Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Naujos mašinos salono aromatas patinka daugeliui vairuotojų. bet jis, pradingstąs po keleto savaičių, pasirodo, gali pridaryti nemažos žalos jų sveikatai.

Ty­ri­mai, ku­riuos ne­se­niai at­li­ko JAV Mi­či­ga­no vals­ti­jos Eko­lo­gi­jos cen­tro dar­buo­to­jai, pa­ro­dė, jog pa­vo­jin­gų la­kių­jų me­džia­gų nau­jos ma­ši­nos sa­lo­no ore ga­li bū­ti net 5–10 kar­tų dau­giau, ne­gu ką tik su­re­mon­tuo­tuo­se bu­tuo­se ar biu­ruo­se. La­kie­ji jun­gi­niai iš­si­ski­ria iš nau­jos trans­por­to prie­mo­nės ap­dai­los ir ap­mu­ša­lų, iš prie­tai­sų sky­de­lio, iš minkš­tų sė­dy­nių. Di­džiau­sią grės­mę ke­lia di­fe­ni­li­niai ete­riai, nau­do­ja­mi krės­lų rank­tū­rių, au­to­mo­bi­li­nės elek­tro­ni­kos prie­tai­sų kor­pu­sų, ki­li­mė­lių ga­my­bo­je, lai­dų izo­lia­ci­jo­je. Šios me­džia­gos taip ak­ty­viai iš­si­ski­ria į orą, kad plo­na per­si­švie­čian­čia plė­ve­le už­gu­la ma­ši­nų vi­di­nius stik­lus. Nuo­din­giems jun­gi­niams ap­tik­ti net ne­­rei­kia im­ti oro pa­vyz­džių, už­ten­ka tik per­brauk­ti spi­ri­tu su­vil­gy­ta va­ta per stik­lą.

Ban­dy­muo­se su gy­vū­nais at­skleis­ta, jog ši ete­ri­nių me­džia­gų rū­šis vei­kia sme­ge­nis, tu­ri įta­kos at­min­čiai, elg­se­nai, su­ma­ži­na su­ge­bė­ji­mus įsi­sa­vin­ti in­for­ma­ci­ją, ir pan.

Iš in­ter­je­ro plas­ti­ki­nių de­ta­lių į orą iš­si­ski­ria fta­la­tai – me­džia­gos, įter­pia­mos į plast­ma­ses tam, kad bū­tų pa­di­din­tas jų elas­tin­gu­mas. Me­di­kų duo­me­ni­mis, fta­la­tai, kaup­da­mie­si or­ga­niz­me, pa­ma­žu ar­do en­dok­ri­ni­nę sis­te­mą, tu­ri įta­kos hor­mo­nų apy­kai­tai, su­stip­ri­na ki­tų ža­lin­gų che­mi­nių jun­gi­nių po­vei­kį. Ypa­tin­gos ža­los šios me­džia­gos pri­da­ro nėš­čioms mo­te­rims. Sa­lo­nų kė­džių ap­mu­ša­lai pa­pras­tai yra pri­sod­rin­ti de­gi­mą lė­ti­nan­čių me­džia­gų, ku­rios ga­ruo­ja ore. Į jų su­dė­tį kai ku­rie ma­ši­nų ga­min­to­jai taip pat įter­pia di­fe­ni­li­nius ete­rius (tie­sa, kai ku­rio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se jie yra už­draus­ti). Ne vel­tui šių me­džia­gų kū­di­kius krū­ti­mi mai­ti­nan­čių eu­ro­pie­čių mo­te­rų pie­ne yra 10 – 100 kar­tų ma­žiau ne­gu ame­ri­kie­čių mo­te­rų pie­ne.

Ty­ri­mai, at­lik­ti Mi­či­ga­no eko­lo­gi­jos cen­tre, pa­ro­dė, jog oro nuo­din­gu­mas nau­jos ma­ši­nos sa­lo­ne ne­pri­klau­so nuo jos kai­nos. Mi­nė­tų di­fe­ni­li­nių ete­rių dau­giau­sia nau­do­ja „Mer­ce­des“, „Chr­ys­ler“, „To­y­o­ta“, „Su­ba­ru“ ir „Volks­wa­gen“ ga­mi­nan­čios įmo­nės. Pa­gal fta­la­tų nau­do­ji­mą ly­de­riau­ja „Ford“, „To­y­o­ta“ ir „Chr­ys­ler“ ga­min­to­jai. Ma­žiau­sia pa­vo­jin­gų di­fe­ni­li­nių ete­rių kon­cen­tra­ci­ja yra „Vol­vo“, BMW ir „Hon­da“ sa­lo­nuo­se, o fta­la­tų – „Vol­vo“, BMW, „Volks­wa­gen“ ir „Ge­ne­ral Mo­tors“ ga­mi­niuo­se.

Iš Aust­ra­li­jos pra­ne­ša­ma apie nau­jų ma­ši­nų vai­ruo­to­jams ir ke­lei­viams pa­si­reiš­kian­čios aler­gi­jos at­ve­jus. Mat šios ša­lies trans­por­to prie­mo­nių ga­min­to­jų pro­duk­ci­jo­je la­kių­jų jun­gi­nių kon­cen­tra­ci­ja sie­kia 64 000 mik­ro­gra­mų vie­na­me ku­bi­nia­me oro met­re (tie­sa, po mė­ne­sio ji su­ma­žė­ja 60 pro­cen­tų). Tuo tar­pu Aust­ra­li­jos sa­ni­ta­ri­nės nor­mos lei­džia to­kių me­džia­gų kon­cen­tra­ci­ją pa­tal­po­se ne di­des­nę kaip 500 mik­ro­gra­mų vie­na­me ku­bi­nia­me met­re.

Šia pro­ble­ma su­si­rū­pi­no svar­biau­sios pa­sau­lio ma­ši­nų ga­my­bos kom­pa­ni­jos. Štai Šve­di­jos „Vol­vo“ bendrovė pri­ėmė į dar­bą uos­ty­to­jus, ku­rie ati­džiai tik­ri­na vi­sų ma­ši­nų ga­my­bai nau­do­ja­mų me­džia­gų kva­pą. Mė­gi­niai, su­dė­ti į stik­li­nius in­dus, iš pra­džių tik­ri­na­mi kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je. Vė­liau jie įkai­ti­na­mi iki to­kios tem­pe­ra­tū­ros, ku­ri ga­li iš­kil­ti už­da­ro au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne karš­tą va­sa­ros die­ną. De­gus­ta­to­riai įver­ti­na kva­po ga­lią, skir­da­mi ba­lus – nuo vie­ne­to (kai kva­po ne­jau­čiama) iki še­še­to (kai jis la­bai stip­rus). Ga­my­bo­je lei­džia­ma nau­do­ti tik to­kias me­džia­gas, ku­rių kva­po stip­ru­mas ne­vir­ši­ja tri­jų ba­lų.

O „Sie­mens“ au­to­mo­bi­li­nės elek­tro­ni­kos sky­rius ku­ria au­to­ma­ti­ką, ap­sau­gan­čią vai­ruo­to­ją ir ke­lei­vius nuo pa­vo­jin­gų ir ne­ma­lo­nių kva­pų sa­lo­ne. Jei­gu da­vik­liai už­fik­suo­ja pa­di­din­tą la­kių­jų me­džia­gų kie­kį ore, įsi­jun­gia siur­bliai, nu­krei­pian­tys orą pro fil­trą.

O kol nau­jo­vės dar mū­sų ne­pa­sie­kė, ga­li­ma pa­tar­ti štai ką. Pa­gal ga­li­my­bes bent jau pir­mo­sio­mis nau­jo sunk­ve­ži­mio eks­plo­a­ta­vi­mo sa­vai­tė­mis vai­ruo­to­jams rei­kė­tų kuo ma­žiau lai­ko pra­leis­ti ka­bi­no­je. Pa­si­sten­ki­me šią ka­bi­ną kuo daž­niau vė­din­ti, kad grei­čiau iš­ga­ruo­tų nuo­din­gi che­mi­niai jun­gi­niai.

Pa­ren­gė Da­na Kur­mi­la­vi­čiū­tė

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Kronika

Naijienos

Aktualijos

Problemų daug, tačiau ir pasidžiaugti yra kuo

Eismas

Prieš karą keliuose – įstatymais

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Modeliai

Naujienos

Naujienos

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Pas kaimynus

Baltarusija : šviesa tunelio gale?

Svečiai

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Patirties – į Lietuvą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

“Berlingo”, bet naujas

Transporto politika

Kelių mokesčiai: lankstumas, įvairovės, patirtis

Rytų ir Vakarų jungtis

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas

Sveikata

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Muziejus

Švediškuosius junginius turėjo ne tik švedai