Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nesileiskime skriaudžiami

Tik­riau­siai šian­dien nė­ra že­mės lo­pi­nė­lio, ku­rio ne­bu­vo ap­lan­kęs Lie­tu­vos ve­žė­jų kro­vi­ni­nis trans­por­tas. Ieš­ko­da­mi lais­vų ni­šų kro­vi­nių ga­be­ni­mo sri­ty­je ir kon­ser­va­to­riš­ku­mu už­im­da­mi vis di­des­nę ES bei Ry­tų ša­lių lo­gis­ti­kos rin­kos da­lį, ve­žė­jai su­si­du­ria su sun­ku­mais ir pro­ble­mo­mis, ku­rias ban­do su­da­ry­ti at­ski­rų ša­lių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nai.

Pa­vyz­džiui, Ita­li­jos, Len­ki­jos, net ir Vo­kie­ti­jos ša­lių pa­rei­gū­nai, vyk­dan­tys ke­lių trans­por­to kon­tro­lę, ne­si­va­do­vau­ja Tarp­tau­ti­nės kro­vi­nių ve­ži­mo ke­liais su­tar­ties kon­ven­ci­ja (CMR), pa­si­ra­šy­ta 1956 m. ge­gu­žės 19 d., bei Ta­ry­bos reg­la­men­tu (EEB) Nr. 881/92, pri­im­tu 1992 m. ko­vo 26 d. dėl tre­čių­jų ša­lių lei­di­mų. Ir kai iš įmo­nės vai­ruo­to­jo gau­na­mas pra­ne­ši­mas, kad pa­rei­gū­nai su­lai­kė trans­por­to prie­mo­nę bei kro­vi­nį ir nie­kas ne­krei­pia dė­me­sio į kro­vi­nio do­ku­men­tus bei jų už­pil­dy­mą, aiš­ku, kad iki ben­dros ES ci­vi­li­za­ci­jos dar to­li.

Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 1 d. apie 22 val. su­skam­bus te­le­fo­no skam­bu­čiui iš­gir­dau vai­ruo­to­jo bal­są, pa­sa­ko­jan­tį apie Ita­li­jos pa­rei­gū­nų veiks­mus. Su­pra­tau, kad tą va­ka­rą aš jam nie­ko ne­ga­liu pa­dė­ti.

Iš­au­šus ry­tui ga­vau tiks­les­nės in­for­ma­ci­jos, dėl ko­kių prie­žas­čių su­lai­ky­ta trans­por­to prie­mo­nė ir ja ga­be­na­mas kro­vi­nys. Tra­di­ciš­kai pra­dė­jau ieš­ko­ti pa­gal­bos nuo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“. Kadangi ji – visuomeninė orga­ni­za­cija, Italijos pareigūnams, deja, ne auto­rite­tas. Po to krei­piau­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Ita­li­jo­je... Po šių ban­dy­mų ieš­ko­ti pa­gal­bos su­pra­tau, kad li­kau akis į akį su pro­ble­ma: aš (ma­no įmo­nė) ir Ita­li­ja, jos tei­si­nė ba­zė, pa­rei­gū­nai, pri­iman­tys spren­di­mus. Be to, ban­dy­da­mas su­si­siek­ti su ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nais, su­lai­kiu­siais trans­por­to prie­mo­nę, su­pra­tau, kad šio­je ša­ly­je an­glų kal­bos ži­nios ne­su­tei­kia net tei­sės bū­ti iš­klau­sy­tam.

Be­je, į raš­tus (iš­vers­tus į ita­lų kal­bą!) pre­fek­tū­rai, po­li­ci­jai, su­lai­kiu­siai trans­por­to prie­mo­nę, iki šios die­nos ne­ga­vau at­sa­ky­mo.

Tai­gi su­vo­kęs, kad li­ko vie­nin­te­lis ke­lias, krei­piau­si į tai­kos tei­sė­ją su pa­reiš­ki­mu. Tei­sė­jas 2006 m. gruo­džio 27 d. su­stab­dė po­li­ci­jos su­ra­šy­to pro­to­ko­lo ga­lio­ji­mą ir pri­ėmė spren­di­mą grą­žin­ti su­lai­ky­tą mū­sų įmo­nės trans­por­to prie­mo­nę ir kro­vi­nį.

Bet tuo vis­kas dar ne­si­bai­gė. Dar tris kar­tus te­ko vyk­ti į Ita­li­ją da­ly­vau­ti teis­mo pro­ce­suo­se ir įro­di­nė­ti, aiš­kin­ti mul­ti­mo­da­li­nio ve­ži­mo ga­li­my­bes ir pri­va­lu­mus, CMR kon­ven­ci­ją, ki­tų ES ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų nuo­sta­tas, ku­rio­mis va­do­vau­da­mie­si at­lie­ka­me tarp­tau­ti­nius kro­vi­nių ve­ži­mus.

Ir štai 2007 m. ba­lan­džio 9 d. šį nu­ei­tą ke­lią vai­ni­ka­vo tai­kos tei­sė­jo spren­di­mas: gin­čas bai­gia­mas, iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos.

Todėl ir nu­spren­džiau pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ir su­kaup­to­mis ži­nio­mis.

Pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai, ku­riais va­do­vau­jan­tis ga­li­ma įro­di­nė­ti sa­vo tie­sas:

1. CMR važ­ta­raš­čio už­pil­dy­mas:

1.1. 3 skil­tis – Lie­tu­va (Lie­tu­vos mies­to pa­va­di­ni­mas, kur bus ati­da­ro­mas TIR Car­net);

1.2. 13 skil­tis – mui­ti­nės san­dė­lio (mui­ti­nės pos­to) pa­va­di­ni­mas, ad­re­sas, ku­ria­me bus ati­da­ro­mas TIR Car­net;

1.3. Vi­sos ki­tos skil­tys užpil­do­mos va­do­vau­jan­tis CMR kon­ven­ci­ja;

1.4. CMR tu­rė­tų bū­ti įra­šy­tos ir kro­vi­nio pri­sta­ty­mo są­ly­gos pa­gal Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ter­mi­nų tai­syk­les INCOTERMS 2000;

2. EX de­kla­ra­ci­jos užpil­dy­mas:

2.1. 29 skil­tis – Lie­tu­vo­je esan­čio mui­ti­nės pos­to ad­re­sas, ku­ria­me bus už­da­ro­ma EX de­kla­ra­ci­ja;

2.2. 53 skil­tis – Lie­tu­va ir mui­ti­nės pos­to (Lie­tu­vo­je) ko­das, ku­ria­me bus už­da­ro­ma EX de­kla­ra­ci­ja;

2.3. 21 skil­tis – ži­nant, kad pre­kės bus per­krau­tos į ki­tą trans­por­to prie­mo­nę, pil­dant EX ga­li­ma iš kar­to įra­šy­ti ki­tos trans­por­to prie­mo­nės (ku­ri iš­ga­bens kro­vi­nį į tre­čią ša­lį) re­gist­ra­ci­jos nu­me­rius.

Kro­vi­nį rei­kia trans­por­tuo­ti tik tu­rint pa­gal CMR kon­ven­ci­ją už­pil­dy­tą ir pa­žy­mė­tą CMR važ­ta­raš­tį, o ne va­do­vau­jan­tis vie­ti­niu ga­be­ni­mo do­ku­men­tu DDT. Beje, su vai­ruo­to­ju Ita­li­jos pa­rei­gū­nai ben­drau­ja tik ita­lų kal­ba, tad jis ne­pri­va­lo pa­si­ra­šy­ti su­ra­šy­tų su­lai­ky­mo ar ki­tų do­ku­men­tų.

Kadangi tokių pa­rei­gū­nų veiks­mų vis dar pasitaiko, to­dėl dėl sa­vo tei­sių tu­ri­me ko­vo­ti vie­nin­gai – ir ve­žė­jai, ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“, ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Tik bū­da­mi vie­nin­gi ga­li­me pa­si­prie­šin­ti ne­tei­sė­tiems ki­tų ša­lių pa­rei­gū­nų veiks­mams.

Kvie­čiu vi­sus, su­si­dū­ru­sius su pa­rei­gū­nų sa­vi­va­lės pa­sek­mė­mis, ne­nu­leis­ti ran­kų ir ak­lai ne­mo­kė­ti skir­tų bau­dų, nes tik mū­sų pa­sy­vu­mas lei­džia ir to­liau vyk­dy­ti ne­tei­sė­tų veiks­mų kam­pa­ni­ją.

Asociacijos "Linava" komentaras

Tre­čių­jų ša­lių lei­di­mai, apie ku­riuos jau daug pri­šne­kė­ta ir daug pri­ra­šy­ta, pro­ble­ma ta­po pa­ly­gin­ti ne­se­niai. Jos at­si­ra­di­mo prie­žas­tys ga­li bū­ti dvi: pir­mo­ji – kai ku­rių ša­lių pa­rei­gū­nų ne­kom­pe­ten­ci­ja, ant­ro­ji - stai­ga pa­ste­bė­ta, kad tie lei­di­mai ga­li bū­ti ga­na sėk­min­gas gin­klas kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je su ki­tų ša­lių ve­žė­jais. Ko­kia jo sėk­mės prie­žas­tis?

Jų ke­le­tas, ta­čiau vi­sų šak­nys – biu­ro­kratinėse įsta­ty­mų, po­įsta­ty­mi­nių ak­tų ir ki­to­kių tei­si­nių do­ku­men­tų džiun­glė­se, ku­rios, iš­vers­tos į na­cio­na­li­nes kal­bas, tuos pa­čius do­ku­men­tus pa­rei­gū­nams lei­džia trak­tuo­ti ga­na lais­vai. Be­ne dau­giau­sia pro­ble­mų su to­kios rū­šies sa­vi­veik­la, kaip tei­sin­gai pa­ste­bi straips­nio au­to­rius, mū­sų ve­žė­jai yra pa­ty­rę Ita­li­jo­je, Len­ki­jo­je ir pas­ta­rai­siais me­tais Vo­kie­ti­jo­je. Tei­sy­bės dė­lei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad to­kių at­ve­jų ne­bu­vo itin daug ir jų nuo­lat ma­žė­ja, ta­čiau jie vi­sa­da bū­da­vo la­bai skau­dūs, ypač jei ben­dro­vė ne­di­de­lė, o trans­por­to prie­mo­nė su­lai­ko­ma il­ges­niam lai­kui.

Ta­čiau be­ne ap­mau­džiau­sia bu­vo ir, de­ja, yra tai, kad or­ga­ni­zuo­tai ko­vo­ti su šiuo reiš­ki­niu nė­ra ga­li­my­bių. Štai, pa­vyz­džiui, Ita­li­ja nė į kal­bas ne­si­lei­džia dėl tre­čių­jų ša­lių lei­di­mų ES ša­lims, tad jų po­žiū­riu tei­sin­gai vež­ti kro­vi­nius į Ru­si­ją ir ki­tas NVS ša­lis ne­įma­no­ma. Ne ma­žes­nė kliū­tis – by­li­nė­ji­ma­sis teis­muo­se. Aso­cia­ci­ja "Li­na­va” ban­dė sam­dy­ti Len­ki­jos ad­vo­ka­tus cen­tra­li­zuo­tai ap­gin­ti mū­sų ve­žė­jus nuo šios ša­lies pa­rei­gū­nų sa­vi­va­lės, ta­čiau už pa­slau­gas bu­vo pa­rei­ka­lau­ta to­kių su­mų, kad bau­dų mo­kė­ji­mas pa­si­ro­dė kur kas pi­ges­ni vais­tai. Juo­lab kad šio­je ša­ly­je trans­por­to prie­mo­nė iki bau­dos su­mo­kė­ji­mo ar teis­mo spren­di­mo vis vie­na yra su­lai­ko­ma, tad nuos­to­liai ne­iš­ven­gia­mi, o ga­ran­ti­jų, kad by­la bus lai­mė­ta – jo­kių. Aso­cia­ci­jai be­li­ko vie­nin­te­lis ke­lias – ben­dra­dar­bia­vi­mas su įvai­riau­sių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų tiek mū­sų ša­ly­je, tiek už­sie­ny­je at­sto­vais. Apie si­tu­a­ci­ją nuo­lat in­for­muo­ja­me mū­sų Ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ją, am­ba­sa­das, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, ši pro­ble­ma nag­ri­nė­ta net­gi Lie­tu­vos ir Len­ki­jos prem­je­rų su­si­ti­ki­me. Pa­stan­gos da­vė šio­kių to­kių vai­sių, ta­čiau re­ci­dy­vai kar­tais vis dėl­to pa­si­tai­ko. Jų vi­siš­kai iš­veng­ti pa­vyk­tų ne­bent ap­skri­tai at­si­sa­kius tų ne­lem­tų­jų lei­di­mų, ta­čiau tai – il­gų ir kan­trių de­ry­bų ob­jek­tas, tam rei­kia lai­ko. O kol kas – tik svei­kin­ti­nas toks ve­žė­jų ryž­tas: dirb­ti itin kva­li­fi­kuo­tai ir gin­ti sa­vo in­te­re­sus, nes, pa­vyz­džiui, Ita­li­jos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­ima vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų pre­ten­zi­jų – ve­žė­jams už­sie­nyje ga­li at­sto­vau­ti tik vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos ar­ba tos pa­čios ša­lies aso­cia­ci­jos. Tai­gi mes tu­ri­me kreip­tis į Ita­li­jos ve­žė­jų aso­cia­ci­ją, kad ji pa­dė­tų ap­gin­ti nu­ken­tė­ju­sius Lie­tu­vos ve­žė­jus. Var­gu ar be­rei­kia aiš­kin­ti, kad toks ke­lias ve­da tik į ak­la­vie­tę. O teis­muo­se ve­žė­jui ga­li at­sto­vau­ti tik jis pats ar­ba jo pa­sam­dy­tas tos ša­lies ad­vo­ka­tas, jo­kiai aso­cia­ci­jai to da­ry­ti ne­lei­džia­ma. Tai­gi tre­čių­jų ša­lių lei­di­mai dar ku­rį lai­ką ga­lės bū­ti pa­ga­lys į mū­sų ra­tus, ta­čiau, kaip ro­do šių me­tų prak­ti­ka, jų lie­ka vis ma­žiau ir ma­žiau. By­las lai­mė­jus ir ki­tuo­se teis­muo­se jų ne­lik­tų vi­siš­kai, tad au­to­riaus ra­gi­ni­mą ne­si­leis­ti skriau­džia­miems ga­li­ma tik pa­lai­ky­ti.

Linas Vainauskas UAB Reina/UAB Akmuva Generalinis direktorius

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr.8 (80)

"Linava" informuoja

Kronika

Rekonstruotas „Volvo” sunkvežimių serviso centras Vilniuje

Aktualijos

Nacionalinės verslo ypatybės

Nesileiskime skriaudžiami

Debiutai

“Goodyear”: naujiems sunkvežimiams – naujos padangos

Egzotika

“Tractomas” – gigantas, įrašytas į Gineso knygą

įvairenybės

Jo nuopelnai automobilizmui – neįkainojami

Kolegos

Slovakijos vežėjai

Patirtis

„Transgesta“: svarbiausia – žmogiškasis veiksnys

Perspektyvos

Tunelis tarp Europos ir Azijos

Specialioji technika

DAF statyboms: CF FAT (6x4) bei FAD (8x4)XF105 FTM (8x4) LF

Stambiu planu

Itališkoji valiuta – “Scudo”

Užsienyje

GYVŪNŲ KARALYSTĖ ASFALTO PASAULYJE

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Rusijoje sugriežtintos baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus

Sunkvežimių ir krovinių vagystės: Lietuva – saugiausių ES valstybių sąraše

“Merker” skverbiasi į Rytų Europą

Transporto politika

25,25 m ir 60 t “Euro Combi” junginiai Danijoje

Keleivinis transportas

Ateities transportas: ką rinksimės?

Technika

DIETA SUNKVEŽIMIAMS

Partempti autobusus bus paprasčiau

Teisė

Nekonkuravimas darbo santykiuose

Muziejus

SUNKVEŽIMIAI IŠ RYTŲ VOKIETIJOS LIETUVOJE