Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

DAF pagamino 750 000- ąjį sunkvežimį

2007- ųjų balandžio 19 - ąją "DAF Trucks N.V." pristatė 750 tūkstantąjį sunkvežimį, pagamintą Eindhovene. DAF XF 105 raktą L.H.de Rijke - vieno iš didžiausių logistikos paslaugų tiekėjo Europos chemijos industrijoje koncerno "De Rijke Group" vadovybės nariui.

Pir­ma­sis DAF vil­ki­kas bu­vo par­duo­tas 1949-ųjų rug­sė­jo pir­mą die­ną. Tais me­tais iš ga­myk­los Eind­ho­ve­ne iš­rie­dė­jo 150 sunk­ve­ži­mių. Po me­tų jų bu­vo pa­ga­min­ta jau dau­giau kaip tūks­tan­tis. Da­bar Eind­ho­ve­ne per me­tus jų ren­ka­ma be­veik ke­tu­rias­de­šimt kar­tų dau­giau.

Grei­čiau­siai au­gan­tis sunk­ve­ži­mių ga­min­to­jas

" Sun­kaus kro­vi­ni­nio trans­por­to seg­men­te DAF yra grei­čiau­siai au­gan­tis sunk­ve­ži­mių ga­min­to­jas Eu­ro­po­je, – sa­ko mis­te­ris A.L. Goud­ria­a­n‘as, �DAF Trucks N.V.” kom­pa­ni­jos pre­zi­den­tas. – DAF pro­duk­ci­ja rin­ko­je pa­di­dė­jo nuo 9,6% 2000-ai­siais iki 14,5% pas­ta­rai­siais me­tais. Pa­grin­di­niai mū­sų sėk­mės veiks­niai: ma­das rin­ko­je dik­tuo­jan­tys ga­mi­niai, aukš­čiau­sios kla­sės pre­ky­bos at­sto­vų tin­klas bei ser­vi­so sis­te­ma ir dau­giau kaip 8000 dar­buo­to­jų, ku­rie ži­no, kad jų ku­ria­mos ver­ty­bės tu­ri ten­kin­ti var­to­to­jų po­rei­kius. Su­pran­ta­ma, už sa­vo sėk­mę esa­me dė­kin­gi vi­siems mū­sų klien­tams bei part­ne­riams, tei­kian­tiems mums ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos, ku­ri Nau­jų ga­mi­nių kū­ri­mo pa­da­li­niui lei­džia pro­jek­tuo­ti sunk­ve­ži­mius, tiks­liai ati­tin­kan­čius var­to­to­jų pa­gei­da­vi­mus. Vie­nas iš pa­vyz­džių – „De Rij­ke Group”, ku­rios pu­sę trans­por­to par­ko (900 sunk­ve­ži­mių) su­da­ro įvai­rūs DAF mo­de­liai.

Pa­ti­ki­mu­mas ir tvir­tu­mas – aukš­čiau­si pri­ori­te­tai

„DAF ge­riau nei kas ki­tas žino, ko trans­por­to ope­ra­to­rius ti­ki­si iš sa­vo sunk­ve­ži­mių, – sa­ko mis­te­ris L.H. de Rij­ke, aiš­kin­da­mas, ko­dėl vė­lei nu­spren­dė pa­pil­dy­ti sa­vo trans­por­to par­ką DAF sunk­vežimiais. – Che­mi­jos pra­mo­nė­je, ku­rio­je mes dau­giau­sia dir­ba­me, svar­biau­sias da­ly­kas yra mak­si­ma­lus pa­ti­ki­mu­mas ir trans­por­to prie­mo­nės eks­plo­a­ta­ci­nė pa­reng­tis. Jei­gu mū­sų sunk­ve­ži­miai lai­ku ne­pri­sta­ty­tų klien­to kro­vi­nio, ga­li bū­ti su­stab­dy­tas ga­my­bos pro­ce­sas. Tai­gi mū­sų ir mū­sų vai­ruo­to­jų at­sa­ko­my­bė – la­bai di­de­lė, to­dėl ir ypa­tin­gai di­de­lis pa­ti­ki­mų sunk­ve­ži­mių po­rei­kis. Be to, mū­sų klien­tai ti­ki­si mak­si­ma­laus lanks­tu­mo, to­dėl to pa­ties iš DAF ser­vi­so sis­te­mos ti­ki­mės ir mes. Sunk­ve­ži­miai yra re­mon­tuo­ja­mi ne tik dar­bo va­lan­do­mis, bet net­gi šeš­ta­die­niais. To­dėl ga­liu tvir­tin­ti, jog DAF iki šiol tu­ri ge­riau­sią tarp­tau­ti­nę ser­vi­so sis­te­mą sunk­ve­ži­mių pra­mo­nė­je.

Ki­tas la­bai svar­bus as­pek­tas – vai­ruo­to­jai ver­ti­na kom­for­tą ir erd­vę DAF ka­bi­no­je. Šiais lai­kais, kai vai­ruo­to­jų ka­tast­ro­fiš­kai trūks­ta, XF105 yra ge­riau­sia, ką mes, darb­da­viai, ga­li­me jiems nu­pirk­ti. Be to, mes – kom­pa­ni­jos va­do­vy­bė – ma­no­me, kad yra ne­pa­pras­tai svar­bu siųs­ti žmo­nes į ke­lius su sau­gio­mis, pa­lan­kio­mis ap­lin­kai ir eko­no­miško­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis.”

Siek­da­ma pa­ten­kin­ti sa­vo sunk­ve­ži­mių pa­klau­są, �DAF Trucks N.V.” pa­di­di­no jų ga­my­bą Eind­ho­ve­ne: nuo 100 sunk­ve­ži­mių per die­ną 2004 me­tais iki 170 da­bar. Bir­že­lį ga­my­ba dar bus pa­di­din­ta iki 178 sunk­ve­ži­mių per die­ną, o at­si­žvel­giant į vis di­dė­jan­tį jų po­rei­kį, nu­ma­to­mas to­les­nis ga­my­bos di­di­ni­mas. Dėl šios prie­žas­ties ki­ta PACCAR kom­pa­ni­jos ant­ri­nė įmo­nė „Le­y­land Trucks” taip pat ėmė ga­min­ti DAF sunk­ve­ži­mius.

Ga­my­bos au­gi­mas pas­ta­rai­siais me­tais la­biau­siai pa­ste­bi­mas Eind­ho­ve­ne. Aš­tuo­nias­de­šim­tų­jų pa­bai­go­je čia bu­vo pa­ga­mi­na­ma apie 18 000 sunk­ve­ži­mių per me­tus, de­vy­nias­de­šim­tų­jų pa­bai­go­je – apie 25 000. Pir­mai­siais nau­jo tūks­tant­me­čio me­tais ga­my­ba Eid­ho­ve­no ga­myk­lo­je pa­di­dė­jo ir pa­sie­kė 31 000 sunk­ve­ži­mių. 2006-ai­siais šis ro­dik­lis per­ko­pė 40 000 ri­bą. Be to, per­nai pa­ga­min­ta 16 250 DAF sunk­ve­ži­mių �Le­y­land Trucks” ga­myk­lo­je Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Tai­gi, 2006 me­tais pa­ga­min­ta 56 250 DAF sunk­ve­ži­mių. Nuo ga­my­bos pra­džios 1949-ai­siais Eind­ho­ve­ne pa­ga­min­ta 750 000, o Le­y­lan­de - apie 165 000 DAF au­to­mo­bi­lių.

DAF Trucks N.V. – vie­no iš di­džiau­sių sunk­ve­ži­mių ga­min­to­jų – Ame­ri­kos kom­pa­ni­jos PACCAR – ant­ri­nė įmo­nė yra vie­na iš leng­vų­jų, vi­du­ti­nių­jų ir sun­kių­jų sunk­ve­ži­mių ga­my­bos ly­de­rių. 2006 me­tais Va­ka­rų Eu­ro­pos rin­ko­je ji už­ėmė 14,5% seg­men­te per 15 t. Per pas­ta­ruo­sius me­tus kom­pa­ni­ja pri­sta­tė apie 56500 sunk­ve­ži­mių Eu­ro­pos ir iš­ori­nėms rin­koms. DAF taip pat ku­ria ir ga­mi­na ašis bei va­rik­lius au­to­bu­sų ir spe­cia­laus trans­por­to ga­min­to­jams. Jie par­duo­da­mi per �DAF Com­po­nents” de­par­ta­men­tą. DAF Trucks N.V. tu­ri ga­myk­las Eind­ho­ve­ne ir Bel­gi­jo­je, Wes­ter­lo mies­te, per 1000 pre­ky­bos at­sto­vų ir ser­vi­sų Eu­ro­po­je. Kom­pa­ni­jo­je dir­ba per 8000 dar­buo­to­jų.

UAB „Cen­tra­ko“ – ofi­cia­lu­sis „DAF Trucks N.V.“ pre­ky­bos ir ser­vi­so at­sto­vas. Kom­pa­ni­ja par­duo­da nau­jus DAF sunk­vežimius. To­li­mų­jų ve­ži­mų sunk­vežimis DAF XF105 pri­pažin­tas 2007 „Me­tų sunk­ve­ži­miu“. Au­to­ri­zuo­tas DAF kro­vi­ni­nio trans­por­to ser­vi­sas, re­a­li­zuo­jan­tis vie­no su­sto­ji­mo kon­cep­ci­ją – vie­nas iš didžiau­sių Bal­ti­jos ša­ly­se. Vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį ser­vi­se su­re­mon­tuo­ja­ma per 1000 sunk­vežimių, prie­ka­bų ir pus­prie­ka­bių.

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr.5 (77)

"Linava" informuoja

NUO KONKRESO – IKI KONGRESO

VKTI klientai jau galima atsiskaityti banko kortelėmis

Aktualijos

Asociacijos „Linava“ XVII kongresas: vežėjų verslo pasiekimai ir plėtros galimybės

Ekspedicija

Asociacija “Lineka”: darbo ataskaita, žvilgsnis į ateitį, rinkimai

Įkurtuvės

„Skubos“ pagalba sunkvežimiams – ir Šiauliuose

Jubiliejus

DAF pagamino 750 000- ąjį sunkvežimį

Keliai Keleliai

Mūsų tiltai: nuo istorinio paveldo iki pažangiausių technologijų

Modeliai ir modifikacijos

“Stralis”: atėjo brandos metas

Naujienos

“AdBlue”: žaidimai baigėsi

Patirtis

„Hoptransa“: nuo durų iki durų

VKTI vaidrodyje

Lietuvos vežėjų potencialas ir verslo aplinka

Transporto politika

25,25 m „Euro Combi“ junginiai:ilgas kelias nuo bandymų iki realybės

Žinotina

Naujienos Europos keliuose

Keleivinis transportas

Užsakomiesiems reisams – patogiausi autobusai

Vairuotojų meistriškumas – lenktynių trasose

Technika

Erdvu, šviesu, patogu...

”Volvo“: Euro 4 su EGR sistema

Teisė

Ekspeditorių veiklos klausimai teismų praktikoje

Muziejus

ŠVEDIJOS „GYVYBĖS KELIAS“