Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas (1)

Uždaroji akcinė bendrovė - tai įmonė, kurios įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos bendrovės akcininkams suteikia įvairias turtines ir neturtines teises: teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, priimant sprendimus, teises į bendrovės turto ir pelno dalį, kitas įstatymuose ir bendrovės įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises. Pagrindinius reikalavimus uždarųjų akcinių bendrovių akcijų apskaitai bei perleidimo sandoriams numato Akcinių bendrovių įstatymas ir galiojantis Civilinis kodeksas. Deja, ne visos uždarosios akcinės bendrovės tinkamai organizuoja ir vykdo savo akcijų apskaitą, todėl nusprendėme skaitytojus trumpai supažindinti pirmiausia su pagrindiniais teisės aktuose nustatytais reikalavimais akcijų apskaitai uždarosiose akcinėse bendrovėse, antra – su pagrindiniais reikalavimais akcijų perleidimo sandoriams ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perleidimo tvarka.

Materialiųjų akcijų apskaita

Kadangi uždarųjų akcinių bendrovių akcijos gali būti materialios ir nematerialios, teisės aktai numato skirtingus reikalavimus jų apskaitai bendrovėse. Kokiai akcijų rūšiai – materialiųjų ar nematerialiųjų – priskiriamos konkrečios bendrovės akcijos, nurodoma bendrovės įstatuose.

Materialiosios akcijos savininkas yra akcijoje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo. Akcinių bendrovių įstatymo 40 str. nustato išsamų materialiosios akcijos rekvizitų sąrašą: uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas, kodas, akcijos nominali vertė, klasė ir akcijos numeris, akcijos savininko vardas, pavardė ir asmens kodas (jei savininkas yra juridinis asmuo – pavadinimas, juridinio asmens kodas ir buveinė), ir kiti įstatyme nurodyti duomenys. Materialiosios akcijos tvirtinamos valdybos pirmininko parašu, o jei valdyba bendrovėje nesudaroma – bendrovės vadovo parašu. Akcijos privalomos formos įstatymas nenustato, svarbu, kad materialioje akcijoje būtų nurodyti visi įstatyme išdėstyti rekvizitai.

Tais atvejais, kai materialios akcijos nominali vertė yra sąlyginai nedidelė ir bendrovė yra išleidusi daug vienetų mažos nominalios vertės akcijų (pavyzdžiui, bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 litų, padalintas į 1 000 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų), nėra patogu išleisti materialias akcijais, spausdinant 1 000 vienetų materialiųjų akcijų. Todėl Akcinių bendrovių įstatymo 40 str. numato, kad bendrovės įstatuose numatytais atvejais vietoj materialiųjų akcijų bendrovės akcininkams gali būti išduodami akcijų sertifikatai: vienas sertifikatas gali patvirtinti akcininko nuosavybės teisę į keletą akcijų, kurių skaičius nurodomas sertifikate. T.y. bendrovėje, kurios 10 000 litų įstatinis kapitalas yra padalintas į 1 000 vienetų 10 litų nominalios vertės akcijų, gali būti išleista vienas sertifikatas, patvirtinantis nuosavybės teisę į 1 000 vienetų akcijų, jei tokia galimybė yra numatyta bendrovės įstatuose. Akcijų sertifikatams galioja tos pačios apskaitos bei perleidimo taisyklės, kaip ir materialioms akcijoms.

Materialiųjų akcijų apskaitą bendrovėse reglamentuoja 2004 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1041 patvirtintos Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialiųjų akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės, galiojančios nuo 2004 m. rugpjūčio 27 d. (žr. Žin., 2004, Nr. 132-4761, toliau tekste - Taisyklės).

Jose nustatyta, kad bendrovėje, kuri yra išleidusi materialias akcijas, jos apskaitomos registruojant akcininkus akcininkų registravimo žurnale, kurio forma patvirtinta priede prie Taisyklių. Žurnalo formą kiekviena bendrovė pagal savo poreikius gali papildyti reikiamomis skiltimis, arba kiekvienam bendrovės akcininkui skirti atskirą žurnalo lapą. Taigi Taisyklėmis patvirtintą žurnalo formą kiekviena bendrovė gali pritaikyti savo poreikiams, laikydamasi minimalių reikalavimų, kuriuos nustato Taisyklės. Svarbiausia, kad kiekvienas materialiąsias akcijas įsigijęs asmuo būtų įregistruotas bendrovės akcininkų registravimo žurnale.

Uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos yra materialios, akcininko prašymu privalo išduoti išrašą iš materialiųjų akcijų savininkų registravimo dokumentų, kuriame turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita informacija apie akcininko turimas akcijas. Rekomenduotina kiekvienam akcininkui, turinčiam materialiųjų akcijų, turėti abu akcijų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus – ne tik materialiąją akciją, bet ir minėtąjį išrašą.

Nematerialiųjų akcijų apskaita

Nematerialiųjų akcijų apskaitą bendrovėse taip pat reglamentuoja minėtosios Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialiųjų akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės (toliau tekste - Taisyklės).

Bendrovė, išleidusi nematerialiąsias akcijas, privalo kiekvienam bendrovės akcininkui atidaryti asmeninę vertybinių popierių sąskaitą (sąskaitos forma patvirtinta priede prie Taisyklių) ir nematerialiąsias bendrovės akcijas apskaityti būtent šioje vertybinių popierių sąskaitoje. Papildomai akcijų apskaitai bendrovė gali pildyti operacijų akcijomis registravimo žurnalą, kurio forma taip pat patvirtinta priede prie Taisyklių, tačiau toks žurnalas nėra privalomas. Nematerialiųjų akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais dviejose korespondentinėse sąskaitose: akcijas įsigijusio bei akcijas perleidusio akcininko vertybinių popierių sąskaitose, o jei bendrovėjė pildomas operacijų akcijomis registravimo žurnalas, akcijų perleidimas fiksuojamas ir įrašu žurnale.

Bendrosios akcijų apskaitos tvarkymo nuostatos

Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. nustato, kad bendrovės vadovas atsako už akcininkų (nematerialiųjų akcijų savininkų) asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą bei už akcininkų (materialiųjų akcijų savininkų) registravimą bendrovėje.

Tiek tvarkant materialiųjų, tiek nematerialiųjų akcijų apskaitą, įrašai akcijų apskaitos dokumentuose turi būti daromi tik pateikus tam tikrus dokumentus, nurodytus Taisyklėse. Pavyzdžiui, nematerialios akcijos perleidimo atveju įrašai korespondentinėse akcininkų vertybinių popierių sąskaitose daromi pirkimo – pardavimo, mainų, dovanojimo ar kitokios sutarties, pagal kurią akcijos buvo perleistos, pagrindu. Materialios akcijos perleidimo atveju bendrovės vadovui, kaip atsakingam už akcijų tvarkymą asmeniui, turi būti pateikiama pati materiali akcija ar akcijų sertifikatas, kuriame akcijos perleidimas patvirtintas indosamentu (specialiu įrašu), akcijų paveldėjimo atveju – pateikiamas paveldėjimo teisės liudijimas ir t.t.

(Tęsinys – kitame nr.)

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (84)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Apie vežėjų verslo aktualijas – ant metų sandūros slenksčio

Kaip išvengti problemų Rusijoje

Egzotika

“KrAZ” SIEKS DAKARO LAURŲ

Keliai Keleliai

Lietuvoje eismo intensyvumas auga greičiau, nei galimybės kelius prižiūrėti

Magistralės jubiliejus

Modeliai

"Temsa Safari HD "– naujovė Lietuvoje

Vėl nauji FH

„Solbus“ – naujovė iš Lenkijos

Parodos

Lūžio metas: būtinas sisteminis požiūris

Pas kaimynus

Prieššventinė prekyba koreguoja krovinių gabenimo maršrutus

PREVENCIJA

Tikslas : saugus eismas ir vienodos konkurencijos sąlygos

Servisas

UAB "Centrako" pradėjo modernaus DAF serviso statybą Vilniuje

Stambiu planu

MAN TGM – “Metų sunkvežimis” Lietuvoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Bankas SNORAS remia profesionalių pilotų komandą

Logistikos miestas bunda

Naujienos

Perspektyvos

Studentams – piniginės premijos

Keleivinis transportas

Keleivininkų regioniniuose – einamieji reikalai

Technika

Naujienos

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas (1)