Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nekilnojamojo turto registras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-26 nutarimu Nr. 290 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimo Nr. 1129 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-05-01, Žin., 2008, Nr. 40-1471) nustatyta, kad asmuo, padavęs prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, turi teisę iki daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre atsiimti prašymą raštu kreipdamasis į teritorinį registratorių, priėmusį tą prašymą. Asmuo, atsiimdamas prašymą, nurodo prašymo atsiėmimo motyvus.

Kai priimamas sprendimas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktinę teisę ar daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus ir šio sprendimo pagrindu nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės, šių teisių suvaržymai ir juridiniai faktai įregistruojami, prašymą pateikusiam asmeniui išduodamas registro centrinio duomenų banko duomenų pagrindu parengtas registro išrašas. Registro išraše įrašyti duomenys atspindi nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir įstatymų nustatytų juridinių faktų kadastro ir registro duomenų būklę jų įregistravimo registre momentu. Šis dokumentas nėra pagrindas notariniams nekilnojamojo turto sandoriams sudaryti.

Kai asmuo prašymą įregistruoti daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus pateikia per notarą, parengtą registro išrašą teritorinis registratorius gali pateikti notarui nuotolinio ryšio priemonėmis arba prašymą pateikusiam asmeniui išduoti asmeniškai ar išsiųsti paštu. Registro išrašo pateikimo būdas nurodomas asmens prašyme, kuris perduodamas per notarą.

Pažymasandoriuiir kiti registro dokumentai turi būti parengti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo parengti šiuos dokumentus pateikimo, jeigu šiuose nuostatuose nenustatyta kitaip.Asmenų pageidavimu pažyma sandoriui ir kiti registro dokumentai gali būti parengti ir skubos tvarka. Jeigu notaras rengia sandorio dokumentus elektroninio dokumento pavidalu, nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenys elektroninio dokumento pavidalu nekilnojamojo turto sandoriui atlikti parengiami ir perduodami notarui per darbo dienos 8 valandas, išskyrus tuos nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenis, kurie nuo perrašymo į registrą pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str. iki notaro pateikto prašymo parengti šiuos duomenis nebuvo keisti. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenys elektroninio dokumento pavidalu nekilnojamojo turto sandoriui atlikti parengiami tais pačiais terminais, kaip ir pažymos sandoriams.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr.10 (166)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Nauji teisės aktai

Administraciniai ginčai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Nekilnojamojo turto registras

Policija

Sodra

Statiniai

Transportas

Muitinėje

Naujienos