Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Navigacija sunkvežimiuose: problemos ir perspektyvos

Navigacijos prietaisai sunkvežimiuose beveik jau tapo standartu. Tačiau kol kas tik nedaugelis jų tiekėjų gali pasiūlyti įrangą specialiai sunkiasvoriui transportui. Skaitytojams pateikiame informaciją apie navigacijos sistemų pritaikymo sunkvežimiams problemas ir technikos atstovų planus artimiausiu metu.

Su mo­der­nia na­vi­ga­ci­jos įran­ga sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jams vis leng­viau pri­sta­ty­ti kro­vi­nius iš taš­ko A į taš­ką B. Pa­kan­ka spus­te­lė­ti ke­le­tą prie­tai­so myg­tu­kų, ir ke­lio­nės marš­ru­tas – kaip ant del­no.

Dau­ge­liu at­ve­jų sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jai iš tik­rų­jų be pro­ble­mų pa­sie­kia tiks­lą. Ta­čiau kar­tais per di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mas tech­ni­kos ga­li­my­bė­mis ga­li tu­rė­ti ir ne­ma­lo­nių pa­sek­mių: au­to­trau­ki­niai pa­ten­ka į ak­li­gat­vius, įstrin­ga po til­tais, at­si­du­ria siau­ro­se gat­ve­lė­se, iš ku­rių dėl stai­gaus po­sū­kio kam­po ne­ga­li iš­va­žiuo­ti.

To­kių įvy­kių prie­žas­tis vie­nin­te­lė: dau­ge­lis na­vi­ga­ci­jos sis­te­mų ne­pri­tai­ky­tos sun­kias­vo­rių trans­por­to prie­mo­nių spe­ci­fi­kai. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, jog bet koks sunk­ve­ži­mis vi­sa­da il­ges­nis, aukš­tes­nis, pla­tes­nis ir sun­kes­nis net už di­džiau­sią leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. Ta­čiau na­vi­ga­ci­jos sis­te­mo­se iki šiol dar ne į kiek­vie­ną sunk­ve­ži­mio marš­ru­tą in­teg­ruo­ti duo­me­nys apie til­tų aukš­tį, jų lei­džia­mą ap­kro­vą, nu­ro­dy­mai apie lei­di­mą ar drau­di­mą ga­ben­ti pa­vo­jin­gus kro­vi­nius, po­sū­kių ir ap­si­su­ki­mo spin­du­lius, sta­čias įkal­nes bei nuo­kal­nes.

„Nav­teq“ ir „Te­le­at­las“ na­vi­ga­ci­jos sis­te­mų že­mė­la­pių duo­me­nų su­da­ri­nė­to­jai sten­gia­si pa­dė­ti sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jams, ta­čiau dėl itin pla­taus rei­ka­lin­gų duo­me­nų spek­tro pro­ble­mos spren­džia­mos lė­tai. Į šį spek­trą, pvz., įei­na duo­me­nys apie lei­džia­mą mak­si­ma­lų sunk­ve­ži­mių aukš­tį, svo­rį, il­gį bei plo­tį. Že­mė­la­piuo­se tu­ri bū­ti nu­ro­do­mi vi­si ga­lio­jan­tys ap­ri­bo­ji­mai apie drau­di­mą įva­žiuo­ti, iš­va­žiuo­ti ar lenk­ti ki­tas trans­por­to prie­mo­nes. Sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jams tu­ri bū­ti tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie drau­di­mą ga­ben­ti pa­vo­jin­gus kro­vi­nius tam tik­ro­mis marš­ru­tų at­kar­po­mis, taip pat ben­dri įspė­ja­mie­ji nu­ro­dy­mai, pvz., apie stip­rų šo­ni­nį vė­ją, sta­čias įkal­nes ir nuo­kal­nes bei stai­gius po­sū­kius.

No­rė­da­mi šiuos duo­me­nis pa­teik­ti sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jams, na­vi­ga­ci­jos že­mė­la­pių su­da­ri­nė­to­jai pir­miau­sia pa­tys tu­ri iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su vi­sais svar­biau­siais ša­lies ke­liais ir juo­se esan­čiais ap­ri­bo­ji­mais bei drau­di­mais sun­kias­vo­riui trans­por­tui. Tai la­bai daug lai­ko už­iman­tis pro­ce­sas. Štai „Nav­teq“ na­vi­ga­ci­jos že­mė­la­pių su­da­ri­nė­to­jai Pran­cū­zi­jos ke­liais nu­va­žia­vo 476 tūkst. km. Po to 20 fir­mos dar­buo­to­jų per pu­sę me­tų sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jams skir­tuo­se že­mė­la­piuo­se pa­tei­kė dau­giau kaip 68 tūkst. įvai­riau­sių nuo­ro­dų. Tie­sa, šiais „Nav­teq“ spe­cia­liai sunk­ve­ži­miams pa­reng­tais duo­me­ni­mis vai­ruo­to­jai kol kas ga­li nau­do­tis tik Vo­kie­ti­jo­je ir Pran­cū­zi­jo­je. Iki šių me­tų pa­bai­gos fir­mos spe­cia­lis­tai ti­ki­si pa­reng­ti pa­na­šius že­mė­la­pius su iš­sa­miais duo­me­ni­mis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Aust­ri­jos, Švei­ca­ri­jos ir Be­ni­liuk­so ša­lių ke­liuo­se.

Ki­ta prie­žas­tis, dėl ku­rios įtrauk­ti duo­me­nis į sunk­ve­ži­mių na­vi­ga­ci­jos sis­te­mas su­dė­tin­ga – tai, kad že­mė­la­pių su­da­ry­to­jų su­rink­ti duo­me­nys iš kar­to ne­ga­li bū­ti pa­teik­ti klien­tams. Su­rink­ta ir ati­tin­ka­mai ap­do­ro­ta me­džia­ga į na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą ga­li pa­tek­ti tik po il­go kom­pi­lia­ci­jos pro­ce­so, ku­ris kar­tais už­si­tę­sia net iki aš­tuo­nių mė­ne­sių.

Vis dėl­to kai ku­rių na­vi­ga­ci­jos sis­te­mų Eu­ro­po­je tie­kė­jai jau tu­ri įdie­gę sunk­ve­ži­miams rei­ka­lin­gus duo­me­nis. Pran­cū­zi­jo­je ne­pri­ekaiš­tin­gai dir­ba „PTV Lo­xa­ne“ fir­ma – ant­ri­nė „Karl­sru­he PTV“ įmo­nė. „Sie­mens VDO“, „Qu­al­comm“, „Ge­o­con­cept“ ir „Map­so­lu­te“ pa­na­šias sis­te­mas sunk­ve­ži­miams jau įdie­gė ar­ba ar­ti­miau­siu me­tu jos bus pri­ei­na­mos var­to­to­jams. Na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą sunk­ve­ži­miams ke­ti­na įdieg­ti ir Da­ni­jos fir­ma „Com­log“. Ta­čiau kai ku­rios fir­mos, tarp jų ir „Tom­tom Work“, net ir at­ei­ty­je ne­ke­ti­na pa­teik­ti sunk­ve­ži­miams pri­tai­ky­tų na­vi­ga­ci­jos sis­te­mų. Šiuo at­ve­ju orien­tuo­ja­ma­si į gau­ses­nę ma­si­nę rin­ką, ku­riai pa­kan­ka pi­ges­nių stan­dar­ti­nių na­vi­ga­ci­jos sis­te­mų.

„Sie­mens VDO“ iki šių me­tų pa­bai­gos ti­ki­si pa­teik­ti var­to­to­jams spe­cia­lią sunk­ve­ži­mių na­vi­ga­ci­jos („Truc­kna­vi­ga­tion“) sis­te­mą. Jos įdie­gi­mo da­tą tiks­liai nu­ma­ty­ti dar su­dė­tin­ga, ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad ją nau­do­jan­čiam var­to­to­jui ne­be­rei­kės suk­ti gal­vos dėl įvai­rių ap­ri­bo­ji­mų ar drau­di­mų ke­liuo­se. Vai­ruo­to­jas įves tiks­lius trans­por­to prie­mo­nės ar jų jun­gi­nio duo­me­nis apie aukš­tį, plo­tį, il­gį bei ašių ap­kro­vas, sis­te­ma juos api­ben­drins ir pa­ti nu­ro­dys, ko­kį marš­ru­tą pa­si­rink­ti.

In­ten­sy­viai pa­pil­dy­da­ma na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jams rei­ka­lin­gais duo­me­ni­mis da­bar dir­ba „Te­le­at­las“ fir­ma. Kol kas ši sis­te­ma pa­tei­kia duo­me­nis tik apie Pran­cū­zi­jos au­to­ma­gist­ra­les ir greit­ke­lius, ta­čiau jau šie­met ji bus pa­pil­dy­ta nau­ja in­for­ma­ci­ja apie Vo­kie­ti­jos ir Be­ni­liuk­so ša­lių ke­lius.

Pir­mą­ją Vo­kie­ti­jo­je sunk­ve­ži­mių na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą „Truck Na­vi­ga­tor“ 2005 m. bir­že­lio mėn. įdie­gė ben­dro­vė iš Karl­sru­he „Map & Gui­de“. Šis nau­jos įran­gos pio­nie­rius tvir­ti­na, kad tai pir­ma vi­sa­ver­tė sunk­ve­ži­mių na­vi­ga­ci­jos Vo­kie­ti­jo­je sis­te­ma, ku­rio­je in­teg­ruo­ti spe­cia­lūs duo­me­nys apie til­tų ap­kro­vas, va­žia­vi­mo po jais aukš­tį ir plo­tį, ak­li­ke­lius bei už­tva­ras. Sis­te­ma pa­pil­do­mai pa­tei­kia duo­me­nis ir pa­vo­jin­gų kro­vi­nių ve­žė­jams. Ta­čiau kaip ir dau­ge­lis ki­tų sis­te­mų, „Truck Na­vi­ga­tor“ tu­ri ir trū­ku­mų. Ji tei­kia in­for­ma­ci­ją tik apie pa­grin­di­nius ke­lius ir au­to­ma­gist­ra­les Vo­kie­ti­jos bei Pran­cū­zi­jos te­ri­to­ri­jo­se. Siek­da­ma už­pil­dy­ti šią spra­gą, „Map & Gui­de“ ti­ki­si su­lauk­ti dau­giau nau­jų klien­tų iš už­sie­nio ša­lių, nes ar­ti­miau­siu me­tu vi­sa in­for­ma­ci­ja bus tei­kia­ma de­šim­čia kal­bų, o duo­me­nų tei­ki­mo zo­na apims ir ki­tas Eu­ro­pos vals­ty­bes.

Pa­ren­gė To­mas LABŽENTIS

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Naujienos

Degalai

„Aris Baltija“ siūlo kuro korteles

Klausimėlis

Degalų kortelės: patogumas ar landa vagims?

Modeliai

“Irisbus” šeimyną papildė “Daily Tourys”

Mūsų kalba

Neteiktini vertiniai – praeities palikimas

Stambiu planu

“Mercedes-Benz Vito” ir “Vito” 4x4

Vežėjų mokykla

Būsimieji trakeriai – ir Joniškyje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Perspektyvos

Dyzelinas iš dujų ir pjuvenų?

Keleivinis transportas

Visuomeninis transportas Europos širdyje

Technika

Navigacija sunkvežimiuose: problemos ir perspektyvos

Teisė

2004 m. priimtų teisės aktų apžvalga