Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Žiuri buvo sužavėta

DAF X105 "2007-ųjų metų sunkvežimiu " buvo išrinktas aiškia persvara. Ta proga - interviu su tarptautinės žiuri pirmininku Andy Salter'iu apie šio prestižinio apdovanojimo peripetijas, atskleidžiančias, kodėl DAF flagmanas laimėjo labiausiai geidžiamą pripažinimą sunkvežimių pramonėje.

-Pra­džiai gal ke­le­tą žo­džių apie sa­ve: ko rei­kia, kad tap­tum to­kio pres­ti­ži­nio ren­gi­nio va­do­vu?

– Jei bū­tų fi­ziš­kai įma­no­ma, ma­ne, ko ge­ro, ga­li­ma bū­tų lai­ky­ti žmo­gu­mi su dy­ze­li­nu, te­kan­čiu ve­no­mis, ka­dan­gi už­au­gau sunk­ve­ži­mių ir trans­por­to pra­mo­nės ap­sup­ty­je. Di­dži­ą­ją atos­to­gų da­lį mo­kyk­los lai­kais pra­leis­da­vau su tė­čiu, ke­liau­da­mas per Di­dži­ą­ją Bri­ta­ni­ją: ve­žio­jo­me bet ką – nuo bul­vių iki me­ta­lo. Nuo vai­kys­tės pa­ke­rė­tas ke­lių trans­por­to, bai­gęs uni­ver­si­te­te po­li­ti­kos bei so­cio­lo­gi­jos moks­lus, pra­tę­siau ma­gist­ro stu­di­jas. Ty­ri­mo ob­jek­tu pa­si­rin­kau to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jų gy­ven­se­ną, ku­ri ma­ne pa­trau­kė, kai pats tam tik­rą lai­ką dir­bau sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­ju. Vė­liau pa­si­tai­kė pro­ga pa­dir­bė­ti sunk­ve­ži­mių te­stuo­to­ju ge­rai ži­no­ma­me, bet da­bar ne­be­lei­džia­ma­me mė­ne­si­nia­me žur­na­le, skir­ta­me sun­kia­jam ke­lių trans­por­tui. Šiuo me­tu esu sa­vai­ti­nio žur­na­lo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je „Com­mer­cial mo­tors” re­dak­to­rius, kar­tu ku­ruo­ju jo in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę www.ro­ad­trans­port.com, ku­ri bu­vo pa­leis­ta šią žie­mą. Bu­vau iš­rink­tas "Me­tų sunk­vežimio” žiu­ri pir­mi­nin­ku 2004-ai­siais. Šias pa­rei­gas pri­imu ypa­tin­gai rim­tai ir esu la­bai pa­ten­kin­tas, kad ki­ti žiu­ri na­riai el­gia­si taip pat. Tai yra pa­tys pres­tižiškiau­si rin­ki­mai, tad ba­lai au­to­mo­bi­liams tu­ri bū­ti ski­ria­mi itin tei­sin­gai.

– Bet ku­rio "Me­tų au­to­mo­bi­lio” rin­ki­muo­se vie­nas iš svar­biau­sių mo­men­tų – ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai. Ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­ja­si žiu­ri, rink­da­ma "Me­tų sunk­ve­ži­mį”?

– Spe­ci­fi­nis kri­te­ri­jus ren­kant "Me­tų sunk­ve­ži­mį” yra efek­ty­vu­mas trans­por­tuo­jant jam skir­tą kro­vi­nį. Aš kas­kart pri­me­nu tai sau ir ki­tiems žiu­ri na­riams, kad ir kur be­su­si­tik­tu­me. Šis ap­do­va­no­ji­mas yra už trans­por­ta­vi­mo efek­ty­vu­mą, o ne už nau­jau­sią trans­por­to prie­mo­nę. Dar pa­tiks­lin­siu: ne už no­va­to­riš­kiau­sią, bet už efek­ty­viau­sią! Ži­no­ma, skir­tin­giems žmo­nėms tai ga­li reikš­ti skir­tin­gus da­ly­kus, ku­riuos nu­le­mia vie­ti­nės rin­kos są­ly­gos. Pa­vyzdžiui, Didžio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ka tu­rė­jo la­bai blo­gos pa­tir­ties su sunk­ve­ži­miais, pri­kimš­tais no­va­to­riš­kų spren­di­mų. Jie trak­tuo­ti kaip efek­ty­viau­si, bet ser­vi­suo­se bu­vo užfik­suo­ta per daug ge­di­mų. Da­bar ma­no cre­do – efek­ty­vu­mas kur kas dau­giau su­si­jęs su pa­tva­ru­mu, pa­ti­ki­mu­mu ir ku­ro są­nau­do­mis, ne­gu su tech­ni­nė­mis nau­jo­vė­mis, ir aš bal­suo­ju at­si­žvelg­da­mas į tai.

– Kuo Jus su­do­mi­no 2007-ųjų Me­tų sunk­ve­ži­mis”?

– 2007-ųjų �Me­tų sunk­ve­ži­mio” kon­kur­se su­skai­čia­vus bal­sus pa­aiš­kė­jo, kad DAF XF105 ga­vo 35 proc. bal­sų, �Re­nault Pre­mium” – 27 proc., �Vol­vo FL” – 14 proc.

Ži­u­ri bu­vo su­ža­vė­ta nau­juo­ju XF105, tai at­si­spin­dė­jo iš­skir­ti­niu vi­sos žiu­ri nuo­sek­lu­mu bal­suo­jant. XF105 ap­do­va­no­ji­mas ir to­liau pa­tvir­ti­na DAF re­pu­ta­ci­ją ga­mi­nant pui­kius to­li­mų­jų at­stu­mų sunk­ve­ži­mius. Ši sunk­ve­ži­mių rin­kos ka­te­go­ri­ja ir to­liau rep­re­zen­tuo­ja vie­ną iš di­džiau­sių Eu­ro­po­je ir pa­tį svar­biau­sią sunk­ve­ži­mių sek­to­rių. Sėk­min­gas mo­de­lis šio­je are­no­je tu­ri pa­ten­kin­ti ir vai­ruo­to­jų, ir ve­žė­jų ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Žiu­ri pa­si­džiau­gė nau­ju įspū­din­gu MX va­rik­liu, ku­ris tu­rė­jo pa­tik­ti ir vai­ruo­to­jams, ir ve­žė­jams: pir­mie­siems – už ga­lią, elas­tin­gu­mą, akus­ti­nį kom­for­tą ka­bi­no­je, ant­rie­siems – už ištęsė­tą pa­ža­dą dėl eks­plo­a­ta­vi­mo są­nau­dų mi­ni­mi­za­vi­mo. Be to, to­bu­lin­da­mi 105-ąjį, in­ži­nie­riai su­kū­rė ka­bi­nos in­ter­je­rą, dar la­biau su­stip­ri­nu­sį žiu­ri sim­pa­ti­jas nau­ja­jam mo­de­liui. DAF vi­sa­da di­džia­vo­si tuo, kad yra ar­ti klien­to, šis as­pek­tas at­si­spin­di il­ga­me pa­to­bu­li­ni­mų są­ra­še, per­tei­kian­čia­me vi­sas, net ir pa­čias ma­žiau­sias vai­ruo­to­jų bei vežėjų pa­mi­nė­tas smul­kme­nas. Bū­tent toks iš­skir­ti­nis dė­me­sys de­ta­lėms ir ga­ran­ta­vo, kad DAF XF105 su­si­žė­rė dau­giau­sia bal­sų.

– "Me­tų sunk­ve­ži­mio” kon­kur­sas tę­sia­si jau dau­giau kaip trys de­šim­tys me­tų. Kas ja­me per šį lai­ką at­si­ra­do nau­jo, ar nu­ma­to­mos ko­kios nors per­mai­nos?

– "Me­tų sunk­ve­ži­mio” žiu­ri su­si­de­da iš 20 na­rių, rep­re­zen­tuo­jan­čių Eu­ro­pą – Ry­tus ir Va­ka­rus. Žiu­ri na­rių skai­čius nuo­lat au­go adek­va­čiai Eu­ro­pos Są­jun­gos plėt­rai, tai­gi žiu­ri tu­rė­jo pri­im­ti vis nau­jas ša­lis, ku­rio­se yra ko­ky­biš­kos žur­na­lis­ti­kos stan­dar­tai.

Per 30 me­tų nuo šio ap­do­va­no­ji­mo tei­ki­mo pra­džios vy­ko ma­si­nis trans­por­to di­zai­no, tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų pro­gre­sas. Šių rin­ki­mų nu­ga­lė­to­jas yra nė iš to­lo ne­pa­na­šus į nu­ga­lė­to­ją 1975 me­tais to­kio­se sri­ty­se kaip vai­ruo­to­jo kom­for­tas ir sau­gu­mas, vei­ki­mo ir val­dy­mo efek­ty­vu­mas. Ma­žė­jant ori­gi­na­lios įran­gos ga­min­to­jų skai­čiui, kiek­vie­nais me­tais sunk­ve­ži­mių pre­ki­nių žen­klų pa­si­rin­ki­mas ma­žė­ja, į tai žiu­ri pri­va­lės at­si­žvelg­ti at­ei­nan­čiais me­tais. Ga­li bū­ti, kad tu­rė­si­me in­ter­na­cio­na­li­zuo­ti ap­do­va­no­ji­mą – gal­būt su­kur­ti "Me­tų sunk­ve­ži­mio” ap­do­va­no­ji­mą iš­ori­nė­se Eu­ro­pos rin­ko­se.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr. 3 (75)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Kelių transporto verslas: potencialas, priežiūra, kontrolė

Atgarsiai

Žiuri buvo sužavėta

Ekologija

BIODYZELIS - KELIŲ TRANSPORTO ATEITIS?

Klaipėdoje – ekologiškesni autobusai

Idėjos

Į ATEITĮ – PRAEITIES PĖDSAKAIS

Jubiliejus

Vežėjų klubui – 10 metų!

Logistika

„Rhenus Svoris“: paslaugos vidaus ir tarptautinei rinkai

Mobilus ryšys

Paskambinti į „Skype“ – bet kurio telefonu

Padangos

Mokslo ir technologijų laimėjimas

Pagaminta Lietuvoje

“Ad Blue”: paprasta, tačiau...

Patirtis

PADANGŲ ANGLIŠKA EKSPLOATACIJA

Portretai

Gyvenimas be monotonijos

Servisas

Skaitmeniniai tachografai ir jų ekslpoatacijos aktualijos

Specialioji technika

PATOGUS VAIRUOTOJUI „MACK TERRAPRO“

Lietuvoje ir pasaulyje

Žiemai baigiantis – dvi premjeros

DAF XF105 FTM

Lietuvai – Austrijos patirtis

Naujienos

„Autoverslas“ taps „Severstal metiz“ logistikos partneriu?

Žinotina

Akustinės sistemos automobilyje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: 2006-ųjų statistika

Technika

MAN HYDRODRIVE – PAGALBA PAJUDANT

„Volvo“: naujoji informacinė transporto sistema „Dynafleet“

Teisė

Žala ir nuostoliai

Muziejus

Transporteriai ir „Transporter Meyer“