Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-03-31 įsakymu Nr. 1B-225 Dėl darbo grupės sudarymo (įsigaliojo 2008-04-11, Žin., 2008, Nr. 41-1537) sudaryta tokia tarpžinybinė personalinė darbo grupė Prekių importo, eksporto ir tranzito formalumų atlikimo tvarkos pertvarkymo pagal „vieno langelio“ principą priemonių plano projektui parengti:

·R. Liupkevičienė – l. e. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigas (darbo grupės vadovė);

·J. Miškinis – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas (darbo grupės vadovo pavaduotojas);

·Ž. Turevičienė – Finansų ministerijos Ministerijai pavaldžių įstaigų priežiūros skyriaus vedėja;

·A. Tolstoj – Susisiekimo ministerijos Tranzito ir rinkotyros skyriaus vyriausiasis specialistas;

·A. Sabonis – Ūkio ministerijos Prekybos departamento Užsienio prekybos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

·L. Rudaitienė – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Prekybos politikos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

·R. Petkevičius – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Užsienio prekybos departamento direktoriaus pavaduotojas;

·A. Pauliukevičius – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo Veiklos organizavimo valdybos Pasienio kontrolės skyriaus viršininkas;

·D. Daugirda – Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas ir kt.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-04-07 įsakymu Nr. 1B‑243 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-27 įsakymo Nr. 1B-414 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 42-1601) nustatyta, kad kartu su deklaracija arba T2L dokumentu muitiniam tikrinimui turi būti pateikti dokumentai, kuriuos būtina pateikti pagal atitinkamos muitinės procedūros arba kito muitinės sankcionuoto veiksmo atlikimo tvarką arba prekių turimo Bendrijos prekių muitinio statuso įrodymo tvarką reglamentuojančius teisės aktus. Muitiniam tikrinimui turi būti pateiktas dokumento originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija, jeigu atitinkami teisės aktai nenustato ko kita.

Tuo atveju, kai deklaracija vadovaujantis Muitinės deklaracijų, pateikiamų naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, pateikimo, priėmimo ir tikrinimo taisyklėmis, pateikiama automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, deklarantui minėtų taisyklių nustatyta tvarka gali būti leista nepateikti kai kurių muitiniam tikrinimui reikalingų dokumentų.

B grupės spaudai su įrašais ir numeruoti muitinės įstaigos antspaudai turi būti dedami ant šių kartu su deklaracija muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų:

·transporto dokumentų (važtaraščių, CMR važtaraščių, CIM važtaraščių, SMGS važtaraščių, manifestų ir kt.), jeigu šie dokumentai naudojami prekių turimam Bendrijos prekių muitiniam statusui įrodyti;

·sąskaitų (sąskaitų faktūrų, sąskaitų proformų), jeigu importuojamos prekės, kurios pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 str. atleidžiamos nuo pridėtinės vertės mokesčio;

·kitų dokumentų, kai tai nustatyta teisės aktų, reglamentuojančių tam tikrų prekių deklaravimo, tam tikrų muitinės procedūrų arba kitų muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimo arba muitinio įforminimo ar tam tikrų dokumentų naudojimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir kt.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-04-09 įsakymu Nr. 1B‑252 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-13, Žin., 2008, Nr. 42-1596) nustatyta, kad ne Bendrijos prekės realizuojamos:

·konkurso būdu arba

·parduodamos per juridinį asmenį (asmenis), su kuriuo teritorinė muitinė (Muitinės kriminalinė tarnyba) konkurso būdu yra sudariusi sutartį (sutartis) arba

·parduodamos aukcione arba

·neatlygintinai perduodamos valstybės įstaigoms (institucijoms), Lietuvos bankui, mokslo, švietimo, kultūros ir kitoms įstaigoms, nurodytoms šiose taisyklėse.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-04-09 įsakymu Nr. 1B-254 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-11-08 įsakymo Nr. 1B-1001 „Dėl Muitinės mokymo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-05-01, Žin., 2008, Nr. 43-1619) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Muitinės mokymo centro nuostatai. Muitinės mokymo centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

·pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus muitinės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo, mokymo proceso organizavimo ir jo kokybės užtikrinimo klausimais;

·vykdo muitinės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimą;

·rengia muitinės pareigūnų įvadinio mokymo bei specialaus parengimo (kinologijos, fizinio kovinio) programas;

·vykdo muitinės tarpininkų atstovų ir deklarantų mokymą, rengia verslo atstovų mokymo programas ir kt.

Muitinės mokymo centro adresas: Jeruzalės g. 25, LT-08420 Vilnius.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr.10 (166)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Nauji teisės aktai

Administraciniai ginčai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Nekilnojamojo turto registras

Policija

Sodra

Statiniai

Transportas

Muitinėje

Naujienos