Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Gruodžio 3 d.asociacija „Linava“ surengė pasitarimą su prekiautojais naftos produktais, kuriame pristatė vežėjų pretenzijas dėl netinkamos biodyzelino kokybės. Pasitarime dalyvavo Biodegalų asociacijos prezidentas Mindaugas Palijanskas, UAB „Lietuva Statoil“ ir UAB „Mestilla“ atstovai, asociacijos „Linava“ vadovai bei įmonių vadovai.

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius atkreipė dalyvių dėmesį į tai, kad pirmosios žinios apie vežėjų problemas dėl prastos biodyzelino kokybės asociaciją pasiekė jau rugsėjo mėnesį. Patikrinus automobilius serviso įmonėse nustatyta, kad kuro sistemos gedimo priežastis - užteršti kuro filtrai dėl blogos dyzelino kokybės. Anksčiau kuro filtrai buvo keičiami kas 80000-100000 km., o atšalus orams reikia keisti po 2000-15000 km, todėl įmonės patiria neplanuotas prastovas ir išlaidas. Prezidento nuomone, tokių atvejų daugės orams dar labiau atšalus. Pasekmės gali būti liūdnos: stos krovinių pervežimai, keleivinis transportas ir t.t.

Biodegalų asociacijos prezidentas Mindaugo Palijansko manymu, šių aplinkybių priežastis - AB „Mažeikių nafta“ vykdyta neatsakinga politika, kai buvo pasirinktas biodyzelinas, importuotas iš trečiųjų šalių ir pagamintas palmių aliejaus pagrindu. AB „Mažeikių nafta“ importuotas biodyzelinas neatitinka net minimalių ES biodyzelino standarte nustatytų kokybės reikalavimų ir pradeda stingti esant + 5 laipsniams C temperatūrai. Tuo tarpu Lietuvos gamintojų iš rapsų sėklų gaminamo biodyzelino filtruojamumo temperatūra siekia minus 16 laipsnių C.

„Linavos“ prezidentas A.Kondrusevičius informavo, kad asociacija parengė oficialų kreipimąsi į Ūkio bei Susisiekimo ministerijas, jog būtų skubiai priimti sprendimai, užtikrinantys tinkamos kokybės biodyzelino pateikimą į mūsų rinką. Asociacija siūlo nustatyti į Lietuvos rinką tiekiamam biodyzelinui papildomus kokybės reikalavimus - tiekiamo į rinką biodyzelino filtruojamumo temperatūra visus metus nebūtų aukštesnė nei minus 16 laipsnių C. Taip pat siūlo apsvarstyti galimybę organizuoti biodegalų bei biodegalų gamintojų kokybės tikrinimo sistemą, kuri apsaugotų rinką bei vartotojus nuo nekokybiškų ir mūsų klimatui nepritaikytų biodegalų patekimo į rinką.
Asociacijos vadovų nuomone, tikslinga būtų sudaryti galimybę vežėjams rinktis kokį dyzeliną naudoti - su biopriedais ar be jų, kaip tai daroma Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje ir kt. „Linava“ siūlo skatinti biodegalų vartojimą ekonominėmis priemonėmis: vartotojai turėtų pajusti ekonominę naudą, įvertinus tai, jog biodyzelino naudojimas didina kuro sąnaudas.

----------------------------------------------------------------------------------------------- Gruodžio 3 d. vyko Kauno ir Panevėžio, gruodžio 4 d. – Klaipėdos ir Šiaulių regionų, o gruodžio 5 d. Vilniaus regiono asociacijos “Linava” Keleivinio transporto sekcijos narių pasitarimai.
Šiuose pasitarimuose dalyvavo 41 atstovas iš minėtų regionų autobusų parkų ir 21 atstovas iš miestų ir rajonų savivaldybių. Be to, pasitarimuose dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje V.Popovas ir asociacijos „Linava“ sekretorius Algirdas Baranauskas. Smulkiau apie pasitarimuose aptartas problemas žr. „Transporto pasaulis“ 2007 m. Nr. 12.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Gruodžio 13 d.Asociacija “Linava” informavo, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. keičiasi reikalavimai dėl vairuotojų darbo ir poilsio režimo kontrolės duomenų pateikimo tikrinančiam pareigūnui.
Tikrinančiam pareigūnui pareikalavus, vairuotojas kontrolės kelyje metu privalės pateikti:
1. jei vairuoja transporto priemonę su analoginiu tachografu:
- einamos dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų vairuotojo naudotus tachografo registracijos lapus;
- skaitmeninio tachografo vairuotojo kortelę, jei turi;
- visus einamąją dieną ir prieš tai ėjusių 28 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius.
2. jei vairuoja transporto priemonę su skaitmeniniu tachografu:
- skaitmeninio tachografo vairuotojo kortelę;
- visus einamąją dieną ir prieš tai ėjusių 28 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius;
- registracijos lapus, už minėtą laikotarpį, jeigu vairavo transporto priemonę, kurioje yra sumontuotas analoginis tachografas.

Keleivinio transporto vežėjams primename, kad vežėjai, vykdantys reguliariais reisais šalies viduje ir reguliariais tarptautiniais reisais teikiamas keleivių vežimo paslaugas, kurių galiniai maršruto sustojimai yra ne toliau kaip už 50 kilometrų tiesia kryptimi nuo dvi ES valstybes nares skiriančios sienos, o maršrutas neviršija 100 kilometrų, nuo 2008 m. sausio 1 d. transporto priemonėse, naudojamose keleiviams vežti, privalo naudoti sumontuotą įrašymo įrangą ( tachografą).

----------------------------------------------------------------------------------------------- Gruodžio 17 d. Asociacija “Linava” pranešė, kad vykstant pasikeitimams TIR sistemoje ir vadovaujantis Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) rašto Nr.TIR-RAS/G8209/JAC nurodymais, liečiančiais tarpusavio bendradarbiavimą tarp asociacijos “Linava” ir vėžėjų įmonių, asociacijos “Linava” TIR departamentas visuose asociacijos skyriuose nuo 2007m gruodžio 17d. pradeda vykdyti naujos “Transporto įmonės įsipareigojimų deklaracijos dėl priėmimo į TIR muitinės sistemą ir įgaliojimo naudoti paprastąsias TIR knygeles suteikimo” užpildymą ir pasirašymą. Naujoji įsipareigojimų deklaracija įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 1d.

Kiekvienos įmonės vadovams arba įgaliotiems asmenims pateikti minėtos deklaracijos 2 egzemplioriai, kuriuos turi užpildyti ir įmonės vardu pasirašyti įmonės vadovai. Vienas Deklaracijos egzempliorius lieka įmonėje, kitas privalo būti grąžintas arba į asocoacijos “Linava” TIR departamento Kontrolės ir priežiūros skyrių (Jankiškių 41,Vilnius, 201 ir 215 kb.) arba į visus asociacijos regioninius padalinius.

Taip pat informuojame, kad nuo 2008m. sausio mėn. visos TIR garantinėje sistemoje dalyvaujančios vežėjų įmonės gaus naują “TIR knygelių turėtojo vadovą”, kuris bus įšduodamas asociacijos “Linava” regioniniuose padaliniuose.

Gruodžio 21 d.asociacijos “Linava” vadovybės iniciatyva Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo minėtos ministerijos, Lietuvos darbo biržos, Darbo inspekcijos bei asociacijos atstovai. Prezidentas Algimantas Kondrusevičius pristatė apibendrintas ir išanalizuotas problemas, su kuriomis vežėjai susiduria socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje.

Pasitarime didžiausias dėmesys buvo skirtas trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų aptarimui. Viena iš esminių užsieniečių įdarbinimo problemų - ilgas įdarbinimo laikas bei per dideli biurokratiniai reikalavimai dokumentų pateikimui. Asociacija “Linava” pateikė siūlymą svarstyti galimybę, kad leidimo dirbti išdavimo ir panaikinimo bei darbo sutarčių registravimo funkcijos būtų perduotos teritorinėms darbo biržoms. Tokiu būdu, leidimo dirbti išdavimo terminą galima būtų sutrumpinti iki vieno mėnesio bei darbdaviams nebereikėtų iš visos Lietuvos vykti į Vilnių atsiimti leidimo dirbti. Pasitarimo metu taip pat buvo diskutuota darbo stažą įrodančių dokumentų pateikimo tikslingumo bei leidimo dirbti galiojimo trukmės nustatymo pagal asmens dokumentų galiojimo laiką klausimais.

Socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje taip pat aptartos naktinio darbo laiko nustatymo kelių transporte bei alkoholio kontrolės problemos. Darbo inspekcijos atstovai pritarė asociacijos “Linava”” siūlymui nustatyti, kad apmokėjimas už darbą naktį kelių transporte būtų organizuojamas pagal DK 193 str., nakties laiką skaičiuojant pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 587, t.y. nuo 00:00 iki 07:00 valandos. Taip pat asociacija “Linava” pasiūlė panaikinti Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 16 punktą, pagal kurį tikrinimą gali daryti tik juridinio asmens turimi asmens sveikatos priežiūros specialistai. Asociacijos “Linava” nuomone, norminiuose teisės aktuose turi būti nustatyta, kad darbdavys prisiimtų atsakomybę už blaivumo užtikrinimą įmonėje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius Valdas Rupšys pažadėjo atsižvelgti į asociacijos “Linava” siūlymus tobulinant socialinį ir darbo santykių reglamentavimą.

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Kronika

Naijienos

Aktualijos

Problemų daug, tačiau ir pasidžiaugti yra kuo

Eismas

Prieš karą keliuose – įstatymais

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Modeliai

Naujienos

Naujienos

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Pas kaimynus

Baltarusija : šviesa tunelio gale?

Svečiai

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Patirties – į Lietuvą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

“Berlingo”, bet naujas

Transporto politika

Kelių mokesčiai: lankstumas, įvairovės, patirtis

Rytų ir Vakarų jungtis

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas

Sveikata

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Muziejus

Švediškuosius junginius turėjo ne tik švedai