Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

(Tęsinys, pradžia 3-iajame nr.)

Pirmoji administracinių bylų, susijusių su vairavimu esant neblaiviems, su alkoholio vartojimu po įvykio ar vengimu tikrintis neblaivumą, nagrinėjimo stadija vyksta ne teisme. Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) nuostatos numato, kad dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo įgaliotas pareigūnas visų pirma turi surašyti protokolą.

Protokolas turi dvejopą reikšmę – tai yra ir procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas padarius pažeidimą, ir dokumentas, kuriame fiksuojamos faktinės įvykio aplinkybės ir kiti duomenys, reikalingi vėliau nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą dėl administracinės nuobaudos taikymo. Nuo teisingo protokolo surašymo labai priklauso ir administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis, administracinio teisės pažeidimo protokolas turi lemiamą reikšmę asmens kaltės nustatymui.

Administracinio teisės pažeidimo protokolas

Vienas iš svarbesnių protokolo surašymo trūkumų, pasitaikančių praktikoje, – neretai protokoluose nenurodomos ir asmens neblaivumo tikrinimo metu naudotų prietaisų matavimo paklaidos, nors galiojantys teisės aktai reikalauja tokius duomenis įrašyti protokole. Praktikoje ši aplinkybė gali turėti esminę reikšmę pažeidimo kvalifikavimui. Pavyzdžiui, vienoje iš nagrinėtų bylų pažeidėjui protokolas buvo surašytas pagal ATPK 126 str. 3 d., alkotesteriu nustačius sunkų girtumo laipsnį (2,52 promilės), tačiau vėliau, pritaikius 5 procentų paklaidą, nustatytas 2,39 promilių girtumas, o tai atitiko nebe 126 str. 3 d., bet 2 d. ir sąlygojo švelnesnių sankcijų taikymą.

ATPK 260 str. 1 d. reikalauja, kad protokole būtų nurodomas konkretus ATPK straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Tai svarbu tiek užtikrinant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisę žinoti, kuo jis yra kaltinamas. Tačiau tiksliai kvalifikuoti veiką yra gana sudėtinga. Administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintos teisės pažeidimų sudėtys neretai iš pirmo žvilgsnio yra panašios. Teisiškai kvalifikuojant veiką administracinio teisės pažeidimo protokole, ypač atsižvelgiant į tai, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas paprastai surašomas nedelsiant po pažeidimo nustatymo, pažeidimo padarymo vietoje, gali būti padaroma klaidų. Klaidų gali padaryti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjanti institucija. Todėl, atsižvelgiant į siekį, kad administracinių teisės pažeidimų bylos būtų išnagrinėtos kiek įmanoma operatyviau, įstatyme yra nustatyta galimybė įstatymų nustatyta tvarka pakeisti teisinę veikos kvalifikaciją (pavyzdžiui, pritaikius galimą matavimo prietaisų paklaidą, pakeisti girtumo laipsnio kvalifikaciją iš vidutinės į lengvą ir kt.).

Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo apibendrintų administracinių bylų medžiagos matyti, kad administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys dažnai įrodinėja, jog ne jie vairavo transporto priemonę, o jų draugai, pažįstami ar pan. Teismų praktika patvirtina, kad tokiu atveju ypač svarbu visapusiškai ir objektyviai įvertinti byloje surinktus faktinius duomenis, ištirti galimus jų prieštaravimus, nuoseklumą, logiškumą, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybes, įvertinti įrodymų šaltinių patikimumą. Tik atlikus šiuos veiksmus galima tinkamai įvertinti, ar byloje surinktų įrodymų pakanka teisiškai reikšmingiems faktams konstatuoti.

Pavyzdžiui, vienoje iš nagrinėtų bylų vairuotojas teigė, kad jis automobilio „Renault Espace“ nevairavo, o tik atėjo iš namų pasiimti automobilyje likusios automagnetolos, kada ir buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Tačiau teismas nusprendė, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina vairuotoją vairavus automobilį, o vairuotojo versiją patvirtinančius įrodymus atmetė. Vairuotojas savo įvykio versiją grindė kaimynų bei sugyventinės parodymais, kas leido teismui abejoti šių parodymų objektyvumu. Šių asmenų parodymai nesutapo nei su paties vairuotojo, nei su kitų apklaustų asmenų parodymais. Pavyzdžiui, vairuotojo sugyventinė liudijo, kad, pavedžioję šunį ir grįžę namo apie 12 val. jie pastebėjo, kad automobilyje paliko automagnetolą ir 1 krepšelį su pirkiniais, tuo tarpu vairuotojas skunde nurodo, kad grįždami namo pavedžioję šunį, iš automobilio parsinešė daiktus, o namuose dar pastebėjo, kad pamiršo automagnetolą. Šioje byloje vairuotojas patvirtino, kad pareigūnų, sulaikiusių jį vairuojantį, jis nepažįsta, todėl teismas nusprendė, kad nėra pagrindo abejoti pareigūnų parodymų objektyvumu, be to, pareigūnų parodymai apie įvykio aplinkybes vieni kitiems neprieštaravo ir buvo logiški, todėl vairuotojo pateiktą įvykio versiją teismas atmetė ir paliko galioti nuobaudą už vairavimą esant neblaiviam.

Švelnesnės nuobaudos taikymas

Didelė dalis administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų yra susijusios su skundais dėl paskirtų nuobaudų griežtumo (švelnumo). Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

Transporto priemonės vairavimas vairuotojui esant neblaiviam yra vienas iš pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, sukeliantis pavojų ne tik transporto eismo saugumui, bet ir žmonių gyvybei bei sveikatai, todėl skiriant administracines nuobaudas už vairavimą neblaiviam siekiama ne tik nubaudimo, bet ir prevencinių tikslų – apsaugoti visuomenę nuo tokio pobūdžio veikų, kurios gali sukelti žalą jos nariams. Prevenciniai nuobaudos tikslai negalėtų būti pasiekti, jei skiriamos nuobaudos būtų tik simbolinės, t. y. iš esmės nenubaustų teisės pažeidėjo, jei teisės pažeidėjai būtų nuolat atleidžiami nuo įstatymo numatytų nuobaudų arba paskirtos nuobaudos jiems būtų nuolat švelninamos, skiriant švelnesnes nuobaudas nei numatyta atitinkamoje sankcijoje.

Skiriamos baudos dydis paprastai nustatomas pagal baudos dydžio minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas motyvuojamas organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarime.

Aplinkybė,jog vairuojant neblaiviam nebuvo sukeltas autoįvykis, nebuvo padaryta žala kitų asmenų turtui ar sveikatai, nepažeisti kiti KET reikalavimai, administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 126 str. traukiamo vairuotojo atsakomybei jokios įtakos paprastai neturi. Vairuotojų argumentai, kad vairuodami neblaivūs jie nesukėlė autoįvykio ir kitaip nepažeidė KET reikalavimų, vairuotojų atsakomybei jokios įtakos neturi ir liudija, kad vairuotojai nesuvokia savo padaryto pažeidimo sunkumo.

ATPK nuostatos numato galimybę taikyti švelnesnę nuobaudą, nei numatyta konkrečiame ATPK straipsnyje, kuris taikomas pažeidėjui. ATPK 301 str. 1 d. nustato, kad pareigūnas, nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Tačiau pažymėtina, kad asmenims, kurie padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą šio kodekso 1302 straipsnyje (transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 str. 1, 4, 5 dalyse, 127 str. 3 dalyje, 129 str. numatytus pažeidimus), negali būti paskirta mažesnė nuobauda nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirta švelnesnė nuobauda nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirta administracinė nuobauda.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog ATPK 301 straipsnio 1 dalies taikymas turėtų būti siejamas tik su išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu. Iš apibendrintos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas konkrečiose bylose yra nepripažinęs šio pobūdžio aplinkybių išskirtinėmis, pakankamomis taikyti ATPK 301 str. 1 d.:

  • asmuo darbe charakterizuojamas teigiamai;
  • asmuo nėra priklausomybės ligų centro įskaitoje;
  • asmuo išklausė paskaitų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai kursą;
  • asmuo sumokėjo anksčiau už pažeidimus paskirtas baudas, taip pat sumokėjo paskirtą baudą;
  • asmuo Kelių eismo taisyklių pažeidimą padarė pirmą kartą;
  • asmuo nuoširdžiai gailisi;
  • transporto priemonė reikalinga nuvažiuoti į darbą, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens gyvenamosios vietos geografinė padėtissąlygoja automobilio ir teisės jį vairuoti būtinumą, tam tikros šeimos, asmeninio pobūdžio aplinkybės (rūpinimasis vaikais ir artimaisiais, jų išlaikymas, bloga šeimos ar asmeninė materialinė padėtis ir pan.) ir kt.

Į visas šias aplinkybes gali būti atsižvelgiama individualizuojant pažeidėjui skiriamą nuobaudą sankcijos ribose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. N4‑2136/2006 pažymėjo, jog tai, kad teisės vairuoti transporto priemones praradimas gali lemti darbo praradimą, apsunkinti šeimos, kurioje auga nepilnametis vaikas, materialinę padėtį, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turėtų įvertinti prieš darydamas administracinį teisės pažeidimą.Vairuotojas, dar sėsdamas prie automobilio vairo, turėtų numatyti galimas pasekmes, kilsiančias jam (jo galimybei dirbti tam tikrą darbą), jo artimiesiems (jo šeimai, jos turtinei padėčiai), tuo pačiu – ir kitiems eismo dalyviams dėl vairavimo esant neblaiviam. Esant tokioms aplinkybėms, vairuotojo ir jo šeimos interesams negali būti teikiamas prioritetas prieš kitų visuomenės narių interesą, susijusį su transporto eismo saugumu, o apelianto darbo pobūdis negali būti pripažintas išskirtine jo naudai liudijančia aplinkybe, pateisinančia švelnesnės nei įstatyme numatyta nuobaudos taikymą.

Tačiau pažymėtina ir tai, kad teismų praktikos apžvalgoje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pastebėjo, jog apygardų administraciniai teismai be jokios svarbios priežasties atideda teismo posėdžius tam, kad administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, galėtų susimokėti paskirtą baudą ar išklausyti paskaitų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai kursą ir t.t.Pastebima tendencija, kad apygardos administraciniai teismai ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skirtingai vertina analogiškas aplinkybes, jų reikšmę ATPK 301 str. taikymui. Tuo pačiu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas primena, kad apygardos administraciniai teismai visų pirma turėtų orientuotis į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, o ne formuoti savitas (regionines) teisės normų taikymo ir aiškinimo tradicijas.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (88)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS “Linava” XVIII KONGRESAS

Kronika

Aktualijos

Kaip padidinti logistinių įmonių veiklos efektyvumą

Keleivininkų pasitarime – aktualijos bei rinkimai

Regioniniai susirinkimai:verslo situacijos apžvalga ir rinkimų rezultatai

Eismas

Saugaus eismo užtikrinimas – ilgas ir sunkus procesas

Grėsmė

Rusijoje – dar viena grėsmė vairuotojams

Idėjos

Patogūs namai – ir darbui, ir poilsiui

Iškilmės

Veteranų klubas išaugo iš kūdikio marškinėlių

Keliai Keleliai

Kas už ką atsako?

Mūsų kalba

Svetimieji transporto srities žodžiai

Užsienyje

Jie keičia Žemės veidą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Naujienos

Keleivinis transportas

Megapolio patirtis

Technika

Naujas ašių apkrovimo indikatorius

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka