Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Atostogos pagal naujаjį darbo kodeksа

2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, įsigaliojo nemažai naujų atostogas ir poilsio laikа reglamentuojančių nuostatų. Iš esmės pasikeitė nemokamų atostogų suteikimo tvarka, įsigaliojo naujos nuostatos, reglamentuojančios papildomas atostogas, atskirų kategorijų darbuotojams suteikta teisė į keletа apmokamų poilsio dienų kiekvienа kalendorinį mėnesį ir pan. 2003 m. birželio 24 d. išplatintame pranešime spaudai Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad nors nuo tos datos, kai sugriežtėjo reikalavimai dėl viršvalandinių darbų, darbo poilsio ir švenčių dienomis, nemokamų atostogų suteikimo, terminuotų sutarčių nuolatiniam darbui sudarymo praėjo jau beveik pusmetis, kontroliuodama Darbo kodekso vykdymа Valstybinė darbo inspekcija tikrinimų metu nustato nemažai grubių Darbo kodekso reikalavimų pažeidimų. Per pirmuosius penkis šių metų mėnesius darbo inspektoriai patikrino beveik 7 tūkstančius įmonių, ir beveik pusėje iš jų nustatyta iš viso apie 10 tūkstančių darbo teisės aktų pažeidimų, paskirta baudų už beveik 230 tūkstančių litų.

Valstybinė darbo inspekcija atkreipia dėmesį į tokius dažniausiai pasitaikančius darbo teisės aktų pažeidimus. Nemokamos atostogos dažnai suteikiamos pažeidžiant galiojančio Darbo kodekso nuostatas, terminuotos sutartys vis dar sudaromos nuolatinio pobūdžio darbams atlikti. Dažnai nesudaromi ir viešai neskelbiami darbuotojų darbo grafikai, nustatytu laiku nepildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, todėl įmonių vadovams buvo skiriamos baudos už darbа ne grafike numatytu laiku, darbа poilsio dienomis ir pan. Nustatyta, jog pagausėjo pažeidimų, susijusių su darbo apmokėjimo tvarka - nereti atvejai, kai su darbuotojais neatsiskaitoma jų atleidimo iš darbo dienа ir pan.

žemiau aptarsime darbdaviams ir darbuotojams svarbias naujojo Darbo kodekso nuostatas, susijusias su šiuo metų laiku ypač aktualiais atostogų bei poilsio dienų klausimais.

Kasmetinės atoStogos

Kasmetinės atostogos skirstomos į minimalias, papildomas ir pailgintas. Kasmetinės atostogos skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, tačiau į kasmetinių atostogų laikotarpį patenkančios švenčių dienos į atostogų trukmę nėra įskaitomos. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui paskiriamos 14 dienų trukmės kasmetinės atostogos ir į šį 14 kalendorinių dienų laikotarpį patenka viena švenčių diena, laikoma, kad buvo suteiktos 13 dienų trukmės kalendorinės atsotogos. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laikа turi asmenys iki 18 metų, nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaikа iki 14 metų arba vaikа invalidа iki 16 metų.

Kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, tačiau bent viena (nebūtinai pirmoji) atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 14 dienų. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu ar sutikimu. Kasmetinių minimalių atostogų pakeisti pinigine kompensacija negalima. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas gali būti išmokama tik nutraukiant darbo sutartį, tačiau kompensacija išmokama ne daugiau kaip už trejų metų nepanaudotas kasmetines atostogas. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių

Minimalių kasmetinių atostogų trukmė, kaip ir iki 2003 m. sausio 1 d., paprastai yra 28 kalendorinės dienos, tačiau žemiau išvardintų kategorijų darbuotojams suteikiamų kasmetinių minimalių atostogų trukmė yra 35 kalendorinės dienos:

• darbuotojams iki 18 metų amžiaus;

• darbuotojams, vieniems auginantiems vaikа iki 14 metų arba vaikа invalidа iki 16 metų;

• invalidams ir kitoms įstatymų numatytoms asmenų grupėms.

Pailgintos iki 58 kalendorinių dienų atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine rizika, taip pat darbuotojams, kurių darbo sаlygos yra specifinės. Darbuotojų sаrašas, kuriame nurodoma taip pat ir pailgintų atostogų trukmė, buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 15 nutarimu Nr. 354.

Papildomos atostogos, remiantis Darbo kodekso 168 str., gali būti suteikiamos:

• darbuotojams už darbа sаlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo sаlygų (t.y. darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus leistinus dydžius, kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma) - iki 5 kalendorinių dienų trukmės papildomos atostogos;

• už ilgalaikį nepertraukiamаjį darbа toje darbovietėje. Darbuotojams, kurių darbo stažas ilgesnis kaip 10 metų vienoje darbovietėje, suteikiamos papildomos 3 kalendorinių dienų atostogos, o už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažа toje darbovietėje - 1 kalendorinės dienos trukmės papildomos atostogos;

• už ypatingа darbų pobūdį (darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) atliekamas kelionėje, lauko sаlygomis, susijęs su važiavimu ar yra kilnojamojo pobūdžio, ir dėl to jiems kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos) - 2 kalendorinių dienų trukmės papildomos atostogos.

Pažymėtina tai, kad darbo, kolektyvinėje sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse gali būti numatytos ilgesnės trukmės ir kitų nei nurodytos rūšių papildomos kasmetinės atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos gali būti pridedamos prie kasmetinių minimalių atostogų ir suteikiamos kartu arba atskirai.

Svarbu tai, kad nors Darbo kodekso 168 str. neįpareigoja darbdavio suteikti darbuotojui kasmetines papildomas atostogas, bet Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 04 22 nutarimu Nr. 497 (žr. žin., 2003, Nr. 39-1787) patvirtintoje Kasmetinių papildomų atostogų suteikimo tvarkoje papildomų atostogų suteikimas aukščiau nurodytų kategorijų darbuotojams traktuojamas jau nebe kaip darbdavio teisė, bet kaip darbdavio pareiga suteikti nurodytos trukmės papildomas atostogas.

Nemokamos atostogos

Remiantis iki 2003 m. sausio 1 d. galiojusiu Atostogų įstatymu, nemokamas atostogas darbuotojui buvo leidžiama suteikti dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka arba šalims susitarus, esant darbuotojo raštiškam prašymui. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, nemokamų atostogų suteikimo darbuotojams tvarka iš esmės pasikeitė.

Darbo kodekso 184 str. nustatytas baigtinis sаrašas atvejų, kada darbuotojui gali būti suteikiamos nemokamos atostogos:

• darbuotojams, auginantiems vaikа iki 14 metų, - iki 14 kalendorinių dienų;

• darbuotojams, auginantiems vaikа invalidа iki 16 metų, - iki 30 kalendorinių dienų;

• moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis 3 metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti 3 mėnesių;

• invalidui - iki 30 kalendorinių dienų per metus;

• darbuotojui, vienam slaugančiam invalidа, kuriam invalidumа nustatančios komisijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku;

• darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį, - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga;

• santuokai sudaryti - ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos;

• mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos.

Dėl kitų, šiame sаraše neišvardintų priežasčių kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos tik kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. T. y., nemokamos atosotogos dėl susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių ar kitų priežasčių, nurodytų darbuotojo prašyme, jeigu jos nepatenka į Darbo kodekso 184 str. nustatytа baigtinį nemokamų atostogų skyrimo pagrindų sаrašа arba jei įmonės kolektyvinėje sutartyje nėra atitinkamų nuostatų, nuo 2003 m. sausio 1 d. nebegali būti suteikiamos. Minėtame Valstybinės darbo inspekcijos pranešime spaudai nurodoma, kad patikrinus vienа įmonę, kurioje visiems darbuotojams jų prašymu buvo suteiktos nemokamos 14 d. trukmės atostogos, nustatyta, kad tik trečdaliui iš jų nemokamos atostogos buvo suteiktos pagrįstai.

Tačiau darbuotojo teisė į nemokamas atostogas neturėtų būti siejama su įmonės kolektyvinės sutarties buvimu ar ribojama kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais. Darbuotojas turi turėti teisę visais atvejais prašyti nemokamų atostogų, o darbdavys neturi būti suvaržytas įstatyme ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų nemokamų atostogų suteikimo apribojimų. Galiojanti įstatymo nuostata ne tik varžo darbuotojų teises, bet ir dirbtinai skatina sudaryti kolektyvines sutartis, kai jos nėra būtinos. Galiausiai Darbo kodekso 184 str. nuostatos darbdavį, suteikusį darbuotojui jo prašymu nemokamas atostogas be įstatyme nurodyto pagrindo ar nesant įmonėje kolektyvinės sutarties, padaro teisės pažeidėju. Seimui šiuo metu yra pateiktas svarstyti eilės Darbo kodekso straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuris numato taip pat ir galimybę suteikti darbuotojui nemokamas atostogas, esant atitinkamam darbuotojo prašymui.

Papildomos lengvatos asmenims,

auginantiems vaikus

Darbo kodekso 214 str. numato papildomas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus:

• darbuotojams, auginantiems vaikа invalidа iki 16 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę)

• darbuotojams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų - dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

"Transporto pasaulis"
Liepa Nr. 7 (31)

"Linava" informuoja

Bulgarija

Bulgarija

Lenkija

LINAVA

LINAVA

Turkija

Vengrija

Vokietija

Vokietija

Aktualijos

VKTI kontroliuoja sunkiasvores

Gaisrai

AUTOMOBILIAI DEGA, BET LIEPSNOS PALIEKA PėDSAKų

Idėjos

Tikrai praktinis mokymas

Keliai

Naujoji kelių mokesčių sistema Vokietijoje: paprasta ir praktiška

šalies keliai bus kokybiškesni

Nauji modeliai

STRALIS, jo broliai ir pusbroliai

Psichologija

KALBA - žMOGAUS SIELOS VEIDRODIS

Specialioji technika

Nauji kranai iš moderniausios pasaulyje gamyklos

Užsienyje

Chaosas, problemos ir pavojus poilsio aikštelėse

Lietuvoje ir pasaulyje

ADAC - 100 metų jubiliejus

Darbdavių konfederacija siūlo supaprastinti užsakomųjų reisų organizavimo ir vykdymo tvarkа

KraZ - statybų rinkai

Lenkijos ir Lietuvos kelių transporto bendros komisijos posėdiS

NEVAžIUOK NEUžSISEGęS SAUGOS DIRžO!

Pašalinta paskutinė kliūtis lietuviškos kiaulienos

Pasiektas kompromisas

PATIKSLINIMAS

Varžėsi autobusų vairuotojai

Transporto politika

Auga transporto tinklų paklausa

Lietuvos pozicija išdėstyta Liuksemburge

Schmitz Cargobull puspriekabes renkasi vis daugiau vežėjų. Kodėl?

Sėkmingai bendradarbiauja Lietuva ir Norvegija

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (2)

Keleivinis transportas

Bendrovė „VILNIAUS TROLEIBUSAI“ - jauniausia asociacijos narė

Technika

Iš jūros jachtos į - miškavežį

Teisė

Atostogos pagal naujаjį darbo kodeksа

Sveikata

AVARIJOS PRIEžASTIS - AKINIAI

Muziejus

Tikrieji „Volvo“ prasidėjo nuo „titanų“ ir „vikingų“