Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Teismo įsakymo procesas

Pastaruoju metu gauname gana daug klausimų, susijusių su skolų išieškojimu. Bylų, susijusių su vėlavimu mokėti vežimo užmokestį, vis daugėja, todėl daugėja ir klausimų, susijusių su supaprastintais civiliniais procesais, kurie leidžia greičiau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis prisiteisti skolos sumą bei bylinėjimosi išlaidas.

Dabartinis Civilinio proceso kodeksas numato dvi supaprastintas procedūras – teismo įsakymo procesą bei dokumentinį procesą. Abi šios proceso rūšys yra tinkamos, kreipiantis į teismą dėl skolos už vežimo paslaugas išieškojimo, jei tik laikomasi Civilinio proceso kodekse nustatytų reikalavimų. Praktikoje kreditoriai dažniausiai linkę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, todėl žemiau pabandysime trumpai aptarti pagrindines prielaidas, kurioms esant galima pasinaudoti teismo įsakymo proceso teikiamais privalumais.

Tuo pačiu skaitytojų dėmesį norėtume atkreipti ir į problemas, susijusias su šio supaprastinto proceso taisyklių taikymu. Praktikoje gana dažnai pasitaiko, kad pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui teismas, nepriėmęs jokio sprendimo dėl įvairių pareiškimo trūkumų – netinkamos formos, nepakankamai sumokėto žyminio mokesčio, nepridėtų būtinų dokumentų ir kt. – grąžina kreditoriui. Todėl trumpai apžvelgsime ir pagrindines problemas, susijusias su teismo įsakymo proceso taikymu, kurių galima išvengti, atidžiai ruošiant dokumentus teismui bei įvertinant faktines aplinkybes.

Skolininko buvimo vieta

Bendros žinios apie šią proceso rūšį gana paprastos. Teismo įsakymo procese bylos šalys vadinamos ne ieškovu ir atsakovu, bet kreditoriumi (pareiškėju) ir skolininku. Pareiškimas surašomas ne laisva forma, o turi atitikti nustatytą pareiškimo formą. Pareiškimo, neatitinkančio nustatytos formos, teismas nepriimama ir grąžina pareiškėjui. Gavęs kreditoriaus pareiškimą, teismas priima įsakymą, kurį išsiunčia skolininkui. Jei skolininkas nepareiškia prieštaravimų dėl teismo gauto įsakymo, teismo įsakymas įsiteisėja po 20 dienų nuo jo įteikimo skolininkui dienos, ir pats teismo įsakymas tampa vykdomuoju raštu.

Teismo įsakymo tvarka kreditorius gali kreiptis į teismą su įvairiais piniginiais reikalavimais arba su reikalavimais dėl kilnojamojo daikto priteisimo, tačiau CPK 431 str. 2 d. nustato tam tikrus apribojimus, kuriems esant, pareiškimas dėl teismo įsakymo nenagrinėjamas:

  • pateikiant pareiškimą teismui, kreditorius pats nėra įvykdęs jam priklausančių įvykdyti prievolių, už kurias reikalauja sumokėti, o skolininkas reikalauja tas prievoles įvykdyti;
  • skolininkas gyvena užsienyje arba užsienyje yra skolininko įmonės buveinė. Šis apribojimas pagrįstas tuo, kad užsienyje esantiems skolininkams įteikiamus procesinius dokumentus reiktų versti į užsienio kalbą, kiltų klausimas dėl teismo įsakymo pripažinimo užsienio valstybėje ir t.t, todėl tais atvejais, kai skolininkas yra užsienio įmonė, kurios buveinė yra ne Lietuvoje, teismo įsakymo procesu išieškant skolas pasinaudoti nėra galimybės;
  • skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir kt.

Pastarasis apribojimas, kai pareiškimas dėl teismo įsakymo nenagrinėjamas dėl to, jog skolininko buvimo vieta yra nežinoma, praktikoje pasitaiko turbūt dažniausiai. Teikdamas teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kreditorius nurodo jam žinomą skolininko adresą – Juridinių asmenų registre registruotą buveinės adresą, skelbiamą veiklos vykdymo adresą ar kitą. Jei įmonės buveinė įregistruota gyvenamosiose patalpose (bute, name ir pan.) arba išsinuomotose patalpose, pasitaiko, jog skolininkas, faktiškai pakeitęs savo buveinės vietą, nepraneša Juridinių asmenų registrui apie pasikeitusius duomenis. Jei teismo procesinių dokumentų nepavyksta įteikti skolininkui Juridinių asmenų registre registruotu buveinės adresu, galima bandyti juos įteikti kreditoriui žinomu veiklos vykdymo adresu, juridinio asmens vadovo adresu, nurodytu Juridinių asmenų registre, ir kt.

Teismo įsakymo proceso atveju dokumentai skolininkui turi būti įteikti pasirašytinai. Kaip bebūtų gaila, galimybės įteikti procesinius dokumentus skolininkui viešo paskelbimo būdu teismo įsakymo procesas nenumato. Palyginkime: jei kreditorius kreiptųsi į teismą įprasta ieškinio teisenos tvarka, nepavykus dokumentų įteikti pasirašytinai (paštu ar antstolių pagalba), būtų galimybė prašyti teismo leisti įteikti dokumentus viešo paskelbimo būdu. Civilinio proceso kodekso 130 str. numato, kad viešo paskelbimo būdu dokumentai įteikiami paskelbiant atitinkamus skelbimus vietos laikraštyje (jei toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos dienraščių. Teismo įsakymo proceso atveju viešas paskelbimas yra negalimas, todėl teismui nepavykus įteikti dokumentų pasirašytinai, teismas panaikina priimtą teismo įsakymą ir kreditoriaus pareiškimą palieka nenagrinėtą.

Daugiausia problemų praktikoje kyla dėl to, kad teismo nutartis panaikinti teismo įsakymą ir palikti pareiškimą nenagrinėtą yra neskundžiama (CPK 431 str. 3 d.). Kreditoriui, gavusiam tokią nutartį, nelieka nieko kito, kaip pakartotinai kreiptis į teismą ta pačia – teismo įsakymo – ar kita tvarka (pvz., dokumentinio proceso, ar su įprastu ieškiniu). Nepaisant to, kad net ir teisinėje literatūroje pripažįstama, jog teismas, konstatuodamas, kad skolininko buvimo vieta yra nežinoma, neturėtų apsiriboti vienu nesėkmingu mėginimu įteikti procesinius dokumentus skolininko buveinės adresu, registruotu Juridinių asmenų registre. Konstatuoti, kad skolininko buvimo vieta nežinoma, galima būtų tik tais atvejais, kai išnaudojus visas įmanomas priemones nustatoma, kad skolininkui įteikti dokumentų pasirašytinai negalima. Deja, praktikoje ne visuomet šio principo laikomasi, ir teismo įsakymai panaikinami vieną kartą nesėkmingai pabandžius įteikti dokumentus registruotu buveinės adresu. Todėl kreipiantis į teismą teismo įsakymo tvarka, reiktų įsitikinti, kokiu adresu skolininkui įmanoma įteikti procesinius dokumentus: siunčiant juos paštu jei nėra žinių apie faktinį skolininko adresą, kuriuo jis priima korespondenciją, taikyti teismo įsakymo procesą gana rizikinga.

Žyminis mokestis

Kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, mokamas 0,75 proc. dydžio žyminis mokestis. Kadangi teismo įsakymai dažnai rašomi dėl nedidelių sumų, skaitytojų dėmesys atkreiptinas į tai, kad CPK nustato ne tik šį procentinį dydį (0,75 proc.), bet ir minimalią mokėtiną žyminio mokesčio sumą – 10 Lt. Vadinasi, jei prašoma priteisti skola yra mažesnė nei 1333 Lt, žyminis mokestis turėtų būti ne mažesnis kaip 10 Lt, net jei prašoma priteisti suma yra šimtas ar keli šimtai litų. CPK 82 str. numato, kad žyminio mokesčio sumos yra indeksuojamos, jei ketvirčio vartojimo kainų indeksas yra didesnis nei 110. Vartotojų kainų indeksai yra skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresu http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1272, ir šiuo metu taikomas vartojimo kainų indeksas yra 127,3. Vadinasi, minimali mokėtina žyminio mokesčio suma, kreipiantis su pareiškimu dėl teismo įsakymo, yra 12,73 Lt.

Bylinėjimosi išlaidos

Paprastai bylose tiek kreditoriai, tiek skolininkai siekia išspręsti kilusį ginčą kuo mažesnėmis sąnaudomis, todėl teismo įsakymo procesas šiuo klausimu atitinka abiejų šalių interesus: CPK nustato ne tik minimalų žyminio mokesčio dydį (0,75 proc.), bet ribojamos yra ir teisinės pagalbos išlaidos, priteistinos kreditoriui iš skolininko.

CPK 98 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš kitos šalies išlaidas už advokato pagalbą rengiant dokumentus bei teikiant konsultacijas, tačiau išlaidos priteisiamos ne didesnės, nei nustatyta teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šiuo metu galioja teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (žr. Žin., 2004, Nr. 54-1854). Rekomendacijose nustatyta, jog už teisines paslaugas pareiškimo dėl teismo įsakymo surašymo atveju priteistina maksimali suma – pusė minimalios mėnesinės algos.

Skolininko prieštaravimai

Priėmęs teismo įsakymą, teismas praneša apie tai skolininkui ir per 20 dienų nuo teismo įsakymo įteikimo dienos pasiūlo skolininkui sumokėti įsakyme nurodytas sumas kreditoriui, arba pareikšti prieštaravimus dėl kreditoriaus reikalavimų, kuriuos teismas patenkino teismo įsakymu. Per šį 20 dienų laikotarpį skolininkas turi teisę pareikšti prieštaravimus, kurie, pagal CPK 439 str. 2 d., gali būti nemotyvuoti. Tokiu būdu įstatymas, numatydamas supaprastintą tvarką kreditoriui kreipimosi į teismą stadijoje, numato atitinkamus supaprastinimus ir skolininkui kitoje stadijoje, po teismo įsakymo priėmimo – skolininkas turi teisę prieštarauti teismo įsakymui, raštu apie tai informuodamas teismą, ir nenurodyti konkrečių prieštaravimo pagrindų – motyvų.

Teismas, gavęs skolininko prieštaravimus, praneša apie tai kreditoriui ir pasiūlo per 14 dienų pareikšti ieškinį bendra tvarka bei primokėti trūkstamą žyminį mokestį. Kreditoriui nepareiškus ieškinio bendra tvarka, teismo įsakymas panaikinamas, o sumokėtas žyminis mokestis kreditoriui tokiu atveju negrąžinamas. Žinoma, skolininkui prieštaravimus pareiškus nesąžiningai, t.y. neturint teisėto ir pagrįsto prieštaravimų pagrindo, abiejų šalių bylinėjimosi išlaidos tik padidės, ir procesas užsitęs, jei kreditorius nuspręs pratęsti bylinėjimąsi ir pareikšti ieškinį bendra tvarka, todėl formalus prieštaravimų reiškimas tik padidina bylinėjimosi išlaidas bei priteistinų procesinių palūkanų sumą, bet neužkerta kelio prisiteisti teisėtai ir pagrįstai reikalaujamas priteisti skolas.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr.10 (94)

"Linava" informuoja

Asociacijos „Linava“ atstovai dalyvavo II Baltarusijos transporto kongrese ir logistikos parodoje Minske

Eurovinjetė: Belgija, Danija, Liuksemburgas, Olandija, Švedija

Kronika (rugsėjo mėn.)

Vokietija

Aktualijos

Problemas aptarė keleivininkai

Įkurtuvės

Servisas, kokio dar nebuvo

Iš antrų rankų

Naudoti sunkvežimiai su garantija

Mūsų kalba

Dažniau transportininkų netaisyklingai kirčiuojami žodžiai

Padangos

AUTOSERVISAS VAIŠVYDAVA”: moderni technologija antram padangos gyvenimui

“Michelin” naujovės Hanoverio IAA

Parodos

IAA-62: technologijos keičia modelius

Patirtis

Būti žingsniu priekyje

Stambiu planu

“Berlingo”: žavus mažylis kasdieniam darbui

Tendencijos

Pavažinėti vilkikai pinga...

Užsienyje

Galvijai kelyje

Sunkvežimio plovimo rekordininkai

Lietuvoje ir pasaulyje

Aštuonetas transporto lyderių

Atnaujinti du "Linavos" serviso skyriai

Dešimtoji, bet eilinė

Greičio matuokliai

Indija – patraukli rinka automobilių pramonei

Navigacinių sistemų vagys – už grotų

Vilniuje iškils naujas logistikos centras

Žinotina

Vagystės užsienyje: dvi tų pačių istorijų pusės

Perspektyvos

Mėnesį sostinėje važinės naujas ekologiškas autobusas

Mokyti padeda imitatorius

Keleivinis transportas

Suomija: savita šalis su specifine visuomeninio transporto sistema

Teisė

Teismo įsakymo procesas

Muziejus

Automobilio žibintai – nuo žvakės iki ksenono