta su horizontalia asfalto, betono ar kita panašių sukibimo savybių danga. Vieta, kur matuojamas žibintų šviesos srauto pokrypis, turi būti lygiu paviršiumi ir horizontali. Nuolydžiui (nelygumams) išlyginti gali būti naudojamos kreipiančiosios, kuriomis juda šviesos kontrolės prietaisas.

Įmonė per metus nuo leidimo, suteikiančio teisę atlikti apžiūrą, išdavimo dienos turi būti akredituota pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17020:2005 kaip A tipo kontrolės įstaiga, taip pat rekomenduojama įdiegti kokybės valdymo sistemą pagal ISO 9000 serijos standartų reikalavimus.

Įmonė negali užsiimti veikla, susijusia su transporto priemonių projektavimu, gamyba, prekyba, taip pat technine priežiūra ir (ar) remontu, išskyrus atskirais atvejais nedidelės apimties išmetamųjų dujų toksiškumo ir žibintų reguliavimo darbus, už kuriuos papildomas mokestis negali būti imamas.

Nustatyti tokie reikalavimai asmenims, ketinantiems dirbti kontrolieriais:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį (aukštąjį neuniversitetinį) technologijos mokslų studijų srities transporto arba mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnį kaip 1 metų (asmenys su aukštuoju išsilavinimu) arba 2 metų (asmenys su aukštesniuoju išsilavinimu) praktinio darbo, susijusio su transporto priemonių technine priežiūra, remontu ar eksploatacija, stažą;
 • turėti teisę vairuoti A, B ir C kategorijų transporto priemones;
 • būti nepriekaištingos reputacijos.

***

Vidaus reikalų ministro 2008-10-02 įsakymu Nr. 1V-353 Dėl Leidimo trumpalaikiam (vienos dienos) dalyvavimui eisme motorinei transporto priemonei išdavimo ir tokio dalyvavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymo Nr. 260 „Dėl Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-10-15, Žin., 2008, Nr. 118-4481) patvirtintas Leidimo trumpalaikiam (vienos dienos) dalyvavimui eisme motorinei transporto priemonei išdavimo ir tokio dalyvavimo tvarkos aprašas. Šiame apraše nustatyta laikinųjų valstybinio numerio ženklų ir leidimų trumpalaikiam (vienos dienos) dalyvavimui eisme motorinei transporto priemonei išdavimo ir tokio dalyvavimo tvarka. Valstybinio numerio ženklai yra skirti neregistruotų (išregistruotų) parduodamų (įsigyjamų) transporto priemonių, esančių be valstybinio numerio ženklų ar su valstybinio numerio ženklais, kurių galiojimas yra pasibaigęs, trumpalaikiam (vienos dienos) ženklinimui, kai ženklinamomis transporto priemonėmis atliekamas parodomasis (bandomasis) važiavimas arba važiuojama į jų pardavimo, parodymo, atitikties įvertinimo ar registravimo vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Šiuo įsakymu pakeistose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse nustatyta motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonių registravimą patvirtinančių dokumentų išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarka, nustatyta, kad neregistruojamos yra šios transporto priemonės:

 • baigtos eksploatuoti užsienyje dėl jų sugedimo ar susidėvėjimo, kai kompetentingos institucijos paima jų registravimo dokumentus;
 • pritaikytos eismui kairiąja puse ar turinčios vairą dešinėje pusėje, išskyrus antikvarines ir tas, kurios pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti.

Transporto priemonių pardavimo veiklą vykdančių Lietuvos Respublikos ūkio subjektų parduodamų (neįregistruotų) transporto priemonių ženklinimui skirtų valstybinio numerio ženklų paviršius baltas, o skaitmenys ir raidės raudoni. Šio tipo valstybinio numerio ženklų užrašus sudaro viena raidė ir:

 • M ir N kategorijų transporto priemonėms ženklinti skirtų valstybinio numerio ženklų – 6 skaitmenys;
 • O kategorijos transporto priemonėms ženklinti skirtų valstybinio numerio ženklų – 5 skaitmenys;
 • L kategorijos transporto priemonėms ženklinti skirtų valstybinio numerio ženklų – 4 skaitmenys.

Paskutinieji du užraše esantys skaitmenys atitinka valstybinio numerio ženklo galiojimo kalendorinių metų paskutiniuosius du skaitmenis (einamųjų metų gruodžio mėnesį pradeda galioti ir ateinančių metų skaitmenis turintys valstybinio numerio ženklai).

Taip pat nustatyta, kad apžiūrai parengtoje transporto priemonėje turi būti sumontuoti visi pagrindiniai jos agregatai, transporto priemonės kėbulo (rėmo) laikančioji konstrukcija turi būti be lūžių ar didesnių deformacijų. Joje neturi būti krovinių ar įrenginių, kurie trukdytų apžiūrėti transporto priemonės žymenis. Transporto priemonės identifikavimo žymenys, aplink juos esantis plotas, variklio numeris turi būti švarūs, nepadengti jokiomis medžiagomis, išskyrus tas, kurios yra naudojamos transporto priemonės gamintojo. Automobilvežiu atgabenta transporto priemonė prieš jos apžiūrą iš automobilvežio turi būti iškraunama. VĮ „Regitra“ darbuotojas turi teisę atsisakyti apžiūrėti transporto priemonę, jeigu šiame punkte išdėstyti reikalavimai nevykdomi.

***

Konstitucinio teismo pirmininko 2008-10-08 potvarkiu Nr. 2B-100 Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo (įsigaliojo 2008-10-08, Žin., 2008, Nr. 117-4458) nutarta priimti pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-30) ištirti, ar Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 269 str. 7 d. ta apimtimi, kuria nustatyta, kad nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti (išskyrus atvejus, kai ji konfiskuojama) tik po to, kai sumokėta skirtoji bauda ar atliktas administracinis areštas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 1 d., konstituciniam teisinės valstybės principui, ir pradėti bylą rengti Konstitucinio teismo posėdžiui.

***

Žemės ūkio ministro 2008-10-08 įsakymu Nr. 3D-543 (įsigaliojo 2008-10-17, Žin., 2008, Nr. 119-4529) patvirtintos Įvežamų į Lietuvos Respubliką, vežamų per ją į kitas Europos Sąjungos šalis, taip pat vežamų tranzitu žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos, kurie galėjo būti genetiškai modifikuoti, stebėsenos taisyklės. Šių taisyklių tikslas – užtikrinti sistemingą įvežamų rizikos kultūrų stebėseną, kad į Lietuvos Respubliką ir į kitas ES šalis, vežant krovinį per Lietuvos Respubliką, nebūtų įvežti ir nepaplistų augalai, augaliniai produktai ir dauginamoji medžiaga su neįteisinta ES genetine modifikacija, o įteisinti ES minėti genetiškai modifikuoti produktai būtų tinkamai paženklinti.

Visą rizikos kultūrų ir šalių sąrašą tvirtina Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininkas. Sąrašas turi būti nuolat skelbiamas tarnybos interneto svetainėje. Atnaujinusi ar pakeitusi sąrašą, tarnyba apie tai informuoja Muitinės departamentą.

Valstybinės augalų apsaugos tarnyba patikrina į Lietuvos Respubliką įvežamų ir į kitas ES šalis vežamų rizikos kultūrų krovinių dokumentus ir, esant taisyklėse nurodytoms aplinkybėms, paima mėginius tyrimams Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atlikti.

Įvežti rizikos kultūrų krovinius galima tik per tuos pasienio kontrolės punktus, kuriuose yra įsteigti ir veikia tarnybos pasienio kontrolės fitosanitarijos punktai. Įvežamų rizikos kultūrų krovinių dokumentus tikrina tarnybos pasienio kontrolės fitosanitarijos punktų pareigūnai ar regioninių augalų apsaugos ir karantino punktų pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr.22 (178)

"Linava" informuoja

Aktualios keleivinio transporto problemos – regioniniuose susirinkimuose

Privalomas papildomų veidrodžių įrengimas N2 ir N3 klasės transporto priemonėse

Susitikimas su Rusijos prekybos atstovybės vadovais

„Linavos“ vadovybė kviečia naują valdžią nepamiršti nacionalinių interesų

Kaimynų naujienos

Baltarusiški autobusai – Lenkijoje

„BelarusEKSPO – 2008“

„Sisu Auto“ ir MAZ bendradarbiavimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Į Austriją – tik su žieminėmis padangomis

Įspėjimo apie kliūtį sistema

Rumunijos ir Bulgarijos vežėjai kaltina Vengrijos pareigūnus

„FIAT Scudo“ transporteris – ypatingiems svečiams

Sportas

Sodra

Veteranai

Svekiname

VKTI informuoja

Mokėsi, kaip nustatyti sukčiavimo tachografais atvejus

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Muitinėje

Muitininkai spalį gaudė kontrabandininkus ir naikino prekių klastotes

Sunkvežimio kabinoje – šimtai nelegalių DVD

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Bus skirta 221 mln. Lt penkių Lietuvos regionų žvyrkeliams asfaltuoti

Įteikė proginius medalius projekto „Vikingas“ organizatoriams

Skatins aktyvesnį šalių bendradarbiavimą transporto srityje

Teisė

Alkoholio kontrolė

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Transportas