Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-11 įsakymu Nr. 1B-407 (įsigaliojo 2008-06-15, Žin., 2008, Nr. 68-2617) patvirtintos Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklės. Šios taisyklės nustato muitinės pareigūnų veiksmus organizuojant ir vykdant Lietuvos Respublikos asmens ūkinės komercinės veiklos, susijusios su mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytų prievolių (teisingai apskaičiuoti ir laiku mokėti mokesčius, laikytis nustatytų muitinės taisyklių ir pan.) ir kitus patikrinimus bei įforminant ir patvirtinant jų rezultatus. Patikrinimo esmę sudaro asmens mokestinės prievolės teisingai apskaičiuoti, laiku sumokėti mokesčius bei su jais susijusias sumas, pareigos laikytis muitinės nustatytų taisyklių ar kitų reikalavimų vykdymo patikrinimas, pagrįstas informacijos, duomenų rinkimu, turimų dokumentų tikrinimu asmens buveinėje ar teritorinės muitinės patalpose, įskaitant vizitavimą tam tikroje su muitinės priežiūra susijusioje vietoje bei pažeidimo ar neatitikimo fakto išaiškinimu. Patikrinimai atliekami nuvykus į tikrinamo asmens buveinę arba teritorinės muitinės patalpose.

Taisyklės netaikomos muitinei atliekant asmenų ūkinės komercinės veiklos, susijusios su Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimu, tikrinimus bei tyrimus dėl nebaigtos, neteisėtai ar apgaulės būdu įvykdytos Bendrijos (bendrosios) tranzito procedūros, TIR operacijos ir nebaigtų perdirbti laikinojo įvežimo procedūrų.

Muitinė atlieka šiuos patikrinimus:

  • kompleksinį mokestinį patikrinimą.Šis patikrinimas atliekamas siekiant nustatyti, ar asmuo vykdo mokestines prievoles, apimančias visus mokesčius per tam tikrą laikotarpį;
  • teminį mokestinį patikrinimą.Šis patikrinimas atliekamas siekiant nustatyti, ar asmuo vykdo mokestines prievoles, apimančias tam tikro mokesčio ar mokesčių per tam tikrą laikotarpį apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą pagal atskirus muitinės dokumentus ar tam tikras rizikos sritis, susijusias su mokesčiais;
  • supaprastintą mokestinį patikrinimą. Šis patikrinimas atliekamas teritorinės muitinės patalpose be atskiro pavedimo pagal tiesiogines nuolatines darbo funkcijas muitinės ar asmens iniciatyva. Jis atliekamas dėl asmens muitinės deklaracijoje pateiktų duomenų, su importo arba eksporto operacijomis susijusių prekybos dokumentų ir duomenų tikslumo siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus taikant muitinės sankcionuotų veiksmų (muitinės procedūrų) atlikimo tvarką reglamentuojančias nuostatas;
  • tikslinį muitinį patikrinimą.Šis patikrinimas atliekamas teritorinės muitinės patalpose (įskaitant vizitavimą tam tikroje su muitinės priežiūra susijusioje vietoje) arba asmens buveinėje pagal tiesiogines nuolatines darbo funkcijas ar asmens iniciatyva. Jis atliekamas siekiant nustatyti asmens gebėjimus vykdyti numatomus arba jau prisiimtus įsipareigojimus muitinei, kontroliuojant draudimų ir apribojimų taikymą, prekių kilmę, kiekį, klasifikavimo teisingumą bei kitas rizikos sritis, nesusijusias su mokestine prievole.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-11 įsakymu Nr. 1B-412 (įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 69-2643) patvirtintos Sulaikytų prekių apskaitymo centralizuotame F tipo muitinės sandėlyje ir Panevėžio teritorinės muitinės apskaitoje taisyklės, kurios nustato sulaikytų prekių įtraukimo į muitinės sandėlio apskaitą ir nurašymo iš jos ypatumus.

Muitinės įstaigų sulaikytosprekės įtraukiamos į muitinės sandėlio apskaitą pagal sulaikymo dokumentą ir suformuotą Sulaikytų prekių perdavimo aktą, kurį pasirašo sulaikytas prekes perduodantys ir priimantys asmenys. Į Perdavimo aktą perkeliami duomenys iš kartu su sulaikytomis prekėmis pateikto prekių sulaikymo dokumento. Jeigu priimant į muitinės sandėlį sulaikytas prekes nustatoma, kad duomenys apie šias prekes nurodyti prekių sulaikymo dokumente nesutampa su faktiniais duomenimis (pvz., nesutampa prekių kiekis, aprašymas), į Perdavimo aktą įrašomi priėmimo į muitinės sandėlį metu nustatyti faktiniai duomenys apie sulaikytas prekes. Tokiu atveju prie Perdavimo akto pridedamas Neatitikimo aktas.

Lietuvos Respublikos valstybės institucijų pareigūnaiinformaciją apie sulaikytas prekes nedelsdami, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 13 val. perduoda faksu Panevėžio teritorinei muitinei. Kartu su Informaciniu pranešimu turi būti pateiktos prekių sulaikymo dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Panevėžio teritorinės muitinės atsakingas pareigūnas duomenis apie sulaikytas prekes iš Informacinio pranešimo apie sulaikytas prekes įveda į kompiuterinę apskaitos programą.

Panevėžio teritorinė muitinė, gavusi tokią informaciją, raštu praneša institucijai apie vietą, į kurią turi būti pristatytos konfiskuotos prekės. Prekes sulaikiusios institucijos lėšomis konfiskuotos prekės turi būti pristatomos į teritorinės muitinės nurodytą prekių priėmimo vietą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo iš Panevėžio teritorinės muitinės gavimo dienos. Institucijos įgaliotas atstovas, perduodamas Panevėžio teritorinei muitinei konfiskuotas prekes, taip pat turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad šios prekės yra realizuotinos (pvz., kokybės, atitikties, tinkamumo ir pan. dokumentai). Perduodant prekes taip pat užpildomas Prekių perdavimo aktas.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-11 įsakymu Nr. 1B-406 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-23 įsakymo Nr. 1B-393 „Dėl Kontrolinio egzemplioriaus T5 naudojimo, pildymo ir muitinio įforminimo eksportuojant žemės ūkio produktus instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-06-15, Žin., 2008, Nr. 68-2616) iš dalies pakeista kontrolinio egzemplioriaus T5 106 langelio „Papildomi duomenys“ pildymo tvarka.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-10 įsakymu Nr. 1B-405 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003-06-30 įsakymo Nr. 1B-586 „Dėl Bendrojo dokumento duomenų įvedimo į ASYCUDA sistemą instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-06-16, Žin., 2008, Nr. 68-2615) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas instrukcijos priedas – „Dokumentų sąrašo, transporto priemonių sąrašo pildymas ASYCUDA sistemoje“.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.15 (171)

"Linava" informuoja

Dėl prisijungimo prie daugiašalio ADR susitarimo M 185

Lietuva ir Baltarusija plėtoja bendradarbiavimą transporto srityje

XII Tolimųjų reisų vilkikų, autotraukinių ir autobusų vairuotojų konkursas-konkursas "Taupiai su "Linava""!

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Mažėja naudotų vilkikų paklausa

„Thermo King“ – 70 metų

VKTI informuoja

Lietuvos ir Lenkijos kelių transporto inspekcijos bendradarbiavimas

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Logistikos centrai

Mokesčiai

Muitinė

Reklama keliuose

Saugus eismas

Saugus eismas

Transportas

Muitinėje

Vienija jėgas prieš prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis

Susisiekimo ministerijoje

Įsigaliojo transporto priemonių, įvežtų iš trečiųjų šalių, atitikties įvertinimo ir techninės apžiūrios pakeitimai

Nauji kelių eismo taisyklių pakeitimai