Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Teismo dokumentų įteikimas

Praėjusiame žurnalo „Transporto pasaulis“ numeryje aptarėme supaprastintos teismo procedūros – teismo įsakymo proceso – ypatumus, nurodydami, kad taikant ją, ypatingai svarbu žinoti skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, kurioje jis faktiškai priima paštusiunčiamą korespondenciją: nepavykus skolininkui įteikti procesinių dokumentų, kreditoriaus pareiškimas yra grąžinamas kreditoriui, skolos priteisimo klausimą paliekant neišspręstą.

Šiame žurnalo numeryje apžvelgsime įstatymų nuostatas bei teismų praktiką, susijusią su teismo procesinių dokumentų (šaukimų ir pan.) įteikimu.

Civilinis kodeksas numato keletą procesinių dokumentų įteikimo būdų – registruotu paštu, per antstolius, kurjerius, įteikiant dokumentus kuratoriui arba viešo paskelbimo būdu. Galiausiai Civilinio proceso kodeksas numato galimybę įteikti procesinius dokumentus telekomunikacijų galiniais įrenginiais (faksu arba elektroniniu paštu), jei byloje dalyvaujantis asmuo su tuo sutinka.

Praktikoje kyla gana daug problemų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu skolininkams – juridiniams asmenims. Pasitaiko atvejų, kai adresu, kuriuo kadaise buvo registruota juridinio asmens buveinė, šiuo metu buveinės ten faktiškai nebėra, juridinio asmens direktorius pakeitė savo gyvenamąją vietą ir pan. Sprendimą dėl būdo, kuriuo įteikti procesinį dokumentą, priima teismas, tačiau prašymus dėl procesinių dokumentų įteikimo būdų parinkimo turi teisę teikti byloje dalyvaujantys asmenys: prašyti paskirti kuratorių, kuris galėtų priimti dokumentus, prašyti įteikti dokumentus viešo paskelbimo būdu, taip pat patys savo iniciatyva įteikti dokumentus priešingai šaliai, kuriai nepavyko dokumentų įteikti registruotu paštu, bandyti įteikti dokumentus per antstolius ir pan. Todėl žemiau trumpai aptarsime procesinių dokumentų įteikimo juridiniams asmenims ypatumus.

Įteikimas juridinio asmens vadovams bei darbuotojams

Civilinio proceso kodekso 123 str. 2 d. nustato, kad juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai gali būti įteikiami juridinio asmens vadovui (direktoriui, generaliniam direktoriui ir pan.), valdymo organams (pavyzdžiui, valdybos nariams) arba raštinės darbuotojams. Tačiau įteikimo vietoje neradus nei įmonės administracijos vadovo, nei valdybos narių, nei raštinės darbuotojų, CPK 123 str. 4 d. leidžia įteikti dokumentus ir kitiems asmenims:

  • bet kuriam kitam juridinio asmens darbuotojui, kuris yra įteikimo vietoje;
  • administracijos vadovui kaip fiziniam asmeniui, siunčiant dokumentus jo gyvenamosios ar darbo vietos adresu;
  • valdymo organui kaip fiziniam asmeniui, siunčiant dokumentus jo gyvenamosios ar darbo vietos adresu;
  • administracijos vadovo bei valdymo organų narių pilnamečiams šeimos nariams (sutuoktiniui, vaikams ir kt.).

Paprastai juridiniams asmenims teismo šaukimai įteikiami Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu. Tačiau, kaip minėjome aukščiau, įteikti procesinius dokumentus buveinės adresu neretai sudėtinga – įmonė gali būti išsikrausčiusi iš nuomotų patalpų, buveinė taip pat gali būti registruota vadovo ar akcininko gyvenamosios vietos adresu. Pasikeitus įmonės vadovui ar akcininkui, toks buveinės adresas tampa fiktyvus, ir juo atvykusiems pašto darbuotojams neįmanoma rasti nei juridinio asmens vadovo, nei valdybos narių, nei raštinės ar kitų darbuotojų. Tokiu atveju įstatymas leidžia siųsti procesinius dokumentus įmonės administracijos vadovui arba valdymo organo nariui (pvz., valdybos nariui) kaip fiziniams asmenims, jų gyvenamosios ar darbo vietos adresu. Kaip sužinoti įmonės administracijos vadovo ar valdybos nario gyvenamosios vietos adresą? Tokie duomenys yra kaupiami Juridinių asmenų registre (www.registrucentras.lt/jar), o šiuo metu Juridinių asmenų registras jau siūlo naudotis elektroninės prekybos sistema, įsigyjant juridinių asmenų registro išrašus apie konkrečius juridinius asmenis. Naudojantis šia sistema, išrašą apie juridinį asmenį, kuriame yra duomenys ir apie įmonės vadovą, galima įsigyti gana operatyviai – per keletą minučių, o išrašo kaina 9–22 Lt, priklausomai nuo išraše pateikiamų duomenų rūšių bei kiekio.

Teismo šaukimai yra laikomi įteiktais ne nuo tada, kai jie yra išsiųsti, bet nuo to momento, kai jie yra faktiškai įteikiami arba gavėjai atsisako dokumentus priimti. CPK 124 str. 2 d. nustato, kad atsisakymas priimti procesinius dokumentus yra prilyginamas jų įteikimui. Žymą apie atsisakymą priimti šaukimą turi teisę padaryti pranešimą įteikiantis asmuo – pašto darbuotojas ir pan., o ne atsisakantis šaukimą priimti asmuo.

Visiškai kitaip yra vertinamas teismo pranešimų (ne šaukimų) įteikimas. Teismo pranešimai laikomi įteiktais nuo jų išsiuntimo momento. Teismo šaukimas nuo teismo pranešimo skiriasi visų pirma tuo, kad siunčiant teismo šaukimą, teismui turi būti grąžinama adresato pasirašyta pažyma apie dokumentų gavimą, o siunčiant teismo pranešimą pažyma su adresato parašu, patvirtinanti dokumentų įteikimą, teismui nėra grąžinama. Beje, skaitytojų dėmesį reiktų atkreipti į tai, kad Civilinio proceso kodeksas leidžia vieną kartą asmeniui įteikus šaukimą į teismo posėdį, apie kitus teismo posėdžius informuoti nebe teismo šaukimais, bet pranešimais – be grąžinamo teismui parašo apie dokumento įteikimą. Teismų praktika tokį proceso dalyvių informavimą laiko tinkamu: ne vienoje civilinėje byloje Lietuvos Aukščiausias teismas yra pasisakęs, kad jei asmuo bent vieną kartą buvo informuotas teismo šaukimu apie atvykimą į teismo posėdį, nuo to momento atsiranda asmens pareiga aktyviai domėtis byla bei jos eiga, rūpintis greitu ir koncentruotu bylos išnagrinėjimu.

Įteikimas apsaugos darbuotojams

Kaip matote, įstatymas įpareigoja stengtis įteikti šaukimus juridinio asmens darbuotojui. Tačiau darbo santykiai nėra vienintelė teisinė forma, kuria juridinis asmuo naudoja fizinių asmenų teikiamas paslaugas, todėl juridinio asmens vadovai bei darbuotojai ir jų šeimos nariai nėra vieninteliai asmenys, kuriems įstatymas bei teismų praktika leidžia įteikti dokumentus.

Vienoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nagrinėtoje civilinėje byloje (Nr. 3K-3-202/2004) buvo analizuojama tokia situacija. Kreditorius bandė pasinaudoti teismo įsakymo procesu, siekdamas prisiteisti skolą iš skolininko. Jis pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teismas įsakymą priėmė ir išsiuntė skolininkui atitinkamus procesinius dokumentus. Dokumentų įteikimo metu priėmimo pažymą pasirašė „apsauga J. G.“, tačiau bylos nagrinėjimo metu skolininkas pateikė duomenis, kad įteikimo dieną jo patalpas saugojo kiti apsaugos darbuotojai, todėl neaišku, kam pašto darbuotojai įteikė procesinius dokumentus. Faktiškai skolininkas pranešimo apie teismo įsakymo išdavimą negavo, apie jau įvykusį procesą ir įsiteisėjusį įsakymą sužinojo pavėluotai, pavėluotai pateikė teismui prieštaravimus dėl kreditoriaus pareiškimo bei prašymą atnaujinti praleistą terminą prieštaravimams pareikšti.

Vertindamas šią situaciją, Lietuvos Aukščiausias teismas pažymėjo: vien parašymas pažymoje, kad dokumentus priima apsaugos darbuotojas, neatskleidžiant, kokiu pagrindu ir kokioje įmonėje dirbama, neleidžia teismui vertinti, jog procesinių dokumentų įteikimas yra tinkamas. Todėl asmenys, pasirašantys procesinių dokumentų įteikimo pažymas, turėtų tai daryti ypač atidžiai – jei priimami ne pačiam asmeniui adresuoti dokumentai, reiktų aiškiai nurodyti ryšius, siejančius su juridiniu asmeniu (giminystės, darbo, paslaugų teikimo ir pan.). Tačiau iš kitos pusės, teismas pažymėjo, kad dokumentus gali priimti fiziniai asmenys, turintys nuolatinę sąsają su juridiniu asmeniu, bei dėl savo atliekamų funkcijų turintys galimybę perduoti korespondenciją juridiniam asmeniui. Taigi apsaugos darbuotojas iš esmės yra tinkamas korespondencijos priėmėjas. Tačiau įrodžius, kad faktiškai įmonėje tokio darbuotojo nėra, o kitų įmonių teikiamomis apsaugos paslaugomis juridinis asmuo nesinaudojo, toks įteikimas gali būti pripažintas netinkamu.

Įteikimas viešo paskelbimo būdu

CPK numato taip pat ir procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu – išimtinį būdą, taikomą tik esant tam tikroms sąlygoms. Paprastai dokumentai viešo paskelbimo būdu įteikiami tuo atveju, kai dalyvaujančio byloje asmens gyvenamoji ir darbo vieta yra nežinoma, o byloje nėra galimybės paskirti kuratorių. Arba byloje yra daugiau kaip 10 dalyvaujančių asmenų, ir nėra galimybės įteikti dokumentus keleto bendrininkų paskirtam atstovui.

Viešas dokumentų paskelbimas yra apmokamas prašančiosios šalies lėšomis, todėl prašydami teismo įteikti dokumentus viešo paskelbimo būdu, turėtumėte iš anksto pasidomėti, kiek kainuos paskelbimas vietos laikraštyje bei respublikiniame dienraštyje. CPK 130 str. 4 d. reikalauja, kad skelbimas apie įteikiamus procesinius dokumentus būtų skelbiamas vietos laikraštyje (jei toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos dienraščių, tokiu atveju procesiniai dokumentai laikomi įteiktais paskelbimo spaudoje dieną.

Skaitytojams norėtume priminti, kad dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu negalimas nei kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, nei prašant teismą ieškinį nagrinėti kita supaprastinta – dokumentinio proceso – tvarka.

Parengė advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr.11 (95)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Draudėjas ir klientas: draugai ar priešai?

Eismas

"Visiom zero"

Ekologija

Žingsnis į švaresnę aplinką

Ekonomika

Rytų rinka: viliotinis sunkvežimių gamintojams iš Vakarų

Įkurtuvės

Patikimiems sunkvežimiams – patikimas servisas

Nauji modeliai

Naujas veidas, naujas ir vardas

Naujienos

Lietuvos rinkai – BMC autobusai

Padangos

„Dunlop” universaliosios: tinka ir tolimiems, ir regioniniams maršrutams

Pažintys

“Volvo”: egzaminuoja kalnai

Priekabų ūkis

Specializuotos FELDBINDER transporto priemonės

Lietuvoje ir pasaulyje

DAF modelių CF ir XF evoliucija

Elektrokurjeriai

Hibridinis „Renault Premium“: mažiau triukšmo ir degalų

Kiniški FAW sunkvežimiai su europietiškais agregatais

Leidinyje - susisiekimo istorija

Supersunkiasvoris „Komatsu“

“Volkswagen Caddy” 4x4”…

„Ford Transit“ su visų ratų pavara

„LDV Maxus“ bus gaminami ir Rusijoje

Keleivinis transportas

Suomija: savita šalis su specifine visuomeninio transporto sistema

Vilniuje brangsta visuomeninio transporto bilietai

Technika

Common railsistema: kartų kaita

Naujausias pasaulinio projekto dyzelis: perspektyva ir galimybės

Teisė

Teismo dokumentų įteikimas

Muziejus

Improvizacija retro tema