Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Freightlinerio naujovė- CASCADIA

Kompanija "Freightliner LLC" pernai vasaros pabaigoje pradėjo naijo "Cascadia" modelio gamybą. Naujasis sunkiausios - aštuntos- klasės sunkvežimis surenkamas ant "Freightliner Columbia/Century Class" važiuoklės. iki 2010 metų juo ketinama pakeisti visus šios firmos gaminamus automobilius.

Nau­jas vil­ki­kas pro­jek­tuo­tas be­veik 16 mė­ne­sių. Dir­bo ko­ne 640 fir­mos spe­cia­lis­tų, kur­da­mi "Cas­ca­dia” su­gai­šę apie mi­li­jo­ną žmo­gaus dar­bo va­lan­dų. Su­kur­to mo­de­lio ban­dy­mai tru­ko be­veik 150 000 va­lan­dų plius 2 500 va­lan­dų ban­dy­mų ae­ro­di­na­mi­nia­me vamz­dy­je. Prie to dar rei­kė­tų pri­dė­ti 25 000 my­lių, nu­va­žiuo­tų va­di­na­mą­ja �skal­bi­mo len­ta”. Smū­giai, ku­riuos at­lai­kė te­stuo­ja­mos �Cas­ca­dia” rė­mas šio­je su­dė­tin­go­je at­kar­po­je, pri­ly­gi­na­mi tiems, ku­riuos au­to­mo­bi­lis pa­tir­tų nu­va­žia­vęs du mi­li­jo­nus my­lių re­a­liu ke­liu.

Kas bū­din­ga nau­ja­jai "Cas­ca­dia”?

Vi­sų pir­ma, pa­to­bu­lin­tos ae­ro­di­na­mi­nės sa­vy­bės: oro pa­si­prie­ši­ni­mo ko­e­fi­cien­tas yra 20 proc. ma­žes­nis, tai­gi jis su­nau­dos 3 proc. de­ga­lų ma­žiau nei jo pirm­ta­kas "Cen­tu­ry Class”. An­tra, pa­di­dė­jo ka­bi­nos vi­daus tal­pa, nors ben­dro­ji vil­ki­ko ma­sė ne­pa­si­kei­tė. Tre­čia, nau­ja­sis au­to­mo­bi­lis tech­ni­nę ap­žiū­rą at­lik­ti ga­lės re­čiau, pail­gė­jo ir jo eks­plo­a­ta­vi­mo lai­kas. Be to, pa­to­bu­li­nus elek­tro­ni­nes sis­te­mas, šia­me vil­ki­ke bus ga­li­ma mon­tuo­ti mo­der­nes­nius ag­re­ga­tus.

Dar vie­na "Cas­ca­dia” nau­jo­vė, lei­sian­ti tau­py­ti de­ga­lus, yra in­teg­ruo­ta pa­gal­bi­nė sis­te­ma HVAC su mai­ti­ni­mu iš ba­te­ri­jų, ori­gi­na­li va­rik­lio ven­ti­lia­to­riaus kon­struk­ci­ja bei nau­jas kon­di­cio­nie­riaus kom­pre­so­rius. Leis­ti va­rik­liui veik­ti tuš­čia ei­ga, kai vai­ruo­to­jas il­si­si ar mie­ga, yra itin ne­eko­no­miš­ka – tai tas pats, kas kū­ren­ti kros­nį ban­kno­tais. Dėl to "Cas­ca­dia” mon­tuo­ja­ma pa­pil­do­ma sis­te­ma HVAC, ku­ri ap­rū­pi­na sunk­ve­ži­mio įren­gi­nius elek­tros sro­ve be pa­pil­do­mo kro­vi­mo de­šim­tį va­lan­dų.

" Cas­ca­dia” va­rik­liai ati­tin­ka nau­jo­jo Ame­ri­ko­je nau­do­ja­mo eko­lo­gi­nio stan­dar­to EPA 07 rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau į jį ga­li­ma mon­tuo­ti ir dar eko­lo­giš­kes­nius EPA 10 va­rik­lius. Pir­kė­jas ga­li pa­si­rink­ti "Freigh­tli­ner Cas­ca­dia” su "Det­roit Die­sel Se­ries 60” 450 AG ar MBE 4000 ("DaimlerChrysler”) nuo 370 iki 450 AG, ar­ba "Ca­ter­pil­lar C15” nuo 435 iki 550 AG va­rik­liais.

Pa­si­rū­pin­ta ir vai­ruo­to­jų kom­for­tu. Iš­nag­ri­nė­ję jiems pa­teik­tas an­ke­tas, in­ži­nie­riai su­pro­jek­ta­vo šiek tiek pla­tes­nę ka­bi­ną. Jo­je dau­giau len­ty­nė­lių, dė­že­lių ir ki­tų daik­tams su­si­dė­ti rei­ka­lin­gų vie­tų. Be to, ji tal­pes­nė, jos plo­tas di­des­nis. Il­gis nuo rank­tū­rio iki rank­tū­rio sie­ka 1905 mm, o aukš­tis nuo sė­dy­nės iki ka­bi­nos lu­bų – 2134 mm.

Di­de­lė ir pa­to­gi vai­ruo­to­jo sė­dy­nė, 29 proc. di­des­nis tar­pas įlip­ti bei iš­lip­ti, dau­giau vie­tos at­si­sės­ti, pa­to­giau iš­dės­ty­ti kli­ma­to re­gu­lia­vi­mo myg­tu­kai. Sė­dy­nės su pa­šil­dy­mu tu­ri nuo­sa­vą amor­ti­za­to­rių, su­de­rin­tą su vi­so au­to­mo­bi­lio pa­ka­ba. Nors sė­dy­nės ir pla­tes­nės, ta­čiau tar­pai tarp jų di­des­ni net 61 cm.

Kaip tei­gia "Freigh­tli­ner” spe­cia­lis­tai, "Cas­ca­dia” in­ter­je­ras pui­kiai at­ro­dys il­gą lai­ką, nes vi­daus pa­vir­šiai ne­da­žy­ti. Du­rys, rank­tū­riai, prie­tai­sų sky­de­lis ir ki­tos la­biau­siai nu­si­tri­nan­čios ka­bi­nos vie­tos pa­ga­min­tos iš pre­suo­tų de­ta­lių, tai­gi jų spal­va iš­liks to­kia, ko­kia bu­vo ką tik su­mon­ta­vus ka­bi­no­je. Dar vie­na įdo­mi de­ta­lė: ame­ri­kie­čių kon­struk­to­riai at­si­sa­kė fluo­res­cen­ti­nių vi­daus ap­švie­ti­mo lem­pų, įtai­sy­da­mi pa­pras­tas lem­pu­tes. Jos kai­nuo­ja pi­giau, o tar­nau­ja il­giau.

Ty­ri­mai pa­ro­dė, kad kuo ka­bi­na lai­des­nė triukš­mui, tuo pras­čiau mie­ga vai­ruo­to­jas, tai­gi jis ke­lio­nė­je la­biau pa­vargs­ta. Nau­ja­sis vil­ki­kas pa­pil­do­mai izo­liuo­tas – ke­lio triukš­mas bei vib­ra­ci­ja ka­bi­no­je jun­ta­ma 50 proc. ma­žiau.

" Cas­ca­dia” pri­tai­ky­tas vež­ti kuo di­des­nį svo­rį – aliu­mi­ni­nė ka­bi­na, ka­po­tas, bam­pe­ris ir spar­nai sve­ria ge­ro­kai ma­žiau nei ana­lo­giš­kų mo­de­lių plie­ni­niai.

Be šių nau­jo­vių, ve­žė­jų pi­ni­gus tau­pys ir re­tes­ni au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės prie­žiū­ros ter­mi­nai. Fir­mos spe­cia­lis­tai "Cas­ca­dia” kon­struk­ci­jo­je įdie­gė dau­giau nei šim­tą nau­jo­vių, ku­rios pa­dės vai­ruo­to­jams bei me­cha­ni­kams be spe­cia­lių in­stru­men­tų re­mon­tuo­ti sunk­ve­ži­mį, ypač ta­da, jei ne­su­dė­tin­gas ge­di­mas nu­ti­ko ke­ly­je. Nau­do­ja­ma ma­žiau de­ta­lių, pa­leng­vin­tas pri­ėji­mas prie jų. Su­pap­ras­tin­tas prie­ki­nio stik­lo mon­ta­vi­mas, jį ga­li­ma pa­keis­ti per ke­le­tą mi­nu­čių.

Tau­py­ti pa­dės ir ki­tos nau­jo­vės: pa­vyz­džiui, prie­ki­nis bam­pe­ris ga­mi­na­mas iš tri­jų da­lių – va­di­na­si, pa­žei­dus vie­ną iš jų, ne­rei­kės keis­ti vi­sos kon­struk­ci­jos. " Freigh­tli­ner” spe­cia­lis­tai pa­si­rū­pi­no ir au­to­mo­bi­lio sau­gu­mu – "crach” tes­tų re­zu­lta­tai pra­no­ko ame­ri­kie­čių bei eu­ro­pie­čių nor­ma­ty­vus. Kaip tei­gė pro­jek­tuo­to­jai, "Cas­ca­dia” ka­bi­na pa­si­ro­dė pa­ti­ki­miau­sia iš vi­sų, ko­kias ka­da nors su­kū­rė "Freigh­tli­ner”.

Į klau­si­mą, ko­dėl fir­ma iš­lei­džia nau­ją sunk­ve­ži­mio mo­de­lį ta­da, kai pre­ky­ba sun­ki­ą­ja tech­ni­ka JAV ge­ro­kai su­ma­žė­ju­si, o kro­vi­nių ga­be­ni­mo ver­slas tam­pa ma­žiau pel­nin­gas, K. Pat­ter­so­n’as at­sa­kė: "To­dėl, kad klien­tai pra­šė su­kur­ti to­kį mo­de­lį, ku­ris ra­di­ka­liai su­ma­žin­tų kro­vi­nių ga­be­ni­mo iš­lai­das”.

Bai­giant ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad nau­ja­sis "Cas­ca­dia” – ko ge­ro, ge­riau­sias šiuo me­tu "Freigh­tli­ner” sunk­ve­ži­mis. Jis tu­rė­tų bū­ti bran­ges­nis nei anks­tes­ni mo­de­liai, bet ti­ki­ma­si, kad mo­der­nūs tech­ni­niai spren­di­mai ir nau­jas kom­for­to stan­dar­tas pa­tiks trans­por­to įmo­nių va­do­vams.

Vladimiras ČECHUTA

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Kronika

Naijienos

Aktualijos

Problemų daug, tačiau ir pasidžiaugti yra kuo

Eismas

Prieš karą keliuose – įstatymais

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Modeliai

Naujienos

Naujienos

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Pas kaimynus

Baltarusija : šviesa tunelio gale?

Svečiai

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Patirties – į Lietuvą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

“Berlingo”, bet naujas

Transporto politika

Kelių mokesčiai: lankstumas, įvairovės, patirtis

Rytų ir Vakarų jungtis

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas

Sveikata

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Muziejus

Švediškuosius junginius turėjo ne tik švedai