Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Nuo 2007 m. balandžio 11 d. visose ES šalyse įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 561/2006,kurio tikslas - pagerinti vairuotojų socialines sąlygas ir stiprinti eismo saugumą keliuose. Pasak rinkos ekspertų, prieš įgyvendinant bet kokią naujovę, visada reikia susitaikyti su mintimi, jog tai bus susiję su papildomomis išlaidomis. Šiuo atveju naujajame Reglamente iš anksto užprogramuota, jog už eismo saugumą taip pat reikia mokėti. pedantiški vokiečiai, pasikvietę įvairių sričių specialistus , jau suskaičiavo, kiek jų šalies ekonomikai papildomai kainuos su naujuoju darbo ir poilsio režimu susijusios išlaidos. kadangi ši informacija aktuali visų ES šalių vežėjams,su rinkos ekspertų ir logistikos specialistų argumentais,prognozėmis bei išvadomis supažindiname ir mūsų skaitytojus.

Apie tai, kad kro­vi­nių ga­be­ni­mas dėl nuo­lat di­dė­jan­čių eks­plo­a­ta­vi­mo są­nau­dų at­ei­ty­je žen­kliai pa­brangs, jau se­niai bu­vo ži­no­ma kiek­vie­nam svei­kai mąs­tan­čiam ir iš­lai­das skai­čiuo­jan­čiam ve­žė­jui. Juo­lab kad bet ko­kios nau­jo­vės, kaip ir Reg­la­men­tai, ne iš dan­gaus nu­kren­ta. Ta­čiau to­kios įspū­din­gos są­skai­tos už eis­mo sau­gu­mą, ku­rio sie­kia nau­ja­sis vai­ruo­to­jų dar­bo ir po­il­sio re­ži­mas, tik­riau­siai ne­si­ti­kė­jo nie­kas.

Pa­gal Fraun­ho­fe­rio ins­ti­tu­to at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tus prog­no­zuo­ja­ma, kad Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­ka dėl nau­jos dar­bo ir po­il­sio re­ži­mo tvar­kos įve­di­mo kas­met pa­tirs po 4,7 mi­li­jar­do eu­rų nuos­to­lių. To­kias iš­va­das pa­tei­kę ins­ti­tu­to eks­per­tai ir Prie­no lo­gis­ti­kos cen­tro spe­cia­lis­tai nuo­dug­niai iš­ty­rė 1400 ti­piš­kų dar­bo sa­vai­čių įvai­rio­se kro­vi­nių ga­be­ni­mo įmo­nė­se. Ty­ri­mo au­to­riai pa­grin­di­nį dė­me­sį sky­rė vai­ruo­to­jų dar­bo ir po­il­sio va­lan­doms, trans­por­to prie­mo­nių ri­dai ir kro­vi­nių ga­be­ni­mo ap­im­čiai. Sa­vo iš­va­das rin­kos eks­per­tai ir lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tai ar­gu­men­tuo­ja pa­di­dė­ju­sio­mis są­nau­do­mis, ku­rias są­ly­go­ja pa­pil­do­mas trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo lai­kas, pa­di­dė­jęs vai­ruo­to­jų ir trans­por­to prie­mo­nių po­rei­kis dėl nau­jo­sios dar­bo ir po­il­sio reži­mo tvar­kos.

Prieš pa­teik­da­mi iš­va­das, ty­rė­jai at­si­žvel­gė ir į tai, kad pra­ėju­siais me­tais Vo­kie­ti­jos biu­dže­tas vien tik iš kro­vi­nių ga­be­ni­mo sunk­ve­ži­miais, ku­rių ke­lia­mo­ji ga­lia di­des­nė nei 3,5 to­nos, už­dir­bo apie 50 mi­li­jar­dų eu­rų. Eks­per­tai ap­skai­čia­vo, kad sie­kiant iš­lai­ky­ti tą pa­čią kro­vi­nių ga­be­ni­mo ap­im­tį, dėl nau­jų so­cia­li­nių są­ly­gų, nu­sta­ty­tų Reg­la­men­te (EB) Nr. 561/2006, ve­žė­jų są­nau­dos pa­di­dės 9,4 proc., o tai su­da­ro 4,7 mi­li­jar­do eu­rų.

Dėl nau­jo­jo Reg­la­men­to, ku­rio tiks­las – ge­rin­ti eis­mo sau­gu­mą ir vai­ruo­to­jų so­cia­li­nes są­ly­gas, pa­di­dė­jęs kro­vi­nių ga­be­ni­mo lai­kas su­kels nei­gia­mą gran­di­ni­nę re­ak­ci­ją. Rei­kės dau­giau trans­por­to prie­mo­nių ir vai­ruo­to­jų, ku­rių trū­ku­mas jau­čia­mas ne tik Vo­kie­ti­jo­je, bet ir be­veik vi­so­se ES ša­ly­se. Iš­ei­tis vie­na – pirk­ti nau­jas trans­por­to prie­mo­nes ir ieš­ko­ti nau­jų vai­ruo­to­jų, žen­kliai di­di­nant jų dar­bo už­mo­kes­tį. Pa­gal eks­per­tų duo­me­nis, da­bar Vo­kie­ti­jo­je vi­su krū­viu dir­ba apie 740 000 sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jų, pa­pil­do­mas jų po­rei­kis su­da­rys apie 50 000.

Ve­žė­jų są­nau­das di­di­na ne tik nau­jo­ji vai­ruo­to­jų dar­bo ir po­il­sio re­ži­mo tvar­ka, bet ir pa­pil­do­mos skait­me­ni­nių ta­chog­ra­fų įve­di­mo, jų eks­plo­a­ta­vi­mo bei ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos. Prie pa­pil­do­mų są­nau­dų ve­žė­jams eks­per­tai jau pri­skai­čia­vo ir nuo 2009 m. rug­sė­jo nu­ma­ty­tas kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo prie­mo­nes pro­fe­sio­na­liems kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams. Nuo ta­da nau­jai ga­vę vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mus bū­si­mie­ji pro­fe­sio­na­lai tu­rės dar 140 va­lan­dų mo­ky­tis to­bu­li­ni­mo­si kur­suo­se ir lai­ky­ti kva­li­fi­ka­ci­jos eg­za­mi­ną. Iki šio ter­mi­no pra­dė­ję dirb­ti vai­ruo­to­jai kas 5 me­tus pri­va­lės iš­klau­sy­ti ne trum­pes­nį kaip 35 va­lan­dų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­są.

Pa­sak eks­per­tų, vi­sas iki šiol nau­do­tas ir pa­si­tei­si­nu­sias prie­mo­nes ve­žė­jų iš­lai­doms su­ma­žin­ti ne­pa­ste­bi­mai su­ris ne tik ty­ri­mo stu­di­jo­je nu­ro­dy­ti faktai, bet ir nuo­lat di­dė­jan­tys ke­lių mo­kes­čiai, įvai­rios rin­klia­vos bei spar­čiai au­gan­čios de­ga­lų kai­nos.

Ne­pa­lan­ki si­tu­a­ci­ja kro­vi­nių ga­be­ni­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais rin­ko­je su­da­rys są­ly­gas su­lauk­ti re­ne­san­so ar­ti­miau­siam, pas­ta­ruo­ju me­tu pro­te­guo­ja­mam kon­ku­ren­tui – ge­le­žin­ke­lių trans­por­tui. Kai ku­rie stam­bie­ji kro­vi­nių ve­žė­jai, pri­im­da­mi nau­ją­jį rin­kos iš­šū­kį, jau svars­to ga­li­my­bę prie pa­grin­di­nių au­to­ma­gist­ra­lių Vo­kie­ti­jo­je steig­ti vai­ruo­to­jų kei­ti­mo punk­tus, ta­čiau ty­ri­mo stu­di­jos eks­per­tai nuo­gąs­tau­ja, jog to­kia pa­pil­do­ma naš­ta bus ne­pa­ke­lia­ma smul­kiems ve­žė­jams.

Pa­sak eks­per­tų, ap­svars­čius vi­sas ga­li­my­bes, vis vien lie­ka daug ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų: iš kur pa­pil­do­mai gau­si­me 50 000 vai­ruo­to­jų, kas ir ka­da sta­tys pa­pil­do­mas sunk­ve­ži­mių sto­vė­ji­mo aikš­te­les bei nau­jus jų tech­ni­nės prie­žiū­ros punk­tus? O gal iš­min­tin­gai ban­dy­si­me pa­keis­ti nau­ją­sias tai­syk­les?

Ve­žė­jai sa­vo jė­go­mis šių pro­ble­mų ne­iš­spręs, jie tik ga­li teik­ti re­a­lius ir ra­cio­na­lius pa­siū­ly­mus po­li­ti­kams Briu­se­ly­je ir ti­kė­tis, kad svei­kas mąs­ty­mas kai ką vis dėl­to pa­keis.

To­mas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Kronika

Naijienos

Aktualijos

Problemų daug, tačiau ir pasidžiaugti yra kuo

Eismas

Prieš karą keliuose – įstatymais

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Modeliai

Naujienos

Naujienos

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Pas kaimynus

Baltarusija : šviesa tunelio gale?

Svečiai

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Patirties – į Lietuvą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

“Berlingo”, bet naujas

Transporto politika

Kelių mokesčiai: lankstumas, įvairovės, patirtis

Rytų ir Vakarų jungtis

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas

Sveikata

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Muziejus

Švediškuosius junginius turėjo ne tik švedai