Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

2006 m. gruodžio 24 d.įsi­ga­lio­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2006-12-21 įsa­ky­mu Nr. A1-340 Dėl me­ti­nių dar­bo die­nų ko­e­fi­cien­tų bei me­ti­nių vi­du­ti­nio mė­ne­sio dar­bo die­nų ir va­lan­dų skai­čiaus 2007 me­tais pa­tvir­ti­ni­mo (Žin., 2006, Nr. 140-5369) pa­tvir­tin­ti me­ti­niai dar­bo die­nų ko­e­fi­cien­tai, me­ti­niai vi­du­ti­nio mė­ne­sio dar­bo die­nų ir va­lan­dų skai­čiai 2007 m.

2007 m. sau­sio 27 d.įsi­ga­lio­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2007-01-23 įsa­ky­mu Nr. A1-16 Dėl so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2006-04-24 įsa­ky­mo Nr. A1-118 „Dėl Lei­di­mo dirb­ti už­sie­nie­čiams iš­da­vi­mo są­ly­gų ir tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 11-474) nu­sta­ty­ta, kad už­sie­nie­čio dar­bo už­mo­kes­tis ne­ga­li bū­ti ma­žes­nis už to­kį pa­tį dar­bą dir­ban­čio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jo.

2007 m. va­sa­rio 4 d.įsi­ga­lio­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2007-01-29 įsa­ky­mu Nr. A1-21 Dėl dels­pi­ni­gių dy­džio pa­tvir­ti­ni­mo (Žin., 2007, Nr. 15-569) pa­tvir­tin­tas dels­pi­ni­gių, skai­čiuo­ja­mų už iš­mo­kų, su­si­ju­sių su dar­bo san­ty­kiais, pa­vė­luo­tą mo­kė­ji­mą, dy­dis – 0,06 proc.

2007 m. va­sa­rio 16 d.įsi­ga­lio­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2007-02-13 įsa­ky­mu Nr. A1-38 Dėl pro­fe­si­jų, ku­rių dar­buo­to­jų trūks­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, są­ra­šo pa­gal eko­no­mi­nės veik­los rū­šis 2007 m. I pus­me­čiui pa­tvir­ti­ni­mo (Žin., 2007, Nr. 21-784), sie­kiant su­da­ry­ti ge­res­nes ga­li­my­bes darb­da­viams ap­si­rū­pin­ti kva­li­fi­kuo­tais dar­buo­to­jais, pa­tvir­tin­tas Pro­fe­si­jų, ku­rių dar­buo­to­jų trūks­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, są­ra­šas pa­gal eko­no­mi­nės veik­los rū­šis 2007 m. I pus­me­čiui. Į są­ra­šą įtrauk­tos to­kios pro­fe­si­jos kaip tarp­tau­ti­nio kro­vi­nių ve­ži­mo vai­ruo­to­jas (C, D, E ka­te­go­ri­jos), vai­ruo­to­jas eks­pe­di­to­rius, elek­tri­kas, šalt­kal­vis su­vi­rin­to­jas ir kt.

2007 m. ba­landžio 1 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-03-21 nu­ta­ri­mas Nr. 37-1365 (Žin., 2007, Nr. 37-1365), ku­riuo pa­tvir­tin­tas Darb­da­vio ar jo įga­lio­to as­mens ži­nių iš dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos sri­ties pri­va­lo­mo­jo tik­ri­ni­mo tvar­kos ap­ra­šas. Darb­da­vių, darb­da­viams at­sto­vau­jan­čių as­me­nų, darb­da­vių įga­lio­tų as­me­nų ži­nios iš dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos sri­ties pri­va­lo­mai tik­ri­na­mos prieš pra­de­dant eks­plo­a­tuo­ti įmo­nę ar teik­ti pa­slau­gas, o vė­liau – ne re­čiau kaip kas 5 me­tai.

2007 m. birželio 13 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-06-06 nu­ta­ri­mas Nr. 543 Dėl mi­ni­ma­lio­jo dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo (Žin.., 2007, Nr. 65-2525). ku­riuo nu­tar­ta nuo 2007-07-01 pa­tvir­tin­ti mi­ni­ma­lų­jį va­lan­di­nį at­ly­gį – 4,19 Lt ir mi­ni­ma­li­ą­ją mė­ne­si­nę al­gą – 700 Lt.

2007 m. birželio 17 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-06-11 nu­ta­ri­mas Nr. 569 (Žin., 2007, Nr. 67-2619), ku­riuo pa­tvir­tin­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo nuo­mos įsta­ty­mo kon­cep­ci­ja, o So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai pa­ves­ta iki 2007-11-01 pa­reng­ti ir pa­teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei tei­sės ak­tų, ku­rių rei­kia 1 punk­te nu­ro­dy­tai kon­cep­ci­jai įgy­ven­din­ti, pro­jek­tus. Pa­grin­di­nis bū­si­mo įsta­ty­mo tiks­las – nu­sta­ty­ti dar­bo nuo­mos są­ly­gas ir tvar­ką, už­tik­rin­ti tin­ka­mą lai­ki­nų­jų dar­buo­to­jų tei­sių ap­sau­gą. Įsta­ty­mas re­gu­liuos dar­bo nuo­mos li­cen­ci­ja­vi­mą ir prie­žiū­rą, dar­bo nuo­mos su­tar­ties ir lai­ki­no dar­bo su­tar­ties su­da­ry­mą, vyk­dy­mą ir pa­si­bai­gi­mą, lai­ki­nų­jų dar­buo­to­jų dar­bo ypa­tu­mus, lai­ki­no įdar­bi­ni­mo įmo­nės ir lai­ki­no dar­bo nau­do­to­jo pa­rei­gas, gin­čų nag­ri­nė­ji­mą.

2007 m. birželio 23 d.įsi­ga­lio­jo Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16, 21, 25, 27, 29, 34, 38, 39, 44, 45 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo, V sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo bei Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 12(1) straips­niu ir prie­du įsta­ty­mas (Žin., 2007, Nr. 69-2720), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad darb­da­vys, siek­da­mas užtik­rin­ti dar­buo­to­jų sau­gą ir svei­ka­tą, ga­li pa­skir­ti vie­ną ar dau­giau dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos spe­cia­lis­tų ar­ba steig­ti dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos tar­ny­bą, ar su­da­ry­ti su­tar­tį dėl dar­bo sau­gos ir svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mo su li­cen­ci­juo­tu fi­zi­niu ar ju­ri­di­niu as­me­niu. Vi­sais at­ve­jais sau­gos ir svei­ka­tos spe­cia­lis­tų, at­si­žvel­giant į įmo­nės dy­dį ir dar­buo­to­jų pro­fe­si­nę ri­zi­ką, tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mai, kad jie ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti įmo­nė­je dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos pre­ven­ci­nes prie­mo­nes.

2007 m. birželio 29 d.įsi­ga­lio­jo Vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio dar­bo ins­pek­to­riaus 2007-05-28 įsa­ky­mu Nr. V-137 (Žin., 2007, Nr. 71-2824) pa­tvir­tin­tas Pi­lie­čių ir ki­tų as­me­nų ap­tar­na­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nė­je dar­bo ins­pek­ci­jo­je tvar­kos ap­ra­šas. As­me­nų ap­tar­na­vi­mas – tai veik­la, ap­iman­ti as­me­nų ap­tar­na­vi­mą at­vy­kus į VDI, ap­tar­na­vi­mą te­le­fo­nu, pra­šy­mų ir skun­dų, gau­tų tie­siai iš as­me­nų ar at­siųs­tų paš­tu, įskai­tant ir elek­tro­ni­nį bū­dą (elek­tro­ni­niu paš­tu ar ki­to­mis elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis), nag­ri­nė­ji­mą, pri­im­tų spren­di­mų įfor­mi­ni­mą ir per­da­vi­mą as­me­nims.

2007 m. lie­pos 11 d.įsi­ga­lio­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2007-07-04 įsa­ky­mu Nr. A1-187 (įsig. 2007-07-11, žr. Žin., 2007, Nr. 76-3033) pa­tvir­tin­tas Pro­fe­si­jų, ku­rių dar­buo­to­jų trūks­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, są­ra­šas pa­gal eko­no­mi­nės veik­los rū­šis 2007 m. II pus­me­čiui. Pa­slau­gų tei­ki­mo sri­ty­je nu­ma­ty­tos to­kios pro­fe­si­jos, ku­rių dar­buo­to­jų šiuo me­tu trūks­ta, – tarp­tau­ti­nio kro­vi­nių ve­ži­mo trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jas (C, D, E ka­te­go­ri­jos), vai­ruo­to­jas eks­pe­di­to­rius ir kt.

Statyba

2007 m. lap­kri­čio 9 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-10-31 įsa­ky­mas Nr. 133 (Žin., 2007, Nr. 114-4675), ku­riuo pa­tvir­tin­ta Sa­va­va­liškai pa­sta­ty­to sta­ti­nio nu­grio­vi­mo pa­gal teis­mo spren­di­mą organizavimo metodiką,detalizuojant savavališkai pastatyto statinio nugriovimo pagal teismo sprendimą organizavimo procedūras, nurodytas statybos tevhniniame reglamente STR 1.09.06:2007 " Statybos sustabdymas. Savavali6kos statybos padarinių šalinimas.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“