Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

2006 m. gruodžio 31 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2006-12-28 nu­ta­ri­mu Nr. 1359 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trans­por­to ata­šė pa­rei­gy­bės stei­gi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos di­plo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Len­ki­jos Res­pub­li­ko­je (Žin., 2006, Nr. 144-5503) nu­tar­ta nuo 2007-01-01 įsteig­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trans­por­to ata­šė pa­rei­gy­bę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos di­plo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Len­ki­jos Res­pub­li­ko­je bei nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trans­por­to ata­šė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos di­plo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je taip pat vyk­do trans­por­to ata­šė funk­ci­jas Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nė­je Res­pub­li­ko­je.

2007 m. sau­sio 1 d.įsi­ga­lio­jo „Vals­ty­bės ži­nių“ 77-aja­me nu­me­ry­je pa­skelb­ti Eu­ro­pos su­tar­ties dėl tarp­tau­ti­nių pa­vo­jin­gų kro­vi­nių ve­ži­mų ke­liais (ADR) tech­ni­nių prie­dų 2007 me­tų pa­kei­ti­mai.

2007 m. sau­sio 14 d.įsi­ga­lio­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2006-12-29 įsa­ky­mu Nr. 3-529 (Žin., 2007, Nr. 5-242) pa­tvir­tin­tas Šei­mos na­rių, sie­kian­čių įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti B1 ir B ka­te­go­ri­jų ke­lių trans­por­to prie­mo­nes, mo­ky­mo vai­ruo­ti ke­liuo­se tvar­kos ap­ra­šas. Šis ap­rašas nu­sta­to rei­ka­la­vi­mus šei­mos na­riams, sie­kian­tiems įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti B1 ir B ka­te­go­ri­jų ke­lių trans­por­to prie­mo­nes, ir juos mo­kan­tiems šei­mos na­riams, taip pat šei­mos na­rių prak­ti­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mui nau­do­ja­mų ke­lių trans­por­to prie­mo­nių rei­ka­la­vi­mus bei prak­ti­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mo są­ly­gas ir tvar­ką.

2007 m. sau­sio 27 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus 2007-01-23 įsa­ky­mu Nr. B1-97 (Žin., 2007, Nr. 11-482) pa­tvir­tin­tos Lei­di­mų lais­vuo­siuo­se san­dė­liuo­se, mui­ti­nės san­dė­liuo­se, lai­ki­no­jo pre­kių sau­go­ji­mo san­dė­liuo­se (im­por­to ir eks­por­to ter­mi­na­luo­se) lai­ky­ti tran­zi­tu ve­ža­mus Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čius gy­vū­ni­nius pro­duk­tus iš­da­vi­mo tai­syk­lės.

2007 m. va­sa­rio 11 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-01-31 nu­ta­ri­mas Nr. 145 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2001-10-01 nu­ta­ri­mo Nr. 1187 „Dėl nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ko­mi­te­tų su­da­ry­mo ir kai ku­rių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 18-660), ku­riuo nu­tar­ta su­da­ry­ti to­kius nuo­la­ti­nius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ko­mi­te­tus – In­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo ir ver­slo są­ly­gų ge­ri­ni­mo bei Tran­zi­to. Tran­zi­to ko­mi­te­te svars­to­mi vals­ty­bei ak­tu­a­lūs tran­zi­to ir vals­ty­bės trans­por­to sis­te­mos plėt­ros klau­si­mai. Šio ko­mi­te­to na­rys yra ir aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius.

2007 m. ko­vo 1 d.įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-02-06 įsa­ky­mas Nr. 2B-53 Dėl Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2004-10-19 įsa­ky­mo Nr. 2B-292 „Dėl Vai­ruo­to­jo liu­di­ji­mo iš­da­vi­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 22-867), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos Sau­gaus eis­mo ir re­gio­nų sky­riams pa­ve­da­ma iš­duo­ti ve­žė­jams vai­ruo­to­jo liu­di­ji­mus, pa­si­rašytus ati­tin­ka­mo sky­riaus va­do­vo ir ant­spau­duo­tus ap­skri­tu rau­do­nos spal­vos šrif­to sky­riaus ant­spau­du.

2007 m. ba­landžio 8 d.įsi­ga­lio­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro 2007-04-03 įsa­ky­mas Nr. 1V-121 (Žin., 2007, Nr. 40-1520), ku­ria­me nu­spręs­ta įsteig­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų re­gist­rą bei pa­tvir­tin­ti šio re­gist­ro nuo­sta­tus. Re­gist­ro ob­jek­tas – ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čiai, as­me­nys be pi­lie­ty­bės, tu­rin­tys Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je iš­duo­tą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą). Re­gist­re kau­pia­mi ir to­kie spe­cia­lie­ji duo­me­nys kaip tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mo duo­me­nys, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo su­lai­ky­mo duo­me­nys bei pa­žy­mos apie vai­ruo­to­jo svei­ka­tos būk­lės pa­tik­ri­ni­mą duo­me­nys.

2007 m. ba­landžio 11 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-02-21 nu­ta­ri­mas Nr. 224 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2003-05-14 nu­ta­ri­mo Nr. 587 „Dėl dar­bų, ku­riuo­se ga­li bū­ti tai­ko­ma iki dvi­de­šimt ke­tu­rių va­lan­dų per pa­rą dar­bo lai­ko truk­mė, są­ra­šo, dar­bo ir po­il­sio lai­ko ypa­tu­mų eko­no­mi­nės veik­los sri­ty­se, dar­bų, są­ly­gų, ku­rioms esant ga­li bū­ti įve­da­ma su­mi­nė dar­bo lai­ko ap­skai­ta, su­mi­nės dar­bo lai­ko ap­skai­tos įve­di­mo įmo­nė­se, įstai­go­se, or­ga­ni­za­ci­jo­se tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 27-993), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad sa­vai­tės dar­bo lai­ko vi­dur­kis ne­tu­ri vir­šy­ti 48 val. Mak­si­ma­li sa­vai­tės dar­bo lai­ko truk­mė ga­li bū­ti pail­gin­ta iki 60 val. tik tuo­met, jei­gu per 4 mėn. ne­vir­ši­ja­mas 48 dar­bo va­lan­dų per sa­vai­tę vi­dur­kis. Dar­bo pas skir­tin­gus darb­da­vius lai­kas – tai dar­bo va­lan­dų su­ma. Darb­da­vys raš­tu pa­pra­šo mo­bi­laus dar­buo­to­jo at­si­skai­ty­ti už dar­bo pas ki­tą darb­da­vį lai­ką. Mo­bi­lus dar­buo­to­jas to­kią in­for­ma­ci­ją pa­tei­kia raš­tu. As­me­nys, ku­rie ver­čia­si mo­bi­li­ą­ja ke­lių trans­por­to veik­la, be per­trau­kos ga­li dirb­ti ne il­giau kaip 6 val. Jei­gu dar­bo va­lan­dų su­ma su­da­ro 6–9 val., į dar­bo lai­ką tu­ri bū­ti įter­pia­ma ma­žiau­siai 30 min. per­trau­ka. Jei­gu dar­bo va­lan­dų su­ma vir­ši­ja 9 val. – tu­ri bū­ti ma­žiau­siai 45 min. per­trau­ka. Per­trau­kas ga­li­ma pa­da­ly­ti į lai­ko tarps­nius, ku­rių kiek­vie­nas trun­ka ma­žiau­siai 15 min.

2007 m. ba­landžio 29 d.įsi­ga­lio­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2007-04-19 įsa­ky­mu Nr. A1-112 (Žin., 2007, Nr. 47-1823) pa­tvir­tin­tas Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių kro­vi­niams ir ke­lei­viams vež­ti vai­ruo­to­jų pra­di­nės kva­li­fi­ka­ci­jos su­tei­ki­mo ir pe­ri­odi­nio mo­ky­mo tvar­kos ap­ra­šas, ku­ris nu­sta­to rei­ka­la­vi­mus mo­ky­mo įstai­goms, vai­ruo­to­jų pra­di­nio ir pe­ri­odi­nio mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mui, eg­za­mi­na­vi­mui, pra­di­nės pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos ir jos pe­ri­odi­nio to­bu­li­ni­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mui. Vai­ruo­to­jams, sėk­min­gai iš­lai­kiu­siems eg­za­mi­nus, iš­duo­da­mi to­kie vals­ty­bės pri­pa­žin­ti pa­žy­mė­ji­mai – kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mas (iš­lai­kiu­siems kro­vi­nių ir (ar­ba) ke­lei­vių ve­ži­mo vai­ruo­to­jų pra­di­nės pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos eg­za­mi­nus) ar­ba vai­ruo­to­jų pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos pe­ri­odi­nio to­bu­li­ni­mo pa­žy­ mė­ji­mas (iš­klau­siu­siems kro­vi­nių ir (ar­ba) ke­lei­vių ve­ži­mo pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sus).

2007 m. ge­gu­žės 1 d.įsi­ga­lio­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro 2007-04-25 įsa­ky­mu Nr. 1V-150 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro 2002-12-19 įsa­ky­mo Nr. 588 „Dėl Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo ir kei­ti­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 47-1837) pa­keis­tos ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tos Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo ir kei­ti­mo tai­syk­lės. As­muo ga­li tu­rė­ti tik vie­ną ga­lio­jan­tį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai iš­duo­da­mi VĮ „Re­git­ra“ pa­da­li­niuo­se, ku­rių są­ra­šą nu­sta­to VĮ „Re­git­ra“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Pa­reiš­kė­jas dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mo į VĮ „Re­git­ra“ pa­da­li­nį krei­pia­si as­me­niš­kai ne­pri­klau­so­mai nuo sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

2007 m. ge­gu­žės 5 d.įsi­ga­lio­jo Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 21, 27, 41(2), 51(3), 159, 159(1), 159(2), 180, 185(4), 189(1), 189(2), 189(3), 189(4), 189(12), 189(13), 210, 221, 222, 224, 233, 239(2), 246(3), 259(1), 324, 325 straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 158(1), 185(5), 189(15), 247(11), 328(2) straips­niais įsta­ty­mu (Žin., 2007, Nr. 49-1880) iš da­lies pa­keis­ta kon­tra­ban­dos są­vo­ka. Nu­sta­ty­ta, kad kon­tra­ban­da lai­ko­mas pre­kių, pi­ni­gų, me­no ver­ty­bių ar ki­tų pri­va­lo­mų pa­teik­ti mui­ti­nei daik­tų, iš­sky­rus kil­no­ja­mą­sias kul­tū­ros ver­ty­bes ar an­ti­kva­ri­nius daik­tus, šau­na­muo­sius gin­klus, šaud­me­nis, sprog­me­nis, sprogs­ta­mą­sias, ra­dio­ak­ty­vi­ą­sias me­džia­gas ar ki­tas stra­te­gi­nes pre­kes, nuo­din­gą­sias ir stip­riai vei­kian­čias, psi­chot­ro­pi­nes ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas, jų pirm­ta­kus (pre­kur­so­rius), ga­be­ni­mas per Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną ne­pa­tei­kiant jų mui­ti­nės kon­tro­lei ar­ba ki­taip iš­ven­giant šios kon­tro­lės.

2007 m. ge­gu­žės 6 d.įsi­ga­lio­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro 2007-05-02 įsa­ky­mu Nr. 1V-163 (Žin., 2007, Nr. 49-1907) pa­tvir­tin­tas Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų grą­ži­ni­mo as­me­nims, ku­riems bu­vo at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes, tvar­kos ap­ra­šas. Šis ap­ra­šas reg­la­men­tuo­ja vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų grą­ži­ni­mo as­me­nims, iš ku­rių pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes bu­vo at­im­ta, pa­si­bai­gus šios tei­sės at­ėmi­mo lai­kui, tvar­ką.

2007 m. birželio 11 d.įsi­ga­lio­jo 2007-05-17 LR Sei­mo pri­im­tas Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (Žin., 2007, Nr. 61-2340). Šio nau­jo­jo įsta­ty­mo pa­grin­di­nis tiks­las – į na­cio­na­li­nę tei­sę per­kel­ti 2005-05-11 Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vą 2005/14/EB, iš da­lies kei­čian­čią anks­tes­nes di­rek­ty­vas, su­si­ju­sias su mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu. Pa­tiks­lin­ti kai ku­rie anks­tes­nio­jo įsta­ty­mo straips­niai, reg­la­men­tuo­jan­tys Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ro iš­mo­kos mo­kė­ji­mo at­ve­jus, drau­di­mo įmo­nių at­sto­vų pre­ten­zi­joms nag­ri­nė­ti pa­sky­ri­mą bei jų funk­ci­jas ir pan. Nau­juo­ju įsta­ty­mu pa­di­din­tos drau­di­mo su­mos. Pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo su­ma dėl vie­no eis­mo įvy­kio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je, ne­pai­sant to, kiek yra nu­ken­tė­ju­sių tre­čių­jų as­me­nų, bus:

• iki 2009-12-10 – 500 000 eu­rų dėl ža­los as­me­niui (iš jų 1 000 eu­rų dėl ne­tur­ti­nės ža­los) ir 100 000 eu­rų dėl ža­los tur­tui;

• nuo 2009-12-11 iki 2012-06-10 – 2 500 000 eu­rų dėl ža­los as­me­niui (iš jų 2 500 eu­rų dėl ne­tur­ti­nės ža­los) ir 500 000 eu­rų dėl ža­los tur­tui;

• nuo 2012-06-11 – 5 000 000 eu­rų dėl ža­los as­me­niui (iš jų 5 000 eu­rų dėl ne­tur­ti­nės ža­los) ir 1 000 000 eu­rų dėl ža­los tur­tui.

2007 m. birželio 13 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-05-30 nu­ta­ri­mu Nr. 546 (Žin., 2007, Nr. 65-2528) Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mo tik­ri­ni­mo ir ata­skai­tų tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šas bei nu­sta­ty­ta, kad 2007 m. tu­ri bū­ti pa­tik­rin­ta ne ma­žiau kaip 1 proc. ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų dar­bo die­nų vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mo, iš jų ne ma­žiau kaip 15 proc. ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų dar­bo die­nų tu­ri bū­ti pa­tik­rin­ta ke­liuo­se ir ne ma­žiau kaip 30 proc. – įmo­nė­se. Po 2008-01-01 tu­ri bū­ti pa­tik­rin­ta ne ma­žiau kaip 2 proc., o po 2010-01-01 – ne ma­žiau kaip 3 proc. ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų dar­bo die­nų. Po 2008-01-01 ne ma­žiau kaip 30 proc. ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų dar­bo die­nų tu­ri bū­ti pa­tik­rin­ta ke­liuo­se ir ne ma­žiau kaip 50 proc. – įmo­nė­se.

2007 m. lie­pos 1 d.įsi­ga­lio­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2007-03-23 įsa­ky­mu Nr. 3-97 (Žin., 2007, Nr. 37-1382) pa­tvir­tin­tas Vin­je­čių for­mos, jų rei­ka­la­vi­mų, įsi­gi­ji­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas, ku­ris nu­sta­to vin­je­čių for­mą, jų rei­ka­la­vi­mus, įsi­gi­ji­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ką. Vin­je­tė – Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, už­sie­nio ša­ly­se, iš jų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se na­rė­se, įre­gist­ruo­tų (taip pat ir lai­ki­nai) trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų ar val­dy­to­jų nau­do­to­jo mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mą pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas, su­tei­kian­tis tei­sę va­žiuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos ke­liais.

2007 m. lie­pos 1 d.įsi­ga­lio­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro 2007-06-04 įsa­ky­mu Nr. 5-V-375 Dėl Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro 2005-07-25 įsa­ky­mo Nr. 5-V-462 „Dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų nag­ri­nė­ji­mo in­struk­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 65-2544) nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­ta ir pa­tvir­tin­ta Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų nag­ri­nė­ji­mo in­struk­ci­ja.

2007 m. lie­pos 21 d.įsi­ga­lio­jo Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mas (Žin., 2007, Nr. 81-3317). Šiuo įsta­ty­mu nu­sta­ty­ta, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui pa­rei­ka­la­vus tei­sės pa­žei­di­mo iš­aiš­ki­ni­mo tiks­lu, trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas (val­dy­to­jas) tu­ri nu­ro­dy­ti šiam pa­rei­gū­nui duo­me­nis apie as­me­nį (var­dą, pa­var­dę ir gy­ve­na­mą­ją vie­tą), ku­ris tam tik­ru me­tu val­dė ar nau­do­jo­si trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kui (val­dy­to­jui) pri­klau­san­čia trans­por­to prie­mo­ne. Trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas (val­dy­to­jas), ne­pa­tei­kęs šio­je da­ly­je nu­ro­dy­tų duo­me­nų, at­sa­ko už trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­ko (val­dy­to­jo) pa­rei­gų ne­at­li­ki­mą Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka. Trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kui (val­dy­to­jui) at­sa­ko­my­bė už pa­rei­gų ne­at­li­ki­mą ne­tai­ko­ma, jei jis pra­ra­do trans­por­to prie­mo­nę prieš sa­vo va­lią.

2007 m. rug­sė­jo 2 d.įsi­ga­lio­ju­sia­me Vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio dar­bo ins­pek­to­riaus, Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro, Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-08-23 įsa­ky­me Nr. V-218/5-V-573/2B-294 Dėl su eis­mu su­si­ju­sių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be pre­ven­ci­jos ša­lies įmo­nė­se, įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se (Žin., 2007, Nr. 94-3812) kon­sta­tuo­ta, kad Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, per pas­ta­ruo­sius 10 me­tų eis­mo įvy­kių me­tu žu­vo dau­giau kaip 500 įvai­rių pro­fe­si­jų dar­buo­to­jų (vai­ruo­to­jų, va­dy­bi­nin­kų, tie­kė­jų, įmo­nių va­do­vų, ki­tų spe­cia­lis­tų), vyk­džiu­sių dar­bi­nes funk­ci­jas ir pa­rei­gas, vy­ku­sių į dar­bą ar iš dar­bo. Trans­por­to prie­mo­nė yra pa­vo­jin­giau­sias ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be su mir­ti­nais pa­da­ri­niais (31,5 proc.) veiks­nys. To­dėl trans­por­to įmo­nių va­do­vams nu­ro­dy­ta per vie­ną mė­ne­sį nuo įsa­ky­mo pa­skel­bi­mo „Vals­ty­bės ži­nio­se“ die­nos at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mus ir nu­ma­ty­ti prie­mo­nes nu­sta­ty­tiems trū­ku­mams pa­ša­lin­ti, įgy­ven­di­nant dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos bei ke­lei­vių ir kro­vi­nių ve­ži­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

2007 m. spa­lio 26 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-10-17 nu­ta­ri­mas Nr. 1100 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2005-04-21 nu­ta­ri­mo Nr. 447 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 110-4502), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai ar val­dy­to­jai kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių mo­kes­tį mo­ka už kro­vi­ni­nių ke­lių trans­por­to prie­mo­nių jun­gi­nį N3+O4 – nuo 40 iki 44 t ben­dro­sios ma­sės ve­žant tria­šiu vil­ki­ku su dvi­aše ar tria­še pus­prie­ka­be ne tik 40 pė­dų kon­tei­ne­rius, bet ir 20, 30, 45 pė­dų kon­tei­ne­rius, pa­ga­min­tus pa­gal ISO stan­dar­tus. Įsa­ky­mo pa­kei­ti­mu nu­sta­ty­ta: jei trans­por­to prie­mo­nės (jų jun­gi­nio) mak­si­ma­lūs mat­me­nys vir­ši­ja­mi (aukš­tis – dau­giau kaip 50 cm, plo­tis – dau­giau kaip 100 cm, il­gis – dau­giau kaip 500 cm), trans­por­to prie­mo­nė tam­pa ypač pa­vo­jin­ga sau­giam eis­mui. To­kioms trans­por­to prie­mo­nėms (jų jun­gi­niams) tai­ko­mas vien­kar­ti­nis mo­kes­tis išreikštas li­tais už 10 km.

2007 m. lap­kri­čio 11 d.įsi­ga­lio­jo LRV 2007-10-31 nu­ta­ri­mu Nr. 1171 (Žin., 2007, Nr. 115-4706) pa­tvir­tin­ta Sau­gaus eis­mo ge­ri­ni­mo ke­liuo­se pro­gra­ma. Pro­gra­mos pa­skir­tis – nu­ma­ty­ti sau­gaus eis­mo ge­ri­ni­mo prie­mo­nes, kad bū­tų grei­tai ir efek­ty­viai su­ma­žin­tas ava­rin­gu­mas ke­liuo­se, įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis – 2007–2018 m. Pro­gra­mos vyk­dy­to­jai – Su­si­sie­ki­mo, Vi­daus rei­ka­lų, Švie­ti­mo ir moks­lo, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

2008 m. lie­pos 1 d.įsi­ga­lios 2007-11-22 LR Sei­mo pri­im­tas Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (Žin., 2007, Nr. 128-5213). Įsta­ty­mo re­dak­ci­jos pa­kei­ti­mo tiks­las – eis­mo sau­gu­mo būk­lės Lie­tu­vos ke­liuo­se ge­ri­ni­mas. Už­sie­nio ša­lių ir Lie­tu­vos ava­rin­gu­mo ro­dik­lių ana­li­zė ro­do, kad šiuo me­tu ke­lių eis­mo sau­gu­mo būk­lė yra ke­le­tą kar­tų blo­ges­nė nei dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių, kas su­si­ję su di­džiu­liais so­cia­li­niais bei eko­no­mi­niais nuos­to­liais.

Vie­na iš svar­bes­nių įsta­ty­mo nau­jo­vių – nuo­sta­ta, jog pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­tojams išduodamas tik du metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.Šis pažymėjimas į nuolatos galiojantį vairuotojo pažymė­jimą galės būti pakeistas tik asmeniui užbaigus tęstinius mokymus.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“