Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-08-06 įsakymu Nr. 2B-302 (įsigaliojo 2008-08-10, Žin., 2008, Nr. 91-3641) patvirtintas Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo reikalavimus bei šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos motorines transporto priemones, mokymo tvarką. Aprašas taikomas asmenims, kurie mokydamiesi įgyja motorinių transporto priemonių arba jų junginių su priekabomis kelių eismo teorijos žinių ir praktinių šių transporto priemonių valdymo gebėjimų ir įgūdžių ir siekia įgyti tam tikros kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę, šiuos asmenis mokinančioms įmonėms ir įstaigoms bei jų darbuotojams, taip pat šeimos vairavimo instruktoriams, mokantiems praktinio vairavimo kitus šeimos narius.

Vairuotojų pirminį mokymą (teorijos ir praktinio vairavimo) atlieka tik vairavimo mokyklos, kurioms reikalavimus nustato Susisiekimo ministerija. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinių vairavimo gebėjimų ir įgūdžių. Mokiniai gali mokytis ir įgyti teisę vairuoti:

 • AM, A1, A, B1, B ar B ir C1 (kartu) kategorijų transporto priemones, neturėdami kitų kategorijų transporto priemonių vairavimo teisės;
 • C1 kategorijos transporto priemones, kai jie turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, o C, D1, D ar T kategorijos transporto priemones, kai jie turi teisę vairuoti B arba B ir C1 (abiejų) kategorijų transporto priemones. D kategorijos transporto priemonių vairavimo teisę taip pat galima įgyti, kai mokiniai turi teisę vairuoti B ir T kategorijų transporto priemones;
 • BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijų transporto priemones, kai jie turi teisę vairuoti atitinkamai B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemones;
 • C1 ir C1E, arba C ir CE, arba D1 ir D1E, arba D ir DE kategorijų transporto priemones lankydami mokymo kursus vienu metu su sąlyga, kad atitinkamos kategorijos transporto priemonių junginio vairavimo bus mokoma tik užbaigus praktinio vairavimo mokymo kursą su motorine transporto priemone. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 18 metų (D ir DE kategorijų ir nuo 21 metų), mokiniai privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją atitinkamai kroviniams arba keleiviams vežti (mokytis įgyti teisę vairuoti išvardytų kategorijų galima ir neturint pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimo).

***

Susisiekimo ministro 2008-08-01 įsakymu Nr. 3-293 (įsigaliojo 2008-08-10, Žin., 2008, Nr. 91-3640) patvirtintas Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas. Šis aprašas nustato reikalavimus vairavimo mokykloms, mokymo patalpoms ir jų įrangai, jų teritorijoms ir jų įrangai, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, teisės vykdyti vairuotojų pirminį mokymą suteikimo, šios teisės sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, atnaujinimo ir teisės panaikinimo tvarką. Aprašas nustato, kad vairavimo mokykla privalo turėti:

 • administracinę patalpą, kurioje turi būti telefonas bei seifas ar rakinama metalinė spinta dokumentams saugoti;
 • pakankamą kiekį priklausomai nuo to, kurios kategorijos transporto priemones vairuoti asmenys bus mokomi, atitinkamai įrengtų mokymo patalpų (negali būti įrengtos gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose, jei nėra atskiro įėjimo į mokymo patalpas), kurios atitiktų patvirtintus sanitarinės higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir kitus reikalavimus ar sąlygas;
 • nuosavą arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą uždarą vairavimo mokymo aikštelę su asfalto ar betono danga (negali būti įrengta gyvenamųjų namų kiemuose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse ar pan.), kad būtų užtikrintas tinkamas ir saugus pradinis vairavimo mokymas pagal vairuotojų pirminio mokymo tvarką ir atitiktų jai nustatytus reikalavimus;
 • nuosavų arba kitais teisėtais pagrindais naudojamų mokomųjų transporto priemonių, įskaitant priekabas.

***

Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. Nr. 3-285 Dėl Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo projektų detalizavimo(įsigaliojo 2008-08-06, Žin., 2008, Nr. 89-3569) patvirtintas Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašas.

Kelių transporto srityje numatyti tokie projektai:

 • Transeuropinio tinklo kelio A11 ir kitų magistralinių kelių bei miestų aplinkkelių plėtra;
 • Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinių sistemų diegimas;
 • Keliautojų informavimo paslaugų, kintamos informacijos kelio ženklų transeuropiniame kelių tinkle Lietuvoje diegimas.

Geležinkelių transporto srityje numatyti tokie projektai:

 • Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra;
 • IX koridoriaus esamų elektrifikuotų ruožų kontaktinio tinklo ir jam priklausančių įrenginių modernizavimas;
 • Geležinkelių transporto elektroninio bilieto sistemos sukūrimas ir sujungimas su savivaldybių viešojo transporto elektroninio bilieto sistemomisir kt.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-07-29 įsakymu Nr. 2B-290 (įsigaliojo 2008-08-01, Žin., 2008, Nr. 88-3550) patvirtinti Techniniai motorinių transporto priemonių reikalavimai. Jie nustato reikalavimus, kuriuos kelių transporto priemonės turi atitikti atliekant jų valstybinę techninę apžiūrą, apžiūros atlikimo metu taikomus kontrolės būdus ir transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijus.

Transporto priemonės konstrukcija ir eksploatacinės savybės turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. Nerekomenduojama be pagrindo keisti transporto priemonės konstrukciją. Tais atvejais, kai transporto priemonėje įrengiami papildomi elementai ar keičiama jos konstrukcija, tai šie pakeitimai neturi sumažinti gamintojo numatytų transporto priemonės aktyviosios ir pasyviosios saugos bei aplinkosaugos savybių, laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ir standumo bei turi nepabloginti vairuotojo ir keleivių ergonomikos bei krovinių vežimo sąlygų. Bet kokie transporto priemonės konstrukcijos pakeitimai gali būti atliekami tik panaudojant tam skirtas ir / arba sertifikuotas detales bei konstrukcines ir eksploatacines medžiagas.

Transporto priemonių apžiūra apima reikalingų pateikti dokumentų ir transporto priemonės identifikavimo, įrengimo bei jos techninių savybių kontrolę (patikrinimą ir įvertinimą). Atliekant apžiūrą, transporto priemonės identifikavimo, įrengimo ir techninių savybių vertinimo kriterijai skirstomi:

 • be trūkumų – transporto priemonė visiškai atitinka nustatytus techninius reikalavimus ir pateikti visi reikalingi dokumentai;
 • nedideli trūkumai – transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai neturi akivaizdžios neigiamos įtakos eismo saugumui, žmonių sveikatai ir aplinkai. Už šių trūkumų pašalinimą atsako transporto priemonės valdytojas, pakartotinė apžiūra neprivaloma;
 • dideli trūkumai – transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai gali kelti (kelia) pavojų eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai;
 • draudžiama eksploatuoti – transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai tiesiogiai kelia pavojų eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai.

***

Vidaus reikalų ministro 2008-08-20 įsakymu Nr. 1V-308 Dėl vidaus reikalų ministro 2007-09-12 įsakymo Nr. 1V-319 „Dėl Leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išdavimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 97-3762) nustatyta, kad leidimas šioje instrukcijoje nustatyta tvarka gali būti išduodamas taip pat ir:

 • Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros ir joms pavaldžių institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos šių institucijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pavestoms funkcijoms visuomenės saugumo ar viešosios tvarkos užtikrinimo ir ikiteisminio tyrimo srityse atlikti;
 • privatiesiems juridiniams asmenims naudoti jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomas ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojamas kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, teisės aktais nustatyta tvarka įregistruotai inkasavimo veiklai vykdyti;
 • fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka paskirtos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, naudoti jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomas ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojamas kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina.

Parengė advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Spalis Nr.19 (175)

"Linava" informuoja

Lietuva ir Kazachstanas – už krovinių srautų plėtrą

Nauji reikalavimai Turkijoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijos muitinė pasirengusi dirbti efektyviau

MAZ autobusas – Hanoveryje

Naujas BAZ modelis

Vž informacija

IAA 62: rekordai, rekordai, rekordai...

Naujas maršrutas tarp geležinkelio stoties ir oro uosto

Panevėžio autobusų parkui – 50

VKTI informuoja

Inspekcijoje viešėjo Baltarusijos transporto inspekcijos viršininkas

Priimamos paraiškos gauti ETMK leidimus

Ruoškime automobilius žiemai

Skaitmeninių tachografų sistemos saugumo reikalavimai

Nauji teisės aktai

Mokesčiai

Transportas

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos