Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pra­ne­ša­me, kad vyks­tant pa­si­kei­ti­mams TIR sis­te­mo­je ir va­do­vau­jan­tis Tarp­tau­ti­nės ke­lių trans­por­to są­jun­gos (IRU) raš­to Nr.TIR–RAS/G8209/JAC nu­ro­dy­mais, lie­čian­čiais tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mą tarp aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ ir vė­žė­jų įmo­nių, TIR de­par­ta­men­tas vi­suo­se aso­cia­ci­jos sky­riuo­se nuo 2007 m. gruo­džio 17 d. pra­de­da vyk­dy­ti nau­jos „Trans­por­to įmo­nės įsi­pa­rei­go­ji­mų de­kla­ra­ci­jos dėl pri­ėmi­mo į TIR mui­ti­nės sis­te­mą ir įga­lio­ji­mo nau­do­ti pa­pras­tą­sias TIR kny­ge­les su­tei­ki­mo“ už­pil­dy­mą ir pa­si­ra­šy­mą. Nau­jo­ji įsi­pa­rei­go­ji­mų de­kla­ra­ci­ja įsi­ga­lio­ja nuo 2008 m. sau­sio 1 d.

Kiek­vie­nos įmo­nės va­do­vams ar­ba įga­lio­tiems as­me­nims bus pa­teik­ti mi­nė­tos de­kla­ra­ci­jos 2 egz., ku­riuos tu­ri už­pil­dy­ti ir įmo­nės var­du pa­si­ra­šy­ti įmo­nės va­do­vai. Vie­nas de­kla­ra­ci­jos eg­zem­plio­rius lie­ka įmo­nė­je, ki­tas pri­va­lo bū­ti grą­žin­tas ar­ba į aso­co­a­ci­jos „Li­na­va“ TIR de­par­ta­men­to Kon­tro­lės ir prie­žiū­ros sky­rių (Jan­kiš­kių g. 41,Vil­nius, 201 ir 215 kab.) ar­ba į vi­sus aso­cia­ci­jos re­gio­ni­nius pa­da­li­nius.

In­for­muo­ja­me, kad nuo 2008 m. sau­sio mėn. vi­sos TIR ga­ran­ti­nė­je sis­te­mo­je da­ly­vau­jan­čios ve­žė­jų įmo­nės gaus nau­ją „TIR kny­ge­lių tu­rė­to­jo va­do­vą“, ku­ris bus iš­duo­da­mas aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ re­gio­ni­niuo­se pa­da­li­niuo­se.

Vy­tas VĖŽELISTIR de­par­ta­men­to Kontrolės ir priežiūros skyriaus vadovas

Rusijos Federacijos

konsulato informacija

Rusijos Federacijos konsulatas pranešė, kad nuo 2007 m. gruodžio mėn. 17 d. papildomai reikalauja šių duomenų:

1. Pa­žy­mos apie vai­ruo­to­jo įdar­bi­ni­mą, ku­rio­je bū­ti­na nu­ro­dy­ti pa­žy­mos nu­me­rį ir iš­da­vi­mo da­tą.

a. dar­bo už­mo­kes­čio už pas­ku­ti­nius 6 mė­ne­sius,

b. nuo ka­da dar­buo­to­jas dir­ba įmo­nė­je,

c. įsa­ky­mo apie įdar­bi­ni­mo nu­me­rį,

d. nu­ro­dy­ti vi­sas įva­žia­vi­mo į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos te­ri­to­ri­ją ir iš­va­žia­vi­mo iš Ru­si­jos te­ri­to­ri­jos da­tas (su­skai­čiuo­ti bei iš­ra­šy­ti iš pa­so vi­sus spau­dus, ku­rie įro­do sie­nos į Ru­si­ją kir­ti­mo lai­ką).

e. teks­tas tu­ri bū­ti iš­spaus­din­tas ir pa­tvir­tin­tas įmo­nės spau­du. Pa­si­ra­šo šią pa­žy­mą tik įmo­nės di­rek­to­rius, (var­das ir pa­var­dė, pa­ra­šas ).

Vi­zų sky­rius

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“