Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Degalų kortelės: patogumas ar landa vagims?

Dėl degalų kortelių vagysčių ir pastaruoju metu sukčių pradedamų naudoti naujų manipuliavimo joms būdų transporto paslaugas teikiančios bendrovės kasmet patiria vis didesnius nuostolius. Kaip išvengti daugelio nemalonumų ir finansinių nuostolių?

Atsakydami į šiuos klausimus, Vokietijos kriminalistai parengė specialią atmintinę su patarimais,kaip kortelių naudotojams apsisaugoti nuo vagių ir sukčių. Tikimės, jog šie patarimai, su kuriais supažindina " Lastauto und Omnibus", padės išvengti degalų kortelių vagysčių bei su jomis susijusių nuostolių ir mūsų šalies vežėjams, gabenantiems krovinius ir keleivius po daugelį Europos šalių.

Žvilgs­nio per pe­tį pa­kan­ka at­si­skai­tant de­ga­li­nė­je, kad pra­ša­lai­tis pa­ste­bė­tų slap­tą nu­me­rį. Pa­ty­ru­siems va­gims už­ten­ka lai­ko, kol vai­ruo­to­jas, pa­li­kęs de­ga­lų kor­te­lę trans­por­to prie­mo­nė­je, nu­eis pa­val­gy­ti ar at­si­ger­ti. Į to­kių ap­suk­ruo­lių ran­kas pa­te­ku­si kor­te­lė jos sa­vi­nin­kui vi­sa­da pa­da­rys di­de­lių nuos­to­lių, ypač jei va­gys­tė ne­bus pa­ste­bė­ta iš kar­to.

Kor­te­lių va­gys­tės ir ma­ni­pu­lia­vi­mas jo­mis vis la­biau įžū­lė­ja. Daž­nai kor­te­lės net ne­be­va­gia­mos, o ko­pi­juo­ja­mos. Su nu­ske­nuo­tais duo­me­ni­mis pa­ga­mi­na­mos nau­jos, iš­lai­das su­mo­kė­ti vis tiek ten­ka tei­sė­tam se­no­sios kor­te­lės sa­vi­nin­kui. Kaip pa­ste­bi kri­mi­na­lis­tai, daž­nai pra­ei­na daug lai­ko, iki nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ste­bi ap­gau­lę, tad pa­di­dė­ja ir nuos­to­liai. Ne­se­niai Šiau­rės Reino–Westfalijos že­mės kri­mi­na­li­nė tar­ny­ba iš­ty­rė at­ve­jį, kai įžū­lūs va­gys vie­no­je trans­por­to fir­mo­je iš­lau­žė ke­tu­rių nau­jų vil­ki­kų ka­bi­nas. Jo­se bu­vu­sios de­ga­lų kor­te­lės šį kar­tą bu­vo pa­lik­tos, ta­čiau nu­ko­pi­juo­tos jų mag­ne­ti­nės juos­te­lės. Kol po­li­ci­ja iš­ty­rė šį at­ve­jį, fir­ma kor­te­les už­blo­ka­vo, ta­čiau sve­ti­muo­se ba­kuo­se jau bu­vo dau­giau kaip 8 200 lit­rų dy­ze­li­no. Pa­na­šus įvy­kis už­fik­suo­tas ir Ese­ne. Čia plė­ši­kai įsi­bro­vė į trans­por­to prie­mo­nes ir nu­ko­pi­ja­vo kor­te­les. Sa­vi­nin­kai pa­ty­rė dau­giau kaip 20 000 eu­rų nuos­to­lių.

Vo­kie­ti­jos po­li­ci­jos iš­leis­to­je at­min­ti­nė­je �Bū­ki­te at­sar­gūs, nau­do­da­mie­si de­ga­lų kor­te­lė­mis” kri­mi­na­lis­tai nu­ro­do, kaip vai­ruo­to­jai ga­li ap­si­sau­go­ti nuo va­gių ir suk­čių. Be to, kaip vie­ną iš pre­ven­ci­nių prie­mo­nių po­li­ci­ja siū­lo nau­do­ti spe­cia­lius lip­du­kus su už­ra­šu: �Įsi­lau­ži­mas be­pras­miš­kas – de­ga­lų kor­te­lių ka­bi­no­je nė­ra”. Nau­do­jan­tis de­ga­lų kor­te­lė­mis, vie­na iš svar­biau­sių tai­syk­lių, pa­sak kri­mi­na­lis­tų, – nau­do­to­jui nie­ka­da ir nie­kur ne­pa­lik­ti de­ga­lų kor­te­lės su ša­lia už­ra­šy­tu jos ko­du. Ge­riau­sias spren­di­mas – ko­do skai­čius įsi­min­ti. Be to, kor­te­lės nau­do­to­jas ko­dą tu­rė­tų su­rin­ki­nė­ti tik sau­go­da­ma­sis smal­sių žvilgs­nių. Ir pa­ga­liau – kor­te­lę pa­ti­ki­miau­sia vi­sa­da tu­rė­ti su sa­vi­mi ir nie­ka­da jos ne­pa­lik­ti au­to­mo­bi­ly­je.

De­ga­lų kor­te­lių va­gys­tės ar jų ko­pi­ja­vi­mas pas­ta­ruo­ju me­tu ne at­si­tik­ti­nis nu­si­kal­ti­mas. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, vien Šiau­rės Reino–Westfalijos že­mė­je kas mė­ne­sį jų už­fik­suo­ja­ma po ke­le­tą. Kri­mi­na­lis­tai apie kiek­vie­ną at­ve­jį pra­šo kuo sku­biau in­for­muo­ti po­li­ci­ją, kad kuo ope­ra­ty­viau bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti ty­ri­mą. Bau­dos už de­ga­lų kor­te­lių va­gys­tes ar jų pa­dir­bi­nė­ji­mą, pa­sak po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, ga­lė­tų bū­ti griež­tes­nės: va­gys ir klas­to­to­jai Vo­kie­ti­jo­je bau­džia­mi tik pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis. Ta­čiau už pa­kar­to­ti­ną pa­na­šaus po­bū­džio nu­si­kal­ti­mą ar­ba įsi­bro­vi­mą į trans­por­to prie­mo­nę nu­si­kal­tė­liai ga­li bū­ti bau­džia­mi iki 10 me­tų lais­vės at­ėmi­mu.

De­ga­lų kor­te­lių ga­min­to­jai pas­ta­ruo­ju me­tu ieš­ko bū­dų, kaip ap­sun­kin­ti jų pa­dir­bi­nė­ji­mą. Nau­jes­nės kor­te­lės jau ga­mi­na­mos su pa­di­din­tos ap­sau­gos prie­mo­nė­mis. Vie­na iš jų – ho­log­ra­mo­mis ap­sau­go­tos kor­te­lės su nau­do­to­jo pa­ra­šu. Be to, at­si­skai­tant už de­ga­lus ga­li bū­ti rei­ka­lau­ja­ma įves­ti nu­va­žiuo­to at­stu­mo duo­me­nis. Tai ap­sun­ki­na ne tik suk­čių veiks­mus, bet ir už­tik­ri­na ge­res­nę iš­lai­dų kon­tro­lę.

Ap­skri­tai da­bar nau­do­ja­mas de­ga­lų kor­te­les ga­li­ma su­skirs­ty­ti į ke­le­tą ka­te­go­ri­jų. Že­miau­sios ka­te­go­ri­jos kor­te­le ga­li­ma at­si­skai­ty­ti tik už de­ga­lus, aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos be­veik pri­lygs­ta kre­di­ti­nei ban­ko kor­te­lei: su ja ga­li­ma at­si­skai­ty­ti už dau­ge­lį pre­kių ir net pa­slau­gų. Be to, dau­ge­lio ka­te­go­ri­jų kor­te­les jau ga­li­ma už­blo­kuo­ti in­ter­ne­tu. Su­pran­ta­ma, aukš­tes­nės ka­te­go­ri­jos kor­te­lių nau­do­to­jai su­si­du­ria su ma­žes­ne ap­gau­lės ri­zi­ka, ta­čiau kri­mi­na­lis­tai bet ku­riuo at­ve­ju ra­gi­na nie­ka­da ne­pra­ras­ti bud­ru­mo ir at­si­žvelg­ti į jų pa­ta­ri­mus:

 • Nau­do­ti de­ga­lų kor­te­les tik su in­di­vi­du­a­liu slap­tu nu­me­riu – PIN ko­du.
 • PIN ne­per­duo­ti tre­tie­siems as­me­nims.
 • Kor­te­lę lai­ky­ti sau­gio­je vie­to­je ir at­ski­rai nuo PIN ko­do ( ge­riau­sia ne­šio­tis su sa­vi­mi).
 • Įves­ti slap­ta­žen­klį tik įsi­ti­ki­nus, kad jo ne­ma­to pa­ša­li­niai.
 • Pa­gal ga­li­my­bę kuo anks­čiau tik­rin­ti są­skai­tas, ap­mo­kė­tas kor­te­lė­mis. Ki­lus ne­aiš­ku­mams ar pa­ste­bė­jus ne­ži­no­mas ope­ra­ci­jas, kor­te­lę tuoj pat už­blo­kuo­ti.
 • Pa­vo­gus de­ga­lų kor­te­lę ar­ba ją pra­ra­dus, iš kar­to kor­te­lę už­blo­kuo­ti ir in­for­muo­ti po­li­ci­ją, pa­tei­kiant kuo iš­sa­mes­nius pas­ku­ti­nius duo­me­nis.
 • Pa­ren­gė To­mas LABŽENTIS

  "Vežėjų žinios"
  Sausis Nr. 1 (85)

  "Linava" informuoja

  Naujienos

  Degalai

  „Aris Baltija“ siūlo kuro korteles

  Klausimėlis

  Degalų kortelės: patogumas ar landa vagims?

  Modeliai

  “Irisbus” šeimyną papildė “Daily Tourys”

  Mūsų kalba

  Neteiktini vertiniai – praeities palikimas

  Stambiu planu

  “Mercedes-Benz Vito” ir “Vito” 4x4

  Vežėjų mokykla

  Būsimieji trakeriai – ir Joniškyje

  Lietuvoje ir pasaulyje

  Naujienos

  Perspektyvos

  Dyzelinas iš dujų ir pjuvenų?

  Keleivinis transportas

  Visuomeninis transportas Europos širdyje

  Technika

  Navigacija sunkvežimiuose: problemos ir perspektyvos

  Teisė

  2004 m. priimtų teisės aktų apžvalga