Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

TIR KNYGELIų IšDAVIMO TIR GARANTINėS SISTEMOS DALYVIAMS BEI GRАžINIMO ASOCIACIJAI „LINAVA“ TAISYKLėS

PATVIRTINTA

Lietuvos nacionalinės vežėjų

automobiliais asociacijos „Linava“

generalinio sekretoriaus

2003 m. kovo 7 d.

įsakymu Nr. 32

I. BendrOSIOS nuostatOS

1. TIR knygelių išdavimo TIR garantinės sistemos dalyviams bei grаžinimo Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ (toliau - Asociacija) taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja TIR knygelių išdavimа TIR garantinės sistemos dalyviams bei jų grаžinimo Asociacijai tvarkа.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) (toliau - TIR konvencija) (žin., 2000, Nr. 6-155), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatų įgyvendinimo“ (žin., 2001, Nr. 19-608; 2002, Nr. 104-4669), Tarptautinės kelių transporto sаjungos (toliau - IRU) teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sаvokos:

TIR garantinė sistema - TIR konvencijoje nustatyta tarptautinė muitinio tranzito sistema prekių gabenimui automobilių transportu.

TIR knygelės turėtojas (vežėjas) - asmuo, kuriam vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis buvo išduota TIR knygelė ir kurio vardu išvykimo muitinėje buvo pateikta muitinės deklaracija TIR knygelėje pareiškus norа, kad prekėms būtų įforminta TIR procedūra. šis asmuo yra atsakingas už kelių transporto priemonės, autotraukinio ar konteinerio pateikimа kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele išvykimo muitinei, tarpinei muitinei ir paskirties muitinei ir už tinkamа kitų atitinkamų Konvencijos nuostatų laikymаsi.

TIR gabenimas - krovinio gabenimas automobilių transportu nuo išvykimo muitinės iki paskirties muitinės pagal TIR konvencijos nustatytа TIR procedūrа.

Susitariančioji šalis - TIR konvencijos Susitariančioji šalis.

Išvykimo muitinė - bet kuri Susitariančiosios šalies muitinė, kurioje pradėtas viso krovinio ar jo dalies TIR gabenimas.

Paskirties muitinė - bet kuri Susitariančiosios šalies muitinė, kurioje baigiamas viso krovinio arba jo dalies TIR gabenimas.

Tarpinė muitinė - bet kuri Susitariančiosios šalies muitinė, per kuriа kelių transporto priemonė, autotraukinys ar konteineris įvažiuoja į tа Susitariančiаjа šalį ar išvažiuoja iš jos TIR gabenimo metu.

TIR operacija - dalis TIR gabenimo, vykdomo Susitariančiojoje šalyje nuo išvykimo ar įvažiavimo (tarpinės) muitinės iki paskirties ar išvažiavimo (tarpinės) muitinės.

TIR operacijos pradžia - reiškia, kad kelių transporto priemonė, autotraukinys ar konteineris kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele buvo pateikti išvykimo ar įvažiavimo (tarpinei) muitinei muitiniam tikrinimui ir kad muitinė priėmė įforminti TIR knygelę.

TIR operacijos pabaiga - reiškia, kad kelių transporto priemonė, autotraukinys ar konteineris kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele buvo pateikti paskirties ar išvažiavimo (tarpinei) muitinei muitiniam tikrinimui ir kad muitinė priėmė įforminti TIR knygelę.

TIR operacijos pripažinimas įvykdyta - reiškia, kad muitinė pripažįsta, jog TIR operacija Susitariančiojoje šalyje buvo tinkamai baigta. Muitinė tai nustato remdamasi duomenų ar informacijos, kuriа turi paskirties ar išvažiavimo (tarpinė) muitinė ir išvykimo ar įvažiavimo (tarpinė) muitinė, palyginimu.

Garantinė asociacija - tai asociacija, kuriа Susitariančiosios šalies muitinės tarnybos pripažino asmenų, vykdančių TIR procedūras, garantu.

TIR kodas - TIR procedūros vykdytojui suteiktas identifikavimo numeris.

4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sаvokos atitinka TIR konvencijoje ir jos taikymа reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sаvokas.

II. TIR knygelių išdavimas TIR garantinės sistemos dalyviams

5. Lietuvos Respublikoje TIR knygeles išduoda Asociacija. TIR knygelės išduodamos Lietuvos Respublikoje registruotoms vežėjų įmonėms, kurioms TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo ir panaikinimo komitetas suteikė tokį leidimа.

6. TIR knygelių išdavimas Lietuvos vežėjų įmonėms sustabdomas tа pačiа dienа, kai gaunama informacija, jeigu:

6.1. TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komitetas sustabdo joms suteikto leidimo galiojimа;

6.2. TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komitetas panaikina joms suteiktа leidimа;

6.3. gauta informacija iš užsienio šalių ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų apie teisės aktų pažeidimus, susijusius su vežėjo vykdytomis TIR operacijomis;

6.4. gauta informacija iš muitinės įstaigų (pagal TIR konvencijos 38 str. bei Supratimo memorandumo, pasirašyto 2002 m. vasario 22 d. tarp Muitinės departamento ir Asociacijos, 4.1 punktа);

6.5. vežėjas per nustatytа laikа negrаžino TIR knygelių ir nepateikė deklaracijos dėl TIR knygelės negrаžinimo Asociacijai;

6.6. Safe TIR sistemoje nėra patvirtinimo apie TIR operacijos užbaigimа, o vežėjas per 30 parų nuo TIR operacijos užbaigimo datos nepateikė patvirtinančių dokumentų, kad Susitariančiojoje šalyje TIR operacija buvo tinkamai baigta;

6.7. vežėjas turi finansinių įsiskolinimų Asociacijai, UAB „Linavos“ servisas, draudimo organizacijoms;

6.8. vežėjas vykdo TIR gabenimus nepateikęs transporto priemonių licencijos ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopijų;

6.9. išnaudota TIR knygelių gavimo kvota.

7. TIR knygelės išduodamos (jeigu jų išdavimas nesustabdytas pagal šių Taisyklių 6 punktа) tik Lietuvos Respublikos vežėjo įgaliotam asmeniui, pateikus įgaliojimа bei asmens dokumentа. Lietuvos Respublikos vežėjas Asociacijai pateikia, o Asociacija patvirtina jo įgaliotų asmenų (ne daugiau 3 asmenų), turinčių teisę gauti TIR knygeles, sаrašа. Prieš išduodamas TIR knygeles, Asociacijos atsakingas darbuotojas patikrina (magnetinėje laikmenoje) vežėjo įmonės registravimo duomenis ir vežėjo įgalioto asmens, norinčio gauti TIR knygeles tapatumа, pateiktame įgaliojime bei asmens dokumente nurodytų duomenų atitikimа Asociacijos patvirtintų vežėjo įgaliotų asmenų, turinčių teisę gauti TIR knygeles, duomenims (vardas, pavardė, asmens kodas ir parašo pavyzdys).

8. Asociacijos atsakingas darbuotojas, išduodamas TIR knygelę, jos viršelio:

8.1. 1-oje eilutėje nurodo TIR knygelės galiojimo terminа (iki 60 parų);

8.2. 3-ioje eilutėje deda vežėjo duomenų spaudа (pavadinimas, adresas, šalis bei TIR kodas);

8.3. 4-oje eilutėje deda Asociacijos antspaudа ir jos įgalioto asmens parašo spaudа.

9. Lietuvos Respublikos vežėjo įgaliotas asmuo Asociacijos patalpose, Asociacijos atsakingo darbuotojo akivaizdoje, užpildo visų įsigytų TIR knygelių viršelio 3-iаjа eilutę ir geltonojo lapo 4-аjį langelį, nurodydamas juose vežėjo įmonės pavadinimа, adresа, šalį bei TIR kodа.

10. Asociacijos atsakingas darbuotojas informuoja TIR knygelės turėtojа, kad jis privalo užpildyti visų atplėšiamųjų TIR knygelės lapų 4-аjį langelį, protokolo 5-аjį langelį (TIR knygelės turėtojo pavadinimas, adresas, šalis, TIR kodas). Išduodamas TIR knygeles, atsakingas Asociacijos darbuotojas registruoja (magnetinėje laikmenoje) vežėjui išduotas TIR knygeles, nurodydamas TIR knygelių kiekį, numerius, išdavimo datа, galiojimo terminа. Taip pat užpildomas blankas, kuriame vežėjo įgaliotas asmuo pasirašo, kad jam žinoma apie tai, jog jis privalo užpildyti visų TIR knygelės lapų 4-uosius, o protokolo - 5-uosius langelius (vežėjo pavadinimas, adresas, šalis, TIR kodas). šį blankа taip pat pasirašo ir Asociacijos atsakingas darbuotojas.

11. Informacija Asociacijos magnetinėje laikmenoje kaupiama, saugoma, tvarkoma IRU harmonizuotos programinės įrangos pagalba. Asociacija, suderinusi su IRU, diegia kompiuterines programas TIR knygelių išdavimo apskaitai bei kontrolei užtikrinti.

12. Informacijа apie kiekvienа išduotа TIR knygelę Asociacija kasdien siunčia IRU elektroninėmis ryšio priemonėmis pagal IRU nustatytа formа:

12.1. TIR knygelės numeris;

12.2. vežėjo TIR kodas;

12.3. TIR knygelės išdavimo data;

12.4. TIR knygelės galiojimo terminas;

12.5. ar su TIR knygele bus gabenamos padidintos rizikos prekės (pagal IRU nustatytа prekių sаrašа).

13. Lietuvos Respublikos vežėjui prašant Asociacija išduoda TIR knygelę sunkiasvoriams ar negabaritiniams kroviniams gabenti. Gabenant tokius krovinius, TIR knygelės viršelio 11-oje eilutėje ir visuose atplėšiamuosiuose lapuose 10-ajame langelyje paryškintomis raidėmis turi būti įrašas anglų kalba „HEAVY OR BULKY GOODS“ arba prancūzų kalba „MARCHANDISES PONDEREUSES OU VOLUMINEUSES“.

14. Asociacija gali kreiptis į kitos Susitariančiosios šalies asociacijа prašydama išduoti TIR knygelę Lietuvos Respublikos vežėjui. Toks prašymas pateikiamas raštu ir jame turi būti:

14.1. vežėjo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai;

14.2. TIR kodas;

14.3. transporto priemonės, kuriai prašoma išduoti TIR knygelę, registracijos numeris;

14.4. informacija apie Lietuvos vežėjo atstovа (įgaliotа asmenį), kuris gaus TIR knygelę iš kitos Susitariančiosios šalies asociacijos, įskaitant paso arba kito asmens dokumento numerį.

III. TIR knygelių išdavimas kitos SusitariančiosIOS šalies vežėjams

15. Asociacija gali išduoti TIR knygelę kitos Susitariančiosios šalies vežėjui, gavusi prašymа ar įgaliojimа raštu iš Susitariančiosios šalies asociacijos, kuriai priklauso vežėjas. Prašyme ar įgaliojime nurodomas vežėjo įmonės pavadinimas, TIR kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai bei transporto priemonės, kuriai bus išduota TIR knygelė, registracijos numeris. Taip pat turi būti pateikta informacija apie vežėjo atstovа, kuris gaus TIR knygelę iš Asociacijos, nurodant jo paso ar kito asmens dokumento numerį.

16. Asociacija, gavusi visа būtinа informacijа ir įgaliojimus išduoti TIR knygelę kitos Susitariančios šalies vežėjui, užtikrina, kad:

16.1. vežėjas arba jo atstovas, Asociacijos darbuotojo akivaizdoje, TIR knygelės viršelio 3-ioje eilutėje, geltonojo lapo ir visų atplėšiamų lapų 4-ame langelyje bei protokolo 5-ame langelyje įrašo vežėjo įmonės pavadinimа, adresа, TIR kodа, telefono ir fakso numerius (duomenys turi atitikti Susitariančiosios šalies asociacijos pateiktа informacijа apie vežėjа);

16.2. vežėjas arba jo atstovas pasirašo TIR knygelės viršelio 12-oje eilutėje;

16.3. Asociacijos atstovas šių Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka užpildo TIR knygelės 1-4 viršelio eilutes;

16.4. TIR knygelės, išduotos užsienio vežėjui, galiojimo laikas neturi viršyti 10 dienų.

17. Asociacija turi nedelsdama informuoti IRU, kitos Susitariančiosios šalies asociacijа, kurios vežėjui išdavė TIR knygelę, nurodydama:

17.1. išduotos TIR knygelės numerį;

17.2. vežėjo pavadinimа, adresа bei TIR kodа;

17.3. asmens, kuris gavo TIR knygelę, vardа, pavardę ir pridėdama prašymo ar įgaliojimo kopijа.

IV. TIR KNYGELIų IšDAVIMAS PADIDINTOS RIZIKOS PREKėMS GABENTI

18. Su TIR knygele griežtai draudžiama gabenti:

18.1. alkoholį ir jo produktus, išskyrus alų ir vynа;

18.2. tabakа ir jo produktus, išskyrus tabako žaliavа.

19. Europos Sаjungos šalyse su paprasta TIR knygele taip pat griežtai draudžiama gabenti prekes, kurias IRU priskyrė padidintos rizikos prekių grupei ir kurias galima gabenti, laikantis griežtų taisyklių ir procedūrų bei vežėjui įvykdžius papildomas sаlygas.

20. Padidintos rizikos prekių gabenimo taisyklės taikomos tuo atveju, kai šių prekių svoris sudaro daugiau nei 10 proc. transporto priemonės keliamosios galios.

21. Prieš gabendamas padidintos rizikos prekes su TIR knygele, vežėjas turi pateikti papildomа 50 000 JAV dolerių garantijа.

22. Padidintos rizikos prekių gabenimui vežėjas turi naudoti TIR knygeles su raidėmis MHR/HVG, įrašytomis jos geltonojo lapo manifesto, skirto ne muitinės naudojimui, 10-ame langelyje.

23. Jeigu vežėjui, kuris yra pateikęs padidintos rizikos prekių garantijа, reikia panaudoti TIR knygelę, kuri nebuvo iš anksto pažymėta MHR/HVG raidėmis, pavyzdžiui, nenumatytam kroviniui, transporto priemonei grįžtant iš paskirties vietos, vežėjas apie tai turi pranešti Asociacijai, nurodydamas TIR knygelės numerį. Grаžinus TIR knygelę, Asociacija turi pažymėti jа MHR/HVG raidėmis ir tvarkyti taip, kaip tvarkomos šios kategorijos knygelės. Vežėjas gali tokį įrašа padaryti ir pats TIR knygelės geltonojo lapo manifesto 10-ame langelyje.

24. Vežėjui nedraudžiama naudoti TIR knygelę su MHR/HVG raidėmis paprastų prekių vežimui, išbraukus šį užrašа.

25. Asociacijos atsakingas darbuotojas turi supažindinti vežėjа su specialiaisiais reikalavimais, taikomais padidintos rizikos prekių gabenimui.

V. TIR KNYGELIų GRАžINIMAS ASOCIACIJAI

26. Vežėjai, nutraukę arba užbaigę TIR gabenimа, kuo greičiau grаžina TIR knygelę Asociacijai (ne vėliau kaip po 15 parų nuo vairuotojo sugrįžimo su patvirtinimu apie teisingа TIR knygelės įforminimа paskutinėje paskirties muitinės įstaigoje). Asociacija patikrina, ar teisingai panaudotos grаžintos TIR knygelės. Atsakingas Asociacijos darbuotojas surašo TIR knygelės grаžinimo aktа ir išbraukia jа iš vežėjo negrаžintų knygelių sаrašo. Jeigu TIR knygelių kvota yra didesnė už negrаžintų TIR knygelių skaičių, Asociacija tęsia TIR knygelių išdavimа vežėjui iki nustatyto limito.

27. TIR knygelė laikoma negrаžinta laiku, jeigu ji negrаžinama Asociacijai per 30 parų po TIR knygelės galiojimo termino pabaigos. Nuo tada pradedami taikyti ir šių Taisyklių 6 punkte nustatyti apribojimai.

28. Asociacijos atsakingas darbuotojas tvarko visų Asociacijai laiku negrаžintų TIR knygelių apskaitа. Jeigu per nustatytа terminа vežėjas negrаžina TIR knygelės Asociacijai ir nepateikia deklaracijos dėl TIR knygelės praradimo, Asociacija sustabdo TIR knygelių išdavimа šiam vežėjui.

29. Taisyklių 27 ir 28 punktuose nurodytos sankcijos netaikomos, jeigu vežėjas per 90 parų nuo TIR knygelės išdavimo:

29.1. grаžina TIR knygelę;

29.2. pateikia tinkamai užpildytа deklaracijа dėl TIR knygelės praradimo ir nurodo aplinkybes, dėl kurių TIR knygelė buvo pamesta, pavogta, sunaikinta arba muitinės tarnybų sulaikyta.

30. Jeigu Asociacijos netenkina vežėjo pateiktas paaiškinimas dėl TIR knygelės negrаžinimo, taip pat visais kitais atvejais, kai pamesta, sulaikyta, pavogta ar sunaikinta TIR knygelė nebuvo panaudota, vežėjui galima tęsti TIR knygelių išdavimа, jeigu jis pateikia garantijа. Asociacija savo nuožiūra sprendžia, ar vežėjas privalo pateikti garantijа, ar ne, o TIR knygelių kvota vežėjui sumažinama viena TIR knygele. Pateikiama garantija turi būti ne mažesnė kaip 2000 JAV dolerių ir ne didesnė nei 50 000 JAV dolerių vienai TIR knygelei. Garantija pateikiama Asociacijos naudai. ši garantija dengia kiekvienа pamestа, pavogtа ar sunaikintа TIR knygelę atskirai ir nustoja galioti, kai ta TIR knygelė surandama ir grаžinama, arba jeigu informacija apie TIR knygelės įforminimа paskirties muitinės įstaigoje, atitinkanti deklaracijos duomenis, perduodama SafeTIR (ATIRS 98) sistema. Ji taip pat nustoja galioti visais atvejais, pasibaigus 27 mėnesių terminui, skaičiuojant jį nuo TIR knygelės išdavimo dienos, jeigu negaunama pranešimų apie pažeidimus arba mokėjimo pretenzijos.

31. TIR knygelės antrojo viršelio antspauduotos kortelės grаžinimas nelaikomas TIR knygelės grаžinimu. Tokiu atveju Asociacija taiko panaudotų negrаžintų TIR knygelių procedūras.

32. Jeigu vežėjas pateikia deklaracijа dėl TIR knygelės pametimo, praradimo, pavogimo, Asociacija tа pačiа dienа siunčia deklaracijа IRU, kad IRU galėtų informuoti apie tai Susitariančiаsias šalis per CUTE-Wise programа (SafeTIR programos dalis, pateikianti duomenis muitinei). Apie TIR knygelės praradimа vežėjas nedelsiant turi informuoti Asociacijа. Jeigu TIR procedūros vykdytojo leidimo suteikimo komitetas sustabdo leidimo galiojimа arba panaikina leidimа, Asociacija turi pareikalauti iš vežėjo, kuriam buvo sustabdytas leidimo galiojimas arba panaikintas leidimas, nedelsiant grаžinti Asociacijai visas jam išduotas (panaudotas ir nepanaudotas) TIR knygeles. Asociacija turi nedelsiant kreiptis į IRU dėl visų šiam vežėjui išduotų, bet jo negrаžintų TIR knygelių paskelbimo negaliojančiomis.

VI. Grаžintų TIR knygelių tikrinimas ir suderinimo procedūros

33. Vežėjas privalo grаžinti panaudotа TIR knygelę Asociacijai su visais joje likusiais nepanaudotais lapais.

34. Apie kiekvienа grаžintа TIR knygelę Asociacija kasdien informuoja IRU, nurodydama:

34.1. TIR knygelės numerį;

34.2. vežėjo TIR kodа;

34.3. TIR knygelės grаžinimo datа;

34.4. panaudota ar nepanaudota TIR knygelė;

34.5. ar buvo vežtos padidintos rizikos prekės (MHR/HVG).

35. Vežėjui grаžinus TIR knygeles Asociacijai, jam išduodamas TIR knygelės grаžinimo aktas.

VII. grАžintos tir knygelės tikrinimas

36. šis tikrinimas atliekamas TIR knygeles grаžinančio asmens akivaizdoje, ypač atkreipiant dėmesį į tai, ar:

36.1. TIR gabenimas buvo pradėtas TIR knygelės galiojimo metu;

36.2. TIR knygelėje yra visos atplėšiamųjų lapų šaknelės, geltonasis lapas ir protokolas;

36.3. vežėjo pavadinimas, jo adresas, TIR kodas įrašyti viršelyje, geltonajame lape bei protokole;

36.4. paskutinė žaliojo lapo šaknelė (souche) pažymėta muitinės antspaudu;

36.5. nėra įrašų TIR knygelės protokole, dėl kurių Asociacija turėtų imtis veiksmų;

36.6. užpildyti transporto priemonės tinkamumo liudijimo duomenys ir jo galiojimo data;

36.7. galutinis TIR knygelės įforminimas atliktas be išlygų;

36.8. SafeTIR sistemoje yra patvirtinimas apie TIR knygelės įforminimа paskirties muitinės įstaigoje.

37. Vežėjas turi būti informuotas apie TIR knygeles, kurios nebuvo įformintos muitinėje arba nėra patvirtinimo SafeTIR sistemoje apie jų įforminimа paskirties muitinės įstaigoje.

38. Vežėjas taip pat turi būti informuojamas apie TIR knygeles, kurios yra įformintos su išlygomis. Tokiais atvejais Vežėjas privalo pateikti Asociacijai dokumentus (paaiškinimus) situacijai sureguliuoti.

VIII. SAFE TIR KONTROLė

39. Naudojantis programine įranga (ATIRS 98), atliekamas patikrinimas, siekiant nustatyti informacijos, esančios įformintose TIR knygelės lapų šaknelėse, tapatumа su SafeTIR sistemos duomenimis. Jeigu informacija sutampa, laikoma, kad TIR procedūra atlikta teisingai.

40. Jeigu tikrinimo metu nustatomi nesutapimai, Asociacija kreipiasi į IRU (BRIRU) arba Lietuvos Respublikos muitinės tarnybas (jeigu TIR knygelė yra įforminta Lietuvoje), kad būtų atlikta suderinimo procedūra.

41. Jeigu TIR knygelės tikrinimo Asociacijoje metu nėra patvirtinimo SafeTIR sistemoje, kad TIR procedūra atlikta teisingai, tai pažymima TIR knygelės priėmimo akte. Jeigu nėra patvirtinimo SafeTIR sistemoje apie įforminimа paskirties muitinės įstaigoje po 15 parų nuo TIR procedūros baigimo datos, Asociacijos atsakingas darbuotojas rašo raginimа vežėjui, kuriame prašoma per 15 parų (iš viso per 30 parų nuo TIR procedūros baigimo datos) pateikti papildomus dokumentus, galinčius patvirtinti TIR procedūros baigimo teisingumа.

42. Kadangi tam tikrais atvejais nėra galimybės gauti TIR procedūros baigimo patvirtinimа per SafeTIR sistemа (Susitariančioji šalis nepateikia duomenų, krovinys performinamas arba grаžinamas ir pan.), Asociacijos atsakingas darbuotojas turi teisę reikalauti iš vežėjo papildomų dokumentų kopijų TIR procedūros baigimui patvirtinti (performinimo atvejais - muitinės bendrojo dokumento, krovinio grаžinimo atveju - importo deklaracijos ir pan.).

43. Tikrinant TIR knygeles, Asociacija turi įsitikinti, ar vežėjas pateikė padidintos rizikos prekių garantijа. Jeigu tokios garantijos jis nepateikė, o gabeno padidintos rizikos prekes, Asociacija jam taiko laikino apribojimo procedūras.

44. Jeigu TIR knygelė buvo naudota gabenant padidintos rizikos prekes, Asociacija turi papildomai tikrinti, ar CMR važtaraščio kopija tinkamai krovinio gavėjo antspauduota, su visu užsakovo adresu, telefono ir fakso numeriais, yra grаžinama su TIR knygele. CMR važtaraštyje esanti informacija turi būti lyginama su TIR knygelėje esančiais duomenimis. CMR važtaraštis prisegamas prie grаžinamosTIR knygelės. Jeigu CMR važtaraštis nepridedamas, pavyzdžiui, dėl įmonėje atliekamų buhalterinių operacijų, tada turi būti pridedamas ekvivalentiškas dokumentas, liudijantis krovinio pristatymа jo gavėjui.

IX. TIR KNYGELIų GRАžINIMAS IRU

45. Išduotas TIR knygeles, panaudotas ar nepanaudotas, vežėjas grаžina Asociacijai.

46. Išduota TIR knygelė laikoma nepanaudota, jeigu jos:

46.1. viršelyje (6-12 eilutės), geltonajame lape, protokole ir šaknelėse nėra įrašų. Asociacijoje išplėšiami visi tokios TIR knygelės lapai;

46.2. viršelis (6-12 eilutės) ir geltonasis lapas užpildyti, bet šaknelėse nėra muitinio įforminimo antspaudų. Asociacijoje išplėšiami visi tokios TIR knygelės lapai;

46.3. viršelis (6-12 eilutės) ir geltonasis lapai užpildyti, tik pirmojo lapo šaknelėje yra antspaudai, bet jos atplėšiamasis lapas paliktas TIR knygelėje kaip įrodymas IRU, kad TIR knygelė iš tikrųjų nebuvo panaudota. Jeigu TIR knygelės pradinis įforminimas buvo anuliuotas, po to, kai šaknelė buvo pažymėta muitinės pareigūno antspaudu, ir lape yra įrašas apie anuliavimа, grаžinant knygelę IRU šis lapas neišplėšiamas.

47. Išduota TIR knygelė laikoma panaudota, jeigu jos:

47.1. viršelis (6-12 eilutės) ir geltonasis lapas užpildyti, šaknelės pažymėtos muitinės pareigūnų antspaudais, o TIR knygelėje nėra lapų (TIR knygelė įforminta paskirties muitinėje);

47.2. viršelis (6-12 eilutės) ir geltonasis lapas užpildyti, pirmojo lapo šaknelė pažymėta muitinės pareigūno antspaudu ir visi lapai išplėšti.

48. Prieš grаžinant TIR knygeles IRU, Asociacijoje visi nepanaudoti TIR knygelės lapai išplėšiami, išskyrus kurį nors lapа, reikalingа įrodymui, kad TIR knygelė tikrai nebuvo panaudota.

49. Grаžinamos IRU TIR knygelės Asociacijoje yra rūšiuojamos atskiromis siuntomis, prie kiekvienos pridedant grаžinamų TIR knygelių sаrašа, pagal tai, ar jos yra:

49.1. brokuotos;

49.2. panaudotos;

49.3. panaudotos HVG/MHR;

49.4. išduotos, bet nepanaudotos;

49.5. neišduotos.

50. Jeigu TIR knygelė įforminta netinkamai, ji turi būti grаžinama IRU atskirai su lydraščiu, kuriame nurodomos netinkamo įforminimo aplinkybės.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Asociacija turi teisę nuolat tikrinti, ar TIR sistemos dalyviai laikosi šių Taisyklių ir kitų TIR garantinę sistemа reglamentuojančių teisės aktų.

52. Asociacijos darbuotojai, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Taisyklės gali būti keičiamos Asociacijos prezidiumo nutarimu, suderinus su Muitinės departamentu.

54. šios Taisyklės yra privalomos visoms įmonės, TIR garantinės sistemos dalyvėms.

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos direktorius Valerijonas Valickas

2003 m. kovo 4 d.

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7 (43)

"Linava" informuoja

Dėl transporto priemonių eismo laikino apribojimo Rusijoje

Derybos su Slovėnija

Greičio apribojimai Rumunijoje

Jugoslavijos Respublikos pavadinimo pakeitimas į „Serbija ir Juodkalnija“

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

Pasikeitė Slovakijos veterinarinių tarnybų darbo laikas

Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TransRussia 2003“

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - kovo 31 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Pasirašyta sutartis su vokiečiais

Patirtimi domėjosi estai

Tarpvyriausybinės komisijos grupė posėdžiavo Maskvoje

Vežėjų žinios

Dėl keleivių vežimo lapų

Dėl leidimų sunkiasvorėms transporto priemonėms

„Linava“

TIR KNYGELIų IšDAVIMO TIR GARANTINėS SISTEMOS DALYVIAMS BEI GRАžINIMO ASOCIACIJAI „LINAVA“ TAISYKLėS

Susisiekimo ministerijoje

IDėJA įGAUNA PAGREITį

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams