Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Laikinosios apsaugos priemonės (areštas)

Kreipdamiesi į teismą su reikalavimais priteisti tam tikras pinigų sumas ar turtą, ieškovai dažniausiai prašo teismą atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dažniausiai prašoma atsakovo kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių arešto. Tačiau įstatymas numato daugiau nei dešimtį laikinųjų apsaugos priemonių, kurių taikymo ieškovai galėtų prašyti.

Laikinosios apsaugos priemonės ne tik padeda užtikrinti vėliau priimto teismo sprendimo vykdymą, bet neretai priverčia atsakovą, nelaukiant teismo sprendimo, ieškoti taikių ginčo sprendimo būdų: turto piniginių lėšų areštas riboja atsakovo galimybes naudotis turimu turtu ir sukelia tam tikrų nepatogumų. Vis dėlto teismas ne visais atvejais tenkina ieškovų prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir gana retai griebiasi piniginių lėšų arešto, kurio paprastai nori ieškovai. Atsakovų prašymu laikinąsias apsaugos priemones teismas gali panaikinti arba pakeisti. Todėl žemiau pabandysime trumpai aptarti dažniausiai taikomų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ir jų taikymo principus.

Kada galima prašyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo?

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galima prašyti tiek kreipiantis į teismą, t.y. teikiant ieškinį ar pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, tiek ir vėliau – bet kuriuo bylos eigos metu. Tačiau ieškovas, prašydamas teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti teismui argumentus, patvirtinančius, kad šių priemonių nepritaikius, vėliau priimto teismo sprendimo vykdymas gali pasidaryti neįmanomas arba pasunkėti.

Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui galima teikti ne tik bylos nagrinėjimo eigoje, bet ir dar nepareiškus ieškinio, t.y. iki bylos iškėlimo teisme. Tokia išankstinio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra numatyta Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 148 str. 2 d. Tokiu atveju pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra rašytinis suinteresuoto asmens prašymas, teikiamas teismui kaip atskiras procesinis dokumentas, dar nepareiškus ieškinio. Kad ieškovai nepiktnaudžiautų tokia įstatymo suteikta teise ir be pagrindo nesiektų tokiomis priemonėmis paveikti atsakovą, CPK 148 str. numatytos dvi priemonės, padedančios išvengti nepagrįstų prašymų dėl arešto taikymo. Visų pirma, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo, ieškovas turi apmokėti pusę žyminio mokesčio sumos, kuri vėliau, nepareiškus ieškinio, negrąžinama. Antra, ieškovas turi motyvuotai nurodyti teismui, kodėl ieškinio pareiškimas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra negalimas, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę jo turtiniams interesams, jei laikinosios apsaugos priemonės nebus pritaikytos. Teismas tokiu atveju nustato terminą, per kurį ieškinys turi būti pateiktas teismui, ir tas terminas negali būti ilgesnis kaip 14 dienų.

Kokios laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos?

Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra numatytas CPK 145 str. Įstatymas numato daugiau kaip dešimt tokių priemonių, o teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovas privalo pasirinkti ir nurodyti, kurią iš šių priemonių jis prašo taikyti. Pavyzdžiui, tai galėtų būti nekilnojamojo daikto areštas, kilnojamųjų daiktų ar piniginių lėšų areštas, atsakovo turto administratoriaus paskyrimas, atsakovui priklausančio daikto sulaikymas, draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose ir pan.

Laikinosios apsaugos priemonės taikomos laikantis ekonomiškumo principo – t.y. remiantis susiklosčiusia teismų praktika. Jei yra prašoma taikyti piniginių lėšų ir turto areštą, teismas pirmenybę teiks turto areštui, kadangi piniginių lėšų areštas kliudo normaliam įmonės darbui, atsiskaitymui su kitais kreditoriaus ir kt. Piniginių lėšų areštas paprastai turėtų būti taikomas tik tais atvejais, kai negalima rasti kito turto, kurį būtų galima areštuoti teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

Aptariant kilnojamųjų daiktų ir piniginių lėšų areštą, skaitytojų dėmesį norėtume atkreipti į tai, kad CPK nuostatos leidžia areštuoti ne tik atsakovo kilnojamuosius daiktus ir pinigines lėšas, turimas atsakovo, bet ir kilnojamuosius daiktus ar pinigines lėšas, turimus trečiųjų asmenų (t.y. gali būti areštuotas atsakovo daiktas, išnuomotas trečiajam asmeniui ir perduotas jam naudotis, taip pat piniginės lėšos, kurias skolininkui yra skolingi tretieji asmenys ir pan.).

Atsakovo interesų gynimas

Kadangi laikinąsias apsaugos priemones teismas taiko dar neišsprendęs ieškinio tenkinimo ar atmetimo klausimo, įstatymas numato tam tikras priemones, kuriomis atsakovas gali ginti savo interesus dėl nepagrįsto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas, remdamasis CPK 147 str. nuostatomis, gali:

Pirma, prašyti, kad teismas įpareigotų ieškovą pateikti galimų atsakovo nuostolių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, užtikrinimą. Nuostolių užtikrinimas tokiu atveju dažniausiai nustatomas konkrečia pinigų suma, kurią ieškovas yra prašomas įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą, arba gali būti pateikta banko garantija konkrečiai pinigų sumai. Jei ieškovas per teismo nustatytą terminą užtikrinimo nepateikia (neįmoka nurodytos sumos ar nepateikia banko garantijos) teismas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikina.

Antra, atsakovas bet kuriuo metu gali prašyti teismą pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pavyzdžiui, teismas nutartimi areštavo atsakovui priklausantį kilnojamąjį turtą – transporto priemones, kurias atsakovas nori parduoti tam, kad galėtų atnaujinti transporto priemonių parką. Tokiu atveju atsakovas gali prašyti teismą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, ir vietoje kilnojamųjų daiktų arešto, kurio pagrindu areštuotos transporto priemonės, taikyti areštą atsakovo nekilnojamajam turtui ar piniginėms lėšoms.

Trečia, teismas atsakovo prašymu gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jei atsakovas įmoka ieškovo reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Jei laikinosios apsaugos priemonės jau buvo pritaikytos, atsakovui įnešus reikalaujamą pinigų sumą į teismo sąskaitą, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos, o įneštos į specialią sąskaitą sumos likimas sprendžiamas priklausomai nuo teismo sprendimo – tenkinti ieškinį, ar jį atmesti.

Ketvirta, jei atsakovas mano, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra neteisėta ir nepagrįsta, atsakovas gali teikti atskirąjį skundą dėl tokios nutarties panaikinimo ar pakeitimo. Skundas yra teikiamas atskirojo skundo forma ir laikantis įstatyme nustatytos atskitų skundų padavimo tvarkos. Žyminiu mokesčiu tokie skundai neapmokestinami, o jų pateikimas pagal įstatymą nestabdo bylos nagrinėjimo. Jei skundžiama nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, skundo padavimas taip pat nesustabdo ne tik bylos nagrinėjimo, bet ir tokios nutarties vykdymo. Atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paprastai turi būti pateiktas per 7 dienas nuo tos dienos, kai teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nuorašas įteikiamas atsakovui.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr.11 (83)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Rusijos Federacija: vežėjų perspektyvos ir problemos

Navigacija

Siemens VDO

Parodos

Kai viskas atnaujinta, galima tobulinti

„Busworld Europe 2007“ – kupina naujovių

Pas kaimynus

Bankrutuoja „Latvijas auto” padalinys

Priekabų ūkis

Keturi kart keturi

„Hanse Trailer“ aktyvina puspriekabių nuomą

Stambiu planu

Vienas iš trynukų – “Jumper

„Hankook“ krovininių padangų naujovės

Lietuvoje ir pasaulyje

15 milijoninis “VW Passat”

Apdovanoti geriausi logistikos projektai

Naujienos

Transporto politika

Problemų amplitudė: nuo Pietų Europos iki Vidurinės Azijos

Ir kariamas šuo pripranta, tačiau

Žinotina

Ašys ir jų gamintojai

„DKV Euro Service“: visos paslaugos iš vienų rankų

Perspektyvos

Rekviem rankinei pavarų dėžei

Keleivinis transportas

Problemas aptarė keleivininkai

„Temsa Opalin“ pateisino lūkesčius

Teisė

Laikinosios apsaugos priemonės (areštas)

Muziejus

SUNKVEŽIMIŲ APTAKUMO IŠTAKOS