Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento direktoriaus 2003 03 14 įsakymu Nr. 1B-1172 (įsigaliojo 2003 03 21, žin., 2003, Nr. 28-1172) patvirtintos Muitinės informacijos tvarkymo taisyklės. Remiantis šiomis taisyklėmis, muitinės informacija skirstoma į:

• valstybės paslaptį sudarančiа informacijа (duomenys, susiję su aprūpinimu ginklais, išlaidomis operatyvinei veiklai, informacija apie operatyvinės veiklos organizavimа ir kt.);

• tarnybos paslaptį sudarančiа informacijа (duomenys apie operatyvinius darbuotojus, materialinį techninį aprūpinimа ir kt.);

• viešai neskelbtinа ir neteiktinа informacijа (muitinės pareigūnų ir darbuotojų asmens bylų duomenys, tarptautinių sutarčių projektai, muitinio įforminimo dokumentai bei muitiniam tikrinimui kartu su jais pateikti dokumentai ir kt.). Su šia informacija gali susipažinti ne tik Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnai, bet ir asmenys, su kuriais ši informacija yra tiesiogiai susijusi;

• viešаjа informacijа.

Transportas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2003 03 24 įsakymu Nr. 2B-114 (įsigaliojo 2003 03 28, žin., 2003, Nr. 30-1278) patvirtintas įmonių, norinčių vežti keleivius arba krovinius už atlyginimа, finansinį pajėgumа įrodančių dokumentų sаrašas. Sаrašа, kuriame nurodyti dokumentai pateikiami, kreipiantis į Valstybinę kelių transporto inspekcijа dėl kelių transporto veiklos licencijos išdavimo, sudaro:

• įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais patvirtintas paskutiniojo prieš paraiškos licencijai gauti pateikimo ketvirčio (3, 6, 9 mėnesių arba metinis) balansas (forma E, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1993 11 12 raštu Nr. 83N „Dėl metinės finansinės atskaitomybės pavyzdinių formų ir svarbiausiųjų pozicijų paaiškinimo“, žin., 1993, Nr. 63-1213). Jeigu ketvirtiniame balanse nurodytos turto sumos nepakanka finansiniam pajėgumui užtikrinti ir įmonė turi įrodymų, kad po šio balanso sudarymo datos ji įsigijo pakankamai turto finansiniam pajėgumui užtikrinti, gali būti pateikiamas balansas, sudarytas pagal paskutiniojo mėnesio prieš paraiškos pateikimа duomenis;

• naujai įsteigtos įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais patvirtintas paskutiniojo prieš paraiškos kelių transporto veiklos licencijai gauti pateikimo mėnesio paskutinės dienos balansas;

• duomenų apie neribotos civilinės atsakomybės įmonių savininkams nuosavybės teise priklausantį turtа suvestinė pagal priede pateikiamа nustatytа formа ir šio turto nuosavybę bei vertę patvirtinančių dokumentų kopijos (pagal kiekvienа savininkа atskirai), jeigu šioms įmonėms priklausančio turto, nurodyto balanse, nepakanka įmonės finansiniam pajėgumui užtikrinti.

Susisiekimo ministro 2003 03 13 įsakymu Nr. 3-154 (įsigaliojo 2003 03 28, žin., 2003, Nr. 30-1265) buvo patvirtinta Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarka, kuri taikoma remiantis pagal vežėjo nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų (troleibusų) maršrutais kompensavimo, kompensacijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkа. Ji nereglamentuoja vežėjų nuostolių, patirtų vežant keleivius tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, kompensavimo.

Būtinos keleivinio transporto paslaugos teikiamos visuomenei, net jeigu jų teikimo sаlygos nenaudingos vežėjui. Savivaldybių institucijos priima sprendimus dėl būtinumo teikti tokias paslaugas, skelbia konkursus vežėjams parinkti ir sudaro visuomenės aptarnavimo sutartis su vežėjais. Nuostoliai vežėjams kompensuojami kiekvienа mėnesį iš specialiai tam tikslui savivaldybių biudžetuose numatytų lėšų. Nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal patvirtintа specialiа formulę. Vežėjai, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 16 dienos savivaldybių institucijoms arba kitoms kompetentingoms įstaigoms pateikia nustatytos formos ataskaitas apie patirtus nuostolius, pažymas apie formulės nuostoliams apskaičiuoti sudedamųjų dalių dydžius bei sаskaitа faktūrа. Vežėjų patirti nuostoliai turi būti kompensuojami iki to paties mėnesio pabaigos. Nuostolių kompensavimas gali būti sulaikytas ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui, siekiant patikrinti vežėjų pateiktas ataskaitas ir dokumentus.

***

Susisiekimo ministro 2003 03 14 įsakymu Nr. 3-155 (įsigaliojo 2003 03 28, žin., 2003, Nr. 30-1266) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos.

***

Susisiekimo ministro 2003 03 14 įsakymu Nr. 3-156 (įsigaliojo 2003 03 28, žin., 2003, Nr. 30-1267) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 02 27 įsakymu Nr. V-58 Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo (įsigaliojo 2003 03 08, žr. žin., 2003, Nr. 24-1005) patvirtinta:

• Metinės pelno mokesčio deklaracijos FR0475 forma;

• Metinės pelno mokesčio deklaracijos FR0475A forma;

• šių formų bei jų priedų užpildymo taisyklės.

Taip pat patvirtinti ir šių formų priedai:

• Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo deklaracija FR0475B, kuri pateikiama, jeigu vienetas per mokestinį laikotarpį perleido vertybinius popierius ir /ar išvestines finansines priemones;

• Užsienio valstybėse gautų ir/ar uždirbtų pajamų bei tose valstybėse nuo tų pajamų sumokėto pelno (ar jam tapataus) mokesčio, atskaityto iš mokestinio laikotarpio pelno mokesčio, deklaracija FR0475C, kuri pateikiama, jei vienetas per mokestinį laikotarpį vykdė veiklа per nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ir/ar gavo iš užsienio valstybės pajamų, nuo kurių toje valstybėje sumokėtа pelno ar jam tapatų mokestį PMį 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikant tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas) atskaitė iš mokestinio laikotarpio mokėtino pelno mokesčio sumos;

• Atskaitytų nuostolių deklaracija FR0475D, kuri pateikiama, jei vienetas PMį 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš mokestinio laikotarpio pajamų atskaitė praėjusiais mokestiniais laikotarpiais susidariusius mokestinius nuostolius;

• Grynųjų dividendų ar pelno mokesčio, išskaičiuoto iš Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų, užskaitymo bei Lietuvos ir užsienio vienetams išmokėtų neapmokestinamųjų dividendų deklaracija FR0475E, kuri pateikiama, jei vienetas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, gavęs ir/ar išmokėjęs grynųjų dividendų, ir/ar PMį 33 str. 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka užskaitęs pelno mokestį, išskaičiuotа iš Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų, ir/ar išmokėjęs neapmokestinamų dividendų Lietuvos bei užsienio vienetams.

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (uždarosios akcinės bendrovės ir kt., išskyrus tuos vienetus, kurie pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principа) pelno mokestį deklaruoja FR0475 formos deklaracijose, o neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (individualios įmonės, ūkinės bendrijos) ir tie ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principа, pelno mokestį deklaruoja metinės pelno mokesčio FR0475A formos deklaracijose. Formų priedai kartu užpildytomis metinėmis pelno mokesčio deklaracijomis turi būti pateikti VMI teritoriniams skyriams pagal įregistravimo mokesčio mokėtoju vietа iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio 1 d.

Jei vienetas pertvarkomas (pavyzdžiui, individuali įmonė pertvarkoma į uždarаjа akcinę bendrovę), pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio (iki pertvarkymo ir po pertvarkymo) metinė pelno mokesčio deklaracija.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 03 06 įsakymu Nr. V-65 (įsigaliojo 2003 03 20, žin., 2003, Nr. 27-1110) patvirtinta Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos forma FR0453 ir šios formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo (pvz., darbdavys), išmokėjęs gyventojams A klasės pajamoms priskiriamas išmokas, kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos apskrities valstybiniam mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui privalo pateikti FR0435 formos deklaracijа.

***

Finansų ministro 2003 03 14 įsakymu Nr. 1K-067 Dėl delspinigių nustatymo 2003 m. antrajam ketvirčiui (įsigaliojo 2003 03 20, žin., 2003, Nr. 27-1100) nustatytas delspinigių už nelaiku sumokėtus arba pervestus mokesčius ir baudas dydis 2003 m. II ketvirčiui - 0,04 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 03 14 įsakymu Nr. 1B-207 (įsigaliojo 2003 03 20, žin., 2003, Nr. 27-1109) patvirtintas įmokų, mokamų per teritorinių muitinių surenkamаsias sаskaitas, klasifikatorius.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 03 03 nutarimu Nr. 279 Dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo (įsigaliojo 2003 04 01, žin., 2003, Nr. 24-991) pakeistas žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimas. Nuo šiol ji bus vadinama valstybės įmone Registrų centru.

Dėl atskaitymų į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sаskaitа

Remiantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 str., transporto įmonės - vežėjai ir ekspeditoriai - iki šiol moka atskaitymus į šios programos finansavimo sаskaitа nuo visų pajamų, gautų už suteiktas paslaugas, parduotas prekes bei ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtа ir t. t. Jokių išimčių ar taisyklių, pritaikytų transporto veiklos specifikai, įstatyme iki šiol nebuvo numatyta.

Dauguma krovinių vežimo užsakymų nuo užsakovo iki faktinio vežėjo perduodami keletа kartų. Atitinkamai keliauja ir pajamų srautai - užsakovas už krovinio vežimа užmoka pirmajam ekspeditoriui sutartа pinigų sumа - sakykim, 2000 Lt, pastarasis sumoka tolesniam ekspeditoriui 1900 Lt, pasilikdamas sau 100 Lt uždarbį, o antrasis ekspeditorius savo pasamdytam faktiniam vežėjui sumoka 1800 Lt, pasilikdamas sau vėlgi 100 Lt. Taigi, taikant galiojančio Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo nuostatas, atskaitymai po 0,48 proc. nuo pajamų už to paties krovinio vežimo paslaugas mokami tris kartus tokia tvarka: pirmasis ekspeditorius moka atskaitymus nuo 2000 Lt (9,6 Lt), antrasis - nuo 1900 Lt (9,12 Lt), o faktinis vežėjas - dar nuo 1800 Lt (8,64 Lt). Akivaizdu, kad ta pati pajamų suma, kuri jau buvo apmokestinta ir tik perduodama kitam sandorio dalyviui, apmokestinama tuo pačiu mokesčiu ne mažiau kaip 2-3 kartus.

Kitų verslo šakų, kurioms būdingas panašus pajamų perdavimo principas, atstovai dar beveik prieš metus, 2002 m. balandžio mėnesį, galėjo pasidžiaugti minėto įstatymo 4 str. papildymais, leidusiais, pavyzdžiui, statybos įmonėms mokėti 0,48 proc. atskaitymus tik nuo pajamų, gautų už jų pačių atliktus statybos ir montavimo darbus (bet ne nuo subrangovams perduotų iš užsakovo gautų pajamų), tarpininkavimo veikla užsiimančioms įmonėms - šiuos atskaitymus mokėti tik nuo nustatyto atlyginimo už tarpininkavimo paslaugas, lizingo veikla užsiimančioms įmonėms - tik nuo palūkanų sumos ir t. t. Deja, tаkart vežėjai ir ekspeditoriai į šį „traukinį“ nepateko ir dvigubas ar trigubas apmokestinimas iki šiol didina vežimų savikainа ir mažina ir taip dėl kuro kainų didėjimo ir kitų priežasčių mažėjantį vežėjų pelnа.

2003 m. kovo mėn. pabaigoje Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „Lineka“ ir asociacija „Linava“ kreipėsi į Finansų ministerijа, prašydamos peržiūrėti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 str. nuostatas. Buvo pasiūlyta papildyti minėtаjį įstatymo straipsnį specialia nuostata, kuriа taikant 0,48 proc. atskaitymai būtų mokami tik nuo pajamų, gautų už pačių vežėjų ir ekspeditorių atliktus krovinių transporto ir ekspedicijos darbus. Tikimės, kad ši iniciatyva sulauks Finansų ministerijos ir Vyriausybės dėmesio ir artimiausioje ateityje bus pasiekti norimi rezultatai.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7 (43)

"Linava" informuoja

Dėl transporto priemonių eismo laikino apribojimo Rusijoje

Derybos su Slovėnija

Greičio apribojimai Rumunijoje

Jugoslavijos Respublikos pavadinimo pakeitimas į „Serbija ir Juodkalnija“

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

Pasikeitė Slovakijos veterinarinių tarnybų darbo laikas

Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TransRussia 2003“

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - kovo 31 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Pasirašyta sutartis su vokiečiais

Patirtimi domėjosi estai

Tarpvyriausybinės komisijos grupė posėdžiavo Maskvoje

Vežėjų žinios

Dėl keleivių vežimo lapų

Dėl leidimų sunkiasvorėms transporto priemonėms

„Linava“

TIR KNYGELIų IšDAVIMO TIR GARANTINėS SISTEMOS DALYVIAMS BEI GRАžINIMO ASOCIACIJAI „LINAVA“ TAISYKLėS

Susisiekimo ministerijoje

IDėJA įGAUNA PAGREITį

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams