Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Šių metų balandžio 20 dieną "Volvo Truck Corporation" oficialiai pranešė, jog Kalugos mieste pradeda statyti sunkvežimių "Volvo" ir " Renault" surinkimo gamyklą, kurios metinis pajėgumas - 10 tūkstančių "Volvo" ir 5 tūkstančiai " Renault" markės sunkiųjų automobilių. "Volvo Truck Corporation" pasirengusi investuoti iki 100 milijonų eurų į šį projektą ir pasiūlyti Rusijos pirkėjams visas keturias dabar gaminamas "Volvo" sunkvežimių šeimynas.

Šve­dai jau tu­ri ne­di­de­lę su­rin­ki­mo įmo­nę Ze­le­nog­ra­de, ku­rioje per­nai su­mon­tuo­ta 400 sunk­ve­ži­mių ir va­žiuok­lių. 2006 me­tais šis šve­dų kon­cer­nas Ru­si­jo­je par­da­vė 2345 nau­jus sunk­ve­ži­mius ir la­bai ne­daug te­at­si­li­ko nuo im­por­to ly­de­rio – „Sca­nia“, ku­rio at­sto­vai re­a­li­za­vo 2565 sunk­ve­ži­mius. Už­tat „Vol­vo“ ge­ro­kai len­kia „Sca­nia“ pa­gal įvež­tų ne­nau­jų sunk­ve­ži­mių skai­čių – 4713 ly­gi­nant su 2284. Tai­gi su­si­do­mė­ji­mas sunk­ve­ži­miais iš Ge­te­bor­go Ru­si­jo­je di­džiu­lis, tad kon­cer­nas ryž­ta­si tie­sio­gi­nei ga­my­bai.
Ru­si­jos įsta­ty­mai griež­tai rei­ka­lau­ja, kad čia su­ren­ka­muo­se už­sie­nio fir­mų au­to­mo­bi­liuo­se bū­tų ne ma­žiau kaip 30 pro­cen­tų vie­to­je pa­ga­min­tų da­lių. To­dėl no­ri ne­no­ri šve­dams Ka­lu­go­je teks or­ga­ni­zuo­ti ne tik su­rin­ki­mą, bet ir ga­my­bą. Kaip ma­no šį klau­si­mą nag­ri­nė­ję Ru­si­jos žur­na­lis­tai, iš Šve­di­jos bus įve­ža­mi va­rik­liai, pa­va­rų dė­žės, til­tai, au­to­mo­bi­li­nė elek­tro­ni­ka, o štai va­žiuok­lės ele­men­tų, ka­bi­nos ir kai ku­rių ki­tų maz­gų ga­my­ba bus pra­dė­ta Ru­si­jo­je. Jei jų ko­ky­bė ten­kins šve­dus, at­ei­ty­je ga­li­ma net­gi gal­vo­ti apie ru­siš­kų kom­po­nen­tų tie­ki­mą ki­to­se pa­sau­lio ša­ly­se vei­kian­čioms „Vol­vo“ įmo­nėms.
„Vol­vo“ už­mo­jai pa­ska­ti­no su­krus­ti ir „Sca­nia“ va­do­vy­bę. Ši šve­dų fir­ma tu­ri Sankt Pe­ter­bur­ge sėk­min­gai vei­kian­čią au­to­bu­sų ga­my­bos įmo­nę „Sca­nia-Pi­ter“, ku­ri per­nai pa­ga­mi­no 236 di­de­lius mies­to au­to­bu­sus, iš jų 73 su du­ji­ne įran­ga eks­por­ta­vo... į Šve­di­ją! Da­bar pa­si­gir­do šne­kos ir apie „Sca­nia” sunk­ve­ži­mių su­rin­ki­mo or­ga­ni­za­vi­mą Ru­si­jo­je, tie­sa, kol kas kon­kre­čios vie­tos ar da­tos ne­įvar­di­ja­mos.
Ženg­ti to­liau į Ry­tus Va­ka­rų Eu­ro­pos kon­cer­nai kol kas ne­si­ren­gia, ta­čiau nau­jų kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių po­rei­kis au­ga ne tik Ru­si­jo­je. Tad lais­vą rin­ką šio­se vals­ty­bė­se steng­sis už­pil­dy­ti ki­ti, pa­vyz­džiui, Bal­ta­ru­si­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas MAZ. Pas­ku­ti­nę šių me­tų ba­lan­džio die­ną Azer­bai­dža­ne, Gian­džos mies­te, bu­vo ofi­cia­liai ati­da­ry­ta sunk­ve­ži­mių MAZ su­rin­ki­mo įmo­nė. Jei dar pa­me­na­te, ta­ry­bi­niais me­tais bū­tent šia­me mies­te, ku­ris ta­da va­di­no­si Ki­ro­va­ba­du, vy­ko di­de­lės leng­vų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių, su­kur­tų kar­tu su Len­ki­jos Liub­li­no au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jais, ga­myk­los sta­ty­ba. Jo­je tu­rė­jo bū­ti de­šim­ti­mis tūks­tan­čių ga­mi­na­mi 1,5 to­nos fur­go­nai ir sunk­ve­ži­miai KiAZ. Len­kai sa­vą­jį fur­go­no va­rian­tą, pa­va­din­tą „Lub­lin“, ku­ris pa­kei­tė pa­se­nu­sį „Žuk“, sėk­min­gai ga­mi­na, o štai Ki­ro­va­ba­do ga­myk­la taip ir ne­bu­vo už­baig­ta. Ta­čiau Azer­bai­dža­no am­bi­ci­jos tu­rė­ti sa­vo au­to­mo­bi­lių ga­myk­lą ne­din­go, ir, at­si­ra­dus ga­li­my­bei, to­kia ga­my­ba, te­gu ir su­rin­ki­mo iš at­vež­tų ag­re­ga­tų for­ma, vis dėl­to or­ga­ni­zuo­ta. Gian­džo­je su­ren­ka­mi sa­vi­var­čiai MAZ-555102 bei tria­šis bor­ti­nis MAZ-631705. Kol kas ga­mi­na­ma ma­žai: maž­daug 10 sunk­ve­ži­mių per mė­ne­sį, ta­čiau ti­ki­ma­si, jog laips­niš­kai ma­zų su­rin­ki­mas di­dės. O kad bū­tų ga­li­ma at­skir­ti vie­to­je su­rink­tus sunk­ve­ži­mius nuo im­por­tuo­tų, azer­bai­dža­nie­čiai sa­vi­var­čiams su­tei­kė at­ski­rą pa­va­di­ni­mą – „Gian­dža“, o tria­šius pa­va­di­no „Pech­le­van“ („Stip­ruo­lis“).

Pa­gal už­sie­nio spau­dą pa­ren­gė -Liucijus Su­sla­vi­čius

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Kronika

Naijienos

Aktualijos

Problemų daug, tačiau ir pasidžiaugti yra kuo

Eismas

Prieš karą keliuose – įstatymais

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Modeliai

Naujienos

Naujienos

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Pas kaimynus

Baltarusija : šviesa tunelio gale?

Svečiai

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Patirties – į Lietuvą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

“Berlingo”, bet naujas

Transporto politika

Kelių mokesčiai: lankstumas, įvairovės, patirtis

Rytų ir Vakarų jungtis

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas

Sveikata

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Muziejus

Švediškuosius junginius turėjo ne tik švedai