Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transporto priemonių konfiskavimas

2008 m. sausio 1 d. įsigaliojus Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) pakeitimams, už kai kuriuos administracinius pažeidimus, susijusius su Kelių eismo taisyklių vykdymu, numatyta nauja sankcija – transporto priemonių konfiskavimas. Taigi šis klausimas tapo ypač aktualus, kadangi perdavus vežėjo įmonei ar lizingo kompanijai priklausančias transporto priemones vairuotojams ar kitiems vežėjo įmonės darbuotojams, transporto priemonės, pagal ATPK nuostatas, gali būti konfiskuojamos, vairuotojui padarius vieną iš ATPK 26 str. numatytų pažeidimų.

Atvejai, kai konfiskavimas gali būti taikomas kaip sankcija

Pagal anksčiau galiojusias ATPK nuostatas, transporto priemonių konfiskavimas buvo taikomas kaip papildoma sankcija taikant atsakomybę kai kuriais atvejais – pavyzdžiui, ATPK 210 str. numatytu atveju (kontrabanda). Išplėtus pažeidimų sąrašą, transporto priemonių konfiskavimas gali būti taikomas kaip sankcija.

Paprastai daiktų ar kitokio turto konfiskavimas yra apibūdinamas kaip priverstinis neatlygintinis tų daiktų ar kitokio turto paėmimas valstybės nuosavybėn. Gali būti konfiskuojami nusikaltimo ar pažeidimo padarymo įrankiai, iš atitinkamo nusižengimo gautos pajamos. ATPK 26 str. numato, kad konfiskuoti gali būti tik daiktai ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktus ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo padarymu, šio kodekso 442, 62, 621, 622 str., 877 str. (1, 2, 3 d.), 110 str. (2, 3, 4, 5 d.), 1242 str. (3, 4 d.), 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., 1302, 152, 1521, 1523, 1524, 1525, 1528, 15211 str., 15214 str. 4 d., 1531 str. 4 d., 15310 str., 1545 str. 2 d., 1546 str. 2 d., 158 str. 2 d., 1632, 173, 18818 str., 2091 str. 2 d., 2092 str. (1, 2, 3 d.), 2093 str., 2094 str. (3, 4 d.), 2096, 210, 21410, 21427 str. numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose.

Atidžiau paanalizavę šį ATPK 26 str. 1 d. pateikiamą pažeidimų sąrašą, matysime, kad nemaža jų dalis yra aktuali transporto įmonėms, gabenančioms krovinius per valstybės sieną bei kasdien dalyvaujančioms eisme keliuose. Pavyzdžiui:

· transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 str. 1, 4 ir 5 d., 127 str. 3 d., 129 str. numatytus pažeidimus, – užtraukia vairuotojams teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 4 metų su transporto priemonės konfiskavimu (ATPK 130 (2) str.);

· deklaranto neteisingų duomenų pateikimas deklaracijoje arba kitoks muitinės suklaidinimas – užtraukia baudą nuo 5 000 iki 10 000 litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo;

· prekių (daiktų) gabenimo tvarkos pažeidimas, tai yra neteisėtas nukrypimas nuo muitinės nustatyto maršruto gabenant prekes tranzitu ar jas eksportuojant iš Lietuvos Respublikos, – užtraukia baudą nuo 500 iki 3 000 litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo;

· prekių (daiktų) gabenimo tvarkos pažeidimas, tai yra neteisėtas prekių, kurios pagal tranzito arba eksporto dokumentus turėjo būti išvežtos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, neišvežimas, – užtraukia baudą nuo 5 000 iki 10 000 litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo;

· keleivio asmeninio naudojimo ar kitų daiktų gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną žaliojo kanalo režimu, viršijant norminiuose aktuose nustatytą normą, – užtraukia baudą nuo 500 iki 3 000 litų su neteisėtai gabenamų daiktų konfiskavimu;

· kontrabanda – prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant šios kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija 250 MGL dydžio sumos, – užtraukia baudą nuo 10 000 iki 20 000 litų su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo ir kt.

Nuosavybės neliečiamumo principo ir konfiskavimo santykis

Turto konfiskavimas kaip administracinė nuobauda yra glaudžiai susijusi su nuosavybės neliečiamumo principo, įtvirtinto Konstitucijos 23 straipsnyje, taikymu. Šį klausimą dar 1993 m. išnagrinėjo Konstitucinis teismas, nagrinėdamas klausimą dėl Baudžiamojo kodekso nuostatų atitikimo Konstitucijai. Analogišką klausimą nagrinėjo Konstitucinio teismo ir 1997 m., teikdamas išvadas dėl ATPK nuostatų atitikimo Konstitucijos 23 str. ginamam nuosavybės neliečiamumo principui.

Savo nutarimuose Konstitucinis teismas konstatavo: nuosavybės teisės gynimas turi tam tikras ribas, o nuosavybės turėtojai turi ne tik teises, bet ir pareigas, kadangi Konstitucija numato, kad įgyvendindamas savo teises, žmogus turi laikytis Konstitucijos ir įstatymų bei nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių – naudoti savo turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei nebūtų padaryta žala. Šis draudimas išlieka nepriklausomai nuo to, kas valdo turtą – pats savininkas ar kiti asmenys, kuriems turtą naudoti perduoda savininkas.

Taigi savininkas, perduodamas turtą valdyti kitam asmeniui, visuomet rizikuoja. Savininkas, perduodamas turtą naudoti kitam asmeniui, lieka jo savininku, taigi jam tenka ir atsitiktinio daikto žuvimo rizika. Todėl tais atvejais, kai savininkas perdavė transporto priemonę kitam asmeniui, o šis, pasinaudodamas transporto priemone, gabeno kontrabandą per valstybės sieną ir dėl to transporto priemonę prarado (transporto priemonė buvo konfiskuota), savininko teisė išreikalauti transporto priemonę iš valstybės yra ribojama nepriklausomai nuo to, kad pats savininkas pažeidimo nepadarė ir kontrabandos negabeno. Daikto konfiskavimas prilyginamas daikto žuvimui, todėl daikto savininkas neturi galimybės susigrąžinti tokiu būdu (konfiskavus) prarasto daikto iš valstybės. Žinoma, transporto priemonės savininkas įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš asmens, kuris transporto priemonę prarado. Taigi, Konstitucinis teismas nevertino situacijos, kai konfiskuojamas pažeidėjui nepriklausantis turtas, kaip nepagrįsto trečiojo asmens – transporto priemonės savininko – nubaudimo.

Tokią poziciją Konstitucinis teismas išsakė tuo metu, kai transporto priemonių konfiskavimas nepriklausomai nuo to, kas jas vairuoja – savininkas ar asmuo, kuriam savininkas transporto priemonę perdavė – buvo taikomas praktiškai tik kontrabandos gabenimo atvejais. Šiuo metu administracinių teisės pažeidimų, kuriuos padarius transporto priemonės gali būti konfiskuojamos, sąrašas yra gerokai platesnis, todėl nežinia, kaip pasisakytų Konstitucinis teismas, spręsdamas dabartinės ATPK 26 str. redakcijos, numatančios kur kas daugiau pažeidimų, kai gali būti konfiskuojamas pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, atitikimo Konstitucijai klausimą. Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad šį klausimą Konstitucinis teismas jau sprendė ir pasisakė, kad tuometinės ATPK nuostatos, leidžiančios konfiskuoti ne pažeidėjui priklausantį turtą, Konstitucijai neprieštarauja.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr.9 (93)

"Linava" informuoja

Kronika

Naujienos

Nekrologas - Rimantas Budrevičius 1966-01-12–2008-09-06

Eismas

Atsakomybė gelbsti gyvybes

Svarbiausia - išmokyti galvoti

Ekologija

Transporto paslaugų verslas ir aplinkosauga: kaip sumažinti oro taršą

Geriausieji

Rinkos lyderių rinkimai Vokietijoje

Priekabų ūkis

"Krone" naujovės - IAA parodoje

Tendencijos

Pokyčiai antrinėje krovininių automobilių rinkoje

Tradicijos

Dvyliktosios: pro skausmo ašaras...

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Rudeninė logistikos šventė

Žinotina

Geriausios poilsio aikštelės prie Vokietijos automagistralių

Perspektyvos

Vandenilio energetikos plėtra turėtų paspartėti

Keleivinis transportas

Pirmasis pusmetis keleivių vežėjams – prieštaringas

SOR - ekonomiškas darbštuolis

Technika

EGR ir Euro 5: kaip tai padarė MAN

Teisė

Transporto priemonių konfiskavimas

Muziejus

Nieko ypatingo - tai automatas