Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

2007 m. sau­sio 1 d.įsi­ga­lio­jo Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mu (Žin., 2006, Nr. 141-5396) pa­tvir­tin­tas nau­jas pa­grin­di­nis ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis – 320 Lt per mė­ne­sį bei nau­ji in­di­vi­du­a­lūs ne­ap­mo­kes­ti­na­mie­ji pa­ja­mų dy­džiai. Nau­jie­ji ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džiai tai­ko­mi nuo 2007-01-01.

2007 m. sau­sio 7 d.įsi­ga­lio­jo ap­lin­kos mi­nist­ro ir fi­nan­sų mi­nist­ro 2006-12-29 įsa­ky­mu Nr. D1-628/1K-430 Dėl ap­lin­kos mi­nist­ro ir fi­nan­sų mi­nist­ro 2002-12-21 įsa­ky­mo Nr. 663/409A „Dėl Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą ap­skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­kos“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 2-87) iš da­lies pa­keis­ta for­mu­lė, pa­gal ku­rią mo­ka­mas di­des­niu ta­ri­fu mo­kes­tis už nu­slėp­tą tar­šą iš mo­bi­lių tar­šos šal­ti­nių (iš­sky­rus lėk­tu­vus). For­mu­lė pa­pil­dy­ta mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą iš mo­bi­lių tar­šos šal­ti­nių ta­ri­fų ko­re­ga­vi­mo ko­e­fi­cien­tu, nu­sta­to­mu pa­gal trans­por­to prie­mo­nės api­bū­di­ni­mą.

2007 m. sau­sio 19 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-01-15 nu­ta­ri­mas Nr. 39 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2002-06-12 nu­ta­ri­mo Nr. 871 „Dėl Rin­kos kai­nos, pa­gal ku­rią mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­to­rius ap­skai­čiuo­ja pre­kių ar pa­slau­gų ap­mo­kes­ti­na­mą­ją ver­tę sa­vo spren­di­mu, nu­sta­ty­mo me­to­dų ir jų tai­ky­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 7-284). Nu­ta­ri­me nu­sta­ty­ta – tai­syk­lės tai­ko­mos pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­čius, kad ten­ki­na­mos šios dvi są­ly­gos: pre­kių ar pa­slau­gų ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ver­tė yra daug ma­žes­nė ar­ba daug di­des­nė už rin­kos kai­ną, ir yra pa­grin­das ma­ny­ti, kad pre­kių ar pa­slau­gų ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ver­tė dirb­ti­nai su­ma­žin­ta ar­ba pa­di­din­ta sie­kiant mo­kes­ti­nės nau­dos, o san­do­ris, ku­rio ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ver­tė dirb­ti­nai su­ma­žin­ta ar­ba pa­di­din­ta, su­da­ry­tas tarp su­si­ju­sių as­me­nų.

2007 m. ko­vo 4 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-02-26 įsa­ky­mas Nr. VA-15 Dėl Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2003-04-24 įsa­ky­mo Nr. V-119 „Dėl Pa­klau­si­mų ir kon­sul­ta­ci­jų tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 27-1013), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad ra­šy­ti­nės kon­sul­ta­ci­jos į elek­tro­ni­niu paš­tu gau­tus pa­klau­si­mus tei­kia­mos tik elek­tro­ni­niu paš­tu pa­klau­sė­jo nu­ro­dy­tu elek­tro­ni­nio paš­to ad­re­su, iš­sky­rus at­ve­jus, kai pa­klau­sė­jas ra­šy­ti­nę kon­sul­ta­ci­ją pa­gei­dau­ja gau­ti ki­tu bū­du. Jei­gu dėl tech­ni­nių kliū­čių ra­šy­ti­nės kon­sul­ta­ci­jos elek­tro­ni­niu paš­tu iš­siųs­ti ne­pa­vyks­ta, VMI dar­buo­to­jas tu­ri in­for­muo­ti pa­klau­sė­ją jo nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ir pa­pra­šy­ti pa­tiks­lin­ti elek­tro­ni­nio paš­to ad­re­są. Jei te­le­fo­nas ne­nu­ro­dy­tas, ra­šy­ti­nė kon­sul­ta­ci­ja iš­siun­čia­ma kla­si­ki­niu paštu.

2007 m. ba­landžio 4 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-03-28 įsa­ky­mu Nr. VA-25 (Žin., 2007, Nr. 38-1433) pa­tvir­tin­ta Bau­dų sky­ri­mo ir dels­pi­ni­gių skai­čia­vi­mo me­to­di­ka, ku­rio­je pa­tei­kia­mi pa­aiški­ni­mai, ko­kia tvar­ka mo­kes­čių mo­kė­to­jams, pa­žei­du­siems mo­kes­čių įsta­ty­mus, tu­ri bū­ti ski­ria­mos Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­me ar ati­tin­ka­mų mo­kes­čių įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tos bau­dos bei skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai.

2007 m. ba­landžio 20 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-04-12 įsa­ky­mu Nr. VA-29 Dėl Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2006-01-23 įsa­ky­mo Nr. VA-4 „Dėl Nau­jų mo­kes­čių mo­kė­to­jų ap­tar­na­vi­mo ap­skri­čių vals­ty­bi­nė­se mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­se tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 43-1671) pa­keis­tos ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tos Nau­jų mo­kes­čių mo­kė­to­jų ap­tar­na­vi­mo ap­skri­čių vals­ty­bi­nė­se mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­se tai­syk­lės.

Jos nu­sta­to nau­jų mo­kes­čių mo­kė­to­jų sta­tu­są tu­rin­čių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ap­skri­čių vals­ty­bi­nė­se mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­se tvar­ką. AVMI vir­ši­nin­ko nu­sta­ty­ta tvar­ka kiek­vie­ną dar­bo die­ną tu­ri bū­ti su­da­ro­mas nau­jai į Re­gist­rą įre­gist­ruo­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų – ju­ri­di­nių ar fi­zi­nių as­me­nų – są­ra­šas, pa­gal ku­rį pa­ski­ria­mas ati­tin­ka­mas ap­tar­nau­jan­tis dar­buo­to­jas tie­sio­giai ben­drau­ti su nau­ju mo­kes­čių mo­kė­to­ju.

2007 m. ba­landžio 29 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-04-17 įsa­ky­mu Nr. VA-30 (Žin., 2007, Nr. 47-1838) pa­vir­tin­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­gal­bos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ins­ti­tu­ci­joms iš­ieš­kant rei­ka­lau­ja­mas sko­las, su­si­ju­sias su rin­klia­vo­mis, mo­kes­čiais ir ki­to­mis pi­ni­gų su­mo­mis, tei­ki­mo ir nau­do­ji­mo­si ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ins­ti­tu­ci­jų tei­kia­ma pa­gal­ba iš­ieš­kant mi­nė­tas pi­ni­gų su­mas įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lės. Jos nu­sta­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­gal­bos Eu­ro­pos są­jun­gos vals­ty­bės na­rių ins­ti­tu­ci­joms iš­ieš­kant rei­ka­lau­ja­mas sko­las, su­si­ju­sias su rin­klia­vo­mis, mui­tais, mo­kes­čiais ir ki­to­mis pi­ni­gų su­mo­mis, tei­ki­mo ir nau­do­ji­mo­si ki­tų Eu­ro­pos są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ins­ti­tu­ci­jų tei­kia­ma pa­gal­ba iš­ieš­kant mi­nė­tas pi­ni­gų su­mas įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą, Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai tei­kiant pa­gal­bą iš­ieš­kant sko­las, su­si­ju­sias su rin­klia­vo­mis, mui­tais, mo­kes­čiais ir ki­to­mis pi­ni­gų su­mo­mis, bei dels­pi­ni­gius, bau­das ir iš­lai­das, taip pat VMI krei­pian­tis į ES vals­ty­bių na­rių kom­pe­ten­tin­gas ins­ti­tu­ci­jas dėl to­kios pa­gal­bos su­tei­ki­mo.

2007 m. ge­gu­žės 11 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-05-02 įsa­ky­mu Nr. VA-31 Dėl Kon­sig­na­ci­jos pre­kių sau­go­ji­mo ter­mi­nų pra­tę­si­mo (Žin., 2007, Nr. 50-1989) pa­tvir­tin­tos Kon­sig­na­ci­jos pre­kių sau­go­ji­mo ter­mi­nų pra­tę­si­mo tai­syk­lės, ku­rios nu­sta­to iš ki­tos ES vals­ty­bės na­rės į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio mo­kė­to­jo san­dė­lį kon­sig­na­ci­jos tiks­lu at­ga­ben­tų pre­kių sau­go­ji­mo iki jų nuo­sa­vy­bės tei­sės per­ėji­mo sau­go­to­jui (Lie­tu­vos PVM mo­kė­to­jui) ter­mi­no pra­tę­si­mo tvar­ką.

2007 m. ge­gu­žės 25 d.įsi­ga­lio­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2007-05-18 įsa­ky­mas Nr. 3-182 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2006-04-20 įsa­ky­mo Nr. 3-150 „Dėl Mo­kes­čio už Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įre­gist­ruo­tas kro­vi­ni­nes trans­por­to prie­mo­nes mo­kė­ji­mo, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir kon­tro­lės įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos, Trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų ar val­dy­to­jų nau­do­to­jo mo­kes­čio mo­kė­ji­mo, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir kon­tro­lės įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos, Mo­kes­čio už va­žia­vi­mą vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liais di­džia­ga­ba­ri­tė­mis ir (ar) sun­kias­vo­rė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis mo­kė­ji­mo, ad­mi­nist­ra­vi­mo, kon­tro­lės ir lei­di­mų va­žiuo­ti jo­mis vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liais iš­da­vi­mo tvar­kos ap­ra­šų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., Nr. 57-2213), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams ar val­dy­to­jams nau­do­to­jo mo­kes­tis ne­grą­ži­na­mas, iš­sky­rus at­ve­jus, kai mo­kes­tis per­mo­ka­mas su­mo­kant di­des­nę su­mą ne­gu pri­klau­so tai trans­por­to prie­mo­nės ka­te­go­ri­jai, kai su­mo­ka­ma už trans­por­to prie­mo­nę, už ku­rią mo­kė­ti ne­pri­va­lo­ma, ar­ba kai no­rint su­mo­kė­ti ki­tą mo­kes­tį per klai­dą su­mo­ka­mas nau­do­to­jo mo­kes­tis mo­kė­ji­mo do­ku­men­te nu­ro­dant nau­do­to­jo mo­kes­čio įmo­kos ko­dą. Nau­do­to­jo mo­kes­tis ga­li bū­ti grą­ži­na­mas tik pa­gal Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­ko ar val­dy­to­jo pra­šy­mu iš­duo­tą pa­žy­mą.

2007 m. birželio 7 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-05-29 įsa­ky­mu Nr. VA40 Dėl Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos KIT711 for­mos ir jos už­pil­dy­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo (Žin., 2007, Nr. 63-2449) pa­tvir­tin­tos:

• Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos KIT711 for­ma ir jos KIT711S prie­das „Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis pa­gal sa­vi­val­dy­bes“ bei KIT711F prie­das „In­for­ma­ci­ja apie ju­ri­di­nio as­mens iš fi­zi­nių as­me­nų per­im­tą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą“;

• Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos KIT711 for­mos už­pil­dy­mo tai­syk­lės.

2007 m. rug­pjū­čio 12 d.įsi­ga­lio­jo fi­nan­sų mi­nist­ro 2007-08-06 įsa­ky­mas Nr. 1K-231 Dėl fi­nan­sų mi­nist­ro 2002-09-25 įsa­ky­mo Nr. 305 „Dėl Iki 2 pro­cen­tų pa­ja­mų mo­kes­čio su­mos per­ve­di­mo Lie­tu­vos vie­ne­tams, pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mą tu­rin­tiems tei­sę gau­ti pa­ra­mą, tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 88-3510), ku­riuo nu­sta­ty­ta: nuo­la­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jas pa­si­bai­gus mo­kes­ti­niam lai­ko­tar­piui tu­ri tei­sę pa­teik­ti mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­to­riui pra­šy­mą, kad jo pa­gal me­ti­nę pa­ja­mų mo­kes­čio de­kla­ra­ci­ją mo­kė­ti­no pa­ja­mų mo­kes­čio, o jei­gu nuo­la­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jas me­ti­nės pa­ja­mų mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos ne­tei­kia – iš­skai­čiuo­jan­čio as­mens iš­skai­čiuo­to pa­ja­mų mo­kes­čio su­mos da­lis (iki 2 proc.) bū­tų per­ves­ta Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­me nu­ro­dy­tiems pa­ra­mos ga­vė­jams.

2007 m. spa­lio 5 d. įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-09-28 įsa­ky­mu Nr. VA-62 Dėl Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2004-07-29 įsa­ky­mo Nr. VA-147 „Dėl Pa­slap­ty­je ne­lai­ko­mos in­for­ma­ci­jos apie mo­kes­čių mo­kė­to­ją pa­sklei­di­mo tre­tie­siems as­me­nims tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 103-4235) pa­tvir­tin­tas pa­slap­ty­je ne­lai­ko­mos in­for­ma­ci­jos apie mo­kes­čių mo­kė­to­ją są­ra­šas.

2007 m. lap­kri­čio 9 d.įsi­ga­lio­jo Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-10-31 įsa­ky­mu Nr. DĮ-227 Dėl 2008 m. In­tras­ta­to ri­bų nu­sta­ty­mo (Žin., 2007, Nr. 114-4671), sie­kiant ma­žin­ti Lie­tu­vo­je pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio mo­kė­to­jais įsi­re­gist­ra­vu­sių as­me­nų sta­tis­ti­nės at­skai­to­my­bės naš­tą, nu­sta­ty­ta:

• nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 In­tras­ta­to įve­ži­mo ata­skai­tos tei­ki­mo ri­ba, t. y. pra­ei­tais ka­len­do­ri­niais me­tais įvež­tų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pre­kių ver­tė, yra 450 tūkst. Lt;

• nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 In­tras­ta­to iš­ve­ži­mo ata­skai­tos tei­ki­mo ri­ba, t. y. pra­ei­tais ka­len­do­ri­niais me­tais iš­vež­tų į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis pre­kių ver­tė, yra 550 tūkst. Lt;

• nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 įve­ži­mo sta­tis­ti­nės ver­tės tei­ki­mo ri­ba, t. y. pra­ei­tais ka­len­do­ri­niais me­tais įvež­tų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pre­kių ver­tė, yra 9 mln. Lt;

• nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 išvežimo sta­tis­ti­nės ver­tės tei­ki­mo ri­ba, t. y. pra­ei­tais ka­len­do­ri­niais me­tais iš­vež­tų į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis pre­kių ver­tė, yra 19 mln. Lt.

2007 m. lap­kri­čio 30 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-11-21 įsa­ky­mas Nr. VA-73 Dėl Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­ko 2004-04-30 įsa­ky­mo Nr. VA-82 „Dėl Elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis iš­ra­šo­mų ir / ar gau­na­mų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio są­skai­tų-fak­tū­rų nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 123-5059), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad šio­mis tai­syk­lė­mis tu­ri va­do­vau­tis ap­mo­kes­ti­na­mie­ji as­me­nys, ki­ti as­me­nys, ku­rie pa­gei­dau­ja pa­gal PVM įsta­ty­mo nuo­sta­tas elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis iš­ra­šy­ti ar gau­ti PVM są­skai­tas fak­tū­ras. Ap­mo­kes­ti­na­mie­ji as­me­nys elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis PVM są­skai­tas fak­tū­ras tu­ri iš­ra­šy­ti ir / ar gau­ti nau­do­da­mi sau­gų elek­tro­ni­nį pa­ra­šą, spe­cia­li­zuo­tą elek­tro­ni­nių duo­me­nų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo pro­gra­mi­nę įran­gą, ku­rios elek­tro­ni­nių duo­me­nų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo spe­ci­fi­ka­ci­jos ati­tin­ka UN/EDIFACT stan­dar­tus ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je re­gist­ruo­to ko­mer­ci­nio ban­ko įstai­gos ar kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos programinę įrangą, kurios elektroninių duomenų priėmimo- perdavimo specifikacijos atitinka UN/EDIFACT standartus.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“