Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2008-08-05 įsakymu Nr. VA-42 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-05-05 įsakymo Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-08-10, Žin., 2008, Nr. 91-3662) nustatyta, kad mokesčių administratorius turi teisę pradėti faktinį mokėtojo patikrinimą be pranešimo apie mokestinį patikrinimą, jei yra pagrįsta rizika (mokesčių administratorius turi informacijos / duomenų / faktų), kad mokėtojas gali paslėpti ar sunaikinti mokestiniam patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų (pavyzdžiui, kai tikrinama likviduoto ar mirusio mokėtojo veikla).

Tais atvejais, kai atliekamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės mokesčių administracijų bendras mokestinis patikrinimas, kai dėl dalyvavimo patikrinime abi pusės, vadovaudamosi atitinkamais teisės aktais, susitaria, tai užsienio valstybės mokesčių administracijos pareigūnas turi teisę dalyvauti mokestiniame patikrinime. Užsienio valstybių mokesčių administracijos (kompetentingos institucijos) pareigūnai, dalyvaujantys mokestiniame patikrinime, kartu su Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus pareigūnais gali patekti į tas pačias tikrinamo mokėtojo patalpas bei teritoriją ir susipažinti su tais pačiais dokumentais kaip ir Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus pareigūnai.

Tikrinamas mokėtojas turi teisę atsisakyti įleisti mokesčių administratoriaus pareigūną į savo patalpas ar teritoriją, jei:

 • nebuvo įteiktas pranešimas apie mokestinį patikrinimą (išskyrus tuos atvejus, kai mokestinis patikrinimas gali būti atliekamas be pranešimo apie mokestinį patikrinimą);
 • nepateikiamas pavedimas tikrinti;
 • pavedime tikrinti nenurodyti į patalpas ar teritoriją norintys patekti mokesčių administratoriaus pareigūnai arba jie nepateikia tarnybinių pažymėjimų;
 • pavedime tikrinti nurodyti patikrinimo atlikimo terminai neprasidėję arba pasibaigę.

Vietos mokesčių administratorius, norėdamas pradėti pakartotinį patikrinimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, turi pateikti centriniam mokesčių administratoriui motyvuotą prašymą leisti tokį patikrinimą atlikti, išskyrus atvejus, kai atliekamo pakartotinio patikrinimo metu paaiškėja, kad vieno arba kelių mokesčių apskaičiavimas (perskaičiavimas) turi įtakos atitinkamo mokestinio laikotarpio kito mokesčio apskaičiavimui (perskaičiavimui). Centrinis mokesčių administratorius, išnagrinėjęs pateiktą prašymą bei prie jo pridėtus pakartotinio patikrinimo atlikimo būtinybę pagrindžiančius dokumentus, priima atitinkamą sprendimą ir apie tai raštu informuoja vietos mokesčių administratorių.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2008-08-05 įsakymu Nr. VA-41 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-06-23 įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-08-10, Žin., 2008, Nr. 91-3661) nustatyta, kad tais atvejais, kai atliekamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės mokesčių administracijos bendras operatyvus patikrinimas, taip pat kai vadovaudamosi atitinkamais teisės aktais dėl dalyvavimo patikrinime abi pusės susitaria, tai užsienio valstybės mokesčių administracijos pareigūnas turi teisę dalyvauti operatyviame patikrinime. Užsienio valstybių mokesčių administracijos pareigūnai, dalyvaujantys operatyviame patikrinime, kartu su Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus pareigūnais gali patekti į tas pačias tikrinamo mokesčių mokėtojo patalpas bei teritoriją ir susipažinti su tais pačiais dokumentais kaip ir Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus pareigūnai.

Pavedimas tikrinti privalo būti pateiktas mokesčių mokėtojui susipažinti. Mokesčių mokėtojui paprašius, jam leidžiama pasidaryti pavedimo kopiją. Tais atvejais, kai tikrinama kitoje teritorijoje įregistruoto mokesčių mokėtojo veiklos vykdymo vieta, kuri nesutampa su buveinės vieta, ir nėra galimybės su pavedimu mokesčių mokėtojo supažindinti pasirašytinai, su pavedimu jis gali būti supažindintas pavedimo kopiją išsiunčiant registruotu laišku. Jei patikrinimo metu dalyvauja tik mokesčių mokėtojo darbuotojas arba įtariama, kad vykdoma neteisėta veika, tai su pavedimu tikrinti supažindinamas darbuotojas, o mokesčių mokėtojas su pavedimu tikrinti supažindinamas vėliau.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2008-08-07 įsakymu Nr. VA-43 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003-08-29 įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-08-15, Žin., 2008, Nr. 93-3700) nustatyta, kad išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, išmokantys asmenys privalo mokesčių administratoriui pateikti duomenis apie gyventojams išmokėtas išmokų sumas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, jeigu vienkartinių išmokų sumos (pinigais ir / ar natūra) yra didesnės kaip 50 Lt, išmokėtas už 2003–2004 metus, o teikiant duomenis už 2005–2007 metus – jeigu vienkartinių išmokų sumos yra didesnės kaip 290 Lt, o teikiant duomenis už 2008 ir vėlesnius metus – jeigu vienkartinių išmokų sumos yra didesnės kaip 1 pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis. Duomenys taip pat turi būti teikiami apie bet kokio dydžio sumas, išmokėtas 2008 ir vėlesniais metais už parduotus ar kitokiu būdu perleistus vertybinius popierius.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2008-07-23 įsakymu Nr. VA-37 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002-06-26 įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-08-06, Žin., 2008, Nr. 89-3594) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos:

 • Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 forma;
 • Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0389 forma;
 • Sprendimo išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0518 forma;
 • Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimo FR0590 forma;
 • Sprendimo įregistruoti asmenį į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/neregistruoti asmens į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą FR0618 forma;
 • Pranešimo FR0619 forma;
 • Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės.

Taisyklės nustato juridinių ir fizinių asmenų įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą ir išregistravimo iš Registro tvarką. Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, kai:

 • Lietuvoje tiekia prekes arba teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) už tai jų gauto atlygio suma yra didesnė kaip 100 000 Lt, į kurią neįskaičiuojama atlygis už prekių tiekimą ir/ar paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir / ar paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM pagal PVM įstatymo 62 str. 1 d. nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu asmuo būtų PVM mokėtojas, t. y. jeigu šios įsigytos arba importuotos prekės (paslaugos) neskirtos PVM apmokestinamoms prekėms tiekti arba paslaugas teikti Lietuvoje ir už šalies teritorijos ribų (jeigu tokie sandoriai būtų neapmokestinami, jeigu vyktų šalies teritorijoje); taip pat neįskaitomas atlygis už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą, gauti avansai, atlygis iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 str. nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla;
 • tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir / ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo 100 000 Lt sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 100 000 Lt sumą.

Užsienio valstybių asmenys (asmenys iš ES valstybių narių ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Bendrijų teritorija) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais nuo pat jų ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 100 000 Lt atlygio ribą), jeigu jie tiekia prekes arba teikia paslaugas (tiekimo vieta yra Lietuvos Respublika), išskyrus taisyklių 7 punkte nurodytus atvejus.

Prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai turi teisę pateikti Lietuvos Respublikos asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, išskyrus veiklą, kuriai naudojamų prekių arba paslaugų pirkimo arba importo PVM pagal PVM įstatymo 62 str. 1 d. nuostatas (Taisyklių 4.1.1 punktas) negalėtų būti atskaitomas, kai bendra atlygio už vykdant šią veiklą suma nesiekia 100 000 Lt.

Lietuvos juridiniai asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti į Registrą, turi tinkamai užpildyti Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formą, o Lietuvos fiziniai asmenys turi užpildyti Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0389 formą.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2008-07-25 įsakymu Nr. VA-38 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-04-04 įsakymo Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo (įsigalios 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 89-3595) pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 forma. Prašymo forma apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateikta tokiais būdais:

 • pateikta naudojantis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis;
 • betarpiškai įteikta apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui, atliekančiam registravimo į Registrą funkcijas;
 • atsiųsta paštu (per pašto įstaigą).

Kai prašymo forma yra pateikta naudojantis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, tai nuolatinis gyventojas turi būti informuojamas elektroniniu būdu apie prašymo formoje pateiktų duomenų įregistravimą/neįregistravimą ir / arba apie jo vykdytos veiklos nutraukimo įregistravimą.

Jei nuolatinis gyventojas pageidauja ir pats turėti užpildytą prašymo formą (išskyrus pateiktą naudojantis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis) su jos gavimą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinančiais spaudais, tai jis apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti 2 užpildytus prašymo formos egzempliorius, vienas iš kurių su apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žyma (registruotu laišku ar tiesiogiai įteikiant) pateikėjui.

Parengė advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Spalis Nr.19 (175)

"Linava" informuoja

Lietuva ir Kazachstanas – už krovinių srautų plėtrą

Nauji reikalavimai Turkijoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijos muitinė pasirengusi dirbti efektyviau

MAZ autobusas – Hanoveryje

Naujas BAZ modelis

Vž informacija

IAA 62: rekordai, rekordai, rekordai...

Naujas maršrutas tarp geležinkelio stoties ir oro uosto

Panevėžio autobusų parkui – 50

VKTI informuoja

Inspekcijoje viešėjo Baltarusijos transporto inspekcijos viršininkas

Priimamos paraiškos gauti ETMK leidimus

Ruoškime automobilius žiemai

Skaitmeninių tachografų sistemos saugumo reikalavimai

Nauji teisės aktai

Mokesčiai

Transportas

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos