Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-20 nutarimu Nr. 296 Dėl Lietuvos Respublikos transporto atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje(įsigaliojo 2008-04-11, Žin., 2008, Nr. 41-1492) nutarta įsteigti Lietuvos Respublikos transporto atašė pareigybę Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje bei nustatyta, kad Lietuvos Respublikos transporto atašė pareigybė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje išlaikoma iš Susisiekimo ministerijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-09 nutarimu Nr. 306 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimo Nr. 122 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-11, Žin., 2008, Nr. 41-1502) negaliojančia pripažinta nuostata, nustačiusi, kad Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių nuostatos dėl galimybės į eismo įvykio vietą nekviesti policijos ir dėl eismo įvykio deklaracijos įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-20 nutarimu Nr. 275 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 40-1456) iš dalies pakeistas eismo įvykių dalyvių pareigų sąrašas. Nustatyta, kad įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo:

·nedelsdamas sustoti, nesukeldamas papildomo pavojaus eismui;

·pagal galimybes imtis visų reikiamų priemonių saugiam eismui užtikrinti eismo įvykio vietoje, o tais atvejais, kai į eismo įvykio vietą kviečiama policija, neleisti (kiek tai nekelia pavojaus eismui), kad pasikeistų eismo įvykio aplinkybės, taip pat saugoti eismo įvykio pėdsakus;

·pateikti taisyklėse numatytus dokumentus (Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo ir valstybinės techninės apžiūros dokumentus, draudimo dokumentą) ar kitus asmens turimus dokumentus, jeigu to reikalauja kiti su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai;

·jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus ir tuo atveju, kai eismo įvykyje dalyvavo daugiau kaip 2 transporto priemonės, pranešti apie eismo įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietoje arba, pranešęs policijai, sugrįžti į eismo įvykio vietą ir laukti, kol atvažiuos policija, išskyrus atvejus, kai policija leido palikti eismo įvykio vietą arba kai turi būti suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiam asmeniui ar jam pačiam;

·imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba nukentėjusiesiems, iškviesti greitąją medicinos pagalbą, ojeigu iškviesti greitosios medicinos pagalbos arba nukentėjusiųjų nuvežti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kitu transportu neįmanoma,nuvežti juos į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą savo transporto priemone, išskyrus atvejus, kai tai sukeltų pavojų nukentėjusiųjų gyvybei ar sveikatai.

Jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir nekviečia policijos į eismo įvykio vietą, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privaloeismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams pasirašyti. Tuo atveju, kai nė vienas su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos su eismo įvykiu susijusių eismo dalyvių parašais. Tuo atveju, kai dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai kviečia policiją į eismo įvykio vietą.

Jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra, su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis privalo nedelsdamas pranešti apie eismo įvykį policijai.“

Su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai iškart po eismo įvykio privalo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotinių priemonių, psichotropinių ir kitų svaigiųjų medžiagų), kol bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti.

***

Finansų ministro 2008-04-02 įsakymu Nr. 1K-124 Dėl finansų ministro 2003-02-17 įsakymo Nr. 1K-038 „Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-11, Žin., 2008, Nr. 41-1505) nustatyta, kad gabendamas (veždamas) iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio prekes, kurioms panaikinamas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vežėjas privalo turėti akcizų apskaičiavimo dokumentą. Šiame akcizų apskaičiavimo dokumente, be rekvizitų, nurodytų Civilinio kodekso 2.44 str., ir kitų nustatytų duomenų, turi būti nurodytas akcizais apmokestinamų prekių kiekis:

·cigarečių – tūkst. vnt. vienos tūkstantosios dalies tikslumu;

·cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako – kilogramais vienos tūkstantosios dalies tikslumu;

·alkoholinių gėrimų – litrais vienos šimtosios dalies tikslumu;

·etilo alkoholio – gryno etilo alkoholio litrais 20oC temperatūroje vienos šimtosios dalies tikslumu;

·skystojo kuro (mazuto), orimulsijos, naftos dujų ir dujinių angliavandenilių – kilogramais;

·kitų naftos produktų – litrais 15oC temperatūroje;

·biokuro – mineralinės dalies litrais 15oC temperatūroje, taip pat šios prekės bendras kiekis litrais 15oC temperatūroje).

Gali būti naudojamas ir tikslus (nesuapvalintas) kiekis.

***

Ūkio ministro 2008-04-04 įsakymu Nr. 4-137 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-05-16 įsakymo Nr. 171 „Dėl Kuro natūralios netekties laikinųjų normų patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-11, Žin., 2008, Nr. 41-1522) nustatyta, kad kuro (naftos produktų), transportuojamų tanklaiviais ar kitomis transporto priemonėmis iš (į) Lietuvoje įregistruoto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio į (iš) kitoje Europos Sąjungoje šalyje įregistruoto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ir (ar) tarp Lietuvoje įregistruotų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, bendra netekties (nuokrypio) nustatoma norma yra ne didesnė kaip ±0,5 proc. krovinio masės arba tūrio, nurodytų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, dokumente.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-20 nutarimu Nr. 274 Dėl 2008 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo(įsigaliojo 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 40-1455) nutarta paskirstyti 2008 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervą valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti ir pavesti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos kontroliuoti, ar skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos naudojamos pagal paskirtį, kaip atliekama darbų techninė priežiūra ir kokybės kontrolė ir sumokėti už atliktus darbus.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr.10 (166)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Nauji teisės aktai

Administraciniai ginčai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Nekilnojamojo turto registras

Policija

Sodra

Statiniai

Transportas

Muitinėje

Naujienos