Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Verslo apskaita

2007 m. sau­sio 19 d.įsi­ga­lio­jo tei­sin­gu­mo mi­nist­ro 2007-01-08 5sa­ky­mu Nr. 1R-8 Dėl Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro tvar­ky­to­jui tei­kia­mų fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės ata­skai­tų elek­tro­ni­nio for­ma­to rin­ki­nių pa­tvir­ti­ni­mo (Žin., 2007, Nr. 7-299) pa­tvir­tin­ti Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro tvar­ky­to­jui tei­kia­mų fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės ata­skai­tų elek­tro­ni­nio for­ma­to rin­ki­niai.

2007 m. sau­sio 24 d.įsi­ga­lio­jo VĮ „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­skai­tos ins­ti­tu­tas“ 2007-01-19 di­rek­to­riaus įsa­ky­mu Nr. VAS-2 Dėl 29-ojo ver­slo ap­skai­tos stan­dar­to „Tar­pi­nė fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 9-378) iš da­lies pa­keis­tas 29-asis ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tas „Tar­pi­nė fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė“. Tar­pi­nė fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė – tai fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė, pa­reng­ta api­ben­dri­nus lai­ko­tar­pio, trum­pes­nio ne­gu fi­nan­si­niai me­tai, duo­me­nis.

2007 m. lie­pos 8 d.įsi­ga­lio­jo VĮ „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­skai­tos ins­ti­tu­tas“ di­rek­to­riaus 2007-06-29 įsa­ky­mu Nr. VAS-4 Dėl 24-ojo ver­slo ap­skai­tos stan­dar­to „Pel­no mo­kes­tis“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 75-2979) pa­keis­tas ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tas 24-asis ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tas „Pel­no mo­kes­tis“. Šio stan­dar­to tiks­las – nu­sta­ty­ti pel­no ir ki­tų nuo ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pel­no ap­skai­čiuo­ja­mų mo­kes­čių ap­skai­tos ir pa­tei­ki­mo fi­nan­si­nė­se ata­skai­to­se, tai­kant kau­pi­mo prin­ci­pą, tvar­ką.

2007 m. lie­pos 8 d.įsi­ga­lio­jo VĮ „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­skai­tos ins­ti­tu­tas“ di­rek­to­riaus 2007-06-29 įsa­ky­mu Nr. VAS-3 Dėl 10-ojo ver­slo ap­skai­tos stan­dar­to „Par­da­vi­mo pa­ja­mos“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 75-2978) pa­keis­tas ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tas 10-asis ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tas „Pa­ja­mos“. Šio stan­dar­to tiks­las – nu­sta­ty­ti, kaip tu­ri bū­ti pri­pa­žįs­ta­mos pre­kių par­da­vi­mo, pa­slau­gų tei­ki­mo ir ki­tos pa­ja­mos ir kaip tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie pa­ja­mas, už­dirb­tas per ata­skai­ti­nį lai­ko­tar­pį.

2007 m. lie­pos 11 d.įsi­ga­lio­jo VĮ „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­skai­tos ins­ti­tu­tas“ di­rek­to­riaus 2007-06-29 įsa­ky­mu Nr. VAS-5 Dėl 11-ojo ver­slo ap­skai­tos stan­dar­to „Par­da­vi­mo sa­vi­kai­na ir veik­los są­nau­dos“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 76-3038) pa­keis­tas ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tas 11-asis ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tas „Są­nau­dos“. Šio stan­dar­to tiks­las – nu­sta­ty­ti, kaip tu­ri bū­ti pri­pa­žįs­ta­mos są­nau­dos, su­si­ju­sios su įmo­nės veik­la, ir kaip tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie są­nau­das, pa­tir­tas per ata­skai­ti­nį lai­ko­tar­pį.

2007 m. rug­sė­jo 21 d.įsi­ga­lio­jo VĮ „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­skai­tos ins­ti­tu­tas“ di­rek­to­riaus 2007-09-17 įsa­ky­mu Nr. VAS-6 (Žin., 2007, Nr. 99-4045) pa­tvir­tin­tas 26-asis ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tas „Iš­ves­ti­nės fi­nan­si­nės prie­mo­nės“. Šis stan­dar­tas nu­sta­to iš iš­ves­ti­nių fi­nan­si­nių prie­mo­nių at­si­ran­dan­čio fi­nan­si­nio tur­to ir fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų pri­pa­ži­ni­mo, įver­ti­ni­mo, ap­skai­tos ir pa­tei­ki­mo fi­nan­si­nė­se ata­skai­to­se tvar­ką. Iš iš­ves­ti­nių fi­nan­si­nių prie­mo­nių at­si­ran­dan­čio fi­nan­si­nio tur­to ir fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ap­skai­tai šį stan­dar­tą tu­ri tai­ky­ti vi­sos įmo­nės, ku­rios ap­skai­tą tvar­ko ir fi­nan­si­nes ata­skai­tas ren­gia pa­gal ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tus.

2007 m. lap­kri­čio 25 d.įsi­ga­lio­jo VĮ „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­skai­tos ins­ti­tu­tas“ di­rek­to­riaus 2007-11-20 įsa­ky­mu Nr. VAS-8 Dėl 13-ojo ver­slo ap­skai­tos stan­dar­to „Ne­ma­te­ria­lu­sis tur­tas“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 121-4994) šis ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tas pa­keis­tas ir iš­dės­ty­tas nau­ja re­dak­ci­ja. Stan­dar­to tiks­las – nu­sta­ty­ti ne­ma­te­ria­lio­jo tur­to pri­pa­ži­ni­mo, įver­ti­ni­mo, ap­skai­tos ir pa­tei­ki­mo fi­nan­si­nė­se ata­skai­to­se tvar­ką.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“