Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

UAB "Centrako" pradėjo modernaus DAF serviso statybą Vilniuje

Atsižvelgdama į Vilniaus regiono krovininio transporto sektoriaus poreikius, UAB Centrako - įgaliotasis DAF sunkvežimių atstovas Lietuvoje -nusprendė iki kitų metų pabaigos Vilniuje pastatyti naują šiuolaikinį DAF ir kito krovininio transporto servisą, kuris pagal planą duris turi atverti po 10 mėnesių.

„Ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria­me sa­vo klien­tams, ma­to­me di­de­lį DAF ir kro­vi­ni­nio trans­por­to ser­vi­so po­rei­kį Vil­niaus re­gio­ne, to­dėl ryž­tin­gai in­ves­tuo­ja­me į ser­vi­sų tin­klo plėt­rą, – taip spren­di­mą ar­gu­men­tuo­ja UAB CENTRAKO vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Juo­zas Gru­dzins­kas. – Mū­sų ben­dro­vė nuo­lat ti­ria kro­vi­ni­nio trans­por­to rin­kos rai­dą, gi­li­na­si į jos plėt­ros ten­den­ci­jas, ana­li­zuo­ja klien­tų po­rei­kius ir pa­slau­gų klien­tams di­di­ni­mo ga­li­my­bes.” Kruopš­čios ana­li­zės re­zul­ta­tas – nau­jas įmo­nės plėt­ros eta­pas: mo­der­nus ir šiuo­lai­ki­nis DAF ir ki­to kro­vi­ni­nio trans­por­to ser­vi­sas Vil­niu­je, Mins­ko pl. 4.

UAB CENTRAKO, kaip ir šios įmo­nės at­sto­vau­ja­mo sunk­ve­ži­mio ga­min­to­jo – „DAF Trucks N.V.“ – pa­grin­di­nis tiks­las – kur­ti aukš­to ko­ky­bės ly­gio ga­mi­nius bei pa­slau­gas. Dėl tos prie­žas­ties pa­grin­di­niai šio pro­jek­to as­pek­tai – ko­ky­bė ir funk­cio­na­lu­mas.

Ra­cio­na­liai pa­rink­ta vie­ta

Pa­grin­di­nė ser­vi­so vie­tos pa­rin­ki­mo už­duo­tis – už­tik­rin­ti pa­to­gų ir grei­tą su­si­sie­ki­mą bei bū­ti­ną erd­vę ser­vi­sui funk­cio­nuo­ti, to­dėl pa­si­rink­tas dau­giau kaip 4000 kv.m. skly­pas Mins­ko plen­te. Pa­gal Vil­niaus mies­to stra­te­gi­nį pla­ną ša­lia bū­si­mo­jo ser­vi­so eis pie­ti­nis ir va­ka­ri­nis sos­ti­nės ap­link­ke­liai. Tai tu­rė­tų už­tik­rin­ti dar ge­res­nį su­si­sie­ki­mą.

Pre­ci­ziškas funk­cio­na­lu­mas

Kur­da­ma ser­vi­so Vil­niu­je kon­cep­ci­ją, įmonė va­do­va­vo­si vie­no iš di­džiau­sių ir mo­der­niau­sių Lie­tu­vo­je, UAB CENTRAKO ser­vi­so Kau­ne, pa­tir­ti­mi. Dar di­des­niam funk­cio­na­lu­mui už­tik­rin­ti bu­vo pri­im­ti ke­le­tas ser­vi­so pa­to­bu­li­ni­mo spren­di­mų: pa­di­din­ta dar­bo vie­tų erd­vė ir įreng­ta au­to­ma­ti­nė plo­vyk­la. Tad nau­ją­jį DAF ir kro­vi­ni­nio trans­por­to ser­vi­są su­da­rys:

• 16 re­mon­to vie­tų ser­vi­sas.„Ka­dan­gi esa­me DAF at­sto­vai Lie­tu­vo­je, pa­grin­di­nį dė­me­sį sky­rė­me šių sunk­ve­ži­mių ser­vi­sui. Siek­iant op­ti­mi­zuo­ti DAF sunk­ve­ži­mių prie­žiū­rą ir re­mon­tą bei jo spar­tą, šia­me ser­vi­se su­pro­jek­tuo­tos 4 iš­ti­sai per­važiuo­ja­mos re­mon­to vie­tos. Meist­rų ir me­cha­ni­kų ko­man­da dirbs dviem pa­mai­no­mis”, – nau­jo­jo ser­vi­so pri­va­lu­mus var­di­na UAB CENTRAKO vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Juo­zas Gru­dzins­kas.

• 8 re­mon­to vie­tų kro­vi­ni­nio trans­por­to ser­vi­sas.„Siek­da­mi teik­ti kuo dau­giau aukš­čiau­sios ko­ky­bės pa­slau­gų, įgy­ven­di­na­me vie­no su­sto­ji­mo prin­ci­pą. Kaip ir mū­sų ser­vi­se Kau­ne, Vil­niu­je su­pro­jek­tuo­tos 4 išti­sai per­va­žiuo­ja­mos re­mon­to vie­tos, ku­rio­se vie­nu me­tu ga­li bū­ti re­mon­tuo­ja­mos 8 prie­ka­bos ar pus­prie­ka­bės, – to­liau naująjį objektą apibūdina įmo­nės va­do­vas. – Tai­gi šia­me ser­vi­se vie­nu me­tu ga­lės bū­ti ap­tar­nau­ja­mas vi­sas kro­vi­ni­nio trans­por­to są­sta­tas.”

• Diag­nos­ti­kos cen­tras. Ser­vi­se bus įreng­ti šiuo­lai­kiš­ki stab­džių ir va­žiuok­lės sten­dai bei at­lie­ka­ma ta­cho­­gra­fų pa­tik­ra.

• At­sar­gi­nių detalių pre­ky­ba bei san­dė­lis.Efek­ty­vus sunk­ve­ži­mių, prie­ka­bų bei pus­prie­ka­bių re­mon­tas ne­įma­no­mas be ope­ra­ty­vaus at­sar­gi­nių de­ta­lių tie­ki­mo, to­dėl ser­vi­se bus įreng­tas pa­grin­di­nių at­sar­gi­nių de­ta­lių san­dė­lis. Be to, spe­cia­li DAF TRP pro­gra­ma lei­džia tiek­ti vi­sų pa­grin­di­nių sunk­ve­ži­mių ga­min­to­jų („Vol­vo”, „Sca­nia”, „Mer­ce­des-Benz”, MAN, „Re­nault”, IVECO) at­sar­gi­nes de­ta­les. San­dė­lis bus pe­ri­odiš­kai – du kar­tus per sa­vai­tę – pa­pil­do­mas, o esant bū­ti­ny­bei rei­kia­mas de­ta­les ga­li­ma pri­sta­ty­ti oro trans­por­tu per 24 val.

• Au­to­ma­ti­nė sunk­ve­ži­mių plo­vyk­la.„Par­duo­da­mi er­go­no­miškus ir pa­ti­ki­mus DAF sunk­ve­ži­mius bei teik­da­mi vi­so kro­vi­ni­nio trans­por­to są­sta­to ser­vi­so pa­slau­gas, kar­tu rū­pi­na­mės ir kro­vi­ni­nio trans­por­to kom­pa­ni­jų įvaiz­džiu. Bū­tent to­dėl ma­no­me, kad au­to­ma­ti­nė sunk­ve­ži­mių plo­vyk­la leis vai­ruo­to­jams krovinius pri­sta­ty­ti šva­riais sunk­ve­ži­miais, o spin­din­tys vil­ki­kai greit­ke­liuo­se tin­ka­mai rep­re­zen­tuos ve­žė­jus ir jų kul­tū­rą”, – kiek­vie­ną spren­di­mą vaiz­džiai api­bū­di­na Juo­zas Gru­dzins­kas.

Sta­ty­bų pa­bai­ga – 2008-ųjų ru­de­nį

„Šių me­tų lap­kri­čio vi­du­ry sėk­min­gai bai­gė­me de­ry­bas su sta­ty­bų ben­dro­ve, ir jau pra­dė­ti pa­ren­gia­mie­ji dar­bai. Pla­nuo­ja­ma sta­ty­bų truk­mė – 10 mė­ne­sių,” – pa­brė­žia įmo­nės va­do­vas ir ti­ki­si, kad ki­tų me­tų ru­de­nį klien­tai ga­lės efek­ty­viau val­dy­ti sa­vo ver­slą, at­si­žvelg­da­mi į pa­to­ges­nį trans­por­to par­ko tech­ni­nį ap­tar­na­vi­mą.

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (84)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Apie vežėjų verslo aktualijas – ant metų sandūros slenksčio

Kaip išvengti problemų Rusijoje

Egzotika

“KrAZ” SIEKS DAKARO LAURŲ

Keliai Keleliai

Lietuvoje eismo intensyvumas auga greičiau, nei galimybės kelius prižiūrėti

Magistralės jubiliejus

Modeliai

"Temsa Safari HD "– naujovė Lietuvoje

Vėl nauji FH

„Solbus“ – naujovė iš Lenkijos

Parodos

Lūžio metas: būtinas sisteminis požiūris

Pas kaimynus

Prieššventinė prekyba koreguoja krovinių gabenimo maršrutus

PREVENCIJA

Tikslas : saugus eismas ir vienodos konkurencijos sąlygos

Servisas

UAB "Centrako" pradėjo modernaus DAF serviso statybą Vilniuje

Stambiu planu

MAN TGM – “Metų sunkvežimis” Lietuvoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Bankas SNORAS remia profesionalių pilotų komandą

Logistikos miestas bunda

Naujienos

Perspektyvos

Studentams – piniginės premijos

Keleivinis transportas

Keleivininkų regioniniuose – einamieji reikalai

Technika

Naujienos

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas (1)