Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sodra

2007 m. sau­sio 14 d.įsi­ga­lio­jo VSDF val­dy­bos di­rek­to­riaus 2007-01-05 įsa­ky­mas Nr. V-9 Dėl As­me­nų ap­tar­na­vi­mo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bo­je prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tai­syk­lių pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 5-253), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad as­me­nų pra­šy­mai ir skun­dai, pa­teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du, tu­ri bū­ti pa­si­rašyti elek­tro­ni­niu pa­rašu ir su­da­ry­ti taip, kad VSDF val­dy­ba ga­lė­tų nu­sta­ty­ti pra­šy­mą ar skun­dą su­da­riu­sį as­me­nį, su­pras­ti pra­šy­mo ar skun­do tu­ri­nį. Elek­tro­ni­niu bū­du pa­teik­ti ir elek­tro­ni­niu pa­ra­šu pa­si­ra­šy­ti as­me­nų pra­šy­mai ir skun­dai nag­ri­nė­ja­mi taip pat kaip ra­šy­ti­niai pra­šy­mai ir skun­dai.

2007 m. sau­sio 19 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-01-15 nu­ta­ri­mu Nr. 40 Dėl vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos pa­di­di­ni­mo, ei­na­mų­jų 2007 me­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų nau­jo dy­džio ir mak­si­ma­lios vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo ne­per­skai­čiuo­tos pen­si­jos pa­tvir­ti­ni­mo (Žin., 2007, Nr. 7-285) nuo 2007-02-01 nu­sta­ty­tas nau­jas vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos dy­dis – 266 Lt, bei ei­na­mų­jų 2007 m. drau­džia­mų­jų pa­ja­mų nau­jas dy­dis – 1356 Lt.

2007 m. birželio 13 d.įsi­ga­lio­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2007-06-04 įsa­ky­mu Nr. A1-152/V-443 (Žin., 2007, Nr. 65-2531) pa­tvir­tin­tas E 104 LT for­mos pažymos išda­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ap­draus­tiems so­cia­li­niu ir (ar) pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu as­me­nims tvar­kos ap­rašas. Šis ap­ra­šas tai­ko­mas as­me­nims, ku­rie yra vie­nos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, Eu­ro­pos Eko­no­mi­nės Erd­vės vals­ty­bių ar Švei­ca­ri­jos Kon­fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiai, as­me­nys be pi­lie­ty­bės ir pa­bė­gė­liai, gy­ve­nan­tys vie­nos iš ES, EEE vals­ty­bių ar Švei­ca­ri­jos te­ri­to­ri­jo­je, taip pat tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiai, le­ga­liai gy­ve­nan­tys ES vals­ty­bė­se, ir ku­riems yra tai­ko­mi ar bu­vo tai­ko­mi vie­nos ar ke­lių šių vals­ty­bių tei­sės ak­tai, bei šių as­me­nų šei­mos na­riams ir mai­tin­to­jo ne­te­ku­siems as­me­nims. E 104 LT for­mos pažyma – tai pa­žy­ma dėl drau­di­mo, dar­bo ar ap­si­gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pių su­ma­vi­mo li­gos, mo­ti­nys­tės, iš­mo­kos mir­ties ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) at­ve­jais.

2007 m. lie­pos 1 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mas (Žin., 2007, Nr. 43-1630), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos ne­skai­čiuo­ja­mos nuo dar­buo­to­jų nau­dai drau­dė­jo mo­ka­mų drau­di­mo įmo­kų už pa­pil­do­mą­jį (sa­va­no­riš­ką­jį) svei­ka­tos drau­di­mą, kai drau­di­mo ob­jek­tas yra ap­draus­to­jo svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mas.

2007 m. rug­sė­jo 8 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus 2007-08-31 įsa­ky­mas Nr. 1K-137 (Žin., 2007, Nr. 95-3877), ku­riuo pa­tvir­tin­ta Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės sau­go­ji­mo, ap­skai­tos, nau­do­ji­mo ir iš­da­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tiems as­me­nims in­struk­ci­ja. Kor­te­lė yra griež­tos ap­skai­tos do­ku­men­tas, ga­min­to­jo nu­me­ruo­ja­mas skait­me­ni­mis ir brūkš­ni­niu ko­du. Vie­nam ap­draus­ta­jam pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ga­li bū­ti iš­duo­ta tik vie­na ga­lio­jan­ti kor­te­lė. Kor­te­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ap­draus­tiems pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu as­me­nims iš­duo­da­mos te­ri­to­ri­nė­se li­go­nių ka­so­se.

2007 m. rug­pjū­čio 31 d.įsi­ga­lio­jo VSDF val­dy­bos di­rek­to­riaus 2007-08-22 įsa­ky­mu Nr. V-377 (Žin., 2007, Nr. 93-3766) pa­tvir­tin­tas E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT for­mų pa­žy­mų iš­da­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ap­draus­tiems vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu as­me­nims tvar­kos ap­rašas. Šis ap­ra­šas reg­la­men­tuo­ja E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT for­mų pa­žy­mų iš­da­vi­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ap­draus­tiems vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu as­me­nims, lai­ki­nai siun­čia­miems dirb­ti iš Lie­tu­vos į ES ar EEE vals­ty­bes na­res, ar Švei­ca­ri­ją, ar as­me­nims, vie­nu me­tu dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tį ir / ar už­si­i­man­tiems sa­va­ran­kiš­ka veik­la Lie­tu­vo­je ir ki­to­je ES ar EEE vals­ty­bė­je na­rė­je, ar Švei­ca­ri­jo­je. Šios for­mos pa­tvir­ti­na, kad jas tu­rin­tis as­muo yra ap­draus­tas Lie­tu­vo­je vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu.

2008 m. sau­sio 1 d.įsi­ga­lio­jo VSDF val­dy­bos di­rek­to­riaus 2007-06-14 įsa­ky­mu Nr. V-251 (Žin., 2007, Nr. 68-2709) pa­tvir­tin­tas Įga­lio­ji­mo pa­si­ra­šy­ti pa­tei­kia­mus so­cia­li­nio drau­di­mo pra­ne­ši­mus ir pra­ne­ši­mo apie įga­lio­ji­mo pa­nai­ki­ni­mą pa­ren­gi­mo ir pa­tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šas. Šiuo ap­ra­šu pri­va­lo va­do­vau­tis vi­si ju­ri­di­niai as­me­nys bei jų fi­lia­lai ir at­sto­vy­bės, fi­zi­niai as­me­nys, ku­rie įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­va­lo mo­kė­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. Įga­lio­ji­mas pa­si­ra­šy­ti pa­tei­kia­mus SD pra­ne­ši­mus pa­ren­gia­mas ir pa­tei­kia­mas ta­da, kai SD pra­ne­ši­mus pa­si­ra­šo ne drau­dė­jo va­do­vas, o ki­tas įga­lio­tas fi­zi­nis as­muo.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“