Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Lietuva

Muitinės departamentas informavo, kad 2007 m. numatyta verslininkams surengti seminarus - mokomuosius modulius prekių muitinimo įvertinimo, klasifikavimo, kilmės ir kt. muitinės veiklos klausimais pagal jų pasiūlytas temas. Seminarus planuojama rengti išvykstant į regionus.
Prašytume pasiūlyti aktualias temas iki kovo 16 d. ir pateikti faksu:(5) 278 65 73 arba el. paštu:
info@linava.lt

IRU
2007 m. kovo 2 d. Briuselyje vyko IRU Socialinių reikalų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos “Linava” Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas ir advokatas Justinas Usonis.
Posėdyje daugiausia diskutuota dėl Reglamento (EB) Nr. 561/2006 “Dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo”, keičiančio ekipažų darbo ir poilsio tvarką, įsigaliojimo nuo 2007 m. balandžio 11 d. Likus mėnesiui iki reglamento taikymo pradžios, dar yra daug neaiškumų dėl galimo skirtingo šio reglamento nuostatų traktavimo atskirose valstybėse. Viena iš priežasčių – vertimo neatitikimai. Europos kelių transportą kontroliuojančių institucijų konfederacija (CORTE), kurios narės yra praktiškai visų ES valstybių kelių transporto kontrolės tarnybos, įsipareigojo parengti Memorandumą dėl vairavimo ir poilsio laiko tvarkos vieningo traktavimo visoje ES erdvėje. Posėdyje dalyvavusios asociacijos išreiškė pritarimą tokio memorandumo parengimo būtinumui, o IRU įsipareigojo siekti, kad memorandumas būtų parengtas kuo skubiau. Buvo aptarti visi Reglamento (EB) Nr. 561/2006 punktai, kurių konkrečios taikymo sąlygos turėtų būti apibrėžtos memorandume.
Daug diskusijų kilo dėl skaitmeninių tachografų naudojimo praktinių problemų. Danijos vežėjų asociacijos atstovai pristatė kartu su Danijos transporto inspekcija atlikto tyrimo rezultatus. Keturiuose sunkvežimiuose su skaitmeniniais tachografais buvo papildomai įmontuoti analoginiai tachografai ir darbo bei poilsio režimas fiksuotas iš karto abiem prietaisais. Sunkvežimiai dvi savaites dirbo miestuose (distribuciniai vežiojimai su daug sustojimų). Gautus rezultatus galima drąsiai vadinti šokiruojančiais: skaitmeniniai tachografai visais atvejais fiksavo ilgesnį vairavimo laiką, kuris kartais viršijo analoginiais tachografais užfiksuotą laiką net 55 proc. Buvo pateikti skaičiavimai, kad jei visi Danijos sunkvežimiai būtų su skaitmeniniais tachografais, nuostoliai dėl vairavimo laiko fiksavimo skirtumo per metus sudarytų apie 15 mln. Eurų, o visos ES mastu – 13 mlrd. Eurų. Danija oficialiai kreipėsi į ES Transporto komisarą J. Barrot, informuodama apie tyrimo rezultatus, o Prancūzija pareikalavo paskelbti moratoriumą skaitmeninių tachografų naudojimui. Didžiojoje Britanijoje, vairuotojas, kuris buvo kaltinamas per ilgai vairavęs transporto priemonę, laimėjo bylą prieš kelių transporto inspekciją, nes įrodė, kad realus jo vairavimo laikas buvo trumpesnis nei užfiksavo skaitmeninis tachografas.
Posėdyje dalyvavęs “Siemens” atstovas paaiškino, kad vairavimo laiko skirtumai atsiranda dėl to, jog skaitmeniniai tachografai laiką apvalina minučių, o analoginiai – sekundžių tikslumu. Reikalavimas skaičiuoti laiką minučių tikslumu buvo nustatytas Reglamente (EB) Nr. 1360/2002. Visų asociacijų atstovai išreiškė būtinybę keisti minėtą nuostatą, o “Siemens” atstovas pateikė siūlymus, kokius techninius pakeitimus reikėtų padaryti, siekiant išvengti tokių ženklių laiko skirtumų.
Buvo aptartos ir kitos susijusios problemos: mažas duomenų nuskaitymo iš skaitmeninio tachografo greitis, kiek atsarginių popieriaus ritinėlių turi vežiotis vairuotojas, kaip išimti tachografe įstrigusią kortelę ir pan. Atsižvelgusi į išsakytas mintis, IRU parengs poziciją, kuri bus pateikta ES kompetentingoms institucijoms.

Posėdyje taip pat buvo nagrinėjamas klausimas, aktualus keleivių vežėjams, vežantiems nereguliariais reisais. Nutarta siekti pakeisti Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatą, kad būtų sugrąžinta galimybė vairuoti 12 dienų, egzistavusi anksčiau.

Lietuva-Baltarusija

Kovo 6–7 d. Vilniuje, Ūkio ministerijoje, vyko dvyliktasis Dvišalės Lietuvos ir Baltarusijos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Asociacijos “Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius posėdyje pristatė bendradarbiavimo muitinės srityje aktualijas bei krovinių tranzito per Baltarusiją situaciją.
“Linavos” prezidentas atkreipė dėmesį į tai, jog Baltarusija padarė kai kuriuos pakeitimus vidinio ir tarptautinio tranzito reglamente, kurie nukreipti supaprastinti tranzitinių krovinių muitinio patikrinimo procedūras. Jis prašė, kad tokia svarbi informacija greičiau pasiektų ir mūsų vežėjus. Baltarusijos derybininkai pažadėjo, kad ši informacija netrukus bus paskelbta Baltarusijos Valstybinio muitinės komiteto tinklapyje.
Apžvelgdamas krovinių tranzitą per šią šalį, prezidentas pastebėjo, kad situacija beveik nepasikeitė, o krovinių į Rusiją siuntėjai, gavėjai ir toliau pageidauja savo krovinius vežti per Latviją. Dėl to išaugo Rusijai skirtų krovinių srautai per Latviją, o Rusijos pasienyje nesibaigia krovininio transporto eilės.
Posėdyje Lietuvos atstovai dar kartą išreiškė susirūpinimą dėl labai didelio tranzitinių prekių, kurioms taikoma privalomoji krovinių palyda vykstant per Baltarusiją, sąrašo. Baltarusiai patikino, jog jau yra parengtas naujas (trumpesnis) prekių sąrašas, kuris turėtų būti patvirtintas. Šalys taip pat sutarė, jog būtina bendradarbiauti organizuojant pilotinius projektus dėl išankstinio informacijos keitimosi tarp Lietuvos ir Baltarusijos muitinių.
Komisija taip pat aptarė rengiamas dvišales sutartis, svarstė per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą gabenamų krovinių srauto didinimo galimybes, pasienio kontrolės perėjimo punktų darbo, regioninio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo pasienyje plėtros, keitimosi informacija ir bendradarbiavimo galimybių dėl numatytų statyti radioaktyviųjų atliekų objektų bei kitus klausimus.
Baltarusija tarp kitų Lietuvos prekybos partnerių 2006 m. pagal prekybos apyvartą buvo 13, eksportą – 12, o importą – 15 vietoje. Palyginti su 2005 m., prekybos apyvarta padidėjo 33,1 proc., eksportas – 38,6 proc., o importas – 25,4 proc.

Slovakija

Slovakijos vežėjų asociacija Cesmad Slovakia informavo, kad dėl remonto darbų nuo 2007 m. kovo 12 d. iki liepos 31 d. bus uždaryta eismui kelio I/12 atkarpa, esanti tarp 14,575 km. ir 14,625 km. (Skalite teritorija). Bus pastatyti nukreipiamieji kelio ženklai.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė