Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Lagūna citroenams

„Citroen“ markės automobilių jau galima įsigyti ir Klaipėdoje. Metams baigiantis šiais automobiliais pradėjo prekiauti UAB „Automobilių lagūna“, įsikūrusi Baltijos pr. 6. Čia taip pat suteikiamos aukštos kokybės techninės priežiūros paslaugos.

Prekybos ir remonto centro plotas - daugiau kaip 6000 m2. Pastatams skirta 2000 m2, o greitu laiku bus pastatytas naujas „Citroen“ salonas, tris kartus padidinti autoserviso pajėgumai. Automobilių techninės priežiūros patalpoms skirta 1300 m2. Šioje zonoje įrengti 9 keltuvai, yra visa reikalinga testavimo ir remonto įranga, moderni automobilių plovykla. UAB „Automobilių lagūna“ atitiko „Citroen“ atrankos kriterijus ir tapo visaverčiu „Citroen“ įgaliotuoju servisu.

"Belintertrans" skverbiasi ir į Rytus ,ir įVakarus

Baltarusijostarptautinė krovinių gabenimo ir ekspedijavimo kompanija " Belintertrans" pernaiatidarė filialą Lietuvoje. Prieš naujuosius metus kompanijos atstovai lankėsiasociacijos "Linava" mokymo centre, kuriame apie kaimyninės šalies vežėjų veikląir artimiausią perspektyvą kalbėjomės su " Belintertrans"generaliniodirektoriaus pavaduotoja Marina Avžian.

–Kaip glaustai api­bū­din­tu­mė­te „Be­lin­ter­trans“ fir­mą?
– Mū­sųkom­pa­ni­ja veik­lą pra­dė­jo prieš 16 me­tų, šiuo me­tu ji – vie­na išdi­džiau­sių fir­mų Bal­ta­ru­si­jo­je, tei­kian­ti tarp­tau­ti­nių kro­vi­niųga­be­ni­mo ir eks­pe­di­ja­vi­mo pa­slau­gas. Dabar par­ke tu­ri­me apie 100kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių – dau­gu­ma vil­ki­kai su ten­ti­nė­mispus­prie­ka­bė­mis. Pa­slau­gų tei­ki­mo ge­og­ra­fi­ją pas­ta­ruo­ju me­tusten­gia­mės plės­ti ne tik į Ry­tus, bet ir Va­ka­rų ša­lis. Mū­sų marš­ru­tainu­si­drie­kė ne tik po Ry­tų Eu­ro­pos ša­lis, bet ir į Ru­si­jos gi­lu­mą ikiIr­kut­sko bei pla­čią Ka­zach­sta­no rin­ką. Mū­sų trans­por­to prie­mo­niųda­lis jau va­ži­nė­ja ir Be­ni­liuk­so vals­ty­bių, Vo­kie­ti­jos,Pran­cū­zi­jos bei Ita­li­jos ke­liais.
– Ka­da ir ko­kiu tiks­lunu­spren­dė­te įsteig­ti kom­pa­ni­jos fi­lia­lą Lie­tu­vo­je?
–Lie­tu­va pa­trauk­li ne tik kaip drau­giš­ka kai­my­nė, bet ir ar­ti­miau­siaES na­rė, ga­lin­ti bū­ti mums pa­to­giu til­tu tarp Ry­tų ša­lių ir Va­ka­rųEu­ro­pos. Iš Lie­tu­vos pa­pras­čiau ga­ben­ti ir eks­pe­di­juo­titarp­tau­ti­nius kro­vi­nius iš­si­plė­tu­sio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos erd­vė­je.Tuo tiks­lu pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio 20 d. Vil­niu­je įre­gist­ra­vo­mekom­pa­ni­jos fi­lia­lą – UAB „Lit­be­lin­ter­trans“, ku­ris veik­lą pra­dė­jorug­sė­jo 1 d. Mins­ko plen­te įsi­kū­ru­sio „Vin­gės ter­mi­na­lo“te­ri­to­ri­jo­je. Čia tu­ri­me apie 30 trans­por­to prie­mo­nių, dir­ban­čiųEu­ro­pos rin­ko­je. Fi­lia­lui va­do­vau­ja di­rek­to­rius An­to­nasViaz­mi­ki­nas, jam tal­ki­na va­dy­bi­nin­kai bei eks­pe­di­to­riai ir išLie­tu­vos, ir iš Bal­ta­ru­si­jos.
– Ko­kie ar­ti­miau­si kom­pa­ni­jospla­nai?
– Ru­si­jo­je ruo­šia­mės įsteig­ti dar vie­ną kom­pa­ni­josfi­lia­lą, ku­ris Smo­lens­ke tu­rė­tų pra­dė­ti dar­bą jau šių me­tųpra­džio­je. Ki­tas stam­bus pro­jek­tas – tarp­tau­ti­nio trans­por­tolo­gis­ti­kos cen­tro Bal­ta­ru­si­jo­je sta­ty­ba, ku­riai va­do­vausspe­cia­lis­tai iš Lie­tu­vos. Nau­jo­jo cen­tro „Bel­vin­gis­lo­gis­tic“stei­gė­jai – „Vin­gės lo­gis­tic“ ir mū­sų kom­pa­ni­ja „Be­lin­ter­trans“.

Kal­bė­jo­si To­mas LABŽENTIS

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Naujienos

Degalai

„Aris Baltija“ siūlo kuro korteles

Klausimėlis

Degalų kortelės: patogumas ar landa vagims?

Modeliai

“Irisbus” šeimyną papildė “Daily Tourys”

Mūsų kalba

Neteiktini vertiniai – praeities palikimas

Stambiu planu

“Mercedes-Benz Vito” ir “Vito” 4x4

Vežėjų mokykla

Būsimieji trakeriai – ir Joniškyje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Perspektyvos

Dyzelinas iš dujų ir pjuvenų?

Keleivinis transportas

Visuomeninis transportas Europos širdyje

Technika

Navigacija sunkvežimiuose: problemos ir perspektyvos

Teisė

2004 m. priimtų teisės aktų apžvalga