Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007-10-30 įsakymu Nr. 1B-715 (įsigaliojo 2007-11-11, Žin., 2007, Nr. 115-4738) patvirtintas Muitinės postų su jiems priskirta kompetencija sąrašas bei nustatyta, kad:

· muitinės postai savo veiklą vykdo pagal kompetenciją, nustatytą Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos muitų teisės aktais bei Muitinės postų su jiems priskirta kompetencija sąrašu;

· teritorinėms muitinėms leidus, negrąžinamojo eksporto ir išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūros gali būti įforminamos muitinės postuose, veikiančiuose pasienio kontrolės punktuose, jeigu šiuose muitinės postuose yra tinkamos sąlygos prekių muitiniam tikrinimui atlikti, šių muitinės procedūrų įforminimas nemažina atitinkamo valstybės sienos perėjimo punkto laidumo ir jeigu teisės aktai nenustato ko kita.

Sąraše nurodyti tokie duomenys:

· muitinės posto pavadinimas bei kodas;

· posto adresas;

· muitinės posto bendroji kompetencija (posto tipas) bei jame aptarnaujamo transporto rūšys;

· poste veikiančios tarnybos;

· muitinės posto specialioji kompetencija.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007-11-14 įsakymu Nr. 1B-763 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-06-12 įsakymo Nr. 1B-393 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, naudojamo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje ir Eksporto kontrolės sistemoje, patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2007-11-21, Žin., 2007, Nr. 119-4876) Muitinės įstaigų klasifikatorius, naudojamas Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje ir Eksporto kontrolės sistemoje pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007-11-21 įsakymu Nr. 1B-774 Dėl rezervinio muitinės posto kodo nustatymo(įsigaliojo 2007-11-27, Žin., 2007, Nr. 121-4988) nustatyta, kad

· Kauno teritorinės muitinės Marijampolės krovinių posto rezervinis (virtualus) muitinės posto kodas yra KR5V;

· šis rezervinis muitinės posto kodas naudojamas ASYCUDA sistemoje suteikiant registravimo numerius BAD importo / eksporto rinkiniams bei Bendrojo administracinio dokumento įforminimo instrukcijos nustatyta tvarka iki 2007-12-31 imtinai;

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007-11-29 įsakymu Nr. 1B-792 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-05-28 įsakymo Nr. 1B-574 „Dėl Mokesčių mokėtojo muitinei sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2007-12-05, Žin., 2007, Nr. 126-5153) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mokesčių mokėtojo muitinei sumokėtų sumų įskaitymo taisyklės. Jos nustato mokesčių mokėtojų muitinei sumokėtų sumų įskaitymo eilės tvarką.

Mokesčių mokėtojo į muitinės surenkamąsias sąskaitas sumokėtos įmokos įskaitomos pagal kodus, nurodytus muitinės deklaracijoje arba sprendime ir įrašytus mokėjimo nurodyme. Pirmiausia įskaitomos pasibaigusio mokėjimo termino mokestinės prievolės, išskyrus tas, kurioms pradėtos taikyti priverstinio išieškojimo priemonės, tokia eilės tvarka:

· negarantuotos mokestinės prievolės, pradedant mokestine prievole, kurios sumokėjimo terminas anksčiausia pasibaigęs;

· mokestinės prievolės, kurių apmokėjimas užtikrintas garantijos dokumentu, pradedant mokestine prievole, kurios sumokėjimo terminas anksčiausia pasibaigęs.

Įskaičius pasibaigusio mokėjimo termino mokestines prievoles, įskaitomos nepasibaigusio mokėjimo termino mokestinės prievolės tokia eilės tvarka:

· negarantuotos mokestinės prievolės, pradedant mokestine prievole, kurios sumokėjimo terminas pasibaigs anksčiausia;

· mokestinės prievolės, kurių apmokėjimas užtikrintas garantijos dokumentu, pradedant mokestine prievole, kurios sumokėjimo terminas pasibaigs anksčiausia.

Įskaitant mokesčių mokėtojo permokas, pirmiausia įskaitomi muitai, po to akcizai, PVM, netesybos bei palūkanos.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. 1B-723 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2000-05-18 įsakymo Nr. 186 „Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2007-11-14, Žin., 2007, Nr. 116-4762) suformuluota tranzito sąvoka. Nustatyta, kad tranzitas – prekių gabenimas iš vienos muitinės įstaigos, esančios Bendrijos muitų teritorijoje, į kitą muitinės įstaigą, esančią toje pačioje teritorijoje, naudojant ATA knygelę kaip tranzito dokumentą. Patikslinta ATA knygelių naudojimo sritis – ATA knygelė naudojama laikinojo įvežimo, eksporto ir tranzito muitinės procedūroms įforminti valstybėse ir valstybių grupėse, kurių muitų teritorijose atliekama ATA operacija. Jeigu prekės gabenamos su ATA knygele iš vienos Bendrijos muitų teritorijos vietos į kitą, vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 451 str., ši teritorija laikoma viena teritorija. Jeigu gabenant prekes iš vienos Bendrijos muitų teritorijos vietos į kitą vykstama per trečiosios šalies teritoriją, vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 452 str., tikrinimas ir formalumai, susiję su ATA procedūra, atliekami prekių laikinojo išgabenimo iš Bendrijos muitų teritorijos ir įvežimo atgal į tą teritoriją vietose.

Šiuo įsakymu nustatyta, kad ATA knygelės viršelio 1 puslapyje turi būti nurodytas ją išdavusios asociacijos pavadinimas arba emblema ir tarptautinės garantijų grandinės – Pasaulio rūmų federacijos (W.C.F.) ir Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) emblemos.

Visos su ATA knygele gabenamos prekės turi būti išvardytos jos viršelio 2 puslapio bendrajame sąraše ir knygelės lakštų bendrųjų sąrašų 1–6 skiltyse. Jeigu viršelio arba lakšto bendrajame sąraše nepakanka vietos visoms prekėms aprašyti, naudojami nustatytos formos papildomieji lakštai. Jeigu viršelio bendrajam sąrašui sudaryti panaudoti keli papildomieji lakštai, papildomojo lakšto eilės numeris ir ATA knygelės numeris turi būti įrašyti kiekvieno papildomojo lakšto viršuje. Jeigu lakšto bendrajam sąrašui sudaryti panaudoti keli papildomieji lakštai, papildomojo lakšto eilės numeris ir ATA knygelės numeris įrašomi kiekvieno papildomojo lakšto viršuje.

Tais atvejais, kai prekės gabenamos su ATA knygele, deklarantas, norėdamas įrodyti prekių turimą Bendrijos prekių statusą, vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 319 str. 1 d., prieš pateikdamas knygelę išvykimo įstaigai įforminti, visų atitinkamų knygelės lakštų vietose, skirtose prekių aprašymui (bendrojo sąrašo 2 skiltis), turi aiškiai įrašyti ženklus „T2L“ ir pasirašyti.

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 24 (156)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 METAI

Nauji teisės aktai

Muitinė