Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-20 įsakymu Nr. 1B-427 (įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 72-2786) patvirtintos Prekių sulaikymo muitinės įstaigose taisyklės, reglamentuojančios prekių sulaikymo įforminimo muitinės įstaigose tvarką. Muitinės įstaigos sulaiko prekes, jeigu:

  • per 1992-10-12 Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 49 str. ir per Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 52 str. nustatytus terminus laikinai saugomos ne Bendrijos prekės nepateiktos muitinės sankcionuotiems veiksmams įforminti;
  • pagal Bendrijos muitinės kodekso 75 str. nuostatas jos negali būti išleistos arba (jeigu prekės išleistos) per muitinės nustatytą laiką neišgabenamos iš jų buvimo vietos.

Sulaikant prekes surašomas Prekių sulaikymo protokolas. Protokolas surašomas ir spausdinamas naudojant Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir prekių sulaikymo protokolų informacijos įvedimo ir kaupimo programinę įrangą. Programinės įrangos trikdžių atvejais arba jeigu protokolo surašymo vietoje nėra kompiuterinės darbo vietos, protokolai surašomi ranka ant spaustuvinių protokolo blankų. Protokolo blankai pasirašytinai išduodami posto viršininkui (arba jo pavaduotojui), skyriaus viršininkui, kurio pareigūnai turi teisę surašyti protokolus.

Sulaikytos ne Bendrijos prekės, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir Bendrijos prekių statusą turinčios prekės, saugomos muitinės poste (arba specialiojoje muitinės įstaigoje) tol, kol jos bus perduotos saugoti centralizuotam F tipo muitinės sandėliui Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka. Mobiliųjų grupių sulaikytos prekės iki jų perdavimo saugoti centralizuotam F tipo muitinės sandėliui saugomos artimiausiame muitinės poste, kuriame sudarytos sąlygos saugiai laikyti prekes. Apie sulaikytas prekes teisės aktų ir bendradarbiavimo sutarčių nustatytais atvejais informuojamos valstybės institucijos ir kiti suinteresuoti asmenys.

Šios taisyklės netaikomos, jeigu prekės sulaikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso arba Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-05-24 įsakymo Nr. 1B-549 „Dėl Prekių, laikytinų pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, neišleidimo, sulaikymo, saugojimo, apžiūros ir pavyzdžių ėmimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-26 įsakymu Nr. 1B-431 (įsigaliojo 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 73-2850) patvirtintos Prekių išdavimo (grąžinimo) iš centralizuoto F tipo muitinės sandėlio taisyklės, reglamentuojančios prekių, saugomų centralizuotame F tipo muitinės sandėlyje, išdavimo tvarką.

Prekių išdavimą (grąžinimą) iš muitinės sandėlio organizuoja Panevėžio teritorinė muitinė. Panevėžio teritorinė muitinė ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo (įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, nuosprendžio, sprendimo, kitos kompetentingos institucijos nutarimo, sprendimo ar kito teisės aktų nustatyto dokumento) išduoti prekes kopijos gavimo dienos išsiunčia rašytinį pranešimą asmeniui, kuriam išduodamos prekės, informuodama apie prekių išdavimo vietą ir laiką. Prekės iš muitinės sandėlio išduodamos asmeniui pateikus atitinkamą sprendimą išduoti prekes ir atitinkamais atvejais, nurodytais Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 867a str., pateikus dokumentus muitinės sankcionuotiems veiksmams įforminti.

Jei prekės saugojimo metu buvo sugadintos ar kitaip pažeistos, išduodant iš muitinės sandėlio prekes, ir asmeniui to pageidaujant, išdavimo dokumentuose padaromi įrašai apie prekės būklę. Jeigu prekės negali būti grąžinamos natūraliu pavidalu, nes yra realizuotos teisės aktų nustatyta tvarka, grąžinama už parduotas prekes gauta pinigų suma atėmus saugojimo paslaugų bei muitinės formalumų atlikimo išlaidas. Pinigai (nacionalinė ar užsienio valiuta) grąžinami į asmens prašyme nurodytą sąskaitą.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-28 įsakymu Nr. 1B-439 Dėl žinyno „Automobilių rinkos kainos“ taikymo(įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 74-2914) leista taikyti UAB „Transporto mokslinis-tiriamasis centras“ 2008 m. liepos–rugsėjo mėn. laikotarpiui žinyne „Automobilių rinkos kainos“ nurodytas kainas nustatant automobilių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.16 (172)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kaimynų naujienos

Sankt Peterburgo žiedo statybos bus baigtos 2010-aisiais

Transporto sistemos modernizavimas – pati brangiausia Rusijos programa

Vandeniliu varomas krovininis automobilis

Rinkos naujienos

Dviaukščiai „Volvo“ – Didžiojoje Britanijoje

Lengvas šaldytuvas

Už reikalavimų nepaisymą Londone – 1 000 svarų bauda

VW sunkvežimių sėkmė

„Temsa“ keičia pavadinimą

VKTI informuoja

Apklausos „Kaip gerinti vairuotojų rengimą?“ rezultatai

Privalomas papildomų veidrodžių įrengimas transporto priemonėse

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Įmonių bankrotas

LEZ

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi kroviniai

Priešgaisrinė sauga

Sodra

Transportas

Valstybės rinkliavos

Muitinėje

Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikyti beveik 9 kg narkotikų

Per 7 mėn. muitinės sulaikytų prekių vertė – daugiau kaip 13 mln. Lt

Sulaikytos ir cigaretės, ir transporto priemonės