Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Geležinkeliai

2007 m. ko­vo 1 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2006-12-11 nu­ta­ri­mu Nr. 1242 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2003-06-17 nu­ta­ri­mo Nr. 783 „Dėl Ke­lei­vių, ba­ga­žo ir kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­lio trans­por­tu li­cen­ci­ja­vi­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2006, Nr. 136-5173) pa­keis­tos ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tos Ke­lei­vių, ba­ga­žo ir kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­lių trans­por­tu li­cen­ci­ja­vi­mo tai­syk­lės, ku­rios nu­sta­to li­cen­ci­jų vež­ti ke­lei­vius, ba­ga­žą ir kro­vi­nius ge­le­žin­ke­lių trans­por­tu iš­da­vi­mo, jų ga­lio­ji­mo su­stab­dy­mo, ga­lio­ji­mo su­stab­dy­mo pa­nai­ki­ni­mo tvar­ką ir kt.

2007 m. ko­vo 1 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės ge­le­žin­ke­lio ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-02-13 įsa­ky­mu Nr. V-14 (Žin., 2007, Nr. 22-859) pa­tvir­tin­tos Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los pa­tik­ri­ni­mų at­li­ki­mo, jų re­zul­ta­tų įfor­mi­ni­mo ir pa­tvir­ti­ni­mo tai­syk­lės. Jo­se nu­sta­ty­tos Vals­ty­bi­nės ge­le­žin­ke­lio ins­pek­ci­jos vyk­do­mų ge­le­žin­ke­lio įmo­nių (ve­žė­jų) ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los pa­tik­ri­ni­mų, pa­tik­ri­ni­mų me­tu su­rink­tos in­for­ma­ci­jos, nu­sta­ty­tų fak­tų įfor­mi­ni­mo bei pa­tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“