Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Prieš karą keliuose – įstatymais

2007 m. gruodžio 13 d. LR Seimas priėmė daugelio Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 1243 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą, įsigaliojusį nuo 2008 m. pradžios.

Šie ATPK straipsnių pakeitimai bei papildymai – naujas kovos su šiurkščiais kelių eismo pažeidimais įrankis. Kai kas šias naujoves ir nuo 2008 m. liepos mėnesio įsigaliosiančius kitus pakeitimus bei papildymus linksta vadinti tam tikra revoliucija eismo priežiūros srityje. Tikimasi, kad jie padės tramdyti karą keliuose, mažinti eismo įvykių bei švelninti jų pasekmes.

Vienas iš svarbiausių momentų – nauja sankcija kelių eismo pažeidėjams. ATPK 1242 str. (pavojingas vairavimas) 3 ir 4 d., 127 str. (KET pažeidimas, sukėlęs lengvą kūno sužalojimą arba nulėmęs transporto priemonių ar kitokio turto sugadinimą) 3 d. ir 1302 str. (transporto priemonių vairuotojų pakartotinis KET pažeidimas) sankcijose numatytas transporto priemonės konfiskavimas. Šią nuobaudos rūšį gali taikyti tokias bylas nagrinėjantys apylinkės teismai nepriklausomai nuo to, kieno nuosavybė transporto priemonė yra.

ATPK 301 str. (mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas) nuostatos negali būti taikomos asmenims, kurie padarė pažeidimą, numatytą ATPK 1302 str.

ATPK 123 str. (transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas) 1 d. sankcijoje mažinamas baudos dydis – nuo 100 iki 150 Lt. Antrosios d. sankcijoje nuobaudos švelninamos – nuo 100 iki 200 Lt arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių.Trečiojoje dalyje nustatoma papildoma draudžiama veika: "arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu)“. Sumažinta sankcija (bauda nuo 800 iki 1200 Lt) arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 6 mėnesių iki vienerių metų“.Šeštosios dalies sankcijoje keičiamas baudos dydis – nuo 80 iki 120 Lt.

ATPK 124 straipsnyje (nustatyto greičio viršijimas) atsiranda 6 dalys, kartu keičiasi leistino greičio ribos (iki 10 km/h, nuo 10 iki 20 km/h, nuo 20 iki 30 km/h, nuo 30 iki 40 km/h, nuo 40 iki 50 km/h ir daugiau nei 50 km/h). Dėl padarytų pažeidimų, kvalifikuojamų pagal 1–5 dalis, bylas nagrinėja policija, pagal 6 dalį – teismas.

Jei bylos teismingos teismams, policijos pareigūnui konstatavus teisės pažeidimo faktą ir surašius administracinio teisės pažeidimo protokolą, šio akto atitinkamoje grafoje parašoma, kad byla bus nagrinėjama apylinkės teisme, detaliai nenurodant tikslaus teismo pavadinimo, adreso ir laiko. Rekomenduojama bylas teismams siųsti pagal pažeidimo padarymo vietą. Policijos įstaigoje užregistravus medžiagą turėtų būti patikslinama, kuris apylinkės teismas pagal aptarnaujamą teritoriją turi nagrinėti šią bylą.

Nemažai naujovių ATPK 1241 straipsnyje (kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir kitų KET pažeidimas). Šio straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatyta alternatyvi nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki šešių mėnesių. 2 d. sankcijoje nustatyta sumažinta piniginė bauda nuo 50 iki 100 Lt. (švelninamos tokios nuobaudos, kurios nelemia avaringumo; panašiai sumažintos ir ATPK 123 str. nuobaudos). Straipsnio 3 d. taip pat nustatyta alternatyvi nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. 4 d. sankcijoje sumažinta piniginė bauda nuo 40 iki 80 Lt. 5 d. sankcijoje nustatyta alternatyvi nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 2 iki 4 mėn.

ATPK 1242 str. (pavojingas vairavimas) 2 dalyje atsiranda sąvoka „chuliganiškas vairavimas“ – KET pažeidimas iš chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui. Kol kas dar nėra teisminės praktikos ir atitinkamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konsultacijų dėl chuliganiško vairavimo, tačiau pareigūnams būtina pasirengti ir tokiems atvejams, juolab kad kelių piratų šalyje nemažėja. Už chuliganišką vairavimą gresia griežta sankcija – transporto priemonės konfiskavimas. Bylos dėl veikų, už kurias atsakomybė numatyta naujose 3 ir 4 dalyse, yra teismingos teismams.

ATPK 126 str. (transporto priemonių vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų) 1 d. sankcijoje nustatoma privalomai taikoma papildoma administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienerių metų iki vienerių metų ir šešių mėnesių. 2 ir 3 dalyse numatyta naujovė – nežymus girtumo laipsnis (nuo 0,2 iki 0,4 promilės.) Esant tokiam girtumui, administracinė atsakomybė atsiranda asmenims už transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, vairavimą (2 d. – bauda nuo 500 iki 1000 Lt) ir už transporto priemonių vairavimą, vairuotojams, kurių vairavimo stažas iki dvejų metų (3 d. – bauda nuo 800 iki 1000 Lt). 4 dalyje nustatyta atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimą, taip pat alkoholio vartojimą po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. Nuo šiol nebereikia atskirai kvalifikuoti veikų, kai vairuotojui nustatomas vidutinis ar sunkus girtumo laipsniai (ta pati straipsnio dalis). Už šio straipsnio 7 d. numatytą veiką numatoma bauda vairavimo instruktoriui nuo 500 iki 1000 Lt su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 11 mėnesių iki vienerių metų ir vieno mėnesio. Teismai nagrinėja bylas, iškeltas pagal 126 str. 1, 4 ir 5 d., policija – pagal 126 str. 2, 3, 6 ir 7 d.

ATPK 130 str. (nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos) papildytas 3 dalimi: „Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET – užtraukia baudą nuo 500 iki 800 litų“.

Pakeista ATPK 1302 straipsnio (transporto priemonių vairuotojų pakartotinis KET pažeidimas) redakcija. Nuo šiol pažeidimai nebevertinami balais ir balų sistema panaikinama. Naujoje redakcijoje atsakomybė numatyta asmenims už transporto priemonių vairavimą, vairuotojams esant neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 str. 1, 4 ir 5-je dalyse, 127 str. (KET pažeidimas, sukėlęs lengvą kūno sužalojimą arba nulėmęs transporto priemonių ar kitokio turto sugadinimą) 3 dalyje, 129 straipsnyje (transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti) numatytus pažeidimus. Manoma, kad pagal 1302 str. turi būti kvalifikuojami veiksmai, kai asmuo padaro nurodytą veiką nepraėjus vieneriems metams nuo to laiko, kai tokio asmens atžvilgiu įsiteisėjo priimtas teismo sprendimas byloje, iškeltoje pagal ATPK 126 str. 1, 4 ir 5 d.,127 str. 3 d. bei 129 str. Bylas pagal ATPK 1302 str. taip pat nagrinėja apylinkės teismai.

Padarius pažeidimus, už kuriuos pagal ATPK gali būti skiriamas atėmimas teisės vairuoti transporto priemonę ir kaip viena iš galimų sankcijų – transporto priemonės konfiskavimas, iki byloje priimto nutarimo iš vairuotojo, vadovaujantis ATPK 269 str. (daiktų ir dokumentų paėmimas, priverstinis transporto priemonės nuvežimas ar šios priemonės važiuoklės užblokavimas) 4 d., rekomenduojama paimti ne vairuotojo pažymėjimą, o transporto priemonės registracijos dokumentą ir išduoti laikiną transporto priemonės registracijos dokumentą. Sulaikytas dokumentas kartu su administracinio teisės pažeidimo byla perduodamas teismui. Minėtas dokumentas gali būti sulaikomas, kai asmuo turi teisę vairuoti.

Pakeista ATPK 313 str. (nutarimo skirti baudą įvykdymo terminai ir tvarka) 1 dalis: „Baudą patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos“. 4 dalis išdėstyta taip: „Atsižvelgdamas į traukiamo ar patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu organas (pareigūnas) priimdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje arba ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį“. Taigi nustatytas gerokai ilgesnis baudos sumokėjimo terminas, kuriam nepasibaigus policijos įstaiga negali bylos išsiųsti antstoliui, vykdančiam priverstinį baudos išieškojimą. Taip pat įtvirtinta nuostata, kad nubaustasis per 40 dienų gali kreiptis į instituciją dėl paskirtosios baudos išdėstymo dalimis. Tokiu atveju turėtų būti gaunamas asmens raštiškas prašymas, kuris registruojamas policijos įstaigos (struktūrinio padalinio) raštinėje, o išnagrinėjus surašomas atskiras nutarimas, kuris išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui.

ATPK 314 str. (priverstinis nutarimo skirti baudą vykdymas) 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nesumokėjus baudos per 40 dienų, institucija nutarimą išsiunčia vykdyti antstoliui.

Parengė Viktoras TAMOŠIŪNAS

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Kronika

Naijienos

Aktualijos

Problemų daug, tačiau ir pasidžiaugti yra kuo

Eismas

Prieš karą keliuose – įstatymais

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Modeliai

Naujienos

Naujienos

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Pas kaimynus

Baltarusija : šviesa tunelio gale?

Svečiai

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Patirties – į Lietuvą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

“Berlingo”, bet naujas

Transporto politika

Kelių mokesčiai: lankstumas, įvairovės, patirtis

Rytų ir Vakarų jungtis

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas

Sveikata

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Muziejus

Švediškuosius junginius turėjo ne tik švedai