Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-04-17 įsakymu Nr. 1B‑277 (įsigaliojo 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 49-1837) patvirtinta:

·Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisyklės;

·Reikalavimus muitinės postų infrastruktūrai.

Taisyklės reglamentuoja muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo tvarką. Postai skirstomi:

·pagal geografinį išdėstymą Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje – pasienio, vidiniai;

·pagal valstybinį statusą – tarptautiniai, vietinio eismo;

·pagal prekes gabenančių transporto priemonių rūšis bei atliekamas funkcijas – kelio, geležinkelio, oro uosto, upių, jūrų uostų, pašto, krovinių postai.

Vidinio posto steigimą, pertvarkymą, veiklos laikiną sustabdymą ir likvidavimą gali inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Muitinės departamentas, teritorinės muitinės ir juridiniai asmenys, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato ko kita. Pasienio posto steigimą, pertvarkymą, veiklos sustabdymą ir likvidavimą gali inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Muitinės departamentas, o posto pertvarkymą ir veiklos sustabdymą – ir teritorinė muitinė. Postų steigimas, pertvarkymas, veiklos laikinas sustabdymas ir likvidavimas įforminimas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu, suderinus su finansų ministru ir kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis.

Pagrindiniai postų steigimo tikslingumo vertinimo kriterijai:

·ekonominis tikslingumas;

·planuojamas posto infrastruktūros lygmuo ir plėtros galimybės;

·patogumas;

·funkcionalumas;

·įforminamų prekių specifika (greitai gendančios, birios, negabaritinės);

·gabenamų prekių specifika pagal transporto rūšis (autotransportu, oro, geležinkelio, jūrų, upių transportu);

·galimybė teikti muitinės tarpininko, banko, draudimo paslaugas.

Poste turi būti:

·posto muitinio tikrinimo vietos, kurias sudaro dokumentų pateikimo ir tikrinimo bei prekių tikrinimo vietos;

·transporto priemonių, prekių tikrinimo vietos, aikštelės su iškrovimo rampa;

·aptverta teritorija (kartu su joje esančiais statiniais), asfaltuota arba padengta kita kieta danga (trinkelėmis, betono plokštėmis ar pan.);

·uždari, rakinami statiniai (patalpos), kuriuose gali būti atliekamas transporto priemonių ir prekių muitinis tikrinimas bei sulaikytų prekių laikinas saugojimas;

·asmens apžiūros vietos, jeigu prekes deklaruoja fiziniai asmenys;

·tinkamos darbo, buities ir poilsio patalpos muitinės pareigūnams;

·tinkama posto infrastruktūra, įskaitant kompiuterinį ir ryšių tinklą, reikalingą tikrinimą atliekančių valstybės institucijų funkcijoms vykdyti, muitinės tarpininkų paslaugoms bei banko operacijoms atlikti;

·kelio ir patalpų vidiniai žymėjimai, nurodantys transporto priemonių, prekių, keleivių judėjimo kryptis;

·vietos, skirtos informacijai apie muito režimą keleiviams ir gabenamoms prekėms, vykstant per Lietuvos Respublikos valstybės sieną;

·įrengtos darbuotojų ir pareigūnų asmeninio transporto stovėjimo aikštelės;

·prekių laikinojo saugojimo vietos, skirtos laikinai saugoti prekes prieš užbaigiant poste tranzito procedūrą, iki bus įforminta kita pasirinkta muitinės procedūra arba sankcionuotas muitinės veiksmas;

·aptvertos ir saugomos aikštelės arba atskiros patalpos akcizais apmokestinamoms prekėms, kontroliuojamoms strateginėms ir dvejopos paskirties prekėms bei technologijoms sandėliuoti (jeigu per postą leidžiama gabenti šias prekes);

·kita techninė ir technologinė įranga, būtina konkretaus posto darbui, atsižvelgiant į jo statusą, vietą ir kitas aplinkybes.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-04-15 įsakymu Nr. 1B‑265 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-26 įsakymo Nr. 1B-405 „Dėl Leidimų taikyti muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-05-12, Žin., 2008, Nr. 45-1711) iš dalies pakeistos Leidimų taikyti muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūrą išdavimo taisyklės.

***

Sveikatos apsaugos ministro 2008-04-11 įsakymu Nr. V‑281 (įsigaliojo 2008-04-18, Žin., 2008, Nr. 44-1658) patvirtintas Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, muitinės postų pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, bei asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į šias pareigas, sveikatos patikrinimų tvarkos aprašas.

Muitinės pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių ir neeilinių sveikatos patikrinimų tikslas – sistemingai vertinti muitinės pareigūnų sveikatos būklės tinkamumą tarnybai, kurie būtini muitinės pareigūnams keliamiems uždaviniams įgyvendinti, anksti nustatyti profesinius sveikatos sutrikimus, susijusius su tarnyba muitinėje, kad būtų laiku taikomos muitinės pareigūnų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemonės. Pretendentų ir muitinės pareigūnų sveikatos būklės tinkamumas tarnybai muitinėje nustatomas specializuotosios medicininės ekspertizės būdu.

Jeigu muitinės pareigūno tiesioginiam vadovui kyla įtarimas, kad muitinės pareigūnas turi ilgalaikių ar kartotinių sveikatos sutrikimų ir tolesnis darbas gali pakenkti jo sveikatai arba yra kitokių sveikatos sutrikimų, trukdančių atlikti pareigas, jis apie tai teikimu informuoja muitinės pareigūną į pareigas priėmusį vadovą, prašydamas siųsti jį į neeilinį sveikatos patikrinimą. Muitinės pareigūną į pareigas priėmęs vadovas priima sprendimą siųsti muitinės pareigūną į neeilinį sveikatos patikrinimą, jeigu pripažįsta, kad teikime nurodyti motyvai suteikia pagrindo abejoti dėl muitinės pareigūno sveikatos būklės.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 11 (167)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Vž informacija

Dar daugiau „žvaigždučių“ ant autobusų

Nauji teisės aktai

Bendrasis pagalbos centras

Darbo santykiai

Ekspertizė

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Vyriausybė

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Susitikimas su Ukrainos, Vokietijos ir Švedijos transporto ministrais

Vilniuje atidarytas Geležinio Vilko gatvės tęsinys iki Molėtų plento