Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

Darbo kodekso 104 ir 136 straipsnių pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 74-2860) nustatyta: jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o priimdamas į darbą nepilnametį nuo 14 iki 16 metų, – gimimo liudijimą, vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą, vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos, kurioje nepilnametis mokosi, raštišką sutikimą. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymais nustatytų dokumentų.

Nustatyta, kad darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama, kai darbuotojas nuo 14 iki 16 metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokslo metų laikotarpiu mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį.

***

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-06-20 įsakymu Nr. A1-203 Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2008 m. II pusmečiui patvirtinimo (įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 74-2908) patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2008 m. II pusmečiui. Sąraše yra tokios profesijos:

 • vairuotojas ekspeditorius,
 • tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas ,
 • restorano virėjas,
 • anglų kalbos mokytojas,
 • plataus profilio staklininkas,
 • metalinių konstrukcijų montuotojas,
 • mechanikas remontininkas,
 • techninės priežiūros inžinierius ir kt.

***

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-06-20 įsakymu Nr. V-181 Dėl neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonių įgyvendinimo šalies įmonėse, įstaigose, organizacijose(įsigaliojo 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 73-2849) paskelbtos Rekomendacijos alkoholiui darbe, kaip rizikos veiksniui, šalinti šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir patvirtintas neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių Nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) Valstybinės darbo inspekcijos prevencinių priemonių planas.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nurodyta:

 • per 1 mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo "Valstybės žiniose“ pasirinktomis fiksuotomis viešinimo priemonėmis (susirinkimais, seminarais, instruktavimais ir pan.) supažindinti su šiame įsakyme nurodytu planu bei įsakymo 3 priede išvardytais pagrindiniais norminiais teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais neblaivumo darbe prevenciją, visus įmonės darbuotojus;
 • per 2 mėnesius nuo šio įsakymo paskelbimo "Valstybės žiniose“ parengti neblaivumo darbe prevencijos priemonių planus, ir, vykdant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 20 str. 3 p. nuostatą, su planuose numatytomis priemonėmis supažindinti darbuotojus (ši nuostata taikoma statybos, statybos-remonto; transporto; žemės ūkio; miškininkystės; kasybos ir karjerų eksploatavimo; apdirbamosios pramonės: statybinių medžiagų, metalo gaminių, medienos bei medienos gaminių, baldų, mašinų ir įrangos, tekstilės gaminių, maisto produktų gamybos; elektros, dujų, garo tiekimo ir kondicionavimo; vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo; transporto priemonių aptarnavimo ir remonto; laivų statybos, remonto ir techninės priežiūros; apsaugos paslaugas teikiančioms įmonėms, taip pat kitoms įmonėms, kuriose dėl nelaimingų atsitikimų darbe žuvo ar buvo sunkiai sužaloti neblaivūs darbuotojai);
 • rengiant neblaivumo darbe prevencijos priemonių planus, vadovautis šio įsakymo 3 priede išvardytais dokumentais, protingumo principais, atsižvelgti į patvirtintas rekomendacijas (tiek, kiek jos priimtinos konkrečiam darbdaviui), į profesinių sąjungų, darbo tarybų, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai nuomonę;
 • darbo drausmės pažeidimų ir / ar nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su neblaivumu darbe, prevencijos klausimus svarstyti įmonės valdymo aukščiausio lygio (arba tam įgaliotoje) struktūroje, ar kitaip, kaip pasirinkta įmonėje, dalyvaujant darbuotojų atstovams, įmonėje nustatyta tvarka ir periodiškumu.

Šiuo įsakymu taip pat rekomenduojama Lietuvos pramonininkų, Verslo darbdavių konfederacijų, šakinių asociacijų, Žemės ūkio, Pramonės, prekybos ir amatų rūmų vadovams, respublikinių, šakinių ir regioninių profesinių sąjungų susivienijimams, įmonių profesinėms sąjungoms, darbo taryboms aktyviais veiksmais įsijungti į prevenciją mažinant traumatizmą bei kitas neigiamas pasekmes, kylančias dėl neblaivių darbuotojų.

Numatytos tokios alkoholio darbe, kaip rizikos veiksnio, šalinimo priemonės:

 • Išnagrinėti alkoholio prieinamumą ir su tuo susijusias aplinkybes. Identifikuoti galimas alkoholio slėpimo vietas, taip pat vietas, kuriose yra tikimybė, kad darbuotojai gali vartoti alkoholį ar dirbti jo paveikti; ne darbovietės teritorijoje (pvz., ne mažiau kaip 1 km atstumu nuo darbuotojo darbo vietos) galimas alkoholio įsigijimo vietas (parduotuvės, degalinės, kioskai, kavinės, restoranai, barai, viešbučiai ir pan.); alkoholio įsinešimo į darbo vietas galimybes; galimas jo vartojimo dingstis (atlyginimo už darbą išmokėjimo, gimimo ir vardo bei po jų dienos, savaitgalio "atsipalaidavimo sindromas“ ir pan.) ir kt.;
 • Vietiniais tvarkomaisiais dokumentais patvirtinti nuolatines Neblaivumo darbe prevencijos komisijas, suteikiant joms atitinkamus įgaliojimus tikrinti, surašyti nušalinimo nuo darbo aktus, siuntimus neblaivumui (apsvaigimui) nustatyti ir pan.
 • Tikrinti, ar įmonės transportą (iš jų ir vidaus) vairuojantys, taip pat asmeninį transportą darbo reikmėms naudojantys darbuotojai yra blaivūs.
 • Išsiaiškinti arčiausiai darbo vietų esančias sveikatos priežiūros (iš jų – ir priklausomybės centrus) ar policijos įstaigas, į kurias, esant reikalui, būtų galima kreiptis dėl operatyvių priemonių nušalinant nuo darbo neblaivų darbuotoją, taip pat inicijuoti (pagal situacijas) patruliuojančių policijos pareigūnų apsilankymus mobiliose, ne nuolatinio matomumo (priežiūros) darbo vietose;
 • Kuriant nepakančią alkoholio vartojimui darbo aplinką, organizuoti paskaitas, pokalbius apie alkoholio žalą sveikatai, galimas neigiamas pasekmes įmonės veiklos rezultatams, skatinti darbuotojus (išsaugant konfidencialumą) išsakyti problemas, susijusias su alkoholio vartojimu; nepardavinėti alkoholinių gėrimų įmonės uždarose valgyklose, bufetuose ar kavinėse;
 • Įmonės, jos padalinių vadovai turi rodyti drausmės, alkoholio nevartojimo pavyzdžius ir kt.

***

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-06-30 įsakymu Nr. V-190 Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo Valstybinei darbo inspekcijai(įsigaliojo 2008-07-06, Žin., 2008, Nr. 76-3036) patvirtintas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas. Šiuo aprašu privalo vadovautis visi Lietuvos Respublikos privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, kuriuose dirbantieji gauna su darbo santykiais (darbo sutartimis) ar jų esmę atitinkančiais santykiais (valstybės tarnautojai) susijusias pajamas.

Galimi tokie informacijos teikimo būdai:

 • elektroninis (automatinis). Duomenų teikimo šiuo būdu tvarką nustato informacijos apie darbuotojų saugos būklės ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams duomenų rengimo Valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu (automatiniu) būdu (deklaruojant) taisyklės;
 • pateikiant rašytinę formą Valstybinės darbo inspekcijos administracijai (Algirdo g. 19, Vilnius) arba Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams;
 • siunčiant paštu (Algirdo g. 19, 03607 Vilnius, Valstybinė darbo inspekcija).

Kiekvienų praėjusių metų informacija privalo būti pateikta iki kitų metų vasario 15 dienos. Darbdavio pateikta informacija surenkama į Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinę sistemą, apdorojama ir saugoma DSS IS duomenų bazėje šios sistemos nuostatų nustatyta tvarka. Darbdavių pateikta informacija teisės aktų nustatyta tvarka teikiama Valstybinio socialinio fondo valdybai, siekiant priskirti darbdavius atitinkamoms įmokų tarifų grupėms pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.16 (172)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kaimynų naujienos

Sankt Peterburgo žiedo statybos bus baigtos 2010-aisiais

Transporto sistemos modernizavimas – pati brangiausia Rusijos programa

Vandeniliu varomas krovininis automobilis

Rinkos naujienos

Dviaukščiai „Volvo“ – Didžiojoje Britanijoje

Lengvas šaldytuvas

Už reikalavimų nepaisymą Londone – 1 000 svarų bauda

VW sunkvežimių sėkmė

„Temsa“ keičia pavadinimą

VKTI informuoja

Apklausos „Kaip gerinti vairuotojų rengimą?“ rezultatai

Privalomas papildomų veidrodžių įrengimas transporto priemonėse

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Įmonių bankrotas

LEZ

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi kroviniai

Priešgaisrinė sauga

Sodra

Transportas

Valstybės rinkliavos

Muitinėje

Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikyti beveik 9 kg narkotikų

Per 7 mėn. muitinės sulaikytų prekių vertė – daugiau kaip 13 mln. Lt

Sulaikytos ir cigaretės, ir transporto priemonės