Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Neteiktini vertiniai – praeities palikimas

Neteiktini vertiniai– nekūrybiškai, netinkamai arba be reikalo išsiversti žodžiai, kuriems pakeisti paprastai yra savų. Tai daugiausia netaisyklingai iš rusų kalbos išversti žodžiai arba žodžių junginiai. Vis populiarėjančios Lietuvoje anglų kalbos pavyzdžiu išverstų neteiktinų posakių – vos vienas kitas, daugiausia vartojami šnekamojoje kalboje, pvz.: turėti gerą laiką (pagal to have a good time), be problemų (pagal no problem). Mokslo darbuose vis dažnesnė kalbos negerovė ­– netaisyklingai pateikti paveikslai, lentelės. Nusižiūrėjus į anglų kalba parašytus straipsnius, rašoma Pav. 1, Lentelė 2 (pagal Fig 1, Table 2). Lietuvių kalboje pažyminys vartojamas prieš pažymimąjį žodį – 1 pav., 2 lentelė. Transportininkai dažniausiai vartoja neteiktinus slavų kalbų pavyzdžiu sudarytus vertinius. Daugumos jų gyvavimo laikotarpis siekia ne vieną dešimtmetį.

Įtakoti, sąlygoti.Transportininkai vienareikšmiškai vartoja veiksmažodžius įtakoti, lemti, sąlygoti. Tik antrasis iš jų turi lėmimo reikšmę. Kalbininkas J. Klimavičius teigia, kad tai baltiškas veldinys – plg. latv. lemtlemti, spręsti, (nu)tarti; prūs. limtveilaužti. Rusų–lietuvių kalbų žodyne pateiktos tokios žodžio влиять reikšmės: veikti (ką), daryti (turėti) įtakos (kam). Aiškus vertinys sąlygoti (rus. обусловить) taip pat dažnai vartojamas jam nebūdinga lėmimo prasme: Transporto priemonės pasirinkimą į t a k o j a n t y s (="pasirinkimui" įtakos turintys; lemiantys) veiksniai. Direktorius teigia, kad transporto priemonių vežimo skaičių į t a k o j o (="nulėmė)" padidėjęs automobilių pardavimas Kazachstane. Tai ir s ą l y g o j o (="lėmė)" ilgą alyvos vartojimo laikotarpį.

Kaip taisyklė.Rusiško įterptinio posakio как правило reikšmės – paprastai, dažniausiai, visada. Tačiau kalbos vartotojai nevengia ir tiesioginio verstinio žodžių junginio kaip taisyklė: Transporto priemonių pagaminimo metai, k a i p t a i s y k l ė (="paprastai;" dažniausiai), nustatomi pagal jų identifikavimo numerį.

Pastoviai.Pastovumui nusakyti turime vaizdžių sinonimų – nuolat, nuolatos, be perstogės, visą laiką, tolydžio. Tačiau rusiško pastoviai dar neatsisakyta: Nuo to laiko p a s t o v i a i (="nuolat)" didėjo SCANIA sunkvežimių parkas. Dujos ­­– alternatyvūs degalai p a s t o v i a i (="nuolat)" brangstančiam benzinui.

Praeiti techninę apžiūrą.Veiksmažodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi galima praeiti pro techninės apžiūros centrą, o techninę apžiūrą reikia pereiti (gali būti ir atlikti techninę apžiūrą, techniškai patikrinti automobilį): Techninę apžiūrą iš pirmo karto p r a e i n a (="pereina)" ne visos transporto priemonės.

Pravažiuoti sieną, pravažiuoti per sieną. Pravažiuoti– tai nuvažiuoti pro šalį:Autobusas jau pravažiavo.Jeigu kabama apie patekimą į kitą pusę – vartotinas veiksmažodis pervažiuoti: Lietuvos –Lenkijos sieną p r a v a ž i a v o m e (="pervažiavome)" tik vidurnaktį.

Reiškia.Rusų kalboje žodis значит vartojamas ir kaip įterpinys, ir kaip veiksmažodis. Lietuvių kalboje teikiamos tokios jo reikšmės: 1) vadinasi, atseit; 2) tai yra, tai reiškia. Tačiau transportininkai vartoja neteiktiną vertinį reiškia, o šnekamojoje kalboje jis neretai tampa įkyroku pertaru: R e i š k i a (="Vadinasi," Taigi), ilgėja variklio resursas.

O taip pat, nežiūrint į.Iš nevartotinų verstinių nekaitomų kalbos dalių – jungtukų, prieveiksmių – minėtini o taip pat, nežiūrint į: O t a i p p a t (="Taip" pat) turime galimybę savo klientams pasiūlyti papildomą paslaugą – prekes pristatyti savo transportu į kliento pageidaujamą vietą. N e ž i ū r i n t į t a i, k a d e k i p o s k o v o j a (="Nors" ekipos ir kovoja) dėl pergalės dviejose klasėse – lenktynininkų ir konstruktorių – pirmųjų persvara šiais laikais akivaizdi.

Viso. Įsidėmėtinas prieveiksmis iš viso, kuris perteikia tai, kas gaunama apibendrinus, sudėjus. Pateikiant skaičiavimų, analizių rezultatus, taip pat parduotuvių prekių čekiuose neretai vartojamas netaisyklingas vertinys viso: V i s o (="Iš" viso) už detales mokėti 500 Lt.

Didelis dėmesys, kaip pavyzdžiui, laikas nuo laiko, randa vis platesnį pritaikymą, tai liečia. Teiktini taisyklingi posakiai daug dėmesio; pavyzdžiui; kartkartėmis, kartais; yra vis plačiau pritaikoma; o dėl, dėl, tai pasakytina, susiję: UAB Klaipėdos skuba“d i d e l i s d ė m e s y s (="daug" dėmesio) skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Eksportui didinti naudojamos įvairios priemonės, k a i p p a v y z d ž i u i (="pavyzdžiui)," priemokos gamintojams už eksporto prekes. Daugelyje ralio varžybų galima pamatyti automobilius, iš kurių išmetimo vamzdžių l a i k a s n u o l a i k o (="kartais)" išsiveržia ugnies liežuviai. Jie r a n d a v i s p l a t e s n į p r i t a i k y m ą (="yra" vis plačiau pritaikomi), tačiau labiau konkuruoti su tradiciniais šaltiniais dar negali dėl gana didelės kainos. T a i l i e č i a i r d a u g e l į p r o d u k t ų (="Tai" pasakytina apie daugelį produktų; Tai susiję su daugeliu produktų), taip pat alyvas ir tepalus.

Išvados

Kalbą būtina nuolat tobulinti. VGTU Transporto inžinerijos fakulteto dėstytojai, studentai pamėgo kalbininkų internetu teikiamas konsultacijas – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bazę (http://www.vlkk.lt/lt.php) ir Lietuvių kalbos instituto kalbos konsultacijų kompiuterinį banką (http://www.lki.lt/lki/kkb/kkb.php). Kilus kalbinei problemai – galite ją išspręsti ir virtualiu būdu! Per gana trumpą laikotarpį Jums bus atsakyta į rūpimą klausimą.

Angelika Petrėtienė- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Humanitarinio instituto Lietuvių kalbos katedros lektorė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Naujienos

Degalai

„Aris Baltija“ siūlo kuro korteles

Klausimėlis

Degalų kortelės: patogumas ar landa vagims?

Modeliai

“Irisbus” šeimyną papildė “Daily Tourys”

Mūsų kalba

Neteiktini vertiniai – praeities palikimas

Stambiu planu

“Mercedes-Benz Vito” ir “Vito” 4x4

Vežėjų mokykla

Būsimieji trakeriai – ir Joniškyje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Perspektyvos

Dyzelinas iš dujų ir pjuvenų?

Keleivinis transportas

Visuomeninis transportas Europos širdyje

Technika

Navigacija sunkvežimiuose: problemos ir perspektyvos

Teisė

2004 m. priimtų teisės aktų apžvalga