Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

"DAF Trucks N.V." įdiegė naują standartą

"DAF Trucks N.V."- pirmasis sunkvežimių gamintojas pasaulyje,įdiegęs naują kokybės standartą ISO/TS 16949. Palyginti su ISO 9001, kurį DAF įdiegė 1992 m.,naujasis labiau pabrėžia tokius aspektus kaip nuolatinis gamybos tobulinimas ir išteklių eikvojimo prevencija.

ISO/TS 16949 yra nau­jas pa­sau­li­nis ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­mų stan­dar­tas au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė­je. Jį pa­ren­gė Tarp­tau­ti­nė au­to­mo­bi­lių dar­bo gru­pė (IATF), ben­dra­dar­biau­da­ma su Tarp­tau­ti­ne stan­dar­ti­za­ci­jos or­ga­ni­za­ci­ja (ISO). Šiek tiek anks­čiau jis pri­tai­ky­tas ke­lei­vi­nio trans­por­to prie­mo­nių ga­my­bos pra­mo­nė­je.

Ko­ky­bė

„Su ISO/TS 16949 DAF žen­gia nau­ją ir svar­bų žings­nį į aukš­tes­nį ko­ky­bės ir var­to­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mo ly­gį, – sa­ko Jo­s‘as Smet­ser­s‘as, „DAF Trucks N.V.“ pro­ce­sų val­dy­mo di­rek­to­rius. – Nau­ja­sis pa­sau­li­nis stan­dar­tas la­biau pa­brė­žia to­kius as­pek­tus kaip nuo­la­ti­nis ga­my­bos to­bu­li­ni­mas bei iš­tek­lių eik­vo­ji­mo pre­ven­ci­ja. Kar­tu su DAF „Ga­my­bos sis­te­ma“ ir to­kio­mis me­to­do­lo­gi­jo­mis kaip „Šeši Sig­ma“ bei „Kai­zen“ tai yra pa­grin­di­niai in­stru­men­tai sie­kiant nuo­lat kel­ti ko­ky­bės ly­gį ir di­din­ti klien­tų pa­si­ten­ki­ni­mą. ISO/TS 16949 ga­ran­tuo­ja pa­to­bu­lin­tą pro­ce­sų val­dy­mą, mažes­nį šalu­ti­nį pro­duk­tą, už­ker­ta ke­lią klai­doms.“

Kom­pa­ni­jos „Llo­yd“ au­di­tas

Nuo pra­ėju­sio am­žiaus sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio olan­dų sunk­ve­ži­mių ga­min­to­jas „DAF Trucks N.V.“ re­mia­si ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­ma, ati­tin­kan­čia griež­tus tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus. Šių me­tų lap­kri­čio pra­džio­je ser­ti­fi­ka­vi­mas bu­vo pa­baig­tas „Llo­yd“ kom­pa­ni­jos išva­da: „DAF Trucks N.V.“ ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­ma yra efek­ty­vi, nuo­lat to­bu­li­na­ma prie­mo­nė, ku­rios dė­ka pro­ce­sai vyks­ta ne­pri­ekaištin­gai“.

DAF Trucks N.V., pri­klau­san­ti vie­nai iš di­džiau­sių pa­sau­ly­je sun­kias­vo­rių sunk­ve­ži­mių ga­min­to­jų kom­pa­ni­jai PACCAR Inc., yra vie­na iš leng­vo, vi­du­ti­nio bei sun­kaus svo­rio sunk­vežimių ga­my­bos ly­de­rių ir užima 14 proc. Va­ka­rų Eu­ro­pos sunk­ve­ži­mių, ku­rių ka­te­go­ri­ja per 15 to­nų, rin­kos. 2005 me­tais kom­pa­ni­ja pri­sta­tė 52 000 sunk­ve­ži­mių Eu­ro­pos vi­daus ir išorės rin­kai. DAF taip pat ku­ria ir ga­mi­na ašis bei va­rik­lius au­to­bu­sų bei spe­cia­laus trans­por­to ga­min­to­jams. „DAF Trucks N.V.“ tu­ri ga­myk­las Eind­ho­ve­ne (Olan­di­ja) ir Bel­gi­jos mies­te Wes­ter­lo, dau­giau kaip 1000 ofi­cia­lių­jų at­sto­vų ir ser­vi­sų Eu­ro­po­je. Kom­pa­ni­jo­je dir­ba per 7000 dar­buo­to­jų.

UAB „CENTRAKO“– ofi­cia­lu­sis „DAF Trucks N.V.“ at­sto­vas Lie­tu­vo­je. Sunk­ve­ži­mių ir prie­ka­bų ser­vi­sas, įsi­kū­ręs Kau­ne, Tai­kos pr. 135, – vie­nas iš di­džiau­sių ir mo­der­niau­sių Bal­ti­jos šaly­se, dir­ban­tis pa­gal vie­no su­sto­ji­mo kon­cep­ci­ją. Kas mė­ne­sį ser­vi­se ap­si­lan­ko per 1000 sunk­ve­ži­mių. Mo­de­lis DAF XF 105 Eu­ro­po­je pri­pažin­tas ge­riau­siu 2007-ųjų me­tų sunk­ve­ži­miu.

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (74)

"Linava" informuoja

Kronika

Prezidiumo posėdyje

Aktualijos

Iš vežėjų – į politikus

Dilerių naujienos

ATSIPALAIDUOTI NEGALIME NĖ MINUTEI

Eismas

Naujienos

įvairenybės

Kada atsirado autobusas

Keliai Keleliai

Keliai, kuriais riedame

Naujienos

"DAF Trucks N.V." įdiegė naują standartą

Patirtis

“RVS technologija”: ekonomija + ekologija

Pažintys

Patirtis Lietuvoje padeda verslo plėtojimui Lenkijoje

Portretai

Dešimtmečiai prie vairo

Sportas

“Dakaras 2007” – trumpiausias istorijoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Naujienos

Transporto politika

Rusija: pragmatizmo keliu

Žinotina

„Goodyear“ – padangos nugalėtojams

Technika

Euro 5 – be “AdBlue”!

Rekordiniai „Volvo Trucks“ metai

Teisė

Preliminariosios sutartys

Muziejus

LENKIJOS SUNKVEŽIMIAI TARPUKARYJE